2012 WAT ZEGT DE BIJBEL?

HET JAAR 2012 EN DE BIJBEL

Laten we even het doemscenario 2012 toetsen aan de waarheid, het woord van God.
Twaalf jaar terug stond de wereld ook bijna op zijn kop, 2000 begon en er gebeurde niets. Dienen wij,christenen nu angstig te zijn alsof het jaar 2012 het einde van deze wereld en de mensheid zou betekenen? Neen!
Christenen mogen zich niet laten misleiden door jaartallen, dit past beter bij de waarzegger, en waarzeggerij heeft onze God streng verboden.

12 En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.13 Toen zeide God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.14 Maak u een ark van goferhout…Gen.6

De enige basis om iets te geloven, is te vertrouwen op iemand die ALTIJD de waarheid spreekt. Dit is geen mens, maar God. In de Bijbel staan geen leugens!
Toch wil de mens iets anders geloven, zo is hij geboren! Hier in dit geval de Maya kalender, welke de maand december van het jaar 2012, aangeeft als het einde van de wereld. Maya’s waren zonneaanbidders, leerlingen van Nimrod, uit het oude Babel.Ook noemt men Nostradamus, een andere valse profeet, en andere oude oosterse profetieën.
De profeet Jesaja spreekt scherpe taal tegen de zonneaanbidders en waarzeggers:
12 Houd maar aan met uw bezweringen en met de talrijke toverijen waarmede gij u van jongs af hebt afgetobd; misschien kunt gij iets bereiken, misschien jaagt gij schrik aan.13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. 14 Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten. Jesaja 47

Noach, was een mens door God gezonden om te waarschuwen maar men geloofde hem ook niet, men spotte met hem, toen hij de ark bouwde, 120 jaar lang! God had veel geduld, maar Zijn geduld is niet blijvend. Het einde van de toenmalige oordeelsrijpe wereld kwam dan onverwacht voor de ongelovige mens, maar Noach geloofde God, was voorbereid en werd gered!

Nog steeds heeft God een echte correcte kalender, toch is Hij niet gebonden aan tijd. Gregoriaanse of Mayaanse en andere oude kalenders zijn falende kalenders!
Psalmen 90:4 Want duizend jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbijgegaan is, en als een nachtwake. 2 Petrus 3:8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.
Ook vandaag leven wij wel in de eindtijd, en gaan de ongelovigen spotten met wat God zegt:
17 Gij echter, geliefden, herinnert u de woorden, die voor dezen gesproken zijn door de apostelen van onze Here Jezus Christus, 18 dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Judas.

Allen die spotten met de Bijbel, zijn als de mensen die spotten met Noach toen hij de ark bouwde, en het had toen nog nooit geregend! Men spotte met de woorden van God, dat er een zondvloed zou komen. Wij leven duidelijk wel in de eindtijd, maar er moeten nog eerst verschillende Profetieën in vervulling gaan, bijzonder met Gods volk Israël, en de Bijbelgetrouwe christenen. God wijkt niet af van zijn plan!

Wat wel heel belangrijker was, was te weten dat wie op God vertrouwde, behouden werd en niet omkwam! Acht zielen werden gered! Weinig? Ja, zo zijn er ook vandaag weinig christenen die slechts enkel en alleen geloven wat God zegt.
Wie is er in de “ark” gestapt? De ark vandaag is het woord van God, de Bijbel, wie de rest van zijn leven daarop zijn vertrouwen stelt, en geloofsstappen zet, zit veilig in de ark!
Wie iets anders gelooft, zit in de vergankelijke Titanic, hij droomt, dat dit de waarheid zal zijn, jammer! De ark maakte men naar een plan van God zelf, de Titanic de wereldkerk, naar de plannen en organisatie van de zondige mensen?

In welke tijd leven wij vandaag?

De discipelen van Jezus waren ook nieuwsgierig en vroegen hem:
Welke tekenen zijn er die het einde van de wereld zullen aantonen?

