DE TOEKOMST IN BIJBELS LICHT

DE TOEKOMST in BIJBELS LICHT

 

clip_image001

Als er iets is wat de mens reeds eeuwen bezig houdt dan is het wel de toekomst of zijn eigen toekomst. Opnieuw vandaag beleven wij onzekere tijden, en de interesse voor de toekomst is veelvuldig, al was het maar de vraag : Waar gaan wij naartoe ? , Deze vraag wordt gesteld aan de hand van de dingen die rondom ons gebeuren. De mensen zien de maatschappij die grondig verandert in negatieve zinDe mensen zien dat de natuur verandert en het klimaat De mensen zoeken hun toekomst te weten, let op de horoscopen , en de valse waarzeggerij die opnieuw bloeit onder de naam van het paranormale.

Christenen met profetische gaven die de Bijbel lezen,krijgen vandaag meer en meer inzicht omtrent de toekomst zoals Gods dat ons laat zien in waarheid.

WAT LAAT GOD ZIJN KINDEREN WETEN AANGAANDE DE TOEKOMST ?

God laat weten dat Hij alles onder controle heeft !

Door voorbeelden gaan wij even na , hoe God deze zekerheid aan zijn kinderen laat kennen en laat ervaren.

19 Ik weet echter, dat de koning van Egypte u niet zal toestaan te gaan, zelfs niet door een sterke hand. 20 Maar Ik zal mijn hand uitstrekken en de Egyptenaren slaan met alle wondertekenen, die Ik in hun midden zal doen; daarna zal hij u laten gaan. ( Exod.3:19)

Wanneer God zijn volk uit Egypte verloste, liet Hij weten, dat het niet eenvoudig zou gaan, maar gaf wel een zekerheid dat het zou gebeuren.

De sterkte van Mozes lag in zijn denken dat naar de toekomst was gericht, door Gods beloften te vertrouwen ! God zou hen redden en verlossen !

Hier kunnen wij goed begrijpen dat de weg van een christen niet eenvoudig is, een strijd zal zijn, maar zeker de overwinning zal krijgen ! Psalm 34 : 7, 18, 20 lees voor !

ALLEEN GOD KAN DE WARE TOEKOMST TONEN

45 Juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. 46 Toen wierp koning Nebukadnessar zich op zijn aangezicht, en aanbad Daniel; ook beval hij een offer en reukwerk aan hem op te dragen. 47 De koning gaf Daniel ten antwoord: In waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der koningen, en Hij openbaart verborgenheden: daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren.

D a n i ë l 2

Nebukadnesar had vele magiërs, en waarzeggers, God had hem nu de toekomst van de wereldgeschiedenis laten zien, en toch verstond hij niets van deze droom ! Het is hetzelfde met alle goddelozen die de bijbel lezen, maar ze verstaan niets van de toekomst van de wereld. Dit is geestelijke blindheid.

Welk een grote taak kreeg hier Daniel, om dit te mogen uitleggen aan de wereldheerser van toen.

Zo is het nog steeds onze taak om de mensen de toekomst in waarheid te mogen verkondigen, de grote lijnen die God ons geeft. Dit is profeteren, God geeft ons geen nieuwe profetieën meer, maar leid ons wel in de profeten. Dus wees waakzaam ! Het is trouwens ook een gave.

Ander voorbeeld :

12 En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren trokken zij langs een andere weg naar hun land terug. 13 Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen.

Hier openbaart God zich in het persoonlijk leven van Jozef en Maria, omwille van het kind Jezus. Het middel : een engel !God volvoert Zijn plan, en de gedachten van de mensen liggen daar beneden.

Het wil ons ook zeggen, wat de toekomst ons mag brengen, God zal wat Hem toebehoort beschermen, en desnoods ingrijpen als het moet; Ook kan Hij de toekomst nog steeds openbaren in ons persoonlijk, leven.

Hier moeten wij wel zeer waakzaam zijn, want onze eigen begeerten kunnen ons wel in de problemen brengen ! LEES Joh. 21:18-22

BEPAALDE DINGEN VAN DE TOEKOMST ZIJN BIJ christenen NIET GEKEND.

40 Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden; 41 twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden. 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Heer komt.

(Kairous en chronous )

Hier lezen wij dingen over de toekomst welke wij wel mogen weten, en andere dingen die wij niet mogen weten.

Dat er een opname komt, en dat daar enkel tekenen zijn gegeven, voor de zichtbare wederkomst, dat weten wij wel, maar WANNEER PRECIES dat weten wij niet.

Dat leert ons dat er bepaalde zaken zijn die goed zijn om weten over de toekomst, maar dat er zaken zijn die niet goed zouden zijn voor ons over de toekomst.

De goddeloze zou ook alles willen weten, en de satan misleid hem door valse profetie en waarzeggerij !

22 En zie, nu reis ik, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal, 23 behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt, dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. ( Hand.20 )

Wanneer wij alles vooraf zouden weten, zou dat niet goed zijn. Wij worden beschermd tegen teleurstellingen en ontmoedigingen die nog in de toekomst liggen. Wij zijn soms nog niet rijp om bepaalde beproevingen aan te kunnen.Stel voor dat wij volgend jaar vervolgd worden en gemarteld worden ?

Zijn wij allen in staat dit te ondergaan ?

HOOP VOOR CHRISTENEN OVER DE TOEKOMST.

17 Uw hart zij niet naijverig op de zondaren, maar beijvere zich voortdurend de Here te vrezen; 18 Waarlijk, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden. ( Spreuk.23 )

Veel christenen denken dat hun toekomst reeds in kannen en kruiken is, en verzwakken , vallen af ,doch men moet weten “in” Christus te blijven.

Christenen die voortdurend leven met de vreze des Heren, en zich inspannen zullen niet bedrogen worden in de toekomst.

Daarentegen Christenen die nalatig worden.

37 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten, 38 en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. 39 Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.

DE ZEGEN VAN BELOFTEN OVER DE TOEKOMST

2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.( 1 JOH.3 )

18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. (Rom.18)

Wij mogen blij zijn, wij hebben een zekere toekomst, dit is hetgeen wat het verschil het grootst zal maken naar de toekomst toe; Een ongelovige gaat paniek slaan, de christen ziet Gods profetische Woord in vervulling gaan.

Bij een sterven , zal later de ene christen de andere terugzien. Wat is dat een zegen dit nu reeds te mogen weten !

EEN CHRISTEN KIJKT VOORWAARTS !

14 maar een ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. ( Fil.3 )

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. K o l o s s e r s 3

Al deze teksten geven ons kracht om door te gaan en te volharden, hetgeen wij zo nodig hebben vandaag.

Jezus doet een oproep naar ons toe, om bezig te zijn met de die TOEKOMSTIGE beloften !

Als wij nog maar zien, hoe mensen zich hard kunnen inzetten omdat ze iets belooft zijn, dan staan wij soms verwonderd. Mensen die bouwplannen hebben , zijn van s morgens tot s avonds bezig,

met die dingen, en ze verheugen zich.

Ze bouwen precies of ze er wel duizend jaar zullen in wonen ! Helaas !

Het nieuwe Jeruzalem voor ogen houden , is de beste houding. Dan wordt alles hier met andere ogen bekeken.

LAAT U GEEN TOEKOMST VOORSPELLEN !

waarzegger

 

13 Gij zult onberispelijk staan tegenover de Here, uw God; 14 Want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de Here, uw God, dit niet toegelaten. ( Deut. 18 )

Als God zijn kinderen deze dingen leert, dan is dat ter bescherming. Vandaag is er weer de bloeitijd voor deze onderwerpen, maar ook de vele ellende en verdriet die dit in het verborgen met zich medebrengt groeit mee.

DE HERE IS MIJN HERDER!

Psalm 23.

 

Dit is het lied van koning David, dat geschiedenis schreef onder zijn volk en alle Bijbelgetrouwe christenen! Sommigen hebben het nog gezongen staande op een brandstapel, omdat die woorden geestelijke kracht gaven voor de menselijke geest. Het is een psalm en lied dat men zingen moet, in moeilijke en pijnlijke situaties, het brengt de geest tot innerlijke rust. David schreef gewoon Gods woorden op, voedsel voor de geest!

(Joh.6 63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.)

1 Een psalm van David. De HERE is mijn herder, mij ontbreekt niets;2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren;3 Hij verkwikt mijn ziel.

