NIET ALLEEN VAN BROOD ZAL DE MENS LEVEN

Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.Mt.4:4

clip_image0026 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn;Hos.4

Wanneer wij hier even bij deze twee Bijbelverzen stilstaan, en luisteren wat God ons vandaag te zeggen heeft, dan pas kunnen wij gebeurtenissen begrijpen van rondom ons en in de wereld. Het gaat steeds van kwaad tot erger! Wij leven in gevaarlijke tijden.(2 Tim.31)

De eerste tekst spreekt persoonlijk tot de mens, de tweede tekst spreekt tot het volk Israël, dat niet luisterde naar zijn door God gezonden profeet Hosea. Men verwierp de Bijbel, Gods woorden, Gods geboden en Gods raad. Hosea profeteerde over rampen die de Heer over hen zou laten komen, omwille van hun afgoderij en beeldendienst.

Zo is het ook hier reeds eeuwen zoals bv. heiligenverering, aanbidding van Maria als koningin der hemelen, net als Astarte destijds in Syrië, met een zonneschijf achter het hoofd en een slang in de hand. Wie dus naar God niet wil luisteren of van Hem niet wil leren, gaat ten onder, en maakt onbewust God tot zijn vijand.

Momenteel leven wij nog in een welvaartstaatje, en aan eten en drinken is er geen gebrek, integendeel!

Toch heerst er in ons land een geestelijke hongersnood. Jezus, de Zoon van God, leerde de mens, dat de mens twee soorten van voeding nodig heeft voor een betere gezondheid op aarde. Er is ontegensprekelijk een goed evenwicht nodig tussen het lichaam en de geest.

Een mens is geschapen met een lichaam en een geest. De voeding voor de menselijke geest is heel belangrijk volgens onze Schepper. Ons lichaam verzorgen wij met het eten van brood, vlees, vis, enz. alles wat men goed vindt. Wij zijn toch selectief in het voedsel , wij eten hier ook geen gras als de koeien! Geen insecten of wormen als de vogels!

Wat nu onze geest betreft, daar denkt men niet of weinig aan, niettegenstaande onze geest zeer werkzaam is en veel energie vraagt vandaag.

Onze geest heeft ook rust nodig, net als het lichaam. Maar velen vinden die rust nooit! Toch wijst Jezus hoe je die rust kunt krijgen!

Mattheüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;

Zonder Jezus geen rust dus. Inderdaad wie leeft en geen rekening houdt met Gods raad in de Bijbel, kent die rust voor de menselijke geest niet. Maar hij zoekt het wel in allerlei falende therapieën, zoals bv. Yoga en nog vele andere.

Jesaja 57:20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Wij hebben vandaag veel meer te “verwerken” dan lichamelijk te “werken”! De techniek en uitvindingen hielpen hieraan. Zo komt het dat er mensen zijn, die het op een bepaald moment “niet meer zien zitten”, en in een gevaarzone terechtkomen, en ten onder kunnen gaan zoals de profeet Hosea het schreef.

Men heeft soms niet meer de geestelijke kracht om een tegenslag, ziekte of ongeluk te verwerken.

De geest van de mens is ook selectief, want God schiep de mens, en wist precies wat de menselijke geest nodig heeft: enkel voedsel dat van God komt, Zijn woorden! God is Geest. Zijn woorden vinden wij in de Bijbel en nergens anders, het is levend water voor de menselijke geest.

Jezus ontmoette een Samaritaanse vrouw, dit was niet toevallig! Want het diende te worden opgeschreven als geestelijk onderwijs.

clip_image004Johannes 4:10 Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij wist van de gave Gods en wie het is, die tot u zegt: Geef Mij te drinken, gij zoudt het Hem gevraagd hebben en Hij zou u levend water hebben gegeven.

Wanneer wij dorst krijgen, hebben wij daar niets moeten voor doen, het komt spontaan. Deze Samaritaanse vrouw welke water kwam putten, hoorde van Jezus dat er ook levend water bestond, maar ze begreep het niet, kon het niet begrijpen. Jezus toonde hier aan dat de mens niet alleen een lichaam en ziel moet voeden, maar ook een zijn geest.

Deze vrouw begreep niet dat het iets was dat God kon geven. Bij deze ontmoeting leerde deze vrouw Jezus persoonlijk kennen. Deze ontmoeting was geen toeval. Zo is het ook geen toeval dat er mensen zijn die Jezus vandaag nog leren kennen door iemand die ook Jezus heeft ontmoet in zijn leven.

Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal weder dorst krijgen;14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. Joh.4

Jezus maakte duidelijk dat ieder mens welke de levende woorden van Jezus gelooft, zelf tot een bron zou worden. Dit wil zeggen, hij zal de woorden van Jezus verder verkondigen.

Johannes 6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

Doch er is ook “dood” en “vuil” water! Er zijn mensen die zelf geloofsboeken, kerkboeken, en regels schrijven. Anderen drinken daarvan, maar zo’n geloof sterft uit! Het brengt de geest niet tot rust. Ook Gods uitverkoren volk luisterde niet verder, en zo kwamen er ook andere boeken dan de Bijbel, de Talmud, Misjna ed.

Johannes 7:38 Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Jeremia 2:13 want mijn volk heeft twee boze daden bedreven: Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.

De gevolgen voor Israël bleven niet uit. Vele volkeren hebben Gods woord, de Bijbel verlaten of bestreden.

clip_image006Ieder mens is geboren met een vacuüm, en bewust of onbewust wil hij dit invullen. Hij zoekt om gelukkig te zijn. Dit vacuüm is slechts alleen te vullen met de H.Geest, de gave Gods! Het is als een enig puzzelstukje dat ontbreekt, bij een grote puzzel! Ieder mens van goede wil kan het ontvangen en gelukkig zijn, ja zalig zijn. In de Bergrede sprak Jezus over mensen die gelukkig zijn, of willen worden. Hij gaf de sleutel tot eeuwig leven en gelukkig te leven:

Mattheüs 11:6 En zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.

De ongelovige of de niet wedergeboren mens zoekt bewust naar het bovennatuurlijke. Zo kan men terecht komen in het water van het paranormale en het occulte. Deze stromingen zijn in opmars, want ons volk gaat ook ten onder door gebrek aan Bijbelkennis!

9 wanneer gij in het land zijt gekomen, dat Jahweh, uw god, u zal geven, moogt gij u niet de afschuwelijke praktijken van die volken eigen maken.10 er mag onder u niemand worden gevonden, die zijn zoon of zijn dochter aan het vuur prijs geeft, niemand die waarzeggerij, toverij, wichelarij, zwarte kunst11 en hekserij uitoefent; niemand die onderaardse of waarzeggende geesten raadpleegt, of doden ondervraagt.12 want iedereen, die zo iets doet, is een afschuw voor Jahweh; en juist om deze gruwelen verdrijft Jahweh, uw god, deze volken voor u.13 gij moet onafscheidelijk met Jahweh, uw god, zijn verbonden;14 maar deze volken, die gij gaat verjagen, luisteren naar waarzeggers en tovenaars, en dat staat Jahweh, uw god, u niet toe.Deut.18