VERANDERDE MENSEN

BIJBELS PINKSTEREN VERANDERDE MENSEN

DOOPDIENST OOSTDUINKERKE

Velen weten niet meer goed wat het Pinksteren gebeuren betekent, nochtans het veranderde de geschiedenis en mensen naar nieuwe mensen. Gods volk noemde het feest “Het feest der weken” en God wilde dat dit gevierd werd. Een Bijbels feest dat niet is te vergelijken met vele andere onzinvolle kerkfeesten. Deze feesten zijn een vervulling van de Bijbelse feesten, maar zeker geen nieuwe feesten, welke traditie zijn. Wat was Pinksteren?

22 Het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst, zult gij vieren, en het feest der inzameling bij de wisseling des jaars.Ex.34

Exodus 23:16 Ook het feest van de oogst, der eerstelingen van uw vruchten, die gij op de akker zaaien zult; en het feest der inzameling aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt.

2 Thessalonicen 2:13 Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid.

Het feest der weken was in feite het begin van de tarweoogst. Men bracht dank aan God voor de eerste vruchten. Het Grieks was doorgedrongen in Israël en men noemde het ook al “Pentacosta” vijftigste en vandaar Pinksteren. Wat is daar vandaag merkwaardig aan? Een détail van deze dag, geeft ons een open deur, voor iedereen die wil.

Hand. 2:3 en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;

Vele schilderijen kunnen wij bekijken met de discipelen, waar boven hun hoofden iets als vuur is waar te nemen. Het was een wonderlijk teken, waarbij diende begrepen te worden, dat de H.Geest uit de hemel was nedergedaald op aarde en woning maakte in de apostelen. Dit was dus een zichtbaar en een hemels signaal, en bij nader overdenken, blijkt dit in feite “vuur uit de hemel” te zijn. Petrus verkondigde een blijde profetische boodschap en iedereen, ook anderstaligen konden het begrijpen, en kwamen tot levend geloof in Jezus Christus. Petrus haalde de profeet Joel aan op die dag: 18 ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. Hand.2

Het geestelijk vuur van God maakt het hart van de mens, brandend van blijdschap, bij het horen van de woorden van God zelf. Die blijdschap is slechts gekend door diegenen die dit soort vuur als hemelvreugde hebben ervaren, en hen die dit willen ervaren, en dat kan ook vandaag nog!!!!

De Emmaüsgangers waren mensen als u en ik, en het werden nieuwe mensen, klaar voor de nieuwe schepping van God, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde met nieuwe mensen!

Wij denken aan het hart van de Emmaüsgangers, dat brandend werd toen Jezus hen verscheen en hen uitlegde wat er van Hem in de Bijbel stond! Ze kwamen tot geloof in Hem en twijfelden nooit meer! Dat hemels vuur nam alle twijfel weg!

TWIJFEL

Vandaag leeft er veel twijfel onder het volk, men twijfelt over Gods bestaan, men leerde de leugens van Darwin, men twijfelt terecht over de ene ware “kerk”, men twijfelt over de Bijbel, men twijfelt of Jezus wel is opgestaan, men twijfelt door onzekerheid aan de toekomst, enz. Twijfel brengt veel geloofsafval, en dat bestond er eeuwen geleden ook al. Graag willen wij een bekend Bijbels verhaal aanhalen, waarbij “vuur uit de hemel” alle twijfel wegnam. (1 Kon.18)

De profeet Elia stelde de vraag aan Gods volk Israël:

Hoelang zult gij nog twijfelen?

21 Toen naderde Elia tot het gehele volk en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? Indien de HERE God is, volgt Hem na; maar indien het de Baal is, volgt hem na. Doch het volk antwoordde hem niets.1 Kon.18

Het aan beide zijden mank gaan, was een oud spreekwoord dat toen werd gebruikt. Ook net zoals de vogels, ze springen van de ene tak op de andere, vandaag denkt men zo, morgen denkt men anders. De tijd van Elia is best te vergelijken met onze dagen. Koning Achab was ongelovig en lachte met God, en liet zich in met alle soorten van afgoderij en beeldendienst. Bijzonder met de god Baal. Baal of Bel een algemene naam voor geld, bezit, vermogen enz. (Bel, België Belgique??)