Koning David zelf een schapenherder geweest, wist dat de Here God zijn herder was. Hij begreep het heel goed, en zong dit lied met hart en ziel! David ging zelf door water en vuur voor zijn schapen, hij hield van zijn dieren, hij riskeerde zijn leven voor hen, omdat ze zo hulpeloos waren in hun levensomgeving en zij een herder broodnodig hadden. Hij zorgde op tijd voor hun water. Ons water zijn alle woorden in de Bijbel, alleen zo kan onze geest tot rust komen. David was geen huurling, herder zijn was meer dan een beroep of job!

Schapen die niet drinken, zijn ziek of dood! Het drinken zal “verkwikken”

Dat verkwikken in het Hebreeuws “Shuv” komt van “terugkeren”, hier in dit geval betekent het:

“Terugkeren naar God met berouw”! Wie wil zijn geest niet verkwikken? Zo kwamen duizenden mensen tot geloof in Jezus!

De verkwikking van de verloren zoon, lag in zijn vergeving, want daarna kwam het feest, de verkwikking! Christenen die geen tijd maken om in de Bijbel te lezen, of onderricht volgen, worden onrustig als een ongelovige. Ze hebben ook geen profetisch inzicht meer, die hun geloof levendig kan houden! Ze kennen de gave van profetie niet, of zijn vervallen tot een vorm van Sjamanisme! Anderen vervallen soms tot waarzeggerij!

Ze verlangen niet naar de wederkomst, en beginnen sterk te twijfelen, worden zwak in het geloof, en hebben de neiging te spotten. Toch is en blijft het zeer gevaarlijk te spotten met de Bijbel!

Dat men lacht met een afgodengodsdienst is niet erg, denk aan de profeet Elia, de vuurprofeet!

(1 Kon. 18:27 Toen het middag was geworden, begon Elia hen te bespotten en zeide: Roept luider, want hij is immers een god. Hij is zeker in gepeins, of hij heeft zich afgezonderd, of hij is op reis; misschien slaapt hij en moet wakker worden. )

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.2 petr.3

clip_image004Schapen komen tot rust in de grazige weiden!

Zo lief heeft ook God de mensen, Zijn volk Israël, Zijn gemeente uit de heidenen. Ongelovigen komen niet tot dit soort rust zegt God: Jes. 57:20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen.

Als de wereld begreep dat God, de Schepper, hard zal optreden voor zijn volk Israël, dan zouden ze vandaag vrezen om Israël enig kwaad te doen! Let op het tijdstip dat Israël zich bekeert en zal roepen op Jezus, hun koning! Luister wat God sprak door zijn profeten:

Ezechiël 34:12 zoals een herder naar zijn kudde omziet, wanneer hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik naar mijn schapen omzien en ze redden uit alle plaatsen waar zij verstrooid zijn geraakt op de dag van wolken en duisternis.

Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ps.23

Ieder mens moet zich laten leiden door de rechte Bijbelse richtlijnen, wil hij onnodig onheil vermijden. Telkens wanneer men een beslissing neemt zonder rekening te houden, wat Gods wil zou zijn, dan loopt men een groot risico die rechte sporen te verlaten, en geen zegen te ontvangen! Het is een gezond denken telkens eens te vragen:

clip_image006Wat zou Jezus doen in mijn geval?

Wie dit principe toepast luistert naar de stem van de goede herder!

Ps. 111:10 De vreze des HEREN is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.

Joh.10:3 Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten.

Wanneer de herders vroeg in de morgen, hun schapen gingen ophalen, dan riep iedere herder op beurt al zijn eigen schapen bij name, en dan pas kwamen zij een voor een naar buiten. Allen die Jezus persoonlijk kennen die luisteren naar de stem van de goede herder, dit is enkel de Bijbel! Daarom verbood destijds de satan vroeger de Bijbel omdat ze naar zijn leugenstem en levensbeschouwingen met dwang zouden luisteren!

David zong : Ik vrees geen kwaad, hij had enkel een vreze des Heren! U ook?

Vandaag zijn er vele redenen voor de ongelovige om angstig te worden, het klimaat verandert en brengt rampen, je wandelt niet meer veilig op straat, kernrampen als Tjernobil,Fukushima, instabiele banken kunnen uw spaarcenten in rook doen opgaan, landen in crisis, oorlog op komst, 2012 enz. Wie zal morgen nog zingen als koning David?

God zegde nooit dat wij als christenen geen zware beproevingen zouden kennen. Maar laat ons wel weten dat hij voor ons zorgt met een stok en herdersstaf.

Een goede vader dient wel eens streng te zijn uit zorgzaamheid. De stok of de roede zijn soms nodig.

31 indien zij mijn inzettingen ontwijden, en mijn geboden niet onderhouden,

32 dan zal Ik hun overtreding met de roede bezoeken, en hun ongerechtigheid met plagen;

33 maar mijn goedertierenheid zal Ik hem niet onthouden, mijn trouw zal Ik niet verloochenen, 34 mijn verbond zal Ik niet ontwijden, noch veranderen wat over mijn lippen gekomen is.Ps.89

Die stok en die staf zijn instrumenten die de herder gebruikt, voor schapen die niet willen luisteren en niet in de rechte Bijbelse sporen willen lopen, maar die steeds willen afdwalen, en zich laten afleiden, en raken soms verloren. Wij kunnen soms leren uit onze beproevingen, en dit kan ons troosten, weten dat God met ons bezig is!

Hebreeën 12:6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.

David had geleerd, trouw te blijven, en zijn persoonlijke relatie met God gezond te houden. Hij wist dat God bij hem was, ook in zijn moeilijkste levenssituaties.

5 Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen.

De ongelovige kan opmerken, dat God zorgt voor zijn kinderen. David had niets tekort, en had geen angst. Alle ogen die hadden gezien hoe David, Goliath tegemoet ging met een gewone stok en een slinger, en hem overwon, hadden het niet vergeten, dat God met David was.

Het zalven van de gasten met olie gebeurde ook telkens voor een feest begon. Zo worden alle mensen die zijn ingegaan op Gods uitnodiging, gezalfd met de H.Geest.(olie) Met “mijn beker”bedoelde David, zijn hart; Zijn hart was overvol van Gods Geest, door Gods genade!

Johannes 4:14 maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.

David had kunnen denken dat hij door God verworpen was, maar hij zingt hier het tegenovergestelde! Hij had Gods liefde ervaren. Daarom was hij een en al een danklied voor zijn God. Om God te loven met hart en ziel, daarom moet God eerst de mens veranderen! Hij doet het ook vandaag nog!

clip_image008

DE BREDE EN DE SMALLE WEG

Mattheüs 7:13-23.

Vandaag kunnen wij vaststellen dat de mensen nog weinig aandacht geven aan het leven na de dood. Tegenwoordig sterven zovele mensen onverwacht, door ongeval of dergelijke met veel verdriet over het verlies. Niemand denkt dat er in het hiernamaals nog ergere dingen bestaan dan een plots sterven.God leert nog steeds in Zijn woord dat er een hemel en een hel bestaat, en er komt een laatste oordeel. God verandert niet, mensen wel.

De weg vinden. ( v.14).

Verhaal.

Door regen en wind is een kind in een grote stad, ’s avonds de weg kwijt geraakt om terug naar huis te keren. Het weent en heeft het koud en het zoekt zijn weg.Het komt een politieagent tegen en vraagt de weg. De man legt uit hoe het thuis komt. Hier links en daar rechts over de brug enz.Het kind gaat angstig door, maar het hoort plots een vriendelijke stem, die zegt geef mij je hand, ik breng je thuis. Het kind werd heel blij en rustig.De politieman was een beeld van de wet. De vriendelijke man, was Jezus.

Wanneer wij vandaag ergens naartoe reizen, dan kijken wij indien nodig naar een wegenkaart, daarop zien wij brede en smalle wegen. Meestal zoeken wij de brede wegen, ze zijn gemakkelijk en snel, ze zijn effen, er zijn restaurants, benzinepompen, en vele voordelen. Geen rode lichten.De smalle en oneffen wegen zoeken wij niet, ze zijn ongemakkelijk enz. In het leven zijn er ook twee denkwegen die we kunnen gebruiken. Zo heb je dan ook twee soorten van levenswijzen. Je leeft zoals je denkt.

