TELEURSTELLING EN VERDRIET VOORDEUR VAN DEPRESSIE

TELEURSTELLING EN VERDRIET

Teleurgestelling verwerken

Teleurstelling en verdriet behoren eenmaal tot ons aardse leven. Ze staan geschreven op de voordeur van depressiviteit. Mensen worden teleurgesteld omdat hun levensverwachtingen er niet meer komen. Teleurgesteld in zichzelf, want je kunt niet alles wat je zelf wil vervullen, teleurgesteld in anderen, beloften die gebroken worden, promoties geweigerd, liefdesverdriet , diploma’s niet behaald, gemaakte plannen die mislukken, ieder denkt eens aan zichzelf. Gods woorden geven raad om al deze dingen te voorkomen of te verwerken, de Bijbel stelt niemand teleur, tenzij de ongelovige !

Vertrouw op Gods Woord.

Wie op Gods woord wil vertrouwen moet het eerst aannemen, en gehoor geven, handelen naar wat men leest, levensprincipes veranderen. Geloven is een werkwoord. God wil alle mensen verlossen en genezen van hun wonden opgelopen door teleurstellingen. God wil de mensen blij zien, niet verdrietig. God kent onze emoties!

Exodus 2.

23 In die lange tijd stierf de koning van Egypte; en de Israëlieten “zuchtten “ nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit, zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. 24 En God hoorde hun klacht en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jakob.

Gods volk was in Egypte in de slavernij, iedereen teleurgesteld. Egypte een beeld van de wereld. Dit is een tegenbeeld van de mens die hier op aarde geboren word en leeft onder de zondeslavernij, zonder doel. God verloste allen die in zijn woorden geloofden, bij het slachten van het lam, het Pascha.

Het Lam is Christus, wie in Hem gelooft en op Hem blijft zien, zal de vijand “teleurstelling” en “verdriet” kunnen weerstaan, hij gaat niet door deze voordeur, hij hoort de stem van God in de Bijbel en zijn leven heeft een doel.

Mt 7:24 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

Mt 7:26 En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand.

De teleurstelling zal slechts komen voor hem die zijn leven bouwt op zand, zijn levensverwachtingen storten vroeg of laat in. Een storm van zorgen,kunnen iemand ten onder laten gaan. Een Bijbelgetrouw christen is iemand die Gods hulp,Gods reddingsboei vastgrijpt uit vrije wil! Hij ervaart Gods kracht op tijd. Christen zijn is Gods werk ervaren in de mens.

17 Maar Gode zij dank: gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht, die u overgeleverd is;

(Romeinen 6)

TELEURSTELLING IN JEZELF?

PETRUS ALS VOORBEELD.Apostel Petrus

31Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij aanstoot nemen in deze nacht. Want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. 32 Doch nadat Ik zal zijn opgewekt, zal Ik u voorgaan naar Galilea. 33 Petrus antwoordde en zeide tot Hem: Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit! 34 Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen.

Petrus was de man die van zichzelf dacht, ik zet desnoods mijn leven in voor mijn Heer ! Petrus had een beeld van zichzelf, dat niet klopte, een verkeerd beeld, want

inderdaad, de Heer kende hem het best ! Ook u ! Ieder mens denkt zondig, niet correct over zichzelf! Petrus verloochende de Heer tot driemaal toe.

Zijn teleurstelling was bijzonder groot, en hij weende bitter !

75 En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord, dat Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. (Matth.26).

Een waarschuwing van de Heer hielp Petrus niet, helpt het ons ? Wij lezen in de Bijbel, en toch komen er tranen, onze strijd is een geestelijke strijd, in het vlees overwinnen wij niet !

ELIA ALS VOORBEELD.

1 Kon. 18

23 Laat men ons nu twee stieren geven; laten zij voor zich de ene stier uitkiezen, die aan stukken houwen en op het hout leggen, maar geen vuur daarbij aanbrengen; dan zal ik de andere stier bereiden, op het hout leggen en ook geen vuur daarbij aanbrengen. 24 Roept gij dan de naam van uw god aan, en ik zal de naam des Heren aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het gehele volk antwoordde: Dat is goed.

