ELAM IS IRAN IN DE BIJBEL

IRAN = ELAM

In Gods woord vinden wij verschillende profetieën, welke in onze dagen vorm beginnen te krijgen. In december verleden jaar gaf ik een studie door over de komende oorlog van “Gog en Magog”, met Rusland als militaire leider, en zijn eerste bondgenoot Iran, om Israël aan te vallen, samen met vele andere landen. (Ezechiël 38).

Een andere profetie is vandaag ook aan de orde, tevens in verband met het huidige Iran, dat de staat Israël wil vernietigen, eventueel met nucleaire wapens. Ook het westen komt in gevaar door Iran, maar dit behoort tot het verzwegen nieuws. Met deze bedreigingen van Iran, komt een andere profetie meer en meer in het licht van de profeet Jeremia.

ELAM

Jeremia 49:34 Hetgeen als woord des HEREN tot de profeet Jeremia kwam over Elam, in het begin der regering van Sedekia, de koning van Juda.35 Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht,36 en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam komen zullen.37 Ja, Ik maak Elam verschrikt voor hun vijanden en voor wie hen naar het leven staan, Ik breng rampspoed over hen, mijn brandende toorn, luidt het woord des HEREN, Ik zend het zwaard hun achterna, totdat Ik hen verdelgd heb,38 Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des HEREN.39 Maar in het laatst der dagen zal Ik in het lot van Elam een keer brengen, luidt het woord des HEREN.

Wie was Elam?

Het was de oudste zoon van Sem, een kleinzoon van Noach, een agressieve krijger. (Gen.10)

De Elamieten zullen zeker een rol spelen in de tijd die voorafgaat aan de zichtbare wederkomst van Christus te Jeruzalem. Het opsporen van deze oude volkeren is van groot belang, om zicht te krijgen en de profetieën te kunnen begrijpen.

Wat is Elam vandaag?

Vroeger gaf men gewoonlijk de naam van de machthebber aan een stad of een land. Voor alle duidelijkheid is “Elam” vandaag een olierijke provincie in het huidige Iran. Het oude Elamitische rijk werd veroverd door Babylonië en tenslotte werd het een deel van het Perzische wereldrijk. Susa,een van de oudste steden ter wereld was de hoofdstad van het land Elam. Dit was wellicht de eerste vervulling van deze bovenstaande profetie over de toenmalige oorlogen.

Krijgen wij een herhaling van deze profetie?

De Elamieten waren in de geschiedenis zeer bekend met hun superieure en gevreesde boogschutters, ook de profeet Jesaja maakte daar melding van.

In deze profetie maakt God duidelijk dat Hij de boog van Elamzal breken. Dit is iets wat precies past in het hedendaags gebeuren in het M.O. Vandaag schiet men natuurlijk niet meer met vuurpijlen en strijdbogen.

Vandaag zijn die pijlen de gevaarlijke langeafstandsraketten met nucleaire kernkoppen en de bogen zijn vandaag de raketinstallaties. Ook de plaats waar men kernkoppen produceert.

In de Bijbel vinden wij tal van geschriften, waarbij pijl, pijlkoker en bogen een beeld zijn van dodelijke oorlogswapens. Ook gebruikt God die beeldspraak in het geestelijke.

Zo vinden wij het belangrijk enkele van deze Bijbelverzenna te gaan en te verklaren.

Zacharia 9:13 Want ik zal Juda spannen als een boog, en leg Efraïm als pijl daarop; en uwe zonen, o Sion, zal ik oproepen tegen Griekenland en u maken tot een heldenzwaard.14 Dan zal de HERE hun verschijnen, en zijn pijl zal als de bliksem uitschieten, en de Here HERE zal de bazuin blazen en optrekken in zuiderstormen.

Hier vinden wij een prachtige beeldspraak in een profetie, vermoedelijk voor de eindstrijd. Juda ( Israël) wordt klaargemaakt voor de strijd en is in staat van paraatheid. “Efraïm als een pijl”. Dit is onmogelijk letterlijk te begrijpen, maar speurders en andere exegeten zien in Efraïm, de Amerikaanse Joden. Dit zou kunnen wijzen naar een Amerikaanse kernraket. In de tijd van Zacharia waren er nog geen pijlen die als de bliksem uitschieten, dus is het voor de eindtijd, morgen!

Wat de zuiderstormen betreft, dit zijn Gods wapens, de natuur ligt volledig in Gods handen. Het zijn wervelwinden.

12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan,

13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7

Iemand die zich niet bekeren, niet wil geloven in Gods woord, de Bijbel, en Jezus verwerpt, loopt een enorm risico. Hij verwerpt zijn Schepper. God is liefde, maar hier lezen wij iets anders, want echte liefde moet van twee kanten komen.

Zo kan iemand getroffen worden door een pijl van God, dit kan een zware onoverkomelijke tegenslag zijn, met alle mogelijke gevolgen.

Alles lijkt wel angstaanjagend, maar een kind van God moet niet vrezen:

10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Jesaja 41

Zal de profetie van Elam zich herhalen?

Ik richt mijn troon in Elam op en Ik roei koning en vorsten daar uit, luidt het woord des HEREN

Want wij lezen dat er in de laatste dagen, dit is onze tijd, een herstel zou komen van Elam. Inderdaad velen van de vroegere verdrevenen zijn teruggekeerd naar hun land. Elam welke nu een provincie is van Iran, Khuzistan.

Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht

Opmerkelijk geeft de KJV “chief” in plaats van “zenuw” in de NBG vertaling. Dit betekent dat de machthebber , de president van Iran, Elam, zal verdwijnen of omkomen. Mislukte aanslagen zijn er al geweest.

Openbaring 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

Houd vast aan wat God zegt!

Amen