DE BREDE WEG

clip_image002

Wij nemen de apostel Paulus als voorbeeld.

Eerst was hij een christenvervolger en dacht dat dit een gevaarlijke sekte was, van nieuw geloof, welkeIndruiste tegen de godsdienst, welke iedere jood beleed.Na zijn bekering werd hijzelf een vurig christen, en werd vervolgd, maar bracht vele mensen bij God. Hij genas vele mensen enz.Eerst was Paulus op de brede en verkeerde weg. Hij volgde zijn eigen mening, en dacht dat dit de goede levenswijze was. Hij was de zoon van een Farizeeër. Had gestudeerd en had een goede opvoeding gekregen, en was welstellend.Zijn eigen mening was gebaseerd op zijn strenge opvoeding op school en thuis.Vandaag kunnen wij vaststellen dat vele mensen ook op de brede weg zijn, naar het verderf, hun ondergang en uiteindelijk de hel in het hiernamaals. Met de brede weg, kan men denken aan breeddenkendheid, alles moet kunnen. Ieder zalig in zijn geloof. Ieder doet wat hij goed vindt in zijn ogen. Homoseksualiteit en homohuwelijk moet toch vrij en openlijk kunnen zijn enz. Het huwelijk is anderzijds niet meer nodig, men hokt maar samen. In het oude testament deed God al een oproep tot het volk, opdat het de brede weg zou verlaten.Wie deze brede weg volgt, is bezig met zijn plezier en het seksuele genot, of is slaaf van de geldzucht en hebzucht.

6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.Jesaja 55

God doet een oproep om Zijn wegen te zoeken en te volgen. Hij zegt dat tot ieder mens. Ook tot geleerde mensen spreekt Hij, want ze zijn opgeblazen door hun vleselijk denken, daarom, daarom lopen ze op de brede weg recht naar de hel.( Col.2:2).

Verhaal.

Op een avond, na een feest zit men samen rond de haard te vertellen over van alles. Plots is er sprake van de Bijbel. Een stelt de vraag: geloof jij in de hel? Een jonge dame spreekt van zeker. Een man staat recht, gaat achter in de zaal, neemt een vogel uit de kooi, en wil hem in het vuur van de haard gooien. De jonge dame houdt hem tegen.  De man zegt: zie je wel, zou God ons ook zo in de hel gooien? God is liefde. Inderdaad, God is liefde zei ze. God gooit niemand in de hel, de mensen lopen er zelf naar toe op de brede weg. God roept nog steeds om die weg te verlaten! De weg van Jezus te volgen.

17 Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, 18 verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid, die in hen heerst, om de verharding van hun hart.Efeze4

Vele mensen zijn op de brede weg omdat ze geen kennis hebben van wat God zegt. Men weet niet wat in de bijbel staat. Hun verstand is verduisterd wat wil zeggen, dat ze niet gezond kunnen redeneren. Men doet uitspraken die niet meer stroken met het gezond verstand.

Jes 5:20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.

Om van de brede weg af te slaan naar de smalle weg,de weg naar het nieuwe Jeruzalem, daar is een totale vernieuwing van uw denken nodig.

2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.Rom.12

Er staat dat er weinigen zijn die de smalle weg zullen vinden. De poort is ook smal, ja inderdaad, er is maar één mogelijkheid: Geloven in Jezus Christus, slechts is er één naam om behouden te worden.

DE SMALLE WEG

Joh 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

clip_image006Wie Jezus heeft aangenomen als zijn Heer en Verlosser, zal behouden worden. De hemel heeft maar één deur, en het is slechts Jezus die opent of sluit. Wie het denken van Jezus aanneemt, en zijn eigen denken, zijn eigen zin verlaat, die gaat de weg van de zelfverloochening. Hij zoekt om de bijbel te volgen.

Mr 10:25 Het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat. Het oog van de naald was een klein poortje in de standsmuur, dat enkel werd gebruikt, wanneer de grote poorten waren gesloten op de avond. Alle bagage diende van de kameel te worden afgenomen om nog binnen te komen!

Daarom dat Jezus klaar en duidelijk waarschuwt voor de vele valse profeten die er op de wereld rondlopen met afwijkende en andere evangelies.

Matt.7:21 21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Wie zegt dat hij gelooft, zal ook streven te doen wat hij gelooft, dus gehoor geven aan Mijn Vader zegt Jezus.

Door naar een kerk te gaan, ben je nog geen christen! Ik ben ook geen auto, als ik veertien dagen in mijn garage ga staan!!!

Hnd 8:31 En hij zeide: Hoe zou ik dit kunnen, als niet iemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten.

wegwijzer

SEXUELE IMMORALITEIT

IMMORELE SEXUALITEIT

Het onderwerp komt al meer en meer in de actualiteit. Is het een kenmerk van onze tijd ? Wat zegt God over dit onderwerp? Sex is door God geschapen, en in het kader van het huwelijk iets goeds, wie verder gaat overschrijdt Gods grenzen.

VROEGER EN NU, OVERAL IN DE WERELD.

1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn,( gemeenschap te hebben)2 maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.3 De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man.1 Cor.7

In de tijd van Paulus was er ook hoererij in de volle zin van het woord. Daarom gaat hij waarschuwen. Je blijft alleen, en je hebt geen gemeenschap met een vrouw, of je gaat huwen. Samenwonen en proberen staat niet in de bijbel, het is zondig, en zondigheid kent zijn gevolgen. Vers 1 kan nooit gebruikt worden om het celibaat te verdedigen !

Maar voor de komende tijd heeft ook God gesproken, terwijl God deze aarde zal oordelen en straffen bekeert de mens zich nog niet !

Wij lezen Openbar . 9

20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan;21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

Wij proeven in deze tekst de onbekeerlijkheid van de mensen. De immoraliteit gaat gewoon door, het groeit als doornen en distels verder. Hoewel er veel tranen vloeien, wil men niet meer luisteren, zelfs niet naar wat God zegt. Het lijkt wel of wij reeds in deze dagen leven !

DE OORZAAK VAN IMMORELE SEKSUALITEIT

Matth.15

18 Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart, en dat maakt de mens onrein.19 Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.

 

God maakt ons duidelijk dat de oorzaak van immorele seksualiteit uit het denken van de mensen komt. Onze gedachtewereld word beïnvloed door allerlei factoren. Jezus legde de vinger al vlug op de wonde toen hij zei : Mattheüs 5:28 Maar Ik zeg u: Een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.

jupiter elk romeins huis had een huisaltaar

Hier komt duidelijk naar voor wanneer men over de schreef gaat, zowel man als vrouw. Wanneer wij dit gegeven bedenken, dan moeten wij vaststellen dat bij iedere reclame met aantrekkelijke vrouwen, een aanleiding tot overspel kan veroorzaken.

Job 31:1Ik had met mijn ogen een verbond gesloten, hoe zou ik dan een maagd hebben aangezien?

Wat doen wij daaraan ? Zijn wij beter dan anderen ? Job legde zichzelf discipline op. Zelfbeheersing. 2 Timotheus 1:7 Want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.

De kinderen van heden kijken naar tekenfilms, waar seks en gruwel in voorkomt. Waar blijft de bescherming voor de kinderen ? Ouders willen zich goedkoop van de kinderen ontdoen, onvoldoende tijd?

DE DWAASHEID VAN DE IMMORELE SEX.

32 Maar wie overspel pleegt, heeft geen verstand, zo iemand richt zichzelf te gronde Spr.6

Volgens een Joods uitlegger Rashi moet men hier begrijpen onder ” geen verstand” als dat de mens niet gedwongen werd tot overspel. Hij neemt een beslissing, hij beslist het kwade te doen, dan kiest hij Gods tegenstander te zijn. Wie deze weg opgaat is dwaas, of geeft tekens van ongelovigheid. Overspel is slecht voor de gezondheid. (zie rubr. gezondheid Dr.Leaf)

IMMORELE SEKS WORDT BESTRAFT.

4 Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.Hebr.13

Het huwelijk moet eerlijk blijven. Men mag Gods instelling niet gering schatten of schenden. Met ” onbezoedeld “ moet men begrijpen geen overspel of ook het samenwonen wettig of onwettig zonder huwelijksverbond. Overspelers die in de tegenwoordige tijd door de overheid niet meer (kunnen) geoordeeld worden, zal God oordelen. Wie denkt niemand heeft het gezien, moet begrijpen dat God alles ziet !

