VOOR MENSEN VAN GOEDE WIL

KERSTBOODSCHAP

Jezus in Bethlehem geboren

 

We zouden kunnen zeggen nu is het de tijd om feest te vieren, vreugde en vrede te beleven voor alle christenen op aarde. Doch wanneer ik rondom mij kijk in deze wereld, en bijzonder in onze eindejaarsdagen met kerst en nieuwjaar, stel ik vast dat alles nog draait rondom eten en drinken, verlof nemen, reizen en cadeautjes kopen.

Jezus verdwijnt in de duisternis, en de kerstman der ongelovigen komt meer en meer in het licht en in de harten der kinderen! Kerst keert terug naar het feest der lichten! De Joden vieren het feest der lichten, Chanoeka in december, een feest ter herinnering voor de herovering van de tempel op de Syriërs in 167 voor Chr. Romeinen en Egyptenaren vierden op het einde van het jaar het lichtfeest om de goden gunstig te stemmen. Ook dacht men geesten en heksen te kunnen verjagen.

In het jaar 381 werd het kerstfeest ingevoerd en 25 december gekozen als geboortedag van Christus. Er kwam veel vermenging van feesten.  Wij vinden prachtige verlichting in de steden en versierde kerstbomen, maar, wie weet nog waarom en voor wie Jezus kwam in deze wereld? De eerste komst van Jezus werd voorspeld door de profeet Jesaja, ongeveer 700 jaar voor Christus! Wij lezen het volgende:

 

Jes 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Joh 1:14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Ja in deze wereld was er geen plaats voor Hem, nog niet voor Zijn geboorte! Jezus de echte Vredevorst! Deze wereld maakte destijds een keuze. Men kon kiezen tussen een moordenaar, terrorist, en een vredevorst. Vandaag is dat nog steeds hetzelfde, men kan kiezen tussen hemel en hel, tussen de waarheid en leugen, tussen geld en God, tussen oorlog en vrede!  Gods volk dat voor ons als voorbeeld staat in de bijbel, zien wij wat men heeft gekozen, en wat de gevolgen zijn geweest voor Gods volk na het sterven van Christus, hun Messias, hun God! Toen schreeuwden ze: Zijn bloed kome over ons! Dit was een uitdrukking welke werd gebruikt wanneer men zo zeker was, zoals men vandaag zou zweren op het hoofd van zijn kind dat men de waarheid sprak! Doch Zijn bloed is over de ongelovige Jood gekomen!

Men maakte destijds een keuze tussen

Jezus en Barrabbas

Mt 27:21 De stadhouder antwoordde en zeide tot hen: Wie van die twee wilt gij, dat ik u loslaat? Zij zeiden: Barabbas.

Mt 27:26 Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus geselde hij en hij gaf Hem over om gekruisigd te worden.

De meerderheid van de wereld van toen, maakte een keuze, men koos voor oorlog in plaats van voor vrede! Men koos voor de leugen en niet voor de waarheid! Vandaag is het niet anders! De keuze tussen God en geld is vlug gemaakt vandaag. Het vleesgeworden Woord, Jezus, wilde een ware vrede brengen! Een sprekende bijbel! Daarom gaan wij nu kijken wat het Woord zegt over vrede.

 

De wereld kent nog steeds een valse vrede.

13 Want van klein tot groot zijn zij er allen op uit zich te bevoordelen; allen, van profeet tot priester, plegen zij bedrog. 14 Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen door te zeggen: Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. Jeremia 6

 

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.1 Thess;5

Wat hier staat is dat de leidslieden van Gods volk zoeken zich te verrijken, en willen een schijn van vrede en welvaart ophangen voor het volk. Ook de wapenstilstand die de antichrist zal brengen, zal plots verbroken worden.

16 Zo zegt de HERE: Gaat staan aan de wegen, en ziet en vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg is, opdat gij die gaat en rust vindt voor uw ziel; maar zij zeggen: Wij willen die niet gaan.

Jeremia roept op om Gods wegen opnieuw te bewandelen, want het zijn wegen om een echte vrede te krijgen. Doch men wil de wegen van God niet bewandelen. Men wil van Gods principes niet weten. Men wil christen zijn zonder kruis. Zo zien wij ook vandaag dat de wereld zijn eigen levenswijzen wil volgen, de ene heeft alles en de andere niets! Samenwonen i.p.v. huwen, Sodom en Gomorra in bloei, duivelsaanbidding als in het Vaticaan enz Men wilde niet luisteren naar de profeet, zo is het ook vandaag, men wil niet luisteren naar de Bijbelse christenen. Vandaag wil men niet meer weten van de christelijke Bijbelse principes die leiden naar vrede en rust

Er is geen goede wil meer. 12 En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. 13 En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: 14 Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.

14 “Ere zij God in de hoge,” zongen zij. “Vrede op aarde bij de mensen die naar Zijn wil leven.” (Het boek)

Men vindt nog slechts rustige, vredige en blije harten bij hen die Jezus willen volgen zoals hij heeft geleerd in Zijn Woord. Vandaag worden alle tien geboden overtreden!

“welbehagens”

Het Griekse woord hiervoor is “ eudokia” Dit woord bevat twee begrippen namelijk “wil” en “keuze”. De boodschap die God laat brengen naar de wereld bij de geboorte van Jezus is het volgende:

Vrede met God voor mensen die van goede wil zijn en een goede keuze maken!  Dit is heel belangrijk, want mensen zijn soms wel van goede wil, maar kunnen niet altijd een goede keuze maken. Meestal willen mensen een keuze maken die in overeenstemming is met hun eigen wil en hun eigen overleggingen of levensprincipes. Anderzijds worden er velen misleid door tradities en valse leringen van staatsgodsdiensten. De keuze dient gemaakt te worden door de mensen zelf. Jezus bracht bij zijn eerste komst een boodschap over vrede tussen mens en God.

Mt 10:34 Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Het zwaard betekent oorlog! Oorlog tussen mensen die kiezen voor de ware leer, het Bijbels christendom die Jezus bracht en mensen die blijven kiezen voor hun eigen levensprincipes of het Babels christendom!

Mt 16:24 Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

In het verloochenen begrijpen wij, je eigen levensprincipes opzij kunnen zetten en de levensprincipes en gedachten van Jezus aannemen en toepassen en verkondigen!

WAT STAAT ER DAN TE WACHTEN?

 

19 Hoor, gij aarde, zie, Ik breng onheil over dit volk, de vrucht van hun eigen overleggingen, want zij luisteren niet naar mijn woorden, en mijn wet verwerpen zij. Jer.6

 

Het onheil, de holocaust, dat over Israël is gekomen kent vandaag nog steeds zijn tranen en verdriet, omdat men Gods vrede heeft verworpen. Zo zal het ook zijn voor de goddeloze wereld in zijn geheel.

Ge 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

De houding van ieder tegenover Israël is bepalend, het ontvangt vloek of zegen. Alle vijanden van Israël, en alle Jodenhaters zullen omkomen. (Deut.30)  Maar God zal het overblijfsel van Israël genadig zijn. Zij die tot geloof zijn gekomen in Jezus zullen nog behouden worden, zij die in Hem een vredevorst zien.

clip_image006

Biblespace, 18 december 2018