WEES NIET ANGSTIG VOOR MORGEN!

clip_image001

6.En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.Mt.24 (SVV)

Lu 21:9 En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u niet beangstigen. Want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde.

Wanneer wij in onze dagen de nieuwsberichten horen, dan is er al reden genoeg opdat de mensen angstig worden en zich zorgen gaan maken over de toekomst. Weet dat er ook nog veel verzwegen wereldnieuws bestaat. Wij horen van aanslagen, oorlogen en oorlogsdreigingen. Daarbij hebben wij nog de angstaanjagende economische en financiële crisissen? Vooroorlogse toestanden, werkloosheid, Jodenhaat enz. Toekomstvoorspellers, en valse profeten brengen de mensen hierbij nog meer in verwarring.

Wat zei onze Heiland, Jezus Christus?

Zij die in Jezus geloofden hadden Hem vragen gesteld aangaande de toekomst. Hij ontweek hun vragen niet, maar gaf ze inzicht in de Bijbelse profetie. Voor vele ongelovigen, is Jezus een charlatan, een waarzegger of een Joodse sekteleider, enz. Hij, de Zoon van God, deelde ontegensprekelijk de mensheid in twee groepen, voor of tegen Jezus! Angstige of hoopvolle mensen! Behouden of verloren mensen!

Tot hen die in Jezus geloven roept Hij vandaag: Wees niet angstig!

Toch kunnen wij vaststellen dat ook ware christenen zich angstig en bezorgd kunnen maken bij het horen van al de angstaanjagende berichten. Gelooft men dan niet wat Jezus zei? Gelooft men dan niet meer in het evangelie? Maar een trouwe christen heeft geen angst! Angst kan ontstaan door wat men niet kent of ervaart!

clip_image003Voorbeeld: Een klein kind geeft niet graag een handje aan een vreemde man, want het kent hem niet, het heeft tijd nodig om hem beter te leren kennen, zo verdwijnt angst. Onvoldoende kennis of ervaren van wat Jezus leerde, kan ook nog angst bij christenen veroorzaken, bijzonder bij hen die Hem niet verwachten.

Over een kind van God staat geschreven: 7 Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de HERE;Psalm 112

Toch moeten oorlogen komen sprak Jezus! Denk aan de zondvloed, toen geloofde er ( zoals vandaag) ook niemand meer in de reddende woorden van de profeet Noach! Een wereld die niet wil luisteren naar zijn Schepper gaat dan ten onder. Sommigen bidden opdat deze dingen niet zouden geschieden, gelooft men dan niet, dat Gods profetische woord de waarheid is en vervuld zal worden? Al de vervulde profetieën zijn totnogtoe tot in detail uitgekomen. Mt 24:35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Profetie is geen menselijke waarzeggerij of een dubieuze voorspelling! Al maakt de duivel reclame voor het zesde zintuig! Kent men Gods plan niet? Houden zulke mensen zo van deze onrechtvaardige wereld? Profetie is voor gelovigen!

De profeten spraken: wees niet angstig!

De profeet Jesaja.

8 Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen.Jes.44

De profeet Jesaja bemoedigde het volk Israel, wees niet angstig, God heeft u al jaren geleden voorzegd dat ge niet angstig moet zijn voor de komende moeilijke dagen, op wie heb je uw vertrouwen gesteld? Er is toch geen andere God buiten Mij. Ieder mens die zijn vertrouwen stelt op iets of iemand anders buiten de God van Israel, zal meer dan bedrogen uitkomen en nog veel angsten, doodsangsten beleven!

Jer 17:5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt;

De komende jaren zullen duidelijk maken wie waarlijk hun vertrouwen hebben gesteld op Jezus, op de Bijbel! Allen die op Hem alleen niet willen vertrouwen maken zich vandaag een eigen god , een eigen godsdienst, een eigen wereldkerk,Babel!

Jes 41:10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Dit zijn woorden die God spreekt tot Israel in de eindtijd, in de grote verdrukking, de benauwdheid van Jacob. De strijd van David en Goliath komt terug, en de kleine David had geen schrik! Inmiddels zijn de trouwe christenen van deze aardbol verdwenen door een mysterieus ingrijpen: The rapture!

De leviet Jahaziël bemoedigde het volk in Gods naam!

14 Toen kwam in het midden der gemeente de Geest des HEREN op de Leviet Jachaziel, de zoon van Zekarja, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Mattanja, uit de zonen van Asaf, 15 en hij zeide: Luistert, geheel Juda en inwoners van Jeruzalem en koning Josafat! Zo zegt de HERE tot u: weest niet bevreesd en wordt niet verschrikt voor deze grote menigte, want het is geen strijd van u, maar van God.

2 Kron.20

Toen er oorlog dreigde tegen koning Josafat van Israel door de Moabieten en Ammonieten, kwam God zelf spreken door de mond van Jahaziël.

Wees niet angstig het is een strijd van Mij sprak God. Ook wat vandaag voor de deur staat is een strijd van God, met deze onrechtvaardige en ongelovige wereld. God zal afrekenen in Israel. Zac 12:3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. De onrechtvaardige wereld zal in zijn dwaasheid Gods volk Israel, opnieuw de schuld geven dat deze wereld ten onder gaat. Legers zullen strijden tegen Israel, en beseffen niet dat ze strijden tegen de Almachtige!

Let op wat koning Josafat sprak:

20 De volgende morgen vroeg trokken zij uit naar de woestijn van Tekoa. En terwijl zij uittrokken, trad Josafat naar voren en zeide: Luistert naar mij Juda en inwoners van Jeruzalem, gelooft in de HERE, uw God, en gij zult bevestigd worden, gelooft in zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn.Kron.20

Opnieuw zien wij hier dat het gaat om geloof in de woorden die God spreekt. God vraagt vriendelijk om te willen geloven in Zijn profeten, en ge zult zegen ontvangen, het zal u voordelig zijn. Heb 1:1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon,

Geloof komt slechts zichtbaar in de moeilijke tijden van ons leven. Dat is ook vandaag nog zo, dit is de leerschool van de christenen.

Bent u toch angstig?

clip_image005Ps 107:6 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en Hij redde hen uit hun angsten;

Deze teksten zijn enkel voor mensen die geloven of willen geloven zoals koning David. God weet wat mensen kunnen meemaken, ook Jezus heeft doodsangsten gekend in de olijfhof.

Angsten zijn te overwinnen op geestelijk vlak, angsten komen voort uit het zielenleven van de mens. Hier is een gelovig gebed een doeltreffend middel, ook vandaag.

4 Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen. Iedere vorm van angst, komt voort uit acties van Gods vijand, en kan depressies veroorzaken.

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.Fil.4

Christenen kunnen evengoed bezorgd zijn als ongelovigen, maar ze kennen een uitweg, het gebed!

Mt 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

clip_image006