1 Cor.6

10 Dwaalt niet! Hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, knapenschenders, dieven, geldgierigen, dronkaards, lasteraars of oplichters zullen het Koninkrijk Gods niet beerven.

Wat hiet staat voor dwalen, wil zeggen ” niet afwijken van de waarheid” of ” bedrieg uzelf niet”. Wij zijn in deze tijd te vlug geneigd, om excuses te zoeken voor echtbreuk. Paulus sprak hier tot christenen !

11 En sommigen uwer zijn dat geweest. Maar gij hebt u laten afwassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here Jezus Christus en door de Geest van onze God.

Er is duidelijk verandering gekomen zegt Paulus in uw leven :

AFWASSEN . . . . . . . ONREINHEID

HEILIGING . . . . . . . . . .. . . . BEVLEKKING

GERECHTVAARDIGD . . . . . . . . SCHULD

Gelovigen mogen zich geen nieuwe schuld op zich laden, ze moeten zich heiligen, en het bezoedelen verafschuwen. Onder heiligen begrijpt men Gods principes aanvaarden bv: Orale seks is ongezond, een christen past geen orale seks toe, en neemt geen riscio!

Spreuken 22

14 De mond van vreemde vrouwen is een diepe groeve; hij, op wie de Here vergramd is, valt daarin.

Wie onder Gods toorn leeft, valt in deze put. Er is veel overspel vandaag maar ook veel depressiviteit. Is er een verband ?Men komt moeilijk uit deze put. Het verstand wordt verdwaasd, en het geweten onderdrukt of stom gemaakt.

Rom 1

24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt.25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.

God heeft deze mensen “overgeven”, wil zeggen in iemands macht gegeven, hier in dit geval de boze. Mensen gevangen door homofilie, pedofilie en dergelijke moeten bevrijd worden. De homofiele geaardheid is niet zondig, maar wel de daad. Het is opmerkelijk dat de immoraliteit van de heidense wereld vandaag zo in het licht wordt gesteld: dat de dingen nu zo zijn is een oordeel van God.

VERGEVING VOOR SEXUEEL WANGEDRAG.

JOH.8 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeen brachten een vrouw, op overspel betrapt,4 (8-3b) en zij stelden haar in het midden en zeiden tot Hem: (8-4a) Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel; 5 en in de wet heeft Mozes ons bevolen zulken te stenigen; Gij dan, wat zegt Gij?6 En dit zeiden zij om Hem in verzoeking te brengen, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte neder en schreef met de vinger op de grond.7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.8 En weer bukte Hij neder en schreef op de grond.9 Maar toen zij dit hoorden, gingen zij een voor een weg, te beginnen bij de oudsten, en zij lieten Jezus alleen en de vrouw in het midden.10 En Jezus richtte Zich op en zeide tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u veroordeeld?11 En zij zeide: Niemand, Here. En Jezus zeide: Ook Ik veroordeel u niet. Ga heen, zondig van nu af niet meer!

clip_image006.jpgclip_image002

GEHEIMENISSEN VAN GOD

LEVENDE BIJBEL

 

Wanneer wij in de Bijbel lezen vallen wij nu en dan op geheimenissen. Het woord geheimenis komt van het Griekse “ mysterion” wat voor ons mysterie betekent. Mysterion is afgeleid van “mystes” wat inwijden betekent. Vandaar dat er sprake is van mysteriegodsdiensten maar slechts voor “ingewijden”.  De Bijbel kent ook mysteries en “ingewijden” maar dat heeft een uitgesproken Goddelijke oorsprong.

Jobs beproeving was een geheim!

5 Maar och, of God zelf eens sprak en zijn lippen tegen u opende, 6 en u de geheimenissen der wijsheid mededeelde, omdat zij het inzicht verdubbelt. Dan zoudt gij erkennen, dat God te uwen gunste een deel uwer ongerechtigheid in vergetelheid brengt. 7 Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe? 8 Zij zijn hoog als de hemel; wat kunt gij doen? dieper dan het dodenrijk; wat kunt gij weten? 9 Langer dan de aarde is hun maat, en breder zijn zij dan de zee.

Job.11

De vrienden van Job, (hier Zofar) zijn zich bewust van de geheimenissen van God. Ze beweren dat God, Job nog genadig is, dat God hem nog niet alle zonden toerekent! Zofar op ziekenbezoek, en dacht Job is zwaar ziek, dus hij heeft zwaar gezondigd. Deze vrienden dachten aan de wet. Indien gij niet luistert naar God…

27 De HERE zal u slaan met Egyptische zweren, met builen, uitslag en schurft, waarvan gij niet kunt genezen. Deut. 28

Les: Ziekte of ongeluk is niet altijd ten gevolge van zonde. Wij leven nu in de tijd van de genade en niet onder de bedeling van de wet. Wij moeten niet op al onze “waarom” -vragen een antwoord willen weten, ons verstand is te beperkt om Gods handelen te begrijpen. De ziekte van Job, was een gevolg van de strijd in de geestelijke wereld, met als doel het geloof van Job te breken.

De Bijbel leert twee soorten geheimenissen.

Deut.29

29 De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.

Eerst en vooral zien wij dat er geopenbaarde geheimen zijn en verborgen (occulte) geheimen zijn. Wij kunnen besluiten dat het voor de gelovige mens niet goed is als hij zich bezighoudt met Gods geheimen die Hij verborgen houdt, het kan niet tot zegen zijn.

Een christen wetenschapper sprak dat bij de kernsplitsing men als het ware Gods geheimen heeft opengebroken. Resultaat: wereldvernietigende kernwapens. Wij zien wel dat er veel wetenschappers zijn, die alle geheimenissen van het leven zouden willen kennen. Slechts wat God toelaat is mogelijk!

Doch voor zijn kinderen heeft Hij geheimenissen geopenbaard. Deze dingen heeft Hij gedaan met een doel. Zijn doel is daarbij dat de mens die tot geloof komt in Gods Woord, zijn leven zal veranderen door de dingen, genade en raad, die hij daarin ontdekt.

Kolossensen 2:2 opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus,

Waarom een ongewijde dichter terecht heeft gezegd: “Niets is de stervelingen te moeilijk, de hemel zelf zoeken wij, door onze dwaze gedachten te bereiken. Ondertussen, wat God duidelijk ons geopenbaard heeft, wordt veronachtzaamd, òf voor dwaasheid gehouden. (CALVIJN).

Bedenk de eerste reactie van de Russen bij hun eerste vlucht om de aarde:

Wij hebben God niet gezien of gevonden! Dwazen!

Vandaag speurt men verder in het heelal. Men denkt geheimenissen te ontdekken, deze zoektocht kost mensenlevens, en dit is nooit naar de wil, van God.

God heeft geheimenissen bekend gemaakt, voor de mens, die goed zijn.

1 Corinthiërs 2:14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

Gods geopenbaarde geheimenissen kunnen niet ontdekt worden door mensen die Gods woord niet willen aanvaarden of geloven. Wanneer ook Joden Christus niet willen aannemen kunnen zij de geheimenissen van de Bijbel niet begrijpen.

Christus is de geheime sleutel tot de waarheid!

Voorbeeld.

Gen.3

5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Al bij de schepping wilde de mens niet geopenbaarde geheimen te ontdekken. Hij wilde alles weten over “goed en kwaad” . Het goede had hij gezien. Het kwade was hem nog niet geopenbaard.

Doch dit duistere of occulte ( verborgene) wilde hij kennen. De gevolgen zijn desastreus gebleken. Dit toont aan dat dit soort onderzoek en streven nooit tot zegen is voor de mensheid.

Vele mensen willen graag hun persoonlijke ware toekomst kennen, welke alleen God weet en kent van ieder mens persoonlijk. Doch de mens zoekt nog steeds naar deze verboden kennis, door allerlei middelen: waarzeggers, kaartleggers, astrologie, horoscoop, spiritisme, pendelarij enz. ( Deut.18:10).

Voorbeeld.

13 Alzo stierf Saul, in zijn overtreding, waarmede hij overtreden had tegen den HEERE, tegen het woord des HEEREN hetwelk hij niet gehouden had; en ook omdat hij de waarzegster gevraagd had, haar zoekende,

14 En den HEERE niet gezocht had; daarom doodde Hij hem, en keerde het koninkrijk tot David, den zoon van Isai.

1 Kron.10.

Koning Saul verloor zijn leven en zijn kroon daar hij meer wilde weten dan de geopenbaarde dingen Gods die te vinden zijn in Gods Woord. Vele mensen gaan vandaag de weg van Saul, maar zullen ook de gevolgen daarvan dragen.

Al de mensen die zich inlaten met het zoeken naar deze verborgen geheimenissen, zijn op een levensgevaarlijke weg!

DE DOOR GOD BEKEND GEMAAKTE GEHEIMENISSEN

God toont geheimenissen. Hij doet dat op bepaalde tijden, aan bepaalde groepen of personen welke Hem toebehoren. Wij moeten vaststellen dat niet alles door de mensen die de Bijbel lezen, begrepen word.

2 Cor.3

14 Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.

15 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, 16 maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.

Wanneer deze bedekking van het hart, niet werd weggenomen, kan zo iemand de geheimenissen van de Bijbel nooit begrijpen. Het menselijke verstand dient geopend te worden. De meeste geheimenissen staan in het N.T.

Het is de H.Geest die op aarde aanwezig is, die de Bijbelgetrouwe christenen daarin leidt tot de dag van de opname welke ook een geheimenis is.

Er zijn nog veel mensen die de Bijbel lezen, maar de geheimenissen niet begrijpen.

De apostelen konden de geheimenissen van God openbaren aan de gemeente.

2 Petrus 1 :16

15 Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken.

16 ¶ Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. 17 Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

18 En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren. 19 ¶ En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

Bij de verheerlijking op de berg waren drie discipelen getuige van een groot geheimenis, Petrus ,Jacobus en Johannes.

Christus was de Zoon van God, aan Gods rechterzijde.

Dit waren dingen die behoorden bij het apostelschap. Daarom moeten wij vandaag niet gaan zoeken naar andere of nieuwe geheimenissen buiten Gods woord.

De tijd van de apostelen was anders dan onze hedendaagse tijden.

De twaalf apostelen waren het fundament voor de gemeente. Vandaag zijn er geen apostelen meer, al denken er ook anderen daar anders over.

Vandaag doen de mensen precies als bij het begin van de schepping, ze zoeken God te evenaren door hun speuren op occulte wijze naar de geheimen van God.

Ook het Vaticaan zoekt op deze wijze.

5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Openbar.17

Voor dit geheimenis verwijs ik naar mijn studie van het boek Openbaring.

DE WIJZE EN DE DWAZE MAAGDEN

DE WIJZE EN DE DWAZE MAAGDEN

Mattheus 25 : 1 – 13

Er staan in de bijbel verschillende gelijkenissen over het koninkrijk der hemelen. Deze hier staat in het licht van een komende bruiloft. Waarbij wij de bruidegom zien als Jezus, en de bruid als Zijn gemeente.Bij het lezen van het gedeelte zijn er bepaalde dingen die voor ons als westerlingen niet zo duidelijk zijn. Daarom moeten wij ons beter inleven bij de toenmalige gebruiken.

HOE VERLIEP ZO’ N BRUILOFT ?

clip_image002

Het was de gewoonte dat de vriendinnen van de bruid zich verzamelden in het huis van de bruid, ‘ s avonds of wellicht reeds in de namiddag. Normaal werd er gewacht tot rond middernacht om op te stappen naar het huis van de bruidegom. Het was daar de gewoonte dat men trouwde in de nacht. Na het gekende geroep ging de bruid op naar het huis van de bruidegom, om dan pas samen op te stappen naar de feestzaal voor de bruiloft.Wachten kon lang duren, en de maagden begonnen te knikkebollen en te sluimeren, wat een zeer menselijk gegeven is. Wij kunnen stellen dat die maagden een beeld zijn van het christendom in zijn totaliteit. Een beeld van tien gemeenten. Zo zien wij dat het beeld van slaperigheid wijst naar de inactiviteit van de christenen op allerlei gebied. De bijbel krijgt minder en minder invloed op het leven van de christenen.Wat wij hier wel in het oog dienen te houden dat die tien maagden onderverdeeld werden in twee maal vijf. Dus heeft het “christendom” twee gezichten, en kent twee soorten. Toch weten zij van de komst van Jezus, maar geloven is iets anders!

WAAROM TIEN MAAGDEN ?

Tien mensen is toch maar weinig. Als de maagden een beeld zijn van de wereldwijde gemeente van Jezus, is dit zeer klein. Bij de joden was het verplicht wanneer men tien mensen had die gelovig waren diende er een synagoge gebouwd te worden. Men spreekt in feite al over een gemeente. Wij kunnen denken aan Abraham in Genesis 18

32 En hij zeide: De Here worde toch niet toornig, als ik nog eenmaal spreek; misschien worden er daar tien gevonden. En Hij zeide: Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de tien. 33 Toen ging de Here weg, nadat Hij geeindigd had tot Abraham te spreken, en Abraham keerde naar zijn woonplaats terug.

Wij moeten wel nadenken dat het hier gaat over de tijd van de wederkomst van Jezus. Deze tijd zal een zeer moeilijke tijd zijn.De christenen zullen in de toekomst een keuze moeten maken tussen de komende wereldkerk van allerlei godsdienst, of niet. Evangeliseren naar Bijbelse maten zal moeilijk gemaakt worden, of verboden. Het gevolg zal zijn het ontstaan van nieuwe huisgemeenten.

5 Wij moeten werken de werken desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht, waarin niemand werken kan. 5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht der wereld. Joh.9

VALS OF ECHT VERLANGEN NAAR DE WEDERKOMST.

Niet iedereen is even blij bij het horen van de wederkomst, wie jong is en trouwplannen heeft, het mag wachten, en voor hem die al oud is, kijkt er al anders naar. Maar hoe wij ook denken, Hij zal komen ! God denkt anders !Het was niet het in slaap vallen dat zondig was bij de maagden. Maar hoe ernstig werd op de komst van de bruidegom voorbereid. Zonder een werkelijke bekering komt er ook geen werkelijk klaarmaken.

De dwaze maagden zullen er misschien wel mooier gekleed zijn geweest dan de wijze, maar de wijze wisten wat belangrijker was n.l. de oliereserve. Hun dwaasheid bestond erin geen oliekruik mee te hebben genomen, om de fakkel  op tijd in de kruik te kunnen dopen. Dit betekent een vervullen met de Geest. De satan doet alles omdat er geen reserve aan olie bij de christenen zou zijn. Hij steelt daarom onze tijd ! Geen tijd meer voor Bijbelstudies, wel voor TV.Het was de gewoonte dat men fakkels (lampen) gebruikte om op weg te gaan. Deze fakkels gebruiken veel olie, onderweg moet men deze indompelen. In de rechterhand droegen zij hun fakkel en in de linkerhand droegen zij een kruik met olie. Zo lopen ook christenen namelijk met de Bijbel in de hand en de H.Geest in hun hart.

PSALM 119

104 Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen; daarom haat ik elk leugenpad.105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

De olie is een beeld van de H.Geest. Zoals de fakkels moesten vervuld zijn met olie om licht te geven, zo moeten ook wij een licht kunnen zijn. Dit kan niet zonder Bijbellezen, bijbel onderricht, gemeenschap met elkander, de samenkomsten met avondmaal en gebed In gemeenteverband. Als deze dingen verzwakken begint men te gelijken op de dwaze maagden.

ZIET MEN HET VERSCHIL TUSSEN DWAZE EN WIJZE MAAGDEN ?

Men ziet dit blijkbaar niet altijd duidelijk. Maar op het moment dat er geroepen word komen de dwaze maagden tot de pijnlijke ervaring te laat te zullen komen door gebrek aan olie,  gebrek aan Bijbelkennis, profetische kennis! Als wij dagelijks met de Here bezig zijn, dan bepaalt dit ons handelen bij kritieke momenten.

Het verschil tussen dwaas en wijs staat duidelijk te lezen in spreuken.

Spreuken 12:15 De weg van de dwaas is recht in zijn ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs.

Spreuken 10:8  Wie wijs van hart is, neemt geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val.

