VRAAG HET AAN PETRUS!

VRAAG HET EENS AAN PETRUS!

apostel

IS HET MOGELIJK ONZE REDDING TE VERDIENEN OF TE KOPEN?

18  wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is,
19  maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. 1 Petr.2

20  Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven.
21  Gij hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor God.
22  Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden; Hand.8

 

ZULLEN ALLE MENSEN GERED WORDEN?

7  En God heeft gezegd dat de tegenwoordige hemel en aarde zorgvuldig bewaard  worden voor een enorm vuur op de dag van het grote oordeel,

als alle  mensen die niets van God willen weten, ten onder zullen gaan.2 Petrus 3

 

 

WAS U DE EERSTE PAUS?

Zeker niet, luister……………

1  De oudsten onder u vermaan ik dan als medeoudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden:
2  hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid,
3  niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde.
1 Petrus 5

WORDEN WE DOOR DE KINDERDOOP EEN KIND VAN GOD?

neen, helemaal niet! luister…………….

22  Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, {} {}
23  als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. 1 Petrus 1

WAT MOET IK DOEN OM GERED TE WORDEN, en niet te komen in het laatste oordeel?

20  De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.
21  En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Hd.2

Die enkel tot de naam van Jezus Christus roepen! Hem gehoorzamen!

IS JEZUS AANWEZIG IN DE EUCHARISTIE?

Neen, wie maakte u dat wijs? Luister……………

19  Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden,

opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren,
20  en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende;
21  Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen,

waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.