DE WENSEN VAN UW HART

DE WENSEN VAN UW HART

Wanneer wij deze gedachte even tot ons laten doordringen, dan kunnen wij niets anders dan dromen en hopen, maar wat wil God? Eenvoudig:

God wil u heel gelukkig zien!

4 verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.Ps.37

De satan wilde als God zijn, maar het werd zijn grote val, door hoogmoedigheid, ongehoorzaamheid en opstandigheid. De Bijbel noemt de duivel een “mensenmoorder”. Dit betekent dat hij ieder mens, ongelukkig wil maken en wil doden. Hij wil al het “menselijke” laten verdwijnen.

Opb 12:12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Ook de mens wil zijn verlangens en voornemens, in vervulling zien gaan, maar helaas, wij zijn God niet. Onbekeerde mensen volgen de weg van satan voor een tijdelijk aards geluk. Ons levensplan hebben wij mensen, niet in onze handen. Moet dan de sterveling ongelukkig leven, in een wereld vol van geweld, massamoord, oorlog, ziekte, dood en verdriet? Dan de vraag stellen “Waarom?” Neen! Er is maar één oplossing of één levensweg om gelukkig te zijn! Vele moderne machines hebben vandaag een uitgebreide handleiding van de fabrikant, om een toestel efficiënt en zonder problemen te kunnen gebruiken. God voorzag voor de mens ook een zeer uitgebreide handleiding, opdat de mens gelukkig en zonder veel problemen zou kunnen leven, en de zin van het leven zou kunnen begrijpen. God gaf ons Zijn eigen woord, de Bijbel, en niets anders!

Bijbel

Ps 119:162 Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. Dit is een geestelijke rijkdom. Een rijkdom als een schat. Lu 12:34 Want waar uw schat is, aldaar zal ook uw hart zijn. Aardse rijkdom kan smelten als sneeuw voor de zon. De geestelijke rijkdom, kan men niet meer afnemen. Een rijkdom die niet kan gestolen worden!

Ps 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. De Bijbel is een handleiding om u te beschermen tegen alle kwaad, en veel ontroostbaar verdriet kan voorkomen.

Ps 119:160 Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig. De Bijbel is ons als een correcte raadgever, wie het verwerpt, doet als satan, eigenwijs, hoogmoedig, is ongelukkig en wil velen ongelukkig maken.

 

Ps 37:4 verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven

de wensen van uw hart.

5 Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem,

en Hij zal het maken;

Dit vers is een unieke sleutel om gelukkig en tevreden te worden, nu en in de toekomst. Eerst nog dit. De satan wilde ook gelukkig zijn als God, maar hij koos de verkeerde, doodlopende weg, namelijk zijn hoogmoed, zijn kennis, zijn ongehoorzaamheid aan Gods woord, zijn eigen wil, hij wilde regeren boven zijn Schepper . Hij werd opstandig tegenover wat God sprak. Na de ongehoorzaamheid aan God, de zondeval, liep de mens ook angstig weg van God.

God kan de wensen van ons hart veranderen! Vele mensen zoeken hun geestelijk geluk en welzijn, op de misleidende levenswegen. Ze zoeken blijdschap in het aardse en niet in het hemelse. Het materialisme maakt het hart van de mens niet blijvend gelukkig! Col 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, De Lotto, veel andere kansspelen, en de beurs is een goed voorbeeld van hebzuchtigheid. De mens heeft een diepgrondige operatie nodig in zijn denken. God geeft hem de raad en David schreef Gods woorden en zong biddende:

25 Daleth. Mijn ziel kleeft aan het stof; maak mij levend naar Uw woord.

“Het stof” is al het materiële, het vergankelijke, voor wie God niet kent is dit een soort levensdoel, bezittingen en geld, om dan na te laten aan de nakomelingen. Een andere vertaling geeft: mijn ziel komt niet los van het stof. Een gebondenheid.

David bidt dat God hem de weg toont en de deur (daleth) wil openen naar dat nieuw leven. Een nieuw leven dat een weg is naar eeuwig leven. Hij wil dat God hem als ‘t ware wil herschapen. De psalmist voelt zich niet gelukkig, want al zijn wensen zijn nog materialistisch, al zijn hartstochten, geven geen voldoening. Zijn onze wensen, ook de wensen van God? Dan gaan uw verlangens in vervulling. De ware weg opdat God, de wensen van uw hart zou vervullen, is: nederigheid, en zoeken naar Gods wil, welke in de Bijbel te vinden is, en niet onze eigen wil. Dat betekent, “zich verlustigen in de Here”. Psalm 37:4 De wensen van ons hart, ons denken moet veranderen, een metamorfose meemaken, wie tot geloof ,is gekomen is een nieuwe schepping. Ga 6:15 Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.

2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

Deze operatie kan alleen God doen in het hart van de mens, het is een werk van God. We weten hoe wij nu bestaan, maar we moeten eens denken, wat God van ons wil maken! Onze verlangens worden dan langzaam omgebogen naar de goede verlangens en voornemens die God met ons heeft. Hij roept ieder mens om in Zijn dienst te komen. (Jes.44).Jes 55:8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN. Wat de wereld belangrijk vindt, vindt God onbelangrijk. De evolutieleer, de wereld vindt dit goed en waar, voor God is het een grote leugen enz.

Denk aan Jobs wensen. Job 17:11 Mijn dagen gaan voorbij, verijdeld zijn mijn plannen, de wensen van mijn hart.

Job als voorbeeld, wanneer uw wensen de mist in gaan. Job bleef vertrouwen op zijn God, en er kwam later in zijn leven verandering en een dubbele zegen! Het was wel eerst een pijnlijke weg, maar toch kwam alles naar zijn wensen. Enkel wie God op de eerste plaats van zijn leven wil zetten, mag zegen verwachten, en de vervulling van zijn wensen. Wij hebben soms de meest ambitieuze plannen en toch zien wij dat ze niet altijd in vervulling gaan wanneer wij dat willen, toch dienen wij te volharden in ons vertrouwen.

prediking-jezus

Denk aan Jezus wensen en Gods wil!

7 Toen hij gestraft en mishandeld werd, deed hij zijnen mond niet open: gelijk een lam, dat ter slachting geleid wordt, en gelijk een schaap, dat verstomt voor zijne scheerders, zo deed ook hij zijnen mond niet open. 8 Maar hij is uit den angst en uit het gericht genomen, en wie kan de lengte zijns levens uitspreken? Want hij is uit het land der levenden weggerukt, toen hij om de misdaad mijns volks geplaagd werd. 9 Men heeft hem willen begraven bij de goddelozen, maar hij is in zijnen dood geweest als een rijke, omdat hij niemand onrecht gedaan heeft, noch bedrog in zijnen mond geweest is. 10 Maar de Heer wilde hem alzo verbrijzelen en ellendig doen worden: als hij zijn leven tot een schuldoffer zal gegeven hebben, zal hij zaad zien, en in lengte leven, en het voornemen des Heren zal door zijne hand volvoerd worden. Jes.53

God had een voornemen met Jezus, een ganse nieuwe schepping! De wens van Jezus hart, werd het vervullen van Gods wil.

Eerst diende de zonde bestraft te worden en later door geloof te worden vergeven.

Joh 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Daarom kan God ongeloof in Jezus, als Zoon van God, niet vergeven. Dit is de enigste zonde die God niet wil vergeven! De ongelovige blijft onder de vloek.

Opb 21:5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig.

Biblespace   https://biblespace.org

ronny-1