UW GEWETEN EN GEEN BIECHT !

HET MENSELIJK GEWETEN

 

Richt. 17:6 In die dagen was er geen koning in Israël;

ieder deed wat goed was in zijn ogen.

biechstoel

Wanneer we het hebben over het menselijk geweten, dan spreken wij over een besef van goed en kwaad. Het woord geweten betekent ook: “God heeft gezien”. Het is ook wel iets heel persoonlijks. Een persoonlijke controle over de gedachten, het lijkt wel een soort ingebouwd virusprogramma, maar niet de stem van God zelf. Voor de ene is iets goed en voor de ander is iets kwaad of zondig.

Zijn we goed bezig? Iedereen denkt meestal over zichzelf dat hij zijn leven doorbrengt op een “goede” manier. Doch het denken van de mens is op zichzelf zondig, onvolmaakt, dus ook zijn geweten is ziek. Vandaag zien wij hoe onze maatschappij er moraal zeker niet op vooruitgaat . Let maar op volgend kwaad : overspel, verkrachting, diefstal, moord, zelfmoord, en alle gevolgen enz. Het is niet meer uitzonderlijk, het is dagelijkse kost geworden. Toch wil men veel in de doofpot steken. Werkt het geweten niet meer? Het geweten is te onderdrukken, het verschil tussen goed en kwaad is vandaag de mist in, de ongelovige mens is als een schip zonder kompas, dat vroeg of laat te pletter slaat!

20 Wee(Vervloekt zijn) hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.21 Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig. Jesaja 5

Wie zijn geweten naar eigen normen en denken beïnvloed trekt een vloek over zich, omdat God het zegt. Daarom heeft ieder mens normen nodig die in waarheid perfect zijn, deze normen staan enkel in de Bijbel!

De Bijbel is als een potloodscherper, het kan het stomp geworden geweten aanscherpen, en ons terug op het goede spoor zetten om gelukkig te leven op aarde, onheil te voorkomen of te verwerken! Andere geloofsboeken of filosofie werken als een boomzaag om een potlood te scherpen! De mensheid is gewetenloos geworden. Als God niet zal ingrijpen verdwijnt de schepping, bedenk dat we leven als in de kwade dagen van Noach, voor de zondvloed.(Matth.24:22)

Enkel de Bijbel!

Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

 

Christenen leven niet naar eigenwijze menselijke normen. Hun geweten en hun denken wordt contant getoetst aan Gods woord. Ook een christen bezondigd zich nog, maar hij vertrouwt op de genade van God, beschreven in Gods woord, en daardoor blijft zijn geweten gezond. Jezus stelde geen biecht in!

12 Want dit is onze roem, het getuigenis van ons geweten, dat wij in heiligheid en reinheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, in het bijzonder ten opzichte van u.2 Cor.1:12

clip_image002_thumb4

 

EEN SLECHT GEWETEN, SCHADELIJK VOOR DE GEZONDHEID.

1 En een zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Saffira, verkocht een eigendom,2 hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen.3 Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?4 Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en was, na de verkoop, de opbrengst niet te uwer beschikking? Hoe kond gij aan deze daad in uw hart plaats geven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. 5 En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen, die het hoorden. Hand;5:1

Het geweten werkt als: God heeft gezien!God zag dat deze mensen handelden naar hun eigen zondig denken. Ze dachten (zondig) niemand weet het, dat wij toch een deel voor onszelf houden, al waren zij daarin volledig vrij! Ze wilden de schijn alles te geven aan God!

Ze wilden doorgaan voor christen, maar schijnheiligheid komt voort door een zondig geweten. Hier zien wij dat de satan hun denken had vervuld. Dit wijst erop dat een mens niet steeds uit zichzelf verkeerd handelt, maar ook in bepaalde situaties onder invloed van duistere machten gaat denken. Sommige toestanden kunnen zeer verleidend en misleidend zijn voor het geweten.  De gevolgen zijn slecht voor de gezondheid. Het hart van Ananias begaf bij het horen van die woorden, dat God het wist, en Petrus bracht de schijnheiligheid aan het licht, dit veroorzaakt een geestelijke schok, een hartstilstand?

