AMULETTEN

 

Deze bijbelstudie heeft tot  doel inzicht te krijgen in de gevaren welke er bestaan in de wereld, waarbij mensen veel onnodig leed op de hals halen. God wees reeds heel vroeg naar de gevaren daarvan voor zijn volk. Het dragen van amuletten is ook een vorm van toverij en afgoderij. Het is gevaarlijk bijgeloof . Het is zeker niet onschuldig.

 WAT BETEKENT HET WOORD AMULET ? 

Het woord amulet betekent : ” bezwerend fluisteren ” .  Het is in feite een voorwerp waarover een vloek werd uitgesproken, of een banspreuk. Ook het door ons gekende  “belezen” welke niets anders is dan een binding te leggen, tussen de persoon en het voorwerp of amulet.  Zware demonische belasting kan het gevolg zijn van dit soort praktijken.  ( vb : R.W. )Het zijn niet alleen de magische handelingen die zondig zijn, ook de middelen, ook geneesmiddelen van de meeste homeopaten. Meestal werden amuletten gebruikt als sieraad.

 God verbied ze ! 

 DEUT 18. 10  Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar, 11   geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.

 PAULUS IN EFEZE

   Handelingen 19

24  Want iemand, genaamd Demetrius, een zilversmid, die zilveren Artemistempels vervaardigde, verschafte aan de mannen van het vak niet weinig inkomsten.  25  Hij riep dezen bijeen, met de werklieden in dit vak, en zeide: Mannen, gij weet, dat wij aan dit werk onze welvaart danken, 26  en gij ziet en hoort, dat deze Paulus een talrijke schare, niet alleen van Efeze, maar ook van bijna geheel Asia, overgehaald en afkerig gemaakt heeft door te zeggen, dat goden, die met handen worden gemaakt, geen goden zijn; 27  en wij lopen niet alleen gevaar, dat deze tak van arbeid niet meer in tel zal zijn, maar ook, dat het heiligdom van de grote godin Artemis van geen betekenis meer geacht zal worden, en dat zij ook van haar luister beroofd zal worden, zij, die door geheel Asia en de ganse wereld als godin wordt vereerd.

 Wie droeg het ?

Jesaja 3

18  Te dien dage zal de Here wegnemen de pronk der voetringen, de voorhoofdbanden, maantjes, 19  oorhangers, armbanden, sluiers, 20  hoofddoeken, voetkettinkjes, gordels, reukflesjes, tovermiddelen, 21  zegelringen, neusringen, 22  feestgewaden, mantels, omslagdoeken, tasjes, 23   handspiegels, onderkleding, hoofdtooi en overkleding.

Hier vinden wij al heel duidelijk dat er verschillende dingen waren die men gebruikte. Niet alleen de nieuwe maantjes, omdat ze geluk brengend waren zogezegd, maar  ook andere dingen werden onder de klederen gedragen, zoals bundeltjes wortels van geneeskrachtige  planten. Parfums. Ook onder tovermiddelen ( vers 20 hierboven ) werd begrepen het uitspreken van een vloek in een zeeschelp, men gaf dit aan iemand, en deze ontving de vloek, zonder het te weten. Amuletten zijn tovermiddelen.

Ook oorringen  of gewijde ringen.  

Wij moeten bijzonder aandacht geven aan amuletten die in aanraking zijn geweest met  Kaartleggers,waarzeggers, acupuncturisten, kristalkijkers, pendelaars, handlezers.

Christenen die toch geen aandacht geven aan deze punten kunnen evengoed nog onder occulte belasting komen.  Gevolgen kunnen zijn : angsten, depressie, afvallig worden, geen geestelijke groei of begrip. In feite zijn de gevolgen onoverzichtbaar omdat dit van alles kan zijn tot kwaal en ziekte toe !

