JEZUS DE ECHTE WIJNSTOK

 

nadenken

Soms wordt de vraag gesteld: Welk is het ware geloof?

Of onder alle christenen, welke zijn de ware christenen? Katholieken, Protestanten, Evangelische, Baptisten, Adventisten,  Pinksteren, meteen komt er aan het licht, dat er verschillende opvattingen, denominaties en veel dwalingen zijn.

Welke “wijn” drinken ze, van welke wijnstok?
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. (Joh.15:1-8)
Jezus vergeleek zich met een vruchtbare wijnstok, met het ware geloof, tot eer van God, Zijn Vader! Symbolisch vinden wij de wijnstok ook terug als koning. (Richt.9:12)
Ja tot eer van God, want bij elk feest, drinken de gelovige Joden een beker goede wijn in de rechterhand, en zeggen : “Gezegend zijt Gij, Koning van het heelal, die de vrucht van de wijnstok voortbracht”!
Het Joodse geloof bracht niet de vruchten voort, welke God, de landman, had verwacht. God, de eigenaar van de wijngaard, die Israël waarschuwt:
De profeet Jeremia klaagt in Gods naam, omwille van de onvruchtbaarheid.

2 Mensenkind, wat heeft het hout van de wijnstok voor op alle ander ranken dragend hout tussen de bomen van het woud?3 Neemt men daarvan hout om dat tot iets te verwerken of maakt men daarvan een pin om er van alles aan op te hangen? 4 Zie, het wordt tot voedsel aan het vuur gegeven; het vuur heeft de beide uiteinden verteerd, het middenstuk brandt: deugt het nog om verwerkt te worden?5 Zelfs toen het nog gaaf was, werd het niet tot iets verwerkt; hoeveel te minder, als het vuur het verteerd heeft, en het verbrand is; zal het dan nog tot iets worden verwerkt?6 Daarom, zo zegt de Here HERE: zoals Ik onder het geboomte van het woud het hout van de wijnstok tot voedsel aan het vuur gegeven heb, zo zal Ik de inwoners van Jeruzalem overgeven. Ezechiël 15

In de Bijbel worden mensen of volken symbolisch vergeleken met “bomen” . Israël werd vergeleken met de andere bomen van het woud, de wereld. Hier is sprake over de kwaliteit van het hout, en dat van de wijnstok. De wijnstok, dient niet om een instrumenten of materieel te maken, zoals met ander hout, maar het dient slechts vruchtbaar te zijn. De wijnstok dient wijn voort te brengen, wijn een beeld voor vreugde, welvaart, feest, blijdschap, maar een blijdschap eerst voor God, de Schepper.
Dit betekent dat geloven in Jezus, levend en spontaan vruchtbaar is want later zullen allen die echte ranken waren, van de ware wijnstok, Jezus, ook delen in die komende hemelvreugde! Die dag staat voor de deur!!!

Matth.26:29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.

cropped-clip_image0061

Welke christenen zullen er op dit hemels feest aanwezig zijn?

Vers 2: “Iedere rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.”
Iedere wijngaardenier wil een grote opbrengst, en doet alles wat hij kan om daarin te slagen, en doet dit door met kennis van zaken te snoeien en weg te snijden wat onvruchtbaar is. Al van in het begin worden de aankomende trossen gezuiverd, kleine slechte vruchtjes, worden verwijderd en ranken verwijderd. Bladen worden soms wegsneden, om de vruchten meer zon te geven. Dit doet de Here vandaag in Zijn gemeente.

Wat bedoelde Jezus met de vruchten?
Meestal werd verwezen naar de vruchten van de Geest. Dit zou dan de kwaliteit van de vruchten bepalen, zoals liefde, geduld, trouw zachtmoedigheid enz. (Gal.)
Maar het gaat hier over de vruchten van de ranken, en niet van de Geest. Hier ligt een bepaald verschil tussen de vruchtbaarheid en kwaliteit van de vruchten.
De ranken zijn de discipelen van de Landman. De ranken moeten vruchtbaar zijn, niet fysisch , maar met een sterke geestelijke voortplanting, getuigen en zaaien met het woord van God, de Bijbel. Niet iedere rank draagt evenveel druiven! Jezus had het over de groei van Zijn gemeente. Hij sprak niet over het verspreiden van verschillende theologische theorieën, of het stichten van denominaties of allianties, maar over het verkondigen van het Koninkrijk Gods!

