AARDBEVINGEN, GOD WAAROM?

AARDBEVING IRAN 26 AUG 2018

6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.8 Doch dat alles is het begin der weeën. Matth. 24

Aardbevingen nemen in de laatste maanden van 2018 enorm toe. Vandaag 26 augustus 2018 opnieuw een aardbeving in Iran, een aartsvijand van Israël.

Ja, Jezus wist van al deze dingen die er over de wereld zouden komen. Ook Zijn hedendaagse discipelen verwonderen zich daarin niet, omdat ze geloven wat hij profeteerde! God is liefde predikt men, en dit is waar, maar men vergeet dat de mens Gods liefde, God zoon onschuldig heeft vermoord op Golgotha. Zijn liefde heeft men aan een kruis genageld en toen Hij stierf zag men de aarde beven!

Mattheüs 27:54 De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods.

Jammer, dat de grond eerst onder de voeten van mensen moet beven vooraleer zij willen geloven in Gods woorden beschreven in de Bijbel.

Waarom laat God dit gebeuren?

Hartbrekende beelden van de aardbeving in Haïti zijn opnieuw de wereld rondgegaan, waarbij men het mensenleed kon aanschouwen, met wenende, schreeuwende en biddende mensen! Helaas, Wat wil God toch zeggen?

Om dit te weten moeten wij in de Bijbel lezen, enkel op die wijze zullen wij kunnen begrijpen, waarom er toch zoveel verdriet over een mens kan komen. Zoiets leest men niet in de krant, en ziet men niet op TV!

God sprak eens door de profeet Jesaja het volgende :

1 Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; 2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. Jes.59

Zo sprak God tot Zijn volk, en tot iedereen vandaag, God is wel in staat om te redden en te luisteren naar de menselijke nood, maar hun ongerechtigheden, het niet willen luisteren naar God, bracht scheiding. Liefde komt altijd van twee kanten, maar hier was de liefde uit! De vader van de verloren zoon, ging niet op zoek naar de zoon, maar de zoon keerde terug naar zijn vader, toen hij besefte verkeerd en zondig te zijn. Mensen die niet willen luisteren naar hun Schepper, moeten hun machteloosheid ervaren. De eerste stap moet nu komen van de mens zelf.

Moordende aardbeving in Haïti 2010

clip_image002

Wanneer wij even verder kijken naar Haïti, is een land dat afgoden dient, voodoopraktijken toepast, en een Roomse levenloze, staatsgodsdienst kent. Het land blijft onder de vloek, het kent armoede, kende burgeroorlogen enz. Zijn nu al deze slachtoffers van deze ramp in Port au Prince, dan zondiger, dan alle andere mensen op aarde?

Wat zegt God?

Toen Jezus op aarde was, waren er ook tegenslagen en rampen, onschuldige Galilese offeraars verloren hun leven door repressie van de Romeinen, en anderen daarvoor verloren hun leven door een natuurramp, waarbij de toren bij Siloam instortte, mogelijks door een aardbeving,waarbij achttien mensen stierven. Ook Jezus werd geconfronteerd met een verstandige vraag: Komt dit soms door de zonde van de mens? Het is goed om aandachtig te luisteren hoe Jezus die Joodse vraag beantwoordde.

1 Terzelfder tijd kwamen enigen tot Hem met het bericht over de Galileërs, wier bloed Pilatus met hun offers vermengd had. 2 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Meent gij, dat deze Galileërs groter zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? 3 Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen.

4 Of meent gij, dat die achttien, op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood werden, schuldiger waren dan alle andere mensen, die in Jeruzalem wonen?

5 Neen, zeg Ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij allen evenzo omkomen. Luc.13

Wie niet wil leven zoals God dat wil, zal ook zo onverwachts omkomen. Alle mensen zijn zondaars, maar wie niet Bijbels wil leven, zal ook sterven, zonder ooit de zin van het leven te hebben begrepen. Vandaar de vragen: Waarom? Jezus wil enkel duidelijk maken dat ieder mens van nature, vanaf zijn geboorte niet wil luisteren naar zijn Schepper, de God van Israël!

De traditionele Joodse gedachte was dat al die mensen hadden gezondigd, en daarom was dit ongeluk hen over hen gekomen. Die uitleg sprak Jezus tegen, want iedereen is een zondaar, of ongehoorzaam aan God.

Rampen zijn geen straf van God, maar waarschuwingen, en tekenen die wijzen op de terugkomst van Jezus op aarde als koning, als vredevorst.

7 Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: 8 zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.Rom.8

Zij die “vleselijk” denken, zijn al de mensen die leven naar hun eigen principes, hun eigen religieuze of levensovertuigingen. Het zijn allen die de Bijbelse “geestelijke” principes naast zich neerleggen. Er is geen grotere leugen dan deze : Ieder zalig in zijn geloof!

God laat dus al die dingen gebeuren, opdat de mens Hem zou gehoor geven, en niet doen als Eva en Adam. Jezus staat te kloppen op de deur van mensharten!

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

God sprak eens door de profeet Amos:

6 Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt?7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Amos 3

Wie vandaag denkt dat God niet op de hoogte is van de ramp in Haïti, moet dringend de Bijbel lezen! God waarschuwt reeds heel lang geleden! De Farao weigerde ook te luisteren naar de waarschuwingen van Mozes, maar het werd, na vele rampen Farao’s ondergang! God waarschuwde 120 jaar jaar lang door de mond van Noach, en slechts 8 zielen geloofden en werden gered! Dat men wetenschappelijk onderzoek doet naar de ontwikkeling van aardbevingen is een goede zaak, om te waarschuwen, doch de oorzaak en het voorkomen van deze rampen is veel belangrijker.

Daar is slechts één werkelijke bron van kennis voor: De Schepper van hemel en aarde en niet een “theorie” van een ongelovige sterveling als Darwin.

God sprak eens door de profeet Ezechiël.

10 Gij nu, mensenkind, zeg tot het huis Israëls: Aldus zegt gij: onze overtredingen en onze zonden rusten op ons en daardoor kwijnen wij weg. Hoe zouden wij dan leven?11 Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis Israëls? Ezech.33:11

Ook God kent het verdriet voor wat gebeurde in Haïti, iedere mens die er sterft, is jammer en triestig voor Zijn schepping. God kent zeker ieders persoonlijk verdriet.God waarschuwde ook Zijn uitverkoren volk Israël, welke ons tot ,een voorbeeld is om te zien hoe de relatie werkt tussen God en de mens. Gods volk was regelmatig ongehoorzaam, en leefde niet altijd naar de wil van God, ze volgden andere goden en afgoden, maar ze “kwijnden weg”! Ze gingen op in de rook van satans knecht.

Aardbevingen zijn niet toevallig!

In hand.16:25 lezen wij dat God de Apostel Paulus en Silas wonderlijk door een aardbeving bevrijdde uit de gevangenis, waar ze onschuldig verbleven. Toen waren aardbevingen veel minder in aantal. Sinds 1950 zijn de aardbevingen veel meer dan verdubbeld! God gebruikt soms desnoods een aardbeving om hen die Hem toebehoren te beschermen of te verlossen om tot Zijn doel te komen. In het boek Openbaring staan vele rampen en aardbevingen geprofeteerd, waarbij het aantal slachtoffers nu reeds zijn vastgelegd. Er zal geen ark zijn, wel een “rapture” (opname) voor hen die geloven in Jezus Christus.

Ook Israël zal in de toekomende tijd beschermd worden door een aardbeving ten opzicht van zijn vijanden.(Ezech.38)

Biblespace