LAAT U NIET ONTMOEDIGEN

LAAT U NIET ONTMOEDIGEN!

2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. Joh.14

Na de afscheidswoorden van Jezus, werden de discipelen ontmoedigd. Hun Meester zou hen verlaten. Maar het zou geen vaarwel worden, maar een tot weerziens, ja al stierf Jezus onschuldig voor hun ogen! Afscheid nemen is nooit plezant, bijzonder als er een innige band is gekomen met iemand waarmede je een relatie hebt.  De discipelen dienden te geloven wat Hij beloofde, om de ontmoediging snel te verwerken. Die belofte is geldig voor allen die totnogtoe Jezus volgden en volgen. Er kan in uw leven iets gebeuren, waardoor ge zwaar ontmoedigd werd en nieuwe levenskracht nodig hebt. Soms komen mensen zoiets nooit meer te boven, en kunnen het niet verwerken. Toch kan een Bijbelse belofte de enige doeltreffende medicatie zijn.

Waar vinden wij die kracht tegen ontmoediging?

Jesaja 40:31 maar wie de HERE verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.

Het ganse wereldgebeuren is bezig met het volk te ontmoedigen, in wat het meemaakt, en wat hen overkomt, en nog zal ,overkomen. Daarom zijn er niet weinigen die er aan denken er zelf een eind aan te maken. Wie luistert naar Jezus en vele profeten, zal ontmoediging voorkomen, of kunnen verwerken, want Gods plan en Zijn beloften gaan altijd in vervulling! Wij leven vandaag in een tijd waar alle Bijbelgetrouwe christenen de wederkomst van Christus verwachtende zijn, en dit geeft de nodige kracht om alles te verwerken wat ons wil of zou kunnen ontmoedigen! De enige mensen op aarde die een toekomstperspectief hebben zijn de wedergeboren christenen, nieuwe mensen, klaar ! (Joh.3)

Krachtbron: de Bijbelse hoop!

Luister naar de profeet Jeremia!

7 Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is;

8 hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.Jer.17

Het levensnoodzakelijke voor de mens is water! Het water is er nodig voor het aardse leven. Jeremia vergelijkt de Bijbelgelovige mens met een boom, die zijn wortels door de grond boort, om aan water te komen. Zo moet ook een mens zich verdiepen, zich wortelen, onderzoeken en vasthouden aan wat God zegt, om ook nog vruchtbaar te zijn, actief te zijn in de moeilijke en ontmoedigende dagen van zijn leven. Het geestelijk leven van de mens heeft het levende water nodig. Wie dit levende water niet kent, zal sterven als een boom, als er hitte komt. De hitte kunnen ernstige problemen en tegenslagen zijn in uw leven, of ziekte zoals bij Job. Drinken uit de Bijbel is noodzaak.

Krachtbron: Bijbelkennis

LEVENDE BIJBEL

Luister naar Jezus! Johannes 4:13 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen;14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

Wie dorst heeft zoekt om zijn dorst te lessen. Wie de waarheid wil vinden gaat op zoek. Wie de waarheid voor het leven heeft gevonden, gaat niet verder meer zoeken. Spreuken 8:17 Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Wie Hem vond, is een bron geworden, voor andere mensen, die ook op zoek zijn gegaan in deze wereld naar de waarheid. Wie Jezus heeft gevonden in zijn leven vond de enige waarheid.(Joh.14:6) Vandaag wordt soms de waarheid veranderd, door woordverdraaiingen, daarom is er al een predikant die de laatste nieuwe Bijbelvertalingen verbrand waar men de woorden verdraait. Woordverdraaiingen dat was de eerste list van satan bij de zondeval! Hij veranderde Gods woorden! God spreekt enkel door de Bijbel.

Krachtbron: Jezus Christus!

Hebreeën 1:1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, Een van de laatste woorden welke God sprak in Zijn woord tot de mensheid was:

Openbaring 22:17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

Dit waren drie krachtbronnen om de batterij van uw geest op te lade

KRACHT uit de PSALMEN

In “geestelijke” muziek en zang zit kracht tegen ontmoediging!