Het was toen van bemin Baal bovenal, en offer alles voor geld en bezit, offer daarom uw gezondheid, uw vrije tijd, uw kinderen, uw gezin, enz.

Elia, stelde hen, in Gods naam openlijk voor de keuze: Baal of de HEERE

Zo is het vandaag nog steeds, ieder mens moet persoonlijk een keuze maken in zijn leven wie hij aanbidden wil: Baal of Jezus. De rijke jongeling maakte ook zijn keuze. Deze rijke jongeling kunnen wij wel eens symbolisch vergelijken met Europa of Amerika.

21 Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.22 Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen.Matth.19

Europa stelt het nog goed, maar hoelang nog? Het koos voor de Baal, en ontstond en groeide door de economie.

Daarom zijn er in Europa heel weinig Bijbelgetrouwe christenen, een kleine minderheid, net als ten tijde van Elia:

22 Voorts zeide Elia tot het volk: Ik ben als profeet des HEREN alleen overgebleven, en de profeten van de Baal zijn vierhonderd vijftig man.

De Baaldienst was de grootste kerk! Elia stond er bijna alleen voor, en bleef vertrouwen op de ene levende God, de God van Israël. Elia vertegenwoordigde nog slechts een zeer kleine minderheid van de bevolking, die de Bijbelse God trouw bleef.

HET VUUR UIT DE HEMEL BRACHT ZEKERHEID.

In het verhaal toetst Elia de Baaldienst met de waarheid, en het vuur uit de hemel zou alle twijfels wegnemen.

24 Roept gij dan de naam van uw god aan, en ik zal de naam des HEREN aanroepen. De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn. En het gehele volk antwoordde: Dat is goed.

De Bijbel mag altijd worden getoetst aan de werkelijkheid, want God liegt niet.

Hier in dit geval door gebedsverhoring, welke godsdienst is nu de echte?

De Baalaanbidders deden alle inspanningen, baden en schreeuwden een ganse voormiddag tot hun god Baal, maar er gebeurde niets! Ze begonnen aan hun zelfgeselingen, altaarrituelen, enz., niets kwam uit de hemel, hun god was zeker op reis???

Zo bidden miljoenen mensen en krijgen geen gehoor! Alles is enkel ritueel en dood kerkgezang! Deze Baalpriesters waren door de koning financieel ondersteund, als een staatsgodsdienst.

Elia bad dan ook : 36 Op de tijd nu, dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide: HERE, God van Abraham, Isaak en Israel, heden moge bekend worden, dat Gij God zijt in Israel, en dat ik uw knecht ben, en op uw bevel al deze dingen doe.37 Antwoord mij, HERE, antwoord mij, opdat dit volk wete, dat Gij, HERE, God zijt, en dat Gij hun hart weer terugneigt.38 Toen schoot het vuur des HEREN neer en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en de aarde, en lekte het water in de groeve op.39 Toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zeiden: De HERE, die is God! De HERE, die is God!

Het volk dat deze dingen had gezien, twijfelde niet meer.

Het is van groot belang voor ieder mens die wil bidden tot God, dat hij van alle twijfels is verlost. Het “vuur uit de hemel” in het O.T. of in het N.T. is een beeld van de H.Geest. Om dit geestelijk hartverwarmend vuur te ervaren dient men in de Bijbel te lezen, erop te vertrouwen, en God zal hemels vuur in uw hart brengen, zo begint men aan een nieuw mensenleven, dat over de grenzen van de dood zal gaan.

Hoe komt dit? Omdat dit nu precies werk is van God en niet van mensen:

15 Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.Rom.8

Laat u niet overtuigen door mensen, maar door God zelf, en u zult nooit meer twijfelen welke God u dienen moet! DE GOD VAN ISRAEL! JEZUS