GOD SCHEPT NIEUWE MENSEN!

5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, indien iemand niet uit water en geest geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet ingaan.6  Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit den Geest geboren is, is geest.Joh.3

Vandaag horen wij  al eens spreken over het einde van de wereld! Dit komt wel, maar zover zijn wij nog niet, volgens  Bijbelse gegevens. De schepping zucht, kreunt en is in barensnood zo schrijft de apostel Paulus aan de Romeinen al tweeduizend jaar terug.( Rom.8:22)

Deze wereld is vandaag oordeelsrijp door haar hemeltergende ongerechtigheid, dit zoals voor de zondvloed, en de oordeelstijd staat voor de deur, de weeën, pijnlijke natuurrampen, zijn al begonnen, en zijn dagelijks vast te stellen in de nieuwsberichten. Ze worden talrijker en heviger net als barendsweeën van een aanstaande moeder, die nieuw leven verwacht. De ware Apocalyps kondigt zich aan, alle goddelozen, onbekeerde religieuzen, kerkgangers, en Mammondienaars,komen dan om. (Ps.9:17).Jezus zal na het vernietigen van de antichrist, deze schepping compleet herstellen, vernieuwen, en Zijn koninkrijk op aarde vestigen. Een nieuwe prachtige schepping staat dus voor de deur, en dat is zeer positief! Dit is geen doemdenken, maar een gezond en geestelijk denken! Jezus komt de wereld regeren vanuit Jeruzalem voor duizend jaar.

 Jesaja 2:3 En vele volken zullen heengaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.

 EEN VREDIGE WERELD MET EEN NIEUWE MENSHEID!

Wat voor nieuwe mensen zullen dit zijn? Wij kunnen met blijdschap verkondigen dat Jezus al begonnen is met het scheppen van “nieuwe mensen.” Deze mensen zijn uiterlijk nog niet herkenbaar, net zoals een kind in de baarmoeder. Ze zijn wedergeboren uit “water en geest”. Het levend water welke Jezus bedoelde, dat zijn, Zijn onvergankelijke woorden, de Bijbel. (Hebr. 4:12) (Matth.24:3)  Gods Geest overtuigt de menselijke geest dat hij een kind van God is geworden!  (Rom.8:16)  Dit is een geestelijke ervaring, een wonderlijk werk van God zelf aan een mens. (Joh.3:8) Nicodemus, kerkleider, theoloog, had bekering nodig, maakte Jezus hem duidelijk.

 17  Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.(SVV) 1 Cor 5

Wij kunnen overduidelijk vast stellen dat  God reeds lang bezig is met een nieuw soort van mensen te scheppen. Dus is het een wonderlijk werk van God zelf. Daarom zond God Jezus op aarde, voor  mensen van goede wil, “welbehagen”.  Doch zoals ieder mens geboren is uit het vlees, heeft de mens niet die wil om te doen wat God van hem verwacht, dit is zijn aard. Zo wil ieder dan leven zoals hij zelf wil, eigenzinnig, en zoekt zichzelf te behagen. Daarom sterft ook ieder mens, omdat de eerste mens niet wilde luisteren naar God.

GOD  VERANDERT MENSEN DIE DAT WILLEN!

Met enkele voorbeelden uit de Bijbel, Gods woord, tonen wij aan hoe een wedergeboorte plaats vindt. Hoe een mens God kan vinden in zijn leven, en een nieuw schepsel worden door Jezus.(2 Cor.5:17)

Jeremia

De profeet Jeremia  had het door, was eerlijk met zichzelf, dat hij zichzelf niet kon veranderen, om God te behagen. Hij kon de wet van God niet vervullen, hij faalde zoals ieder mens.

Hij schreef: 18  Ik heb wel gehoord, dat zich Efraïm beklaagt, zeggende: Gij hebt mij getuchtigd, en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de HEERE, mijn God! Jer.31

Hij bad tot God opdat Hij hem zou veranderen, om dan uit vrije wil God te behagen.