Koning David verdriet

EEN christen MET SLECHT GEWETEN, KAN DAT?

18 Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheus, overeenkomstig de profetieën, die vroeger aangaande u zijn uitgesproken, opdat gij, u daarnaar richtend, de goede strijd strijdt 19 met geloof en met een goed geweten.Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden.1 Tim.19

In het woord “geweten” zit “weten”. Ieder mens die luistert naar het evangelie, luisterde naar God zelf,en heeft het “geweten”.Wanneer men als christen de Bijbel wil aanpassen aan zijn eigen filosofie, om toch maar te kunnen doen wat hij goedvindt, zo iemand is bezig met zijn geweten te onderdrukken en te besmetten. Hij is bezig zichzelf te misleiden door het loslaten van de Bijbelse principes. Een christen zonder geloof in de Bijbel is geen christen!Hij sterft hier niet letterlijk, maar het geestelijk leven sterft af en alleen het zielig leven gaat verder. Onbeleden zonden knagen, en zo’n christen kan nooit een geestelijke blijdschap uitstralen.  Dat knagen maakt toxische stoffen in de hersenen, welke op de zwakste gedeelten van het lichaam invloed maken, en ziekte kunnen veroorzaken.

 Jakobus 1:22 En weest daders des woords en niet alleen hoorders:dan zoudt gij uzelf misleiden.

DE VERANDERING VAN EEN SLECHT

NAAR EEN GOED GEWETEN!

clip_image004.png

18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, 19 in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis,20 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden.21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,1 Petrus 3

De apostel Petrus wijst naar de dagen van Noach. Zoals nu hadden de mensen een slecht sprekend geweten, door ongeloof. Ze geloofden niet wat Noach predikte, de mensen leefden gewetenloos en bleven ongehoorzaam aan wat God vroeg. God had geduld om te zien of de mensen Hem gehoorzaam zouden worden. Maar de mensen wilden niet luisteren. Gods geduld kende een einde, en de zondvloed kwam.

Vandaag luistert men ook niet, men leeft en denkt een “goed” mens te zijn in eigen ogen. Noach had een goed geweten door GELOOF IN Gods genade en bouwde de ark dag na dag,tot zijn redding.Ieder mens is in feite geboren met een slecht geweten en heeft nood aan een goed geweten door dagelijkse vergeving.Zo is er dat tegenbeeld ook vandaag, wie ongehoorzaam blijft aan de Bijbel, komt in de apocalyptische oordelen die God straks over deze wereld zal laten brengen, en waarvan wij heden de symptomen al kunnen vaststellen, let op de natuurrampen.

Wie wil gehoorzamenaan wat Jezus ons leerde zal behouden worden, zijn eerste gehoorzaamheid is zich vrijwillig te laten dopen, en dit is als een uitzonderlijk gelovig gebed van een goed en veranderd geweten tot God. Als het geweten niet is veranderd, is ook zo’n doop waardeloos, net als de kinderdoop!

Men krijgt een goed en gerust geweten door te geloven in het offer van Christus, die opstond uit de dood. Een goed geweten staat steeds tegenover zijn Schepper, en is niet angstig tegen de dag van zijn beoordeling, maar begint een nieuw leven!

Wie bidt als koning David met zijn zondig geweten krijgt ook een goed geweten? ZO BEKEERDE KONING DAVID ZICH

Psalm 51: Schep mij een rein hart, o God,

en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;

 

Wie Bijbels gelooft in Jezus en gehoorzaamt komt niet in de aardse oordelen, want Christus komt STRAKS eerst om de Zijn wereldwijde kleine gemeenten op te halen! De gemeente van Jezus is geen staatskerk!

Mattheüs 24:37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

Biblespace

ARTIKEL 2012