HET GEVAAR VAN WAARZEGGERIJ, SPIRITISME EN HEKSERIJ

HET GEVAAR VAN WAARZEGGERIJ, SPIRITISME, HEKSERIJ.

Vandaag is er weliswaar veel belangstelling naar de toekomst. Vele mensen vinden het van belang eens te gaan luisteren naar een waarzegger. Ze willen graag weten koste wat kost, wat hen persoonlijk te wachten staat, of hoe het verder moet in deze wereld gedurende dit korte leven, al is er dan ook geen garantie voor uitspraken in waarheid Het oproepen van geesten en hekserij is ook weer trendy! God die alles over de toekomst weet, laat men erbuiten, laat men vallen.

Is hekserij een kwaad in Gods ogen?

Deuteronomium 18:10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar,

God verbood zijn volk om waar te zeggen of te luisteren naar de waarzeggers. Toch blijft de ongelovige mens steeds nieuwsgierig naar de toekomst. Let maar op de veel gelezen horoscopen, door de bijgelovige mens. Astrologie is weer in als in Babelse tijden. Wij nemen een voorval uit de Bijbel, om te waarschuwen tegen hekserij.

De waarzegster te Endor.

 

Eerst nog dit. (1 Sam.28) In ieder er geval is het zo, dat een behouden christen, wanneer hij sterft bij de Heer is, en daar kan rusten.(Fil.1:23) Geen enkele duistere macht kan deze rust verstoren, buiten de wil van God om.Nadat de profeet Samuel was gestorven, kwamen in Israel ernstige problemen opdagen. De Filistijnen verzamelden zich om te strijden tegen Israël.(4)

Koning Saul werd uiterst angstig en wat doet deze eigenzinnige koning?

Wanneer wij zelf ook in moeilijkheden komen, dan gaan wij eerst bidden in vertrouwen, opdat de Here ons genadig zou zijn en ons een uitkomst zou geven. Bij christenen is dit een spontaan gegeven, wanneer hij in de beproevingen komt. Christenen hebben ervaringen met zulke dingen, waarbij God op onverwachte wijze hulp geeft. Net zoals David zoveel malen schreef in zijn psalmen. Het repetitief bidden is ondoeltreffend. Hier werd minder duidelijk vertaald met “geen omhaal van woorden” (Katholieke gebeden)

Mattheüs 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Johannes 4:23 maar de ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid; want de Vader zoekt zulke aanbidders;

(6) Koning Saul bad ook, maar de Here gaf geen teken van leven. God antwoordde niet, noch door dromen, noch door het gebruik van de Turim of door de profeten.Dus kreeg koning Saul geen gebedsverhoringen en geen contact. God was voor hem niet meer “online”, onbereikbaar!Dit is het ergste wat een mens kan overkomen, als hij in nood zit, hij geen oplossing meer ziet, of geen contact meer heeft met zijn Schepper. Dus geen betrouwbare toevlucht. (2 Sam.22:3) Hij wordt wanhopig, en zet verkeerde stappen, of de wanhoopsdaad.

Wat deed koning Saul? Hij dacht aan de overleden profeet Samuel. Zo zijn er ook vele mensen die denken aan iemand die ze in vertrouwen konden nemen, maar als hij overleden is, dan pas komt de kat op de koord. De koning die zelf alle waarzeggerij en hekserij verboden had in het land, omdat hij wist dat het tegen de wil van God was, valt nu zelf in die zonde! Het was de angst die hem dreef om zoiets te doen. God had hem verlaten, omdat Saul niet verder op Hem vertrouwde. Wie doet als Saul zal in de toekomst even angstig worden. (Zef.1:15) Maar ….

27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen,

28 dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden.29 Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben verkozen,30 mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad,31 zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen. Spreuken 1

Toen Samuel nog leefde, had Saul ook niet geluisterd naar de wijze woorden van de profeet, en zijn eigen gedacht gedaan en dit is gevaarlijk. Dit is het beeld van de vele ongelovige, bijgelovige of gewoon religieuze mensen.

Koning David had betere ervaringen en kon iets anders schrijven:

 

22 Terwijl ik in mijn angst dacht: ik ben verbannen uit uw oog; hebt Gij voorwaar mijn luide smekingen gehoord, toen ik tot U riep om hulp.23 Hebt de HERE lief, al zijn gunstgenoten; de HERE bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.24 Weest sterk en uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de HERE hoopt.Psalm 31

David dacht wel verkeerd door angsten, maar bad in correct vertrouwen!

Saul op weg naar een paranormale te Endor! (8) Een weg tegen de wil van God, dit is ook de weg van velen vandaag, jammer. Saul ging ’s nachts vermomd in de duisternis. Hij dacht niemand zal mij opmerken en herkennen, niemand zal mijn huichelarij zien. Het leven van koning Saul ging steeds verder bergaf, met bezetenheid, jaloezie, moordzucht. Saul haalde met zijn opzettelijke ongehoorzaamheid, een vloek over zich, luister wat de profeet Jesaja ons zegt: Jesaja 29:15 Wee hun die een plan diep voor de HERE verbergen, wier werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons? Wij letten nu bijzonder op wat zich afspeelt bij deze waarzeggende vrouw.  De koning vraagt de geest van een dode op te roepen, maar ook de vrouw werd angstig om dit te doen, want het was compleet verboden bij wet. Ze roept de geest van Samuel op. Bij het verschijnen van Samuel, slaakte de vrouw een angstkreet uit. (13) Ze zag een bovennatuurlijk wezen opkomen!Dit wijst erop dat zij dit nog nooit zoiets had meegemaakt op zo’n wijze! Want Samuel behoort bij de levenden en niet bij de doden! Hij droeg zijn mantel! (14) Wij lezen niet dat de vrouw de geest opriep! Hij was er plots voor ze riep buiten haar verwachting!  De normale gang van zaken was dat ze als medium inspiratie krijgt van een demon die de stem van de dode nadoet om boodschappen door te geven. Demonen hebben geen macht om dingen te doen buiten de toelating van God. Dat zien wij tijdens het leven van Christus op aarde.

 

Krijgt Saul nu een blijde boodschap?

De vrouw geeft angstig al de woorden van de profeet Samuel door aan Saul, en alles is waarheidsgetrouw. Samuel herhaalde precies wat hij zei toen hij nog leefde:

17 De HERE heeft gedaan, zoals Hij door mijn dienst gesproken had: de HERE heeft het koningschap uit uw hand gescheurd en aan uw naaste, aan David, gegeven.

Maar nu krijgt hij nog te horen wat hij beter niet had geweten, (19) Saul zou ’s anderendaags sterven, samen met zijn zonen! Wat een ellendige boodschap niet tot zegen, maar tot vloek! Zo gebeurde het ook! Hoe erg moet het zijn te weten dat je sterven zo nabij is, goed om zwaar depressief te worden, terwijl Saul kracht nodig had om te strijden met de Filistijnen. Alles wat wij moeten weten naar de toekomst toe, staat beschreven in Gods woord, en dat veranderd niet, en liegt niet. Helaas houden mensen zich bezig met leugenachtige waarzeggerij door boze geesten.

1 Timotheüs 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

Laat niemand zich vangen door de strikken van de duivel, dit kan door te luisteren naar God zelf!

Ps. 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet

en een licht op mijn pad!