De dwaze maagden hadden geen olie, ze wilden dat van anderen. De gemakkelijkste weg. Je kunt onmogelijk olie in reserve houden voor anderen! Ze werden naar de verkopers gestuurd, zij die het evangelie uitleggen, zijn olieverkopers. Ze stonden daar wel met een fakkel, maar geen olie. Ze hadden geen vervulling van de Geest! Je zou kunnen zeggen met of zonder een bijbel in de hand, maar geen Geest ! Geen licht, alles werd voor hen onbegrijpelijk. Bij aankomst was de deur van de genade dicht. Het klonk duidelijk : Ik ken u niet ! Ze hadden God nooit persoonlijk leren kennen. Onder dit kennen moet men begrijpen “een relatie met Christus hebben ”

Zoals …

9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Gal.4

Ook hadden zij wel Jezus willen zien, maar ze zijn er nooit toe gekomen. Ze hadden ook geen liefde tot Hem. Wie niet streeft te doen naar Gods Woord, die heeft Hem niet lief.

8 Hem hebt gij lief, zonder Hem gezien te hebben; in Hem gelooft gij, zonder Hem thans te zien, en gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde,9 daar gij het einddoel des geloofs bereikt, dat is de zaligheid der zielen.1 Pet.1

Hier staat beschreven hoe de wijze maagden Hem lief hadden.clip_image004Mat.24

12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

VRAAG HET AAN PETRUS!

VRAAG HET EENS AAN PETRUS!

apostel

IS HET MOGELIJK ONZE REDDING TE VERDIENEN OF TE KOPEN?

18  wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is,
19  maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. 1 Petr.2

20  Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven.
21  Gij hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God.
22  Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden; Hand.8

 

ZULLEN ALLE MENSEN GERED WORDEN?

7  En God heeft gezegd dat de tegenwoordige hemel en aarde zorgvuldig bewaard  worden voor een enorm vuur op de dag van het grote oordeel,

als alle  mensen die niets van God willen weten, ten onder zullen gaan.2 Petrus 3

 

 

WAS U DE EERSTE PAUS?

Zeker niet, luister……………

1  De oudsten onder u vermaan ik dan als medeoudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden:
2  hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid,
3  niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde.
1 Petrus 5

WORDEN WE DOOR DE KINDERDOOP EEN KIND VAN GOD?

neen, helemaal niet! luister…………….

22  Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, {} {}
23  als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. 1 Petrus 1

WAT MOET IK DOEN OM GERED TE WORDEN, en niet te komen in het laatste oordeel?

20  De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.
21  En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Hd.2

Die enkel tot de naam van Jezus Christus roepen! Hem gehoorzamen!

IS JEZUS AANWEZIG IN DE EUCHARISTIE?

Neen, wie maakte u dat wijs? Luister……………

19  Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden,

opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,
20  en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende;
21  Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen,

waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.


BIDDEN OM VERGEVING

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren (Mt.6:12)

 

overspelige vrouw2

Dit is een levensprincipe van een christen die de bijbel volgt. Wanneer wij bidden, dan moeten wij overwegen of wij ook een ander kunnen vergeven en of wij dat doen of willen doen.

In het O.T. werden vele zondoffers gebracht om vergeving te krijgen, er liep veel bloed van dierenoffers. Het bloed van Jezus maakte een nieuw verbond, een einde aan het onschuldig sterven van de dieren, welke slechts de zonden bedekte, maar niet wegnam.  Vergeven is een zeer belangrijk element in het christenleven. Het bekeringsgebed was en is niets anders dan bidden om vergeving, zoals de verloren zoon dit deed. Zo kwamen en komen mensen tot inzicht van de waarheid door de Geest van Christus te ontvangen, en krijgen een levend geloof. Jezus leerde het volk wat genade was, en schreef in het zand voor de overspelige vrouw. Slechts één zonde is onvergeeflijk bij God: ongeloof, de bijbel verwerpen!

Zonder die Geest kan de mens de zin van het leven niet begrijpen!

 

PSALM 32 : DE GENADE PSALM

1 Van David. Een leerdicht. (-) Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is;

2 welzalig de mens, wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.

 

Een mens kan zich maar gelukkig voelen wanneer hij weet dat God zelf zijn zonden heeft vergeven. Dit is pas het ware geluk. Koning David was naar lichaam gezond, maar zijn ziel was doodziek, gezondheid is niet het belangrijkste om gelukkig te zijn, want er zijn veel gezonde mensen die doodongelukkig rondlopen!

Jezus leerde ons geen biechtstoelpraktijken welke opnieuw een afwijking zijn. Het opbiechten van zonden moet persoonlijk gebeuren vanuit het diepste van het hart en met alle eerlijkheid naar God toe! De kostbaarste wetenschap is te weten dat uw zonden vergeven zijn door God.

Een ongelovige moet bidden om zelfs zonden te ontdekken, waarvan hij geen weet heeft. Het geweten is niet perfect en is manipuleerbaar en te onderdrukken, daarom heeft de mens Gods Woord nodig. Zonden ontdekken bij anderen gaat vlot, maar zelf is men niet geholpen.

Psalm 32

3 Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag 4 want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte.

Wij kunnen vaststellen dat het verzwijgen van verkeerde handelingen tegenover God en mensen zeer schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Mensen kunnen ongelukkig worden door een verkeerde levenswijze, een zondige wandel leert de bijbel ons. Wie niet handelt of wil handelen naar de wil van God komt duidelijk in de moeilijkheden terecht. Ook koning David had gezondigd met Bathseba. De profeet Nathan maakte David dit duidelijk. Voor God is niets verborgen.

Hij kreeg een pijnlijke beenderziekte vandaar zijn gejammer, en geklaag over de pijnen.Wij kunnen hieruit afleiden dat er toch wel een verband bestaat tussen zonde en ziekte in dit geval. Doch men mag niet veralgemenen. Ziekte kan ook veroorzaakt worden door ouderdom, organen die versleten zijn enz.

5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide : Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden , en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. sela

6 Daarom bidde iedere vrome tot U ten tijde dat Gij U laat vinden; zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken.

7 ¶ Gij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Sela

Koning David verdriet

David kwam eerlijk uit voor zijn gemaakte zonde, en beleed dit dan ook. Hij kwam duidelijk tot besef dat zijn zonden hem begonnen te raken. (2 Samuel 12:13 Toen sprak David tot Natan: Ik heb tegen de HERE gezondigd. En Natan zeide tot David: De HERE heeft uw zonde vergeven: gij zult niet sterven,)

Ook vandaag zien wij hoe zovele mooie Bathseba’s mannen kunnen tot zonde verleiden, en omgekeerd. Echtscheidingen en overspelig gedrag kunnen zware kwalijke gevolgen hebben.

Het lijkt wel of men vandaag geen rekening meer houd met de levende God, doch Hij doet Zijn werk. De hand van God kan zwaar drukken op de mens, en dit met de bedoeling dat de mens zich gaat bekeren en gelukkig kan leven. God wil blijde mensen zien, en niet mensen die omkomen van verdriet zorgen en depressies.

God respecteert de vrije wil van de mens, er zijn vele verbitterde mensen, door oorlog, verlies van kinderen en allerlei tegenslagen.

Ze willen niet meer geloven dat er nog een levende God bestaat, maar zijzelf zijn de oorzaak van hun verdriet.David toont aan dat bidden helpt, wanneer de “vrome” de gelovige bidt, zullen rampen hem niet bereiken! Dit wil zeggen dat hij zich kan beschermen tegen veel kwaad dat op hem kan afkomen.

God is een toevlucht voor ons. De deur staat altijd open voor zijn kinderen. God kan onze gedachten bewaren voor angsten. Dit zijn dingen die de mens persoonlijk moet ervaren. Het is niet iets van “horen zeggen”!

Psalmen 55:22 Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt .

1 Petrus 5:7 Werpt al uw bekommernis op Hem , want Hij zorgt voor u. Beseffen wij genoeg dat er Iemand voor ons zorgt. Toen wij kinderen waren werd voor ons gezorgd, wij beseften het niet. Vandaag hebben wij een hemelse Vader die zorgt, geloven wij het nu? Denk aan de discipelen bij Jezus in de storm. Je kunt ook doornat worden in een storm van angst kommer en zorg.

9 Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; mijn oog is op u.

9 Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome. 10 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de HERE vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid.