De Emmaüsgangers

Luc.24:25  En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben! 31  En hun ogen werden geopend, en zij kenden Hem; en Hij kwam weg uit hun gezicht. 45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.

Het waren mensen welke hoge verwachtingen hadden, de komst van de Messias, was hun verlangen geweest. Toen stierf Jezus voor hun ogen precies als een normale misdadiger! Wat een teleurstelling. Zo leven vele mensen erg teleurgesteld in God, en hun kerk. Kerken lopen leeg uit onwetendheid. De hoop van deze Emmaüsgangers was weg, ze begrepen er niets meer van, want Jezus, Zoon van God,  was wereldwijd bekend geworden, het volk hing aan Zijn lippen.

Het eerste wat Jezus bij zijn verschijning aan hen  hier duidelijk maakte was: Ze geloofden niet “alles” wat geschreven stond, en begrepen niet alles van de profeten!  Dit soort zwakke gelovigen bestaan er nog steeds. Men gelooft niet alles wat in de Bijbel staat, daarom blijft de Bijbel voor hen als een gewoon boek. Men leest vandaag niet voldoende het levende profetische woord.

Dan  grijpt Jezus in, in hun persoonlijk leven, Hij leefde met hen mee en kende hun triestig gemoed. Hij genas  hen van hun geestelijke blindheid en opende hun verstand. Door dit ingrijpen schept Jezus de nieuwe mens. Hij leeft mee met u dit  nu hoort of leest.

 Wanneer zal die nieuwe mens te zien zijn?

19  Want de schepping verwacht reikhalzend de openbaring van de zonen van God.(Rom.8)

De tijd nadert snel, van de komende opstanding van alle fundamentele Bijbelse christenen. Het zijn aangenomen kinderen Gods. Niet ieder geboren  mens is een kind van God! (Joh.1:11,12) (Kinderdoop is on-Bijbels)

 De samaritaanse vrouw

 

23  Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden.24  God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. 25  De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die genaamd wordt Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij ons alle dingen verkondigen. 26  Jezus zeide tot haar: Ik ben het, Die met u spreek.Joh.4

 God zoekt nu mensen die hem zullen aanbidden met hart en ziel. Daarom moet een mens een grondige verandering ervaren, die hij zelf niet kan ontwikkelen. Hij kan wel naar een kerk of gemeente gaan, doch zonder wedergeboorte lijkt hij op een gelovige, maar is slechts schijngelovig voor God. Om te bidden in de geest, heeft men de H.Geest nodig. Men kan Hem ontvangen door te geloven, en zich te laten dopen.

14  Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.Gal.3

 Ieder mens is geschapen met een vacuüm, een leegte in het hart, het menselijk denken, dat enkel daarvoor is voorzien. De vrouw wist van de komst van de Messias, zoals ook vandaag,  mensen eens hebben gehoord of gelezen, dat Jezus terugkomt. Maar men moet Hem kennen.

Jezus openbaarde Hem persoonlijk aan deze vrouw.

Zo leren wij dat Jezus zich openbaart aan een mens, ook vandaag nog! Deze vrouw heeft nooit meer getwijfeld! Ze had van het “water” (de woorden van Jezus) gedronken waarvan je nooit meer dorst krijgt, Ze liep naar de stad en getuigde tegen alle mensen van Jezus. 38  Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water  zullen uit zijn binnenste vloeien Joh.7

 THEOLOOG OF NIEUW MENS?

 39 Gij onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.Joh.5

Men wordt geen nieuw mens met eeuwig leven, door het bestuderen van de Bijbel, men moet deze enkel geloven, en zij die de Geest hebben ontvangen zullen dan ook spontaan en met veel blijdschap getuigen.

14  Maar de natuurlijke mens ( ongelovige of schijnheilige) begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.1 Cor.2