GEHEIMENISSEN VAN GOD

LEVENDE BIJBEL

 

Wanneer wij in de Bijbel lezen vallen wij nu en dan op geheimenissen. Het woord geheimenis komt van het Griekse “ mysterion” wat voor ons mysterie betekent. Mysterion is afgeleid van “mystes” wat inwijden betekent. Vandaar dat er sprake is van mysteriegodsdiensten maar slechts voor “ingewijden”.  De Bijbel kent ook mysteries en “ingewijden” maar dat heeft een uitgesproken Goddelijke oorsprong.

Jobs beproeving was een geheim!

5 Maar och, of God zelf eens sprak en zijn lippen tegen u opende, 6 en u de geheimenissen der wijsheid mededeelde, omdat zij het inzicht verdubbelt. Dan zoudt gij erkennen, dat God te uwen gunste een deel uwer ongerechtigheid in vergetelheid brengt. 7 Kunt gij de geheimen Gods doorgronden, de Almachtige doorgronden ten einde toe? 8 Zij zijn hoog als de hemel; wat kunt gij doen? dieper dan het dodenrijk; wat kunt gij weten? 9 Langer dan de aarde is hun maat, en breder zijn zij dan de zee.

Job.11

De vrienden van Job, (hier Zofar) zijn zich bewust van de geheimenissen van God. Ze beweren dat God, Job nog genadig is, dat God hem nog niet alle zonden toerekent! Zofar op ziekenbezoek, en dacht Job is zwaar ziek, dus hij heeft zwaar gezondigd. Deze vrienden dachten aan de wet. Indien gij niet luistert naar God…

27 De HERE zal u slaan met Egyptische zweren, met builen, uitslag en schurft, waarvan gij niet kunt genezen. Deut. 28

Les: Ziekte of ongeluk is niet altijd ten gevolge van zonde. Wij leven nu in de tijd van de genade en niet onder de bedeling van de wet. Wij moeten niet op al onze “waarom” -vragen een antwoord willen weten, ons verstand is te beperkt om Gods handelen te begrijpen. De ziekte van Job, was een gevolg van de strijd in de geestelijke wereld, met als doel het geloof van Job te breken.

De Bijbel leert twee soorten geheimenissen.

Deut.29

29 De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.

Eerst en vooral zien wij dat er geopenbaarde geheimen zijn en verborgen (occulte) geheimen zijn. Wij kunnen besluiten dat het voor de gelovige mens niet goed is als hij zich bezighoudt met Gods geheimen die Hij verborgen houdt, het kan niet tot zegen zijn.

Een christen wetenschapper sprak dat bij de kernsplitsing men als het ware Gods geheimen heeft opengebroken. Resultaat: wereldvernietigende kernwapens. Wij zien wel dat er veel wetenschappers zijn, die alle geheimenissen van het leven zouden willen kennen. Slechts wat God toelaat is mogelijk!

Doch voor zijn kinderen heeft Hij geheimenissen geopenbaard. Deze dingen heeft Hij gedaan met een doel. Zijn doel is daarbij dat de mens die tot geloof komt in Gods Woord, zijn leven zal veranderen door de dingen, genade en raad, die hij daarin ontdekt.

Kolossensen 2:2 opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij het geheimenis Gods mogen kennen, Christus,

Waarom een ongewijde dichter terecht heeft gezegd: “Niets is de stervelingen te moeilijk, de hemel zelf zoeken wij, door onze dwaze gedachten te bereiken. Ondertussen, wat God duidelijk ons geopenbaard heeft, wordt veronachtzaamd, òf voor dwaasheid gehouden. (CALVIJN).

Bedenk de eerste reactie van de Russen bij hun eerste vlucht om de aarde:

Wij hebben God niet gezien of gevonden! Dwazen!

Vandaag speurt men verder in het heelal. Men denkt geheimenissen te ontdekken, deze zoektocht kost mensenlevens, en dit is nooit naar de wil, van God.

God heeft geheimenissen bekend gemaakt, voor de mens, die goed zijn.