Petrus als rank!
Petrus sprak op Pinksteren, hij was een rank die drieduizend zielen, druiven, als vrucht droeg! Israël was toen een verwilderde wijngaard geworden, er waren geen vruchten meer. Mensen geloofden niet meer in de Joodse kerk en zijn bedriegers, maar werden gedwongen. Let op de woorden van Jezus:
15 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om een bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. Matth.23

Petrus was een veranderd mens, en verloochende niet meer uit angst, maar sprak plots met grote kracht! Het veranderen bij Petrus was een ingrijpen van de Landman welke de “angst” wegsneed bij Petrus.
Petrus was niet beschaamd om te Gods koninkrijk te verkondigen, en te wijzen op Jezus, de ware wijnstok.
God gaf Petrus meer licht en zon, en sneed de bladeren weg welke schaduw en duisternis gaven. Petrus kreeg meer en meer inzicht in Gods woord. Er kunnen bepaalde dingen zijn in het leven van een christen, die hem tegenhouden om te groeien,om nog meer vruchten te dragen. Het licht, is Bijbeluitleg welke wordt gegeven op de samenkomsten, toch kunnen dingen, bladeren, je weghouden, wacht niet tot God zelf die dingen wegneemt die je afhouden van God.

Een kind van God heeft een goede visie nodig om vruchten te dragen. Een beeld hoe men een wijntros droeg kan ons iets leren. De eerste die voorop loopt ziet de vrucht niet, en de tweede man kan de ganse tijd zien op de vrucht van de wijnstok. Zo heb je twee soorten Joden en christenen. Zij die kijken naar het werk dat Jezus volbracht , en de vrucht ervan, en anderen die voor zich uitzien, enkel als ze zich omkeren, bekeren, kunnen zien naar het werk van Jezus, de ware wijnstok!

Vers 4: “Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven.”

Wat een beeldspraak! Wie eensgezind blijft met Jezus’leer, is een ware rank. Wie het niet eens is, met de Bijbel, het woord van God, is een rank welke ook niet kan groeien, en ook geen vruchten draagt, een Babels christendom. Dit soort ranken drogen uit verdorren, dood geloof! Zulke ranken worden door de landman, afgesneden. Die ranken zijn dan slechts goed voor de barbecue! Dit zijn mensen die “dachten” christen te zijn en die de oordelen zullen beleven, welke beschreven staan in het boek Openbaring.
In Hem blijven gaat over onze persoonlijke relatie met Hem. Nemen wij de nodige tijd voor Hem? Ons gebed,ons Bijbellezen,en ons samenkomen. Voelen wij ons verbonden met Hem?
Vers 5: “Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.” Vers 6: “Wie niet in Mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.”
Het lijkt mij al duidelijk welk soort “christenen” er niet zullen aanwezig zijn op het bruiloftsfeest bij de Here. Allen die niet blijven vasthouden aan de Bijbel alleen, maar hun vertrouwen stellen op wijsheid van mensen, eigenwijsheid, filosofie, verdichtsels, droombeelden of geloofsboeken. Allen die van een verkeerde wijnstok drinken,hebben, een vals geloof als in de goden van Egypte en Babel.

32 Waarlijk, hun wijnstok stamt uit de wijnstok van Sodom en uit de wijngaarden van Gomorra; hun druiven zijn giftige druiven, bitter zijn hun trossen.
33 Hun wijn is slangenvenijn en wreed addervergif.
34 Is het niet bij Mij weggeborgen, verzegeld in mijn schatkamers?
35 Mij komt de wraak toe en de vergelding tegen de tijd, dat hun voet zal wankelen, want de dag van hun verderf is nabij, snel komt nader wat over hen is beschikt. Deut.32

Inderdaad zullen miljoenen mensen dit komende hemels feest niet bijwonen, want ze hebben zich laten misleiden door vals geloof, een valse wijnstok, waarvoor Jezus waarschuwde!

zaaier