38 Toen schoot het vuur des Heren neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeve op. 39 Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De Here, die is God! De Here, die is God! 40 Daarop zeide Elia tot hen: Grijpt de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Zij grepen hen, en Elia voerde hen naar de beek Kison en liet hen daar slachten. 1Kon18

Wat een bediening had Elia, geweldig, het volk was erg onder de indruk van het gebeuren, de valse profeten waren zwaar teleurgesteld in hun god. Vals geloof helpt niemand. Elia zag uit naar de vruchten van zijn gebed . . .www.heiligen-3s.nl/heiligen/07/20/07-20-00--0800-Elia-Profeet.php +++

37 Antwoord mij, Here, antwoord mij, opdat dit volk wete, dat Gij, Here, God zijt, en dat Gij hun hart weer terugneigt.

Hier bidt Elia opdat het volk tot inzicht zou komen, en zich opnieuw zouden keren naar hun God, de God van Israel. Nu zagen ze wel duidelijk voor eigen ogen,wie de ware God was !

Helaas, het was vlug vergeten, de koning stoorde zich niet aan dit gebeuren, en was meer bezig met zijn dieren, dan met zijn volk !

2 zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: Zo mogen de goden doen, ja nog erger, indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner.

Elia plots in levensgevaar ! De koningin wil een aanslag plegen op de profeet Elia.

4 Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven, en zeide: Het is genoeg! Neem nu Here, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.

Elia is teleurgesteld in zichzelf, in God, in zijn bediening, in het volk enz. Elia zag het echt niet meer zitten.

Mensen bekeerden zich niet, het tweede gedeelte van zijn gebed werd niet verhoord.

Teleurgesteld maar niet schuldig ! Daarom laat God zulke mensen niet in de steek ! Ja, Elia wilde stoppen met zijn prediking !

Elia vroeg om te mogen sterven, God liet het niet toe ! Zelfs is Elia nooit gestorven !

Een “vurige wagen” nam hem weg ! De laatste christenen op aarde zullen ook niet sterven, maar weg zijn eer Gods oordelen komen. De natuurrampen van de laatste jaren zijn slechts de voorbode van wat komen moet!

De profeet Elia zag zichzelf als een mislukking, Elia was triestig en veranderd, MAAR GOD NIET ! God hield van hem zowel toen hij in de put zat, als tijdens zijn overwinning op de berg Karmel !

Gods liefde is niet afhankelijk van ons succes of ons falen !

OORZAKEN VAN TELEURSTELLING en VERDRIET

VALSE HOOP ALS OORZAAK.

12 Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens. Spreuken 13

28 De hoop der rechtvaardigen is blijdschap; maar de verwachting der goddelozen zal vergaan. Spreuk.10

Wij moeten waakzaam zijn ons hart (gedachten) niet te vervullen met ijdele hoop, onzekere hoop, maar God wil dat wij ons vervullen met de hoop beschreven in Zijn Woord, de Bijbel.

Mattew Henry schrijft niets is smartelijker dan een teleurstelling van een vleiende en gegronde verwachting die niet doorgaat. Les : Teleurstelling kan men voorkomen !

VERKEERD BEGRIP als OORZAAK.

17 En Hij zeide tot hen: Wat redenen zijn dit, die gij, wandelende, onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? 18 En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot Hem: Zijt Gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen, die deze dagen daarin geschied zijn? 19 En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus den Nazarener, Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk.

20 En hoe onze overpriesters en oversten Denzelven overgeleverd hebben tot het oordeel des doods, en Hem gekruisigd hebben. 21 En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israel verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat deze dingen geschied zijn. Luc.24

Hier vinden wij de Emmaüsgangers als teleurgestelde mensen ! Jezus had het gehoord en gezien. En waarom waren deze mensen diep teleurgesteld ? Deze mensen hadden Gods Woorden niet goed begrepen.Wij kunnen onmiddellijk vaststellen dat wanneer mensen Gods Woord verkeerd begrijpen of niet alles geloven. Hier waren ze teleurgesteld omdat ze dachten dat Jezus Israel zou verlossen van de vijand. Les: onvoldoende Bijbelkennis kan leiden tot teleurstelling.

GOD STELT ZIJN KINDEREN NIET TELEUR !

3 Gimel. Ja, allen, die U verwachten, zullen niet beschaamd worden; zij zullen beschaamd worden, die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak.

Psalm 25

Vandaag leven Bijbelgetrouwe christenen ook in een verwachting, een hoop, de opname. Wij zullen niet teleurgesteld worden. Slechts zij die niet geloven of niet trouw blijven aan Gods Woord zullen op de dag van de opname de grootste teleurstelling van hun leven meemaken !

Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wone