 Gen.35

1 ¶ En God zeide tot Jakob: Maak u reisvaardig, trek naar Betel, blijf daar, en richt er een altaar op voor de God, die u verschenen is, toen gij vluchttet voor uw broeder Esau. 2  Toen zeide Jakob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen. 3  Laten wij ons dan gereed maken en naar Betel trekken, en ik zal daar een altaar oprichten voor die God, die mij geantwoord heeft ten dage mijner benauwdheid, en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben. 4  Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden die in hun bezit waren, en de ringen die in hun oren waren, en Jakob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is.  5  Daarna braken zij op. En de schrik voor God viel op de steden rondom hen, zodat zij de zonen van Jakob niet achtervolgden.

Opnieuw vinden wij hier een oproep van Godswege. Wie tot geloof komt moet zichzelf en zijn huis reinigen van zulke dingen. Ook later moet men waakzaam blijven, dat er geen nieuwe binnendringen. Bij het kopen van klederen, let op de namen van afgoden of zulke beelden.

Oorringen hier waren met een toverspreuk beschreven. Dit is een zeer oude vorm van een amulet.Ook in het kristendom zijn tal van dingen binnengedrongen als bv : het dragen van een schapulier. Beeldjes van heiligenin goud of zilver. Het hangen van een paternoster aan de binnenspiegel van de auto.

Het dragen van horoscoopbeelden, vredesteken (heksenpoot) hoefijzers, en zoveel andere.Men denkt aan bescherming, en men stelt zich in feite open voor ongeluk !Mijn volk gaat ten gronde (sterft) door gebrek aan kennis. (Hosea)

Veel onnodig verdriet kan er ontstaan door onwetenheid, het is onze taak te waarschuwen, zo zullen wij tot zegen kunnen zijn voor anderen !

Jacob begroef ze, Mozes leerde het te vernietigen.

 God ten strijde tegen amuletten !

 

Richteren 8

21  Toen zeiden Zebach en Salmunna: Sta gij zelf op en stoot ons neer, want zoals de man is, is zijn kracht. Dus stond Gideon op, doodde Zebach en Salmunna en nam de maantjes, die hun kamelen aan de hals droegen. 22 ¶ De mannen van Israel nu zeiden tot Gideon: Heers over ons, zowel gij als uw zoon en uw kleinzoon, want gij hebt ons uit de macht van Midjan verlost.

 De maantjes die geluk moesten brengen werden verwijderd door Gideon.

BETOVERDE AMULETTEN.

 Dergelijke amuletten kunnen soms worden gekocht in vreemde landen bv : Thailand, Oosterse landen, beeldjes uit Afrika, maar ook hier enz.Amuletten die geschriften bevatten, de talisman. Occulte genezers geven soms een zakje mee met een briefje, dit moet aan de hals worden gedragen. Bv : De landbouwer die zijn zoon dood vond, welke werd genezen van een ongeneeslijke ziekte, deed het zakje open en las : ” Deze ziel behoort de satan toe ! “

Ezechiel 13 : 17-22   Valse profetessen, van toverij tot hekserij.

Vers 18. De toverbanden.

Deze toverbanden waren in feite sluiers die gedragen werden door vrouwen met magische krachten, (werking van demonen ) en zij vonden daarin de macht mensenzielen te verdelgen of verder in leven te behouden. Wij moeten ook weten dat dit soort praktijken momenteel een grote bloei kennen.  De duisternis neemt meer en meer toe.Volkeren zullen worden verleid door tekenen en wonderen van komende valse profeet, denk aan openbaring. De mensen zijn nieuwsgierig naar de toekomst, en zoeken ook veel sensatie !Deze krachten verkregen zij door een verbond met de satan te sluiten. Zo zal ook de komende wereldleider zijn kracht ontvangen !Mensen die een bloedpakt hebben gesloten, komen heel zelden nog tot geloof !Het kan evengoed zijn dat ze mensen blind maken voor de waarheid door magische kracht, en ze zo belanden in een occulte wereld. Ze verblinden jopng en oud en van alle standen.

Vandaar dat men tegenkomt dat mensen willen geloven maar niet kunnen. Hier is bevrijding de enige uitweg. Naar de beschrijving te zien,was er ook een rituele handeling, welke met hekserij te maken had, maar daarover weet men minder

 

Biblespace