BIJBELSTUDIE EN PROFETIE – UW BIJBELSITE 2018

EEN ZEE VAN WAARHEID!

Gerelateerde afbeelding

HET IS DE DEUR VAN UW HART

 JEZUS CHRISTUS

geboorte Jezus

HIJ KWAM OM U PERSOONLIJK TE BEHOUDEN!

  HIJ STIERF IN UW PLAATS!

JEZUS IS OPGESTAAN EN LEEFT!

JEZUS VERSCHEEN

 HIJ KOMT  REGEREN IN JERUZALEM!

Zie ik kom plots! (Openbar. 22:12)

christus

 DE OPNAME IS EEN MYSTERIEUZE VERDWIJNING VAN 

ALLE WEDERGEBOREN EN BIJBELGETROUWE CHRISTENEN

 

rapture

 

Ik heb lief wie mij liefhebben,
wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden.(Spr.8:17)

 

Hebreeën 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en
het bewijs der dingen, die men niet ziet.

 

 

1 Korintiërs 1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.20 Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?

 

 

LEES NU DE BIJBEL HET WERD EENS VERBODEN!

WAAKT DAN, WANT GIJ WEET NIET ….

 

Wij leven vandaag ontegensprekelijk in de geprofeteerde tijd die voorafgaat aan de wederkomst van Christus, eerst in de lucht dan in Jeruzalem!  Godsdiensten bekijkt men hier  met de ogen van een consument, hij zoekt voor hem het beste en is traditioneel en egocentrisch ingesteld. Welke is voor hem nu de beste overtuiging voor het aardse leven. Zo zien wij voor onze ogen dat men zoekt alle godsdiensten  samen te brengen, en te overkoepelen, net als een hypermarkt, waar men bijna alles kan kopen.

Men kan er schoenen kopen, de maat en kleur  moet hen passen. Zo geloven sommigen in een godsdienst of in een prediker welke zich voldoende aanpast aan hun eigen zinnen, begeerte en karakter.

Bijbelgetrouwe christenen weten dat er maar één waarheid is, en één weg tot eeuwig leven. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;

Wanneer God zich aan Mozes openbaarde in de braamstruik, diende hij zijn schoenen uit te doen! Mozes kwam dichter bij God in alle nederigheid en gehoorzaamheid. (Exod.3:5).

Mensen die Jezus hebben ontmoet in hun leven, de Geest in hun lichaam en vergeving hebben ontvangen,  zij volgen niet verder hun eigen levensovertuiging, hun eigen aardse streven, maar zoeken de wil van Jezus te volgen!

Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist 2 Joh.7

Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;1 Joh.4:2

Dit betekent niet alleen dat Jezus als mens is geboren. Kerkgangers, religieuzen zeggen wel dat ze God kennen, maar met hun daden verloochenen zij Hem. Zij leven verder naar hun eigen wil of traditie. Zij bewaren niet verder Gods profetische woord, noch geboden.  Zij waken niet over Gods woord en zullen de gevolgen dragen. Zij verwachten Hem niet verder! Lezen de Bijbel niet meer…..hebben zijn Geest niet, en zijn geen tempel van zijn Geest.

Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Zij volgen verdichtsels van filosofen, fabels,  en geboden van een staatskerk of godsdienst, en verlaten de waarheid.( 2 Tim.4:3,4). Filosofen werden afgoden! Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit 2 Petr.1:16

 De eerste christenen volgden geen kerkelijke geboden, maar verkondigden twee belangrijke Bijbelse punten, namelijk de kracht en de komst van Jezus Christus!

Zij ervaarden de kracht van het evangelie (1 Kor.1:18) (Luc.8:46) (Matth.22:29)

 Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.Fil.4:13

                    De apostel Paulus waarschuwde de Corinthiërs en leerde hen waakzaam te zijn, voor de “wijzen” , de wijsheid, de wetenschap,  van deze wereld.(1 Cor.3:19) De Joodse Bijbel vertaling: “For the wisdom of this world is nonsense”  Paulus verwijst meteen naar het boek Job. Paulus argumenteert ook met  Ps.94:11.

Psalm 94:11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.

Job 5:13 Hij vangt de wijzen in hun sluwheid, en het voornemen der listigen wordt verijdeld.

Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt. Matth.24:42

Wakker blijven en constant alert zijn, is niet zo simpel voor het lichaam. Maar het gaat hier wel over het geestelijk, profetisch attentief te blijven. De geest is gewillig maar het vlees is zwak, de machten der duisternis dient men te kunnen weerstaan.  (Matth.26:41). Een bewaker heeft gedurende de nacht altijd licht of een lamp bij zich, wanneer hij een vermoeden heeft van inbraak. Inbreken om te stelen, vandaag steelt de duivel “uw kostbare tijd”!   Slapen is een geestelijk beeld van een gesloten, ongelezen of onbegrepen Bijbel in de kast van zwakke christen.   Iemand dacht eens Gods bescherming te krijgen door zijn Bijbel onder zijn hoofdkussen te leggen! Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en sliepen in. (Matth.25:5).

Deze slaperigheid is aanwezig bij christenen vandaag, de eindtijd.  Velen hebben wel kennis  van de wederkomst, van de bruidegom Jezus, doch men geeft nog weinig aandacht aan de profetieënDe olie is noodzakelijk om licht te maken en Hem tegemoet te gaan, zoals bij het oude traditionele Joodse huwelijk. Toen wist alleen de vader van de bruidegom, het tijdstip om de bruid snel op te halen. De olie staat symbool voor geestelijk brood! Olie werd gemalen van het manna in het oude verbond. Het malen betekent, onderzoeken, profetische Bijbelstudies volgen. (Joh.6:35)

De maagden, gemeenten, staan als beeld voor het oorspronkelijk christendom, doch de helft daarvan gaat verloren, door gebrek aan geestelijk voedsel, en misleiding door het Babelse christendom.

2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, todat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

WAAKZAAM ZIJN TEGENOVER DE DWALINGEN

 

Jezus sprak over  allerlei  tekenen die voorafgaan aan Zijn wederkomst. (Matth.24) Aardbevingen, oorlogen, oproer, Jodenhaat, aanslagen enz. Jodenhaat in Duitsland neemt vandaag erg toe volgens Merkel. Doch dan komen er vele valse profeten en wetsverachting neem toe. Dit zijn twee elementen welke wij vandaag vaststellen. Evangelisten met valse leringen en schijnwonderen krijgen groot succes!  De wetsverachting, de wet is de Thora, welke Bijbelonderwijs betekent! Er is duidelijk een tekort aan grondige Bijbelstudie en minder belangstelling, lauwheid als in Laodicea.

Goede herders, oudsten, zijn waakzaam en dienen te  waarschuwen.2 Timotheüs 4:3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen,4  dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. 2 Petr.2:1

 SCHEURINGEN HET GEVOLG VAN VALSE LEER

Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen.  Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben. Judas 19 De apostel Paulus schrijft naar de Korinthiërs, dat er wel verdeeldheid is in de Gemeente, dit is onvermijdelijk, want dan zal moeten blijken wie standvastig en trouw volhardt aan  Gods woord. (1 Cor.11:19).

Vandaag kent men veel gemeentescheuringen, geloofsafval, er dringt veel valse doctrine door, machtsmisbruik kerkleiders, en een tekort aan Bijbelkennis! Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, (2 Thess.2:3)

Waarom dienen christenen waakzaam te zijn?

Christenen kennen niet het exacte tijdstip ( Gr.Chronos) van Zijn komst. Wel kennen zij de lange tijd die voorafgaat (Gr.Kairos) de rijptijd.  De exacte tijd van de opname kent niemand, enkel God zelf. (Marc.13:32). Daar zijn nu wel voldoende hoopgevende tekenen van de letterlijke en zichtbare wederkomst  aanwezig, de oogst is rijp!

Marcus 13:33 Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is. De rijptijd is de tijd van de hoop, het blijven verwachten van de komst van de Heer. Jezus komt als een dief in de nacht, onverwacht voor ongelovigen of religieuzen, of slapende christenen met een tekort aan olievoorraad. Een dief komt altijd met haast en onverwacht. Ongelovigen denken vandaag in het Westen te leven in veiligheid en vredevol. De apostel Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen (1 Thess.5:3,6). Het volgende: Er komt een plotseling verderf. Dit verderf zijn Gods oordelen welke zullen komen over deze aarde, omwille van alle ongerechtigheid. Lijkt de opwarming van de aarde de voorbereiding van een soort verderf? God gebruikte vroeger ook de natuur wanneer Hij ten strijde trok.