1 Corinthiërs 2:14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is.

Gods geopenbaarde geheimenissen kunnen niet ontdekt worden door mensen die Gods woord niet willen aanvaarden of geloven. Wanneer ook Joden Christus niet willen aannemen kunnen zij de geheimenissen van de Bijbel niet begrijpen.

Christus is de geheime sleutel tot de waarheid!

Voorbeeld.

Gen.3

5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.

Al bij de schepping wilde de mens niet geopenbaarde geheimen te ontdekken. Hij wilde alles weten over “goed en kwaad” . Het goede had hij gezien. Het kwade was hem nog niet geopenbaard.

Doch dit duistere of occulte ( verborgene) wilde hij kennen. De gevolgen zijn desastreus gebleken. Dit toont aan dat dit soort onderzoek en streven nooit tot zegen is voor de mensheid.

Vele mensen willen graag hun persoonlijke ware toekomst kennen, welke alleen God weet en kent van ieder mens persoonlijk. Doch de mens zoekt nog steeds naar deze verboden kennis, door allerlei middelen: waarzeggers, kaartleggers, astrologie, horoscoop, spiritisme, pendelarij enz. ( Deut.18:10).

Voorbeeld.

13 Alzo stierf Saul, in zijn overtreding, waarmede hij overtreden had tegen den HEERE, tegen het woord des HEEREN hetwelk hij niet gehouden had; en ook omdat hij de waarzegster gevraagd had, haar zoekende,

14 En den HEERE niet gezocht had; daarom doodde Hij hem, en keerde het koninkrijk tot David, den zoon van Isai.

1 Kron.10.

Koning Saul verloor zijn leven en zijn kroon daar hij meer wilde weten dan de geopenbaarde dingen Gods die te vinden zijn in Gods Woord. Vele mensen gaan vandaag de weg van Saul, maar zullen ook de gevolgen daarvan dragen.

Al de mensen die zich inlaten met het zoeken naar deze verborgen geheimenissen, zijn op een levensgevaarlijke weg!

DE DOOR GOD BEKEND GEMAAKTE GEHEIMENISSEN

God toont geheimenissen. Hij doet dat op bepaalde tijden, aan bepaalde groepen of personen welke Hem toebehoren. Wij moeten vaststellen dat niet alles door de mensen die de Bijbel lezen, begrepen word.

2 Cor.3

14 Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.

15 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun hart, 16 maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.

Wanneer deze bedekking van het hart, niet werd weggenomen, kan zo iemand de geheimenissen van de Bijbel nooit begrijpen. Het menselijke verstand dient geopend te worden. De meeste geheimenissen staan in het N.T.

Het is de H.Geest die op aarde aanwezig is, die de Bijbelgetrouwe christenen daarin leidt tot de dag van de opname welke ook een geheimenis is.

Er zijn nog veel mensen die de Bijbel lezen, maar de geheimenissen niet begrijpen.

De apostelen konden de geheimenissen van God openbaren aan de gemeente.

2 Petrus 1 :16

15 Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan telkens weer aan deze dingen kunt denken.

16 ¶ Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. 17 Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

18 En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met Hem op de heilige berg waren. 19 ¶ En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

Bij de verheerlijking op de berg waren drie discipelen getuige van een groot geheimenis, Petrus ,Jacobus en Johannes.

Christus was de Zoon van God, aan Gods rechterzijde.

Dit waren dingen die behoorden bij het apostelschap. Daarom moeten wij vandaag niet gaan zoeken naar andere of nieuwe geheimenissen buiten Gods woord.

De tijd van de apostelen was anders dan onze hedendaagse tijden.

De twaalf apostelen waren het fundament voor de gemeente. Vandaag zijn er geen apostelen meer, al denken er ook anderen daar anders over.

Vandaag doen de mensen precies als bij het begin van de schepping, ze zoeken God te evenaren door hun speuren op occulte wijze naar de geheimen van God.

Ook het Vaticaan zoekt op deze wijze.

5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. Openbar.17

Voor dit geheimenis verwijs ik naar mijn studie van het boek Openbaring.