Onze vader in de hemel leert ons, al is dit met vallen en opstaan, om gelukkig door het leven te kunnen gaan. Hij laat beproevingen toe in ons leven opdat wij daaruit zouden leren. Wij moeten ook Hem kunnen bedanken ook voor dit soort dingen. Hij ziet toe op zijn kinderen, allen die willen luisteren naar zijn raadgevingen. De tien geboden zijn raadgevingen van Godswege. Er is een oproep opdat de mens zijn verstand gebruikt en niet moet geleid worden als de paarden. Velen die geen rekening houden met de wil van God kennen veel verdriet, ook christenen kunnen verdriet kennen door hun nalatigheden, maar God is hen genadig.

clip_image030

Lucas 23:34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.Dit gebed van Jezus doet ons nadenken. Inderdaad kreunend, en bijna niet kunnen spreken van de pijn, is Jezus in staat te vergeven. Onschuldig ter dood veroordeeld op een jonge leeftijd van in de dertig. Zouden wij in zo’n geval de moed hebben op deze wijze te bidden?

Een christen moet dus in staat zijn om meer te kunnen vergeven dan een goddeloze. Hij weet dat na de dood het leven verder gaat. Hij kan zich sterken aan wat God zegt: Mattheus 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide , ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

De begrippen als “hel” en “ hemel”, het “hiernamaals” zijn voor de ongelovige mensen van minder of geen belang. Maar wij kunnen erover nadenken omdat ze een invloed kunnen hebben op ons leven van nu. Men kan tweemaal sterven.

Wanneer men moeite heeft om te vergeven dan moet men zoeken naar elementen en beloften die hoopgevend zijn. De islam laat mensen op deze wereld opdrachten uitvoeren, ze worden volbracht in de hoop van een beloofde hemel bestaande uit mooie vrouwen! De kracht van een leugenachtige belofte laat mensen hun leven beïnvloeden.

HOEVEEL MAAL VERGEVEN?

21 Toen kwam Petrus bij Hem en zeide : Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?

22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u , niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal. Matth.18

Jezus en overspelige

Wij weten dat zeven het getal van de volheid is, wat wil zeggen in termen van tijd: ALTIJD. Wij moeten de barmhartigheid van God nastreven.

Blijven vergeven is geen beproeving boven mate of boven ons kunnen.Hier speelt onze wil de grote rol. Je wilt of je wilt niet, dit spreekt van de bereidheid. De tweede stap is het “kunnen”. Ook daar is een mogelijkheid, bijzonder wanneer wij kijken naar onszelf zullen wij meer de neiging hebben en in staat gesteld worden om te kunnen vergeven. Dit laatste moet nog kunnen gebeuren met hart en ziel. Aan vliegende woorden of een koude “sorry” daar heeft niemand niets aan. Een van harte vergeven OF EEN VERGEVINGSGEZINDHEID IS  goed voor de gezondheid!

Biblespace Belgium

 

JERUZALEM WORDT EEN STRIJDTONEEL!

JERUZALEM WORDT EEN STRIJDTONEEL

jerusalem

 

2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Zach.14.

Het lijkt wel een echte oorlogsverklaring van een onheilsprofeet! God spreekt toch klare taal! Er komt een laatste wereldoorlog. Wie luistert naar God, God zal hem beschermen. (Spr.1:23-33) Nu lacht men met God, maar er komt verandering als God zal lachen! (Spr.1:26). Veel liever luisteren de mensen naar slagzinnen als: Nooit meer oorlog! “Change” Helaas, doen als een struisvogel helpt ook niet.

Wereldleiders maken plannen voor de vrede in het M.O. bekend. Hun handelen is een handelen dat geen rekening wil houden met de wil van God. Toch zullen zij het plan van de God van Israel, onbewust uitvoeren. Enkel en alleen al omdat het een profetisch woord van God is, en de Bijbel liegt niet. Het leven van ieder mens ligt in de handen van Jezus Christus, of hij dit gelooft of niet!

Waarom zal Jeruzalem een strijdtoneel worden, Armageddon?

Joe 3:2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel,

dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden,

Israel vierde de hereniging van zijn hoofdstad Jeruzalem. Wij stellen vast dat de V.S. en de EU. geen van hun ambassadeurs heeft gezonden. De Palestijnen eisen het oostelijke deel van de stad en de tempelberg te Jeruzalem. 96% van de Joden zijn tegen een opgave van de Klaagmuur, ook niet voor vrede.

De burgemeester van Jeruzalem, reageerde scherp en verklaarde dat, als men Jeruzalem niet wil erkennen als de hoofdstad, men ook Israel niet wil erkennen! De premier van Israel, lijkt wel bereid te zijn, tegen Gods wil in, de helft van de stad af te staan voor de volgende vredesonderhandelingen!

Het lijkt me duidelijk en beter te begrijpen dat Zacharia profeteert, dat de helft van de stad niet zal vluchten bij een militaire aanval op de stad, ten tijde van de antichrist. Een helft zal onder een antichristelijk Palestijns bestuur staan. Zullen de Joden opnieuw moeten vluchten uit de stad, in ballingschap? Ja zij die geloven wat Jezus zei en wat  Zacharia voorspelde!

15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op)

16 (24-15b) laten dan wie in Judea zijn, (24-16) vluchten naar de bergen.Matth.24

Vluchten als in de dagen van Uzzia! (Uzzia: mijn sterkte is de Here) De aardbeving ten tijde van Uzzia was in het geheugen gegrift van het volk. Israel ligt op een breuklijn in de aardkorst.

3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; Zach.14

Dan komt er een einde aan de onderdrukking van Gods volk. Nu strijd Gods volk nog in eigen kracht en gelooft in zijn sterk leger en wapens. God zal zelf strijden “zoals Hij vroeger streed”. Goliath, als beeld van de gebundelde wereldse legermachten zal de grote verliezer worden in de eindstrijd!

Wanneer Gods volk uit Egypte werd verlost, ontwikkelde zich een geweldige strijd. Mozes diende al zijn vertrouwen op zijn God te stellen. Ook Israel zal dit moeten doen. Alle Joden die hun vertrouwen op Jezus hebben gezet zullen behouden worden.

Ex 14:14 De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

De 1:30 De HERE, uw God, die voor u uit gaat, Hij zal voor u strijden in overeenstemming met alles wat Hij voor uw ogen met u gedaan heeft in Egypte

We kunnen best begrijpen, als God strijdt, ook de natuur in beweging komt, zoals vroeger. Het lijkt vandaag wel of dat de opwarming van de aarde, de voorbereidingen zijn die God treft voor Zijn grote komende strijd, om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen. “Uw koninkrijk kome”!

Psalm 137

5 Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand;

Het is heel belangrijk om te weten hoe God denkt over Jeruzalem. De tekst hierboven laat goed begrijpen, dat God Jeruzalem geen seconde uit het oog verliest. De dood van Osama Ben Laden, viel precies op de herdenkingsdag van de holocaust! Neen, God vergeet Zijn volk niet!!! 

Hoe zou een mens het aandurven om deze stad te verdelen! Men zoekt naar vrede, om politieke eer te krijgen, een Nobelprijs voor vrede, Maar men zoekt God niet.

Zac 12:2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

Zac 12:3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

Onder de schaal begrijp ik, een beker.

Een drinkbeker die bedwelmt, die dronken maakt, het verstand doet verliezen. Zo zullen vele regeringsleiders het verstand verliezen en hun volk laten optrekken om te strijden tegen Jeruzalem! Ze kunnen het niet oplossen en tonen hun machteloosheid. Zij die zullen optrekken keren niet meer terug! Deze beker is een beeld van oordeel.

Ps 75:8 Want in des HEREN hand is een beker en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd; Hij schenkt daaruit tot de droesem toe, alle goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinken.

Wat mij opvalt bij deze profetische psalm, is dat alle goddelozen die dan op aarde leven, zullen sterven. Dit is een bemoediging en een herhalende bevestiging, dat de opstanding en opname al plaatsvond.

…zal Ik Jeruzalem maken tot een steen

Een grote steen op de weg kon vroeger voor ernstige problemen zorgen. Het lijkt me de weg naar vrede voor Israel is compleet versperd. Alle vredesgesprekken voor vrede lopen vast, dit zal leiden tot een militaire aanval op de stad.

En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.

Alle christenen van alle tijden zullen deze beleven.

11 De hemel verheuge zich, de aarde juiche, de zee bruise en haar volheid,

12 het veld en al wat daarop is, verblijde zich; dan zullen alle bomen des wouds jubelen

13 voor de HERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw.Ps.96

Opb 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

De vijandelijke wereldse machten, de haters van Christenen en Joden kunnen nu al weten “waar” en “wanneer”Jezus zal terugkomen. Het is geen topgeheim, de antichrist en de valse profeet weten het. Dit feit alleen al wijst erop hoe machteloos de ongelovigen zullen staan op die dag. Ze zullen zich niet kunnen verzetten wanneer Jezus almachtig zal regeren.