Ook Jezus sprak : (20) Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! Openb.22 (STV)

Hij vergelijkt dit met de weeën van een zwangere vrouw, pijnlijke momenten komen en herhalen zich meer en meer. Bijbelgetrouwe christenen welke profetisch onderwijs volgen zijn niet onwetend, ze zijn niet in de duisternis. Zij komen niet in Gods oordelen! (1 Thess.5:9).  1 Tessalonicenzen 5:5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe;6  laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.

Biblespace, 10 november 2018  https://biblespace.org

 

contact: biblespace@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

20 reacties op BIJBELSTUDIE EN PROFETIE – UW BIJBELSITE 2018

 1. Saraja Kant zegt:

  met veel interesse heb ik uw vertaling van het boek van dr. Caroline Leaf gelezen. Echter ik “mis”gezond denken deel 5, althans ik kan het niet vinden in uw archief. Kunt u mij daarmee behulpzaam zijn?

  Like

 2. BIBLESPACE zegt:

  Voor de zondvloed wilde men ook niet geloven wat Noach predikte, vandaag leven wij in een gelijkaardige wereld! Gods toorn komt! Geloof in Jezus en wordt behouden!

  Like

 3. Anneke Elen-v.d.Zalm zegt:

  Gistermiddag deze site ontdekt, via de website van E.J.Bron bij het onderwerp orgaandonatie. Vanmorgen het webadres doorgegeven aan een vriendin.
  Prachtig opgezet en eindelijk een site die dichbij mijn eigen visie staat!!! Kan in de kerk vrijwel niet aarden….Gods Zegen!!!

  Like

 4. BIBLESPACE zegt:

  Beste Anne,
  Het is een grote Bijbel met koperen slot. Momenteel nog te koop voor ong.1000 Euro.
  Een andere foto kunt u krijgen stuur een email naar : biblespace@hotmail.com
  Groetjes,

  Like

 5. Willy Haesaerts zegt:

  De Heer Jezus is mijn Heiland mijn verlosser, als ik denk wat Hij heeft moeten doorstaan voor mijn zonden, kan ik alleen maar het hoofd buigen, en zeggen, dank U Heer !!
  Hij die de mens heeft geschapen, is zelf Mens geworden, omdat er geen andere oplossing meer mogelijk was!

  Like

 6. I like this web blog very much, Its a really nice billet to read and obtain info . “Never hold discussions with the monkey when the organ grinder is in the room.” by Sir Winston Churchill.

  Liked by 1 persoon

 7. alexnieuwsbreker zegt:

  leuke site

  Liked by 1 persoon

 8. Vera Mortelez zegt:

  God is de allerhoogste;zijn eerste schepping was JEZUS,samen hebben zij alles wat verder bestaat geschapen.De Heilige Geest is Gods kracht(zoals elektriciteit,je voelt het maar is onzichtbaar)De tijd van de dinosaurussen is voorbij gegaan;de ijstijd ook.De 6de dag schiep God (met de medewerking van Jezus)de mens,naar Gods gelijkenis:wil zeggen:met gevoelens”je kunt die lezen in Galaten5;21&22″voor God is een dag als 1000jaar.Dus aan 6000jaar schiep God de mens en zette hem in een paradijs(alles was intussen al ferm uitgebreid gegroeit)Adam was eenzaam en zag dat alle dieren een gezel hadden..en God nam een rib van de eerste mens Adam en schiep daaruit de vrouw Eva.Toen kwam de 7de dag; rustdag,God’s rustdag.Zondag voor ons.Die rustdag is bijna voorbij;daarna zal God weer in actie komen.

  Like

 9. Lisette zegt:

  Geachte
  Ik heb u site eens vlugjes bekeken en vindt ze top!
  vooraleer ik verder wil lezen, had ik graag drie vraagjes beantwoord
  1. Geloven jullie in de H. Drievuldigheid?
  2. Er is maar één God
  3. Jezus was God en dus ook mijn schepper?
  Graag antwoord en
  Gods zegen
  Lisette

  Like

  • Alwina Uthmann zegt:

   God zei, laat ONS Mensen maken, Jezus was al bij de Vader en God is Geest, wie Hem wil aanbidden kan dat alleen doen in Geest en waarheid

   Like

vragen via e-mail biblespace@hotmail.com

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.