WAT IS ER NA DE DOOD?

WAT IS ER NA DE DOOD?

Ieder levend mens, heeft wellicht eens deze vraag gesteld, erover nagedacht, of boeken gelezen, of mensen horen spreken over de “bijna” doodservaringen. Het blijft mysterieus, en slechts Gods woord kan er een zinnig en betrouwbaar antwoord op geven. Daarom hebben de Bijbelgetrouwe christenen een goede visie over dood, leven en eeuwig leven. U kunt nu nog luisteren naar uw Schepper, wat Hij zegt en ons leert over dood en leven, hemel of hel.

Hebreeën 9:27  En zoals het de mensen beschikt is,

eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

Het is al duidelijk dat de mens hier slechts éénmaal zal sterven, tengevolge van zijn ongehoorzaamheid aan Zijn Schepper. Dit sluit alle valse vormen van reïncarnatie uit. Dat de mens moet sterven is geen fabel, dus ook de reden niet!

Wij weten dat er geen tweede kans komt, geen herkansing, hetgeen wat sommigen zouden willen, eens hun aardse leven herbeginnen.

Na het sterven is hier sprake van een oordeel. God is een rechtvaardig rechter en zal uitspraak doen tussen goed en kwaad, naar Zijn normen, te vinden in de Bijbel en nergens anders!

Daarom zal ook God slechts alle ongelovigen oordelen in een “Laatste oordeel”

aan de hand van de wetten in de Bijbel.

12  En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.Openbar.20

Inderdaad, na de dood, zal ieder mens die de Bijbel verwierp, als een sprookje zag, en niet als levensnorm wilde gebruiken,nu wel geconfronteerd worden met die Bijbel, om hem te horen veroordelen!

Wat na de dood voor hen de Bijbel wel geloven?

28  zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.Hebr.9

Mensen die de Bijbel wel geloven en beleven, zijn mensen die hun zonden eerlijk aan Christus beleden, tot nieuw leven kwamen, en Christus verwachten, zij leven uit een verwachting om Hem te zien, en te leven! Die mensen zullen leven met een verheerlijkt lichaam en geest. De ziel zal zijn gestorven, de ziel is sterfelijk.

Enkel Plato, de Griekse filosoof, bracht de leer dat de ziel onsterfelijk is, het naamchristendom nam dit over.

Johannes 11:25  Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,

Wat gebeurt er als je sterft?

7  en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.Pred.12

Het lichaam keert terug tot stof, en de geest keert terug tot God. De menselijke geest is niet de bron van het leven of van bewustzijn. Wie in coma ligt, weet niets meer van die tijd. Daarom kijkt ook Paulus en Jezus naar de doden als mensen die “slapen”.

Doden weten niets en hebben ook geen horloge nodig, ze hebben geen bewustzijn.

5  De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets; zij hebben geen loon meer te wachten, zelfs hun nagedachtenis is vergeten. Pred.9

5  Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk?Ps.6

18  Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw.Jes.38

IS ER LEVEN NA DE DOOD?

Er staat in de Bijbel iemand die ook die vraag eens stelde, een zieke en een lijdende mens, Job!

14  Als een mens sterft, zou hij herleven? Dan zou ik hoop hebben al de dagen van mijn zware dienst, totdat mijn aflossing zou komen. Job 14

Hieruit kunnen wij leren, dat het “weten” dat er leven is na de dood, dit een echte hoop ontwikkelt in het hart van de mens. Job dacht, als ik dood ben, en als Gij roept, ik zou antwoorden, en Gij zou verlangen naar uw schepsel!

Vele Bijbelgetrouwe christenen zijn wereldwijd gestorven met die levende hoop in hun hart. Ze liggen nu begraven, maar hun hoop van tijdens hun leven, zal binnenkort werkelijkheid worden door hun opstanding om eeuwig te leven! Ze behoren niet tot het dodenrijk.

13   Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. 14  Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.1 Thess.4

Die andere mensen, zijn mensen die geen verwachting hebben na de dood, en denken, dan is alles over. Ze laten hun lichaam verbranden uit ongeloof, maar over hun geest hebben zij geen macht. Zij wachten in het dodenrijk tot het laatste oordeel.

Psalmen 10:4  De goddeloze met zijn neus in de hoogte denkt: Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn: Er is geen God

NA DE DOOD IS GEEN BEKERING MEER MOGELIJK.

Vandaag heeft ieder zijn vrije wil, ook toen Jezus hier was deden de mensen wat ze goedvonden. Maar de Farizeeën waren geen voorbeeld. Ze waren geldzuchtig. Vroegen geld om lange gebeden uit te spreken bij de weduwen! Jezus maakte de gevolgen duidelijk door hen een parabel te vertellen.

Deze parabel is een waarschuwing voor de levenden op aarde die twee heren willen dienen, God en de Mammon. (Luc. 16:13) Toch geeft het wat licht over na het sterven.

Lucas 16:19-31  Twee mensen stierven.

hemel of hel

De arme Lazarus werd door engelen gedragen in Abrahams schoot, een wachtplaats voor het komende hemelse bruiloftsfeest. Wat een eer! Op aarde begraven als de armen.

7   De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddelozen zal wegrotten.Spreuk.10

De rijke, zonder naam, reeds gepijnigd, in het dodenrijk, en zag van verre Abraham en Lazarus.

Hoe de wereld van een mens toch plots kan veranderen bij zijn sterven, welke kan komen als een dief in de nacht.

De rijke smeekte om genade aan vader Abraham, maar hij kon niet roepen tot God!

Genade van God kan men enkel krijgen terwijl men nog leeft, na de dood is het voor eeuwig te laat!

Handelingen 15:11  Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij.

Mattheus 16:18  En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar

niet overweldigen.

Tussen Lazarus en de rijke was er nu een grote kloof als scheiding tussen beide “wachtzalen” mogen we zeggen.Deze kloof is een grens, die scheiding maakt tussen sterfelijkheid en onsterfelijkheid! Deze grens kan niet overschreden worden, die is definitief.

De rijke vroeg om iemand uit de dood te laten opstaan uit het rijk van de doden, om zijn vijf broeders te waarschuwen voor het onheil en de voorlopige straf welke hem was overkomen. De rijke dacht opnieuw dat hij de oplossing had gevonden, hij dacht nog steeds als tijdens zijn leven, en besefte dat jij tot de sterfelijken behoorde, in het hiernamaals. daaromleert de bijbel over een tweede dood.  Hij dacht het beter te weten dan God!

Een mirakel, een wonder, brengt nog steeds niemand tot geloof en behoud, het kan enkel een aanleiding zijn. Gods woord is het zaad.

Abraham wees hem, dat ze dienden te luisteren naar Mozes en de profeten, en die spraken toen al over Jezus! Luisteren naar de Bijbel! Terug naar de Bijbel!

Hopelijk komt er niemand, die dit heeft gelezen in het dodenrijk terecht! Amen!

17  The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.Ps.9

Biblespace Vlaanderen