God gaf ons in Zijn liefde een zangbundel. Hij gaf de psalmen om ze te zingen, ook in moeilijke dagen en geloofsbeproeving. In de middeleeuwen gingen de christenen naar de brandstapels, zij zongen luid hun psalmen!

DSC_5350

Psalm 23 : 3 Hij verkwikt mijn ziel.

Wie verdrietig is en ontmoedigd, moet weten dat er iemand is,die hem kan helpen, en dit is niemand minder dan de “Goede Herder”, Hij die u schiep!  Zijn woorden hebben rechtstreeks invloed op ons denken, ons gemoed, ons geestelijk leven. Woorden van mensen kennen deze kracht niet. Koning David zong dit lied, wellicht meer dan eens, het verkwikte zijn gemoed. Door de schapen bij rustige wateren te brengen, was dit voor deze dieren een zaligheid.  Zo moet iedereen weten, die een kind van God is, dat God het nodige zal doen om ook uw ziel te verkwikken. Neem de tijd om te drinken van Gods woorden. Wie niet drinkt krijgt een verdorde geest!

4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij

Hier is sprake over angst voor de dood en zware tegenslagen. Vele slechte nieuwsberichten kunnen mensen ontmoedigen, of angst aanjagen. Christenen dienen niets te vrezen, want de aanwezigheid van de H.Geest, in hen,is een Geest van kracht. (2 Tim.1:7) De H.Geest is een trooster!

“uw stok en uw staf” zijn instrumenten die alles in de goede banen kan leiden. Beloften in de Bijbel vertroosten de ontmoedigden die de beloften geloven!

 

EEN ONTMOEDIGDE GELOVIGE Psalm 42

Toen koning David uit zijn paleis was gevlucht voor zijn zoon Absalom, was hij zwaar ontmoedigd. Wat mij opvalt zijn de vele vragen die koning David, een ontmoedigde man, zich stelde.

Wanneer zal ik voor uw aangezicht verschijnen God? Wij stellen een verlangen vast, zoals iemand die dorst heeft om deze te kunnen lessen. David kent verdriet, omwille van de opstandigheid van zijn eigen zoon. Wat David sterk miste was, te kunnen opgaan naar Gods huis, de tempel. Daarom staat in psalm 88:11 Zullen de doden u loven misschien? God heeft niets aan de dood van David. God wil dat alle mensen stralen van blijdschap.

Waar is uw God? De kwetsende woorden van hen die lachten met zijn geloof, waren ontmoedigend. Waar is uw geloof nu? Laat God u nu in de steek? ( vers 5,6) David haalt een wapen uit in zijn gedachtestrijd, welke hem moed geeft. Hij breekt zijn negatieve gedachten af, met positieve gedachten uit zijn verleden. Goede herinneringen en ervaringen met God. Zulke gedachten kunnen een vangnet zijn in onze gedachtewereld. David wist dat God hem reeds uit alle moeilijkheden had gered! (2 Sam.4:9, 1 kon.1:29, Ps.54:7) Paulus kende de zelfde ervaringen. (2Tim.3:11) Hij denkt aan zijn optocht naar de tempel met muziek, feestvreugde en lofzang!

Wat er ook gebeurt, ik zal hem nog loven.

David had een gezonde toekomstvisie, waarop hij terugviel. Een christen moet zich vasthouden aan de echte hoop, waarvan Paulus zoveel schrijft. De satan weet, als hij die hoop bij ieder christen kan wegnemen, hij zou winnen! Vandaar, dat er stemmen opgaan uit kerken, niet verder te geloven in de wederkomst van Christus op aarde! (Cfr. Recente uitspraak van mijnheer Ratzinger).

12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is.Openb.22

Romeinen 5:5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is,

 

win_20170221_11_45_59_proBiblespace Vlaanderen