HET GEVAAR VAN EEN VLOEK

HET GEVAAR VAN EEN VLOEK

clip_image005_thumb.gif

In die dagen was er geen koning in Israël, ieder deed wat goed was in zijn ogen.Richt.17,6

Op een bepaalde tijd was er geen koning, geen wet, er was nagenoeg geen regering in het land. Ook vandaag horen wij soms zeggen “alles moet kunnen”. Iedereen moet kunnen doen en geloven wat hij goed vindt in zijn ogen, wij hebben toch onze vrijheid. In het Bijbelboek Richt. 17/18 lezen wij een verhaal van een zekere Micha uit Efraïm.

 

17:2 Een dief actief in eigen huis! Micha stal het spaargeld, van zijn eigen moeder, 1100 zilverstukken!

Deze Micha, niet de profeet , liep daarna al enige tijd rond met gewetensbezwaren, en met een zeer onrustig geweten, niet kunnen slapen enz. Zijn geweten kwelde hem en werd wellicht depressief.

Waarom werd hij toch zo angstig?

clip_image001

Hij had zijn moeder een vloek horen uitspreken over die dief, welke al haar geld had gestolen. Zij wist toen nog niet wie de dief was. De inhoud van de vloek staat niet beschreven, wellicht een vervloeking met de dood tot gevolg. Vervloeken kan op verschillende wijzen. Hier in dit geval gaat het om het verwensen van mensen. Vandaag hechten de mensen daar geen geloof aan; Toch wist men in die tijd, beter dan nu. Ook Jezus waarschuwde ernstig voor vloekwoorden.(Matth.12:36)

De 27:16 Vervloekt is hij, die zijn vader of moeder veracht. En het gehele volk zal zeggen: Amen.

Exodus 21:17 Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden.

Hoe verdween deze vloek?

Deze Micha leefde onder de uitgesproken vloek van zijn moeder. Het verwensen van mensen, ook uw vijanden, is zonde, zo leert ook Job.(31:30) en Paulus. (Rom.12:14)Micha had toch nog enige kennis Gods, en zag in hoe gevaarlijk dit kon zijn, en hij gaf zijn zonde toe en beleed zijn zondeschuld, en hij gaf al het gestolen geld aan zijn moeder terug.

21 Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Spreuken 18

Wat een snelle reactie van deze moeder, uit angst voor de uitwerking van haar vloek? Ze verbrak haar uitgesproken vloek door een zegenbede uit te spreken. Ze begreep het grote gevaar in van haar uitgesproken vervloeking. Dit leert ons dat we zulke uitspraken heel ernstig dienen te nemen. Je weet niet altijd welke verwensingen men over u heeft uitgesproken. Spreek ook in uw toorn, of in een opwelling geen vloeken uit over iemand. De persoon over wie onterecht een vloek werd uitgesproken dient ook niets te vrezen!

Gelijk een mus weg fladdert en een zwaluw heen vliegt, zo is een ongegronde vloek: hij treft geen doel.Spr.26:2

Door gebrek aan Bijbelkennis, komt men onbewust terug onder een vloek.

Deze Micha wilde zijn wensen vervullen, en daarom had hij ook gestolen.

Maar zijn moeder zeide: Voorwaar, ik heilig dit geld aan de HERE en sta het af ten behoeve van mijn zoon om er een gesneden en gegoten beeld van te maken. Nu dan, ik geef het u terug.(3)

Hier zien wij dat ze beiden Gods geboden hadden vergeten. Het dienen of maken van afgodsbeelden was streng verboden. Door alle eeuwen heen heeft de mens zich zelf een god willen scheppen die zichtbaar diende te zijn onder een bepaalde vorm. Zo kwam men eerst tot het aanbidden van de zon, maan en sterrenbeelden, het gouden kalf enz.

25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden; het zilver en het goud daaraan zult gij niet begeren en u niet toeeigenen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt, want het is een gruwel voor de HERE, uw God.

26 En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat gijzelf evenzo onder de ban(vloek) zoudt komen; gij zult het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder de ban.Deut.7

Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Men dacht God welgevallig te zijn, door een eigen vormgodsdienst te maken, met beelden. Precies wat God had verboden deed men hier zonder na te denken terug! Ongeval, tegenslag, ziekte of dood kunnen hier het gevolg worden!!!

Exodus 22:20 Wie aan de goden offert, behalve aan de HERE alleen,

zal met de ban geslagen worden.

5 Met wie wilt gij Mij vergelijken en gelijkstellen, aan wie Mij gelijk achten, dat wij elkander zouden gelijk zijn? 6 Zij schudden goud uit hun buidel en wegen zilver in een weegschaal; zij huren een goudsmid, opdat hij er een god van maken. Zij knielen, ook buigen zij zich neder. 7 Zij heffen hem op de schouder, zij torsen hem en zetten hem neer op zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt niet van zijn plaats.

Jesaja 46

Men bracht een gruwel, een vloek in huis, Micha had nu zijn eigen huistempel, en een gouden beeld in de vorm van een stier door een goudsmid gemaakt. Zo kwamen moeder en zoon, opnieuw onder een (ban)vloek terecht. Ze maakten van hun huis onbewust een afgodentempel. Ze ontmoeten nog een leviet, enkel op zoek naar een job. De zonde van het paganisme, heidense religies, is al eeuwen doorgedrongen in het heidens christendom, en de komende antichrist zal het opnieuw invoeren en zichzelf laten aanbidden in de komende tempel te Jeruzalem.

Markus 13:14 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort (die het leest, geve er acht op) laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

Is uw huis gereinigd van allerlei afgoderij of gruwel?

Allerlei dingen waar men geloof in stelt, van hoefijzer tot heiligenbeelden. Afgodsbeelden welke men soms meebrengt van op reis, kunnen vloek meebrengen. Amuletten, horoscoopbeelden, occulte muziek,heksenpoppen, en niet te tellen andere vloekbrengende voorwerpen, mogen niet te vinden zijn in het huis van een christen.

Zegent God een godsdienst dat niet naar Zijn wil werkt?

In het volgende hoofdstuk lezen wij hoe het afloopt met die Micha. De Danieten zochten toen rovend,zich te vestigen in het land, waar die Micha uit Efraïm woonde.

24 Toen antwoordde hij: Mijn god, die ik gemaakt heb, en ook de priester hebt gij meegenomen, en zijt weggegaan. Wat rest mij nu nog? Waarom zegt gij dan tot mij: Wat is er?25 Daarop zeiden de Danieten tot hem: Laat ons uw stem niet langer horen, opdat er geen mannen in verbittering u neerstoten en gij uw eigen leven en dat van de uwen verspeelt. 26 Toen gingen de Danieten huns weegs en omdat Micha zag, dat zij sterker waren dan hij, keerde hij om en ging naar zijn huis terug.Richt.18

Geen zegen maar vloek! Deze Micha werd tenslotte zelf bestolen, hij verloor zijn dienstdoende “huurpriester” en zijn kostelijk gemaakt afgodsbeeld. Zijn namaakgodsdienst werd door God vervloekt. Hij bracht hierdoor zijn eigen leven nog in gevaar. Al zijn offers waren nutteloos,verloren moeite en tijd. Alle inspanningen die je voor God wil doen,moeten in overeenstemming zijn met Zijn woord, dus niet om jezelf op religieuze te behagen zoals Micha!

Tot slot: Bedenk de woorden van Paulus en de profeet Jesaja:

11 Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen.12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro,13 ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen,15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.1 Cor.3

Jes 30:1 Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des HEREN, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen;