UFO- APOCALYPS- OPENBARING 4

HOOFDSTUK 4

Na deze dingen zag ik…….

(1) De genadetijd is nu voorbij! Vanaf hier lezen wij niets meer over de opgenomen gemeente van Jezus Christus, maar wel over Gods volk Israël en haar vijandige wereld. Er was een deur geopend in de hemel. De apostel Johannes mocht de toekomende gebeurtenissen horen en zien en opschrijven. Een echte openbaring van Gods plannen voor de benauwdheid van Jacob. Wij lezen over verschillende geopende deuren in dit boek. De volgende geopende deur was niet in de hemel. Een andere deur die geopend wordt is deze van een afgrondsput waar demonen worden vrijgelaten (9:2) Verder zien wij ook nog Gods tempel die in de hemel opengaat (11:19) Hier is Gods verbond met Israël zichtbaar. Ook de tempel van het getuigenis gaat open, na de zeven oordeelsschalen. (15:5) Tenslotte gaat de ganse hemel open en Jezus trekt rechtvaardig ten strijde! (19:11)

Klim hierheen op. Johannes wordt nu, op dit tijdstip, zelf opgenomen in de hemel, een bemoedigend tegenbeeld van de opname van alle wedergeboren Bijbelgetrouwe christenen. Vele uitleggers nemen deze tekst, om erop te wijzen dat de opname wel degelijk voor de wereldwijde grote verdrukking zal plaatsvinden, trouwens dit is ook de mening van de schrijver van deze cursus.

Wat na dezen geschieden moet.

Nu moet Johannes alles opschrijven wat er moet gebeuren tijdens al deze dagen van de grote verdrukking of de ure der verzoeking die over de ganse oordeelsrijpe wereld komen zal. Dit alles staat beschreven vanaf hoofdstuk 4 tot en met hoofdstuk 19 Deze dingen moeten wij de mensen uitleggen opdat ze zouden nadenken, stilstaan, en zich bekeren van een goddeloos, religieus of onwetend leven, maar bijzonder dat ze de weg vinden door te geloven wat de Bijbel leert.

(2,4) Het allereerste wat de apostel ziet in zijn visioen is Iemand die zit op zijn troon.(Ezech.1:26). Hij die op de troon zit heeft een sterke uitstraling van de Jaspis steen, welke onze redding symboliseert (rechts) en de sardius, welke spreekt over bloed!(links)

(3) Een nieuwe eigenaardige hemelse (regen)boog, (AKJV) welke groenachtig was, de smaragd gelijk. (rechts) Een boog die wel gelijkt op de regenboog, maar volledig rond is. Zovele mensen hebben een beeld van de hemel willen vormen en schilderen. Ook de NASA weet niet waar die “hemel” te situeren is! De aardse regenboog op aarde sprak van een verbond van God met de aarde, dat er nooit geen zondvloed meer komt! De boog in de hemel is compleet rond, en symboliseert Gods oneindigheid, of eeuwigheid.

Wie zijn die oudsten?

(4,5) Ze zijn gekroond met gouden Koninklijke kronen. Witte klederen, deze dingen spreken van gewassen klederen in het bloed van het Lam, heiliging. Oudsten waren vertegenwoordigers van het volk. In het O.T. (1 Kron.24) was er een indeling voor de dienst van God en dit gebeurde door 24 priesters. Meestal denkt men verkeerdelijk aan 12 aartsvaders van het O.T. en de 12 apostelen van het Nieuwe Testament als de vertegenwoordigers van Gods volk. Zag Johannes dan plots zichzelf? Gods troon komt zeer ontzagwekkend over! Bliksems en donderslagen, en stemmen, kunnen hier dienen als waarschuwingen voor Gods komende oordelen. Het toont de krachtige werking van God vanuit de hemel! Het is het hemelse zenuwcentrum van alles wat bestaat! De zeven fakkels zijn al besproken.

Voorbeeld 1.SAM.12:15-19 15 Doch, indien gij naar de Here niet luistert en tegen het bevel des Heren weerspannig zijt, dan zal de hand des Heren tegen u zijn zoals ook tegen uw vaderen. 16 Blijft nu nog staan en ziet dit geweldige dat de Here voor uw ogen doen zal. 17 Is het nu niet de tijd van de tarweoogst? Ik zal tot de Here roepen, dat Hij donderslagen en regen geve. Weet dan en ziet, dat het kwaad groot is, dat gij in de ogen des Heren gedaan hebt door voor u een koning te vragen. 18 Toen riep Samuel tot de Here, en de Here gaf op die dag donderslagen en regen, zodat het gehele volk zeer bevreesd werd voor de Here en voor Samuel, 19 En het gehele volk zeide tot Samuel: Bid voor uw knechten tot de Here, uw God, opdat wij niet sterven,

Hier kreeg het volk ontzag, en leerde de vreze des Heren, voor God en voor Samuel!

In 1 SAM.7:10 10 Terwijl Samuel bezig was het brandoffer te brengen, rukten de Filistijnen op ten strijde tegen Israël, maar de Here deed te dien dage machtig de donder rollen over de Filistijnen en bracht hen in verwarring, zodat zij tegen Israël de nederlaag leden.

Hier is de donder een machtig wapen in Gods handen is, en dat Israël een overwinning behaald. Het was uitgaande van Gods troon, daar waar Samuel was doorgedrongen met zijn gebeden! Het volk bekeerde zich opnieuw. Zac 14:3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg;

(6) Een glazen zee, kristal gelijk. Wij nemen Jes.57:20 20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

Dit laat verstaan hoe God spreekt over de zee. Hij spreekt erover als over volkeren. De goddelozen worden vergeleken met een “zee” die zeer onrustig is en vuil door het opzwepen en opjagen van de wind. Vandaag zien we een woelige zondige volkerenzee, zeer onveilig, als een stormende en moordende zee. Oorlog en terrorisme dreigen meer en meer. Denk aan de revoluties in het M.O. op vandaag.

