IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK ?

clip_image006.png

 

IS BIJBELKENNIS BELANGRIJK?

Hos 4:1 Hoort het woord des HEREN, gij Israëlieten, want de HERE heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land.

Hos 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Men leefde zoals God in Frankrijk! Gods woorden zijn heel scherp, en meer dan nodig om eens grondig te worden onderzocht.

In de Hebreeuwse grondtekst staat niet: “ten gronde gaan” door gebrek aan kennis, of “uitgeroeid” worden! Er staat Mijn volk zal stil, zwijgzaam,sprakeloos worden. Mijn volk zal in verwarring komen!

Het volk had weinig Bijbelkennis, vergat Gods geboden,en kwam daardoor in verwarring, en leefde ook zo, naar eigen zinnen. Gods geboden kwamen op de achtergrond zoals ook hier vandaag. Daarom diende God te besluiten dat ze voortaan niet verder in Gods dienst konden blijven! Ze hadden hun God vergeten, en God liet weten dat hij hun nageslacht ook zou vergeten, dit was een logisch gevolg, ze werden opgevoed zonder rekening te houden met Gods woord, de Bijbel! Kerkboeken zijn waardeloos. Zo gebruikt Gods volk vandaag de Talmud i.p.v. de Tenach.

Ook de profeet Jesaja maakte een gelijkaardige opmerking:

Jes 56:10 De wachters zijn blind, zij allen hebben geen kennis, zij zijn allen stomme honden, die niet kunnen blaffen; dromend liggen zij neer, zij hebben de sluimering lief.

IS HET VANDAAG ANDERS? Deze woorden passen precies in het kader van onze dagen. Ook ons land van Bel, Belgenland, is hiervan een duidelijke weerspiegeling! Waar is de tijd dat de Bijbel verboden lectuur was? God zei:

Lu 11:52 Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der kennis weggenomen; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.

Vandaag is de Bijbel niet verboden, maar nieuwe vertalingen vervalst, en met een verkeerde sleutel kom je niet in de hemel! Wanneer iemand een verkeerde pincode ingeeft, krijgt hij ook geen geld, en kan hij niet betalen! Met een verkeerde sleutel kom je ook niet in de hemel!

Wij leven vandaag zoals in de tijd van de Philadelphia gemeente en de Laodicea gemeente. Het christendom en het naamchristendom vinden wij vandaag terug in deze twee gemeenten. Hier is een duidelijk verschil aan te wijzen over de Bijbelkennis en het gedrag van de gemeenteleden. Begrijpelijk dat er vandaag veel woordenstrijd en scheuringen ontstaan tussen de christenen van Philadelphia en Laodicea!

Christenen zoals ten tijde van Philadelphia!

 

Openbar.3:8 8 Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.

Dit zijn christenen in de eindtijd, die nog met kleine kracht getuigen, ze zijn niet sprakeloos, en laten zich niet in verwarring brengen door evangelisten. Bepaalde evangelisten staan te spreken en te roepen, maar staan onbewust zeker niet meer verder in Gods dienst. Valse profeten zijn vandaag superactief!

Deze christenen hier hebben Zijn woord bewaard, hebben een goede Bijbelkennis.

Ze weten over de opname, en kennen in hun hart een verlangen naar deze dag.

Ze beseffen in welke tijd wij leven, ze behoren tot de onderzoekers:

Da 12:4 Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.

Hoe bewaren zij Gods woord? Wat is bewaren?

Hier is de noodzakelijke sleutel met drie tanden om Gods woord als leefregel te bewaren.

Die christenen hebben drie belangrijke gewoonten hier terug te vinden:

3 ja, indien gij tot het inzicht roept en tot de verstandigheid uw stem verheft;

4 indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten,

5 dan zult gij de vreze des HEREN verstaan en de kennis Gods vinden. Pre.

Vers 3 toont aan dat ze bidden tot God voor ze de Bijbel gaan lezen, om wijsheid.

Vers 4 toont hoe je de Bijbel leest: ernstig onderzoeken, tijd nemen, Bijbelstudie volgen!!

Vers 5 toont hoe men Gods wil kan vinden en begrijpen, algemeen, en in uw persoonlijk leven.

Dit zijn christenen die God welgevallig zijn! Waarom?

26 Want aan een mens die Hem welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar hem die niet welgevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te geven aan wie Gode welgevallig is. Prediker 2

Bijbelkennis is zeer belangrijk in onze dagen voor de christenen, want ze begrijpen, dat de komst van de Heer heel nabij is, en ze speuren. Ongelovigen willen geen tijd maken om de Bijbel te lezen, of om te weten wat God wil, en deze mensen hebben geen toekomstperspectief! Ze zien deze wereld met eigen ogen ten onder gaan, en denken niet diep na. Met de dood denken ze, alles is voorbij, geef mij een stille crematie.

Christenen die behoren tot de Philadelphia gemeente zullen spoedig worden opgenomen, en dit is ook hun verwachting. (Openb.3:10) Ze laten zich geen angst aanjagen door berichten, want ze VERTROUWEN op Jezus.

Goede Bijbelkennis, na wedergeboorte en doop, kan ook verdriet brengen, bijzonder als men denkt aan allen, die deze wetenschap verwerpen, en de Bijbel aanzien als een soort religieus kerkboek!

Pre 1:18 Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.

De lauwe naamchristenen van Laodicea

Deze rijke gemeente geeft een beeld van christenen in de eindtijd, die slechts de naam hebben van christen te zijn. Ze bewaren hun Bijbel in de kast ! Ze verwachten Christus niet, en verbinden zich met anderen van dezelfde opinie.

Ze hebben net als Israel, Gods geboden en profeten vergeten! Deze mensen hebben weinig of geen Bijbelkennis. Of de Bijbelstudies zijn slecht voorbereid of tweedehands, of als er Bijbelonderwijs is, gaat men niet of niet meer. Bijbelstudie kan gegeven worden met “inlegkunde” in plaats van “uitlegkunde” Bijbelonderricht moet gezond zijn, over profetie is een eigenmachtige uitleg niet toegelaten.(2 Petr.1:20)

Jezus geeft raad aan die kerk of gemeente, waar Hij zelf buiten aan de deur staat!

17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 8 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt.Openbar.3

Deze christenen zijn precies nog blind, wat wijst op onwetendheid, en naaktheid wijst op onbekeerdheid. Jezus doet een oproep tot hen, om Bijbelkennis op te doen, want dat is goud waard! Een geestelijke rijkdom. In de Bijbel staan geen leugens, het is gelouterd. De Bijbel leert nergens om hier op aarde schatrijk te worden, zoals ook een reeks leugenachtige en geldzuchtige evangelisten prediken!

Mt 4:4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Begrijpelijk dat er vandaag veel discussies zijn onder “christenen”. De ene hebben onvoldoende olie (Bijbelkennis) zoals de dwaze maagden, de anderen hebben wel voldoende olie om op weg te gaan, Christus tegemoet! De toekomst zal een laatste gemeentescheuring openbaren bij de verborgen komst van Jezus Christus in de lucht. Iedereen kan voor zichzelf nu uitmaken tot welke van deze twee gemeenten hij behoort. Maar Laodicea blijft achter, en wordt niet opgenomen! (Openb.3:16)

Nooit te oud om te leren! Men kan niet lang genoeg leven om alles van de Bijbel te begrijpen, daarom is Bijbelkennis heel belangrijk bijzonder in deze eindtijd, met al zijn verwarring!

1Co 8:2 Indien iemand zich inbeeldt enige kennis verworven te hebben, dan heeft hij nog niet leren kennen, zoals het behoort;

Waarom Bijbel lezen