Jezus is dan niet gekomen als het Lam Gods, maar als de Leeuw van Juda!

Opb 19:20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

2012 WAT ZEGT DE BIJBEL?

HET JAAR 2012 EN DE BIJBEL

Laten we even het doemscenario 2012 toetsen aan de waarheid, het woord van God.
Twaalf jaar terug stond de wereld ook bijna op zijn kop, 2000 begon en er gebeurde niets. Dienen wij,christenen nu angstig te zijn alsof het jaar 2012 het einde van deze wereld en de mensheid zou betekenen? Neen!
Christenen mogen zich niet laten misleiden door jaartallen, dit past beter bij de waarzegger, en waarzeggerij heeft onze God streng verboden.

12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.13 Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.14 Maak u een ark van goferhout…Gen.6

De enige basis om iets te geloven, is te vertrouwen op iemand die ALTIJD de waarheid spreekt. Dit is geen mens, maar God. In de Bijbel staan geen leugens!
Toch wil de mens iets anders geloven, zo is hij geboren! Hier in dit geval de Maya kalender, welke de maand december van het jaar 2012, aangeeft als het einde van de wereld. Maya’s waren zonneaanbidders, leerlingen van Nimrod, uit het oude Babel.Ook noemt men Nostradamus, een andere valse profeet, en andere oude oosterse profetieën.
De profeet Jesaja spreekt scherpe taal tegen de zonneaanbidders en waarzeggers:
12 Houd maar aan met uw bezweringen en met de talrijke toverijen waarmede gij u van jongs af hebt afgetobd; misschien kunt gij iets bereiken, misschien jaagt gij schrik aan.13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. 14 Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten. Jesaja 47

Noach, was een mens door God gezonden om te waarschuwen maar men geloofde hem ook niet, men spotte met hem, toen hij de ark bouwde, 120 jaar lang! God had veel geduld, maar Zijn geduld is niet blijvend. Het einde van de toenmalige oordeelsrijpe wereld kwam dan onverwacht voor de ongelovige mens, maar Noach geloofde God, was voorbereid en werd gered!

Nog steeds heeft God een echte correcte kalender, toch is Hij niet gebonden aan tijd. Gregoriaanse of Mayaanse en andere oude kalenders zijn falende kalenders!
Psalmen 90:4 Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake. 2 Petrus 3:8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.
Ook vandaag leven wij wel in de eindtijd, en gaan de ongelovigen spotten met wat God zegt:
17 Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die voor dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, 18 dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Judas.

Allen die spotten met de Bijbel, zijn als de mensen die spotten met Noach toen hij de ark bouwde, en het had toen nog nooit geregend! Men spotte met de woorden van God, dat er een zondvloed zou komen. Wij leven duidelijk wel in de eindtijd, maar er moeten nog eerst verschillende Profetieën in vervulling gaan, bijzonder met Gods volk Israël, en de Bijbelgetrouwe christenen. God wijkt niet af van zijn plan!

Wat wel heel belangrijker was, was te weten dat wie op God vertrouwde, behouden werd en niet omkwam! Acht zielen werden gered! Weinig? Ja, zo zijn er ook vandaag weinig christenen die slechts enkel en alleen geloven wat God zegt.
Wie is er in de “ark” gestapt? De ark vandaag is het woord van God, de Bijbel, wie de rest van zijn leven daarop zijn vertrouwen stelt, en geloofsstappen zet, zit veilig in de ark!
Wie iets anders gelooft, zit in de vergankelijke Titanic, hij droomt, dat dit de waarheid zal zijn, jammer! De ark maakte men naar een plan van God zelf, de Titanic de wereldkerk, naar de plannen en organisatie van de zondige mensen?

In welke tijd leven wij vandaag?

De discipelen van Jezus waren ook nieuwsgierig en vroegen hem:
Welke tekenen zijn er die het einde van de wereld zullen aantonen?

6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.8 Doch dat alles is het begin der weeën. 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.Matth.24

Wij kunnen allemaal vaststellen dat de moderne middelen het mogelijk maken het evangelie sneller te verspreiden en bijna alle landen hebben het gehoord. Dus zal het nog een tijd duren en vermoedelijk langer dan twee jaar.
Wij leven vandaag, waarbij de haat tegenover de Joden sterk toeneemt, zoals in vers 9 staat. Daaraan weten we dat er ook nog enkele landen zijn die achter Israël staan, maar dat zal vlug veranderen, misschien door een sterk militair ingrijpen van Israel. Ook kan dit zorgen voor de nodige opstand in Israël zelf.

Maar wat Jezus verder zegt is heel belangrijk om aan te tonen dat 2012 zeker niet het einde van de wereld is. In 2012 kunnen er zeker nieuwe natuurrampen gebeuren, of bv. oorlogen, zoals de Gog en Magog- oorlog, die kortstondig grote verwoestingen kan aanbrengen, maar dit is het einde niet.
In 2012 kunnen die rampen of nucleaire aanslagen ertoe leiden dat men vlugger zal komen tot een politiek doel, een sterke wereldregering, een nieuwe wereldorde, gevormd door een alliantie van de sterkste economische landen.

Jezus sprak tot Zijn volk Israël:
15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op)16 (24-15b) laten dan wie in Judea zijn, (24-16) vluchten naar de bergen.17 Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, 18 (24-17b) en wie in het veld is, (24-18) kere niet terug om zijn kleed mede te neme.(Mt.24)

De komende wereldleider zal een vredesverbond sluiten met Israel, volgens Daniel 9:27 voor zeven jaar. Halverwege zal hij dit verbond verbreken. Dit is na 3,5 jaar. Momenteel is er nog geen vrede voor Israel en zijn haters. Dus duurt het nog minimum 7 jaar, dan komt Christus zichtbaar op aarde en zal 1000 jaar de wereld regeren vanuit Jeruzalem. De wereld zal wel een bijzondere metamorfose hebben meegemaakt, zoals met de zondvloed.

Een duizendjarig vrederijk, dit is de nabije toekomst!

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Na de verdrukking van zeven jaar, komt Jezus Christus uiteindelijk het overblijfsel van zijn volk redden, nadat ze werden bedrogen door de valse messias. Hij komt duizend jaar regeren op aarde, in vrede want hij is de werkelijke vredevorst door de profeet Jesaja voorspeld.
Ieder mens die in Hem geloofde, zal opstaan uit de dood bij de eerste opstanding. Deze mensen zullen gelukkig en heilig zijn. Enkel die mensen die door God als heilig zijn aanzien, en niet degenen die heilig of zalig verklaard zijn door een andere schijnheilige zondaar!
Er is in feite slechts nog toekomst voor de mens die enkel geloofde in Jezus Christus.

De vrede die Christus brengt is geen “staakt het vuren”!

1 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen,2 en vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.3 En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natien tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.Micha 4

Nooit meer oorlog!

Alle legers zullen worden afgeschaft! Niemand zal nog strijden en zijn leven verliezen voor zijn vaderland. Enkel als Jezus terugkomt, zal men kunnen zeggen “nooit meer oorlog” en niet eerder! De wereldmacht zal zich bevinden in Gods stad, Jeruzalem, vandaar dat Jeruzalem de oorzaak zal worden en reeds is, van een komend wereldconflict, zoals geprofeteerd.
Zacharia 12:3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

Satan gebonden!
Openbaring 20:2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,

Mensen zullen niet meer overweldigd worden, en gedwongen of verleid worden tot criminaliteit en alle vorm van kwaad. Een maatschappij in vrede en gerechtigheid. De geldzucht zal er niet meer zijn, die de wortel is van alle kwaad.

Vrede onder al de dieren!
Jesaja 11:6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund;
Dit alles wijst op een soort nieuwe schepping, de vrede is doorgedrongen onder de dieren. De wet van de sterkste heeft afgedaan, onder dieren en onder de mensen.

Lig niet wakker van wat 2012 zal brengen, maar wie Jezus nog niet persoonlijk kent, die heeft een reden om wakker te liggen, en de deur van zijn hart open te stellen voor de komende Vredevorst. Jezus zei:

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.