6 Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.7 Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.8 Doch dat alles is het begin der weeën. 9 Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil.10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.12 En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.Matth.24

Wij kunnen allemaal vaststellen dat de moderne middelen het mogelijk maken het evangelie sneller te verspreiden en bijna alle landen hebben het gehoord. Dus zal het nog een tijd duren en vermoedelijk langer dan twee jaar.
Wij leven vandaag, waarbij de haat tegenover de Joden sterk toeneemt, zoals in vers 9 staat. Daaraan weten we dat er ook nog enkele landen zijn die achter Israël staan, maar dat zal vlug veranderen, misschien door een sterk militair ingrijpen van Israel. Ook kan dit zorgen voor de nodige opstand in Israël zelf.

Maar wat Jezus verder zegt is heel belangrijk om aan te tonen dat 2012 zeker niet het einde van de wereld is. In 2012 kunnen er zeker nieuwe natuurrampen gebeuren, of bv. oorlogen, zoals de Gog en Magog- oorlog, die kortstondig grote verwoestingen kan aanbrengen, maar dit is het einde niet.
In 2012 kunnen die rampen of nucleaire aanslagen ertoe leiden dat men vlugger zal komen tot een politiek doel, een sterke wereldregering, een nieuwe wereldorde, gevormd door een alliantie van de sterkste economische landen.

Jezus sprak tot Zijn volk Israël:
15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op)16 (24-15b) laten dan wie in Judea zijn, (24-16) vluchten naar de bergen.17 Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, 18 (24-17b) en wie in het veld is, (24-18) kere niet terug om zijn kleed mede te neme.(Mt.24)

De komende wereldleider zal een vredesverbond sluiten met Israel, volgens Daniel 9:27 voor zeven jaar. Halverwege zal hij dit verbond verbreken. Dit is na 3,5 jaar. Momenteel is er nog geen vrede voor Israel en zijn haters. Dus duurt het nog minimum 7 jaar, dan komt Christus zichtbaar op aarde en zal 1000 jaar de wereld regeren vanuit Jeruzalem. De wereld zal wel een bijzondere metamorfose hebben meegemaakt, zoals met de zondvloed.

Een duizendjarig vrederijk, dit is de nabije toekomst!

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Na de verdrukking van zeven jaar, komt Jezus Christus uiteindelijk het overblijfsel van zijn volk redden, nadat ze werden bedrogen door de valse messias. Hij komt duizend jaar regeren op aarde, in vrede want hij is de werkelijke vredevorst door de profeet Jesaja voorspeld.
Ieder mens die in Hem geloofde, zal opstaan uit de dood bij de eerste opstanding. Deze mensen zullen gelukkig en heilig zijn. Enkel die mensen die door God als heilig zijn aanzien, en niet degenen die heilig of zalig verklaard zijn door een andere schijnheilige zondaar!
Er is in feite slechts nog toekomst voor de mens die enkel geloofde in Jezus Christus.

De vrede die Christus brengt is geen “staakt het vuren”!

1 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En volkeren zullen derwaarts heenstromen,2 en vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.3 En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natien tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.Micha 4

Nooit meer oorlog!

Alle legers zullen worden afgeschaft! Niemand zal nog strijden en zijn leven verliezen voor zijn vaderland. Enkel als Jezus terugkomt, zal men kunnen zeggen “nooit meer oorlog” en niet eerder! De wereldmacht zal zich bevinden in Gods stad, Jeruzalem, vandaar dat Jeruzalem de oorzaak zal worden en reeds is, van een komend wereldconflict, zoals geprofeteerd.
Zacharia 12:3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

Satan gebonden!
Openbaring 20:2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en hij bond hem duizend jaren,

Mensen zullen niet meer overweldigd worden, en gedwongen of verleid worden tot criminaliteit en alle vorm van kwaad. Een maatschappij in vrede en gerechtigheid. De geldzucht zal er niet meer zijn, die de wortel is van alle kwaad.

Vrede onder al de dieren!
Jesaja 11:6 Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; 7 de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund;
Dit alles wijst op een soort nieuwe schepping, de vrede is doorgedrongen onder de dieren. De wet van de sterkste heeft afgedaan, onder dieren en onder de mensen.

Lig niet wakker van wat 2012 zal brengen, maar wie Jezus nog niet persoonlijk kent, die heeft een reden om wakker te liggen, en de deur van zijn hart open te stellen voor de komende Vredevorst. Jezus zei:

Openbaring 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.