Psalm 86:14 O God, overmoedigen maken zich tegen mij op, een bende van geweldenaars staat mij naar het leven, zij stellen U niet voor hun ogen.

Criminaliteit is niet meer tegen te houden! Een wereldwijd zondig leven als in de dagen van Noach.Men spreekt van kristalhelderheid, wat hier doet denken dat alles rond de troon van God transparant is, en daar is niets verborgen! Doorzichtigheid spreekt van eerlijkheid, een zee van behouden gelovigen. Hier is dus sprake van vele mensen zonder zonde, kristalhelder, alle vuil is weg!

Vier dieren, wezens of engelen?

(6,8) Het zijn in feite levende wezens die door enkelen gezien zijn. Deze vier wezens, hebben niets te maken met de vier grote dieren uit het boek Daniël, welke koningen of koninkrijken verbeelden. De profeet Ezechiel zag deze in hoofdstuk 1 en komt tot het besluit in hoofdstuk 10:20 dat het in feite een speciale soort van cherubs zijn.

20 Dit was hetzelfde wezen, dat ik gezien had onder de God van Israëls aan de rivier de Kebar, en ik begreep, dat het cherubs waren. (Ezech.10:20)

De “dieren” waren volledig bedekt met ogen, vooraan en achteraan. Men kan denken aan totale registratie en observatie over hemel en aarde. Bij bepaalde groep Joden hebben een “Merkabah”-leer of traditie, waarbij er sprake is van engelen als de “veelogigen”. Merkabah is ook een hemelse of goddelijke “strijdwagen” met vier cherubs. Het Hebreeuwse “galgal” betekent wielen of pupil van het oog, te vinden in Ezechiël. (Cfr. Ezechiël 1 en 10).

4 Toen zag ik, en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote “wolk”, en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk; en uit het midden daarvan was als de verf van Hasmal, uit het midden des vuurs.5 En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren; en dit was hun gedaante: zij hadden de gelijkenis van een mens;6 En elkeen had vier aangezichten; insgelijks had elkeen van hen vier vleugelen.(Ezechiël 1) (SVV)
4 En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans; daarbinnen, midden in het vuur, was wat er uitzag als blinkend metaal.(NBG)

Deze beschrijving doet velen vandaag sterk denken aan een UFO soort, lijkend een groot zwevend “wiel” in de lucht . Later zien wij dat deze engelen, oordelen en opdrachten laten uitvoeren. Voorbeeld hier:onlangs in Moskou (jan 2014)

Ufo Aureool boven Moskou

2 Kon. 2:11 En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.

De symboliek van deze vier cherubs!

(7,11) De eerste was als een leeuw.Een leeuw symboliseert kracht. Het evangelie is een kracht ( 1 Cor.1 :18,24 // 1 Cor.4:20) Wij denken aan: de Leeuw van Juda en verwijzen daarbij naar Koning Jezus. Een lam, kalf of stier, was het offerdier dat verwijst naar het offer van Jezus. (Exod.29:36) De derde cherub met een gelijkend mensengelaat spreekt over menselijkheid. Het laatste als een vliegende arend, een agressieve adelaar, snel alles beoordelend vanuit de hemel. Cherubs kwamen voor in Eden en traden daar op, in de tabernakel, bij de ark des verbonds enz.

11 Als een arend, die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn wieken uitspreidt, er een opneemt en draagt op zijn vlerken, D e u t . 3 2

De arend leert zelf zijn jongen vliegen en leert hen te vertrouwen, zoals God ons leert stappen te zetten in geloof. Dit toont hier dat Jezus optreedt als leraar. Deze beschreven engelachtige wezens hadden overal ogen. Dit toont ons dat God ook alles onder controle heeft.(2Kron.16:9).Wanneer deze, ons niet gekende engelen, de eer en de dankzegging zullen brengen aan God, dan zullen de vierentwintig oudsten hun kronen nederig afwerpen! Dit wil zeggen dat de vierentwintig oudsten, als vertegenwoordigers van zijn volk zich niet waardig vinden eer of macht te ontvangen. Inderdaad ze hebben het toch ontvangen van God. Ook wij zijn niet waardig, het is en blijft, genade, dankzij het offer van Jezus dat wij gered zijn. God alleen de eer. Zie Psalm 115:1 en 2 Cor.3:5.

1 Niet ons, o Here, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goedertierenheid, om uw trouw. 2 Waarom zouden de heidenen zeggen: Waar is toch hun God? 3 Onze God is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt. 5 Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk,

Vandaar wanneer christenen optreden of spreken moet er geen applaus als eer komen, omdat alles toch uit God is en Hem alleen de eer toekomt. (11)De grote reden hiervoor is dat alleen God de eer en de macht en de heerlijkheid waardig is te ontvangen: Hij is de grote Schepper van alles wat is! Wij mogen nooit de eer tot ons trekken, in wat wij mogen doen voor de Here. We kunnen wel iemand bij de Here brengen, als God ons daarvoor genadig is !

Mogen we zingen voor de Here, dan is het genade! Mogen wij offeren voor de Here, het is genade!

Over BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 37 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was Voorganger van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant sprak in tal van gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.
Dit bericht werd geplaatst in ACTUEEL PROFETIE en getagged met . Maak dit favoriet permalink.