ECHTSCHEIDEN EN HERTROUWEN IN BIJBELS LICHT

clip_image001

Het onderwerp welke wij zullen behandelen in het licht van Gods woord, is een zeer actueel gegeven. Nog weinig families kennen deze drama’s niet. Ook onder de kinderen Gods is dit een probleem gaan worden, met inbegrip van zeer gekende evangelisten en gemeenteleiders.

clip_image003Het echtscheiden verandert de maatschappij zo, dat de komende generatie zal beantwoorden aan het antichristelijk gedrag van de mens in de eindtijd, met driemaal zes kenmerken: 666. De kinderen groeien op tussen water en vuur, van links naar rechts, ze kunnen moeilijk een keuze maken, want ze hebben in hun leven slechts één papa en één mama! Het kan al erg genoeg zijn wanneer een van de partners overlijd, dan is er de mogelijkheid van te hertrouwen.

( 1 Cor.7:39).

2 Timotheüs 3:2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

 

WAT ZEGT GOD OVER HET ECHTSCHEIDEN?

 “ Gij zult niet echtbreken” ! “Gij zult geen overspel doen”! Ex.20:14

Het is een van de tien geboden ! Enkel seks binnen het normale huwelijk is toegelaten. De uitvinding van de “pil” en de “condoom” is niet tot zegen voor de maatschappij, integendeel. De schriftgeleerden wilden telkens ook Jezus in een slecht daglicht stellen bij het volk, en ze gebruikten ook dit punt, welk zeer gevoelig lag bij het volk.Toen waren er twee schriftgeleerden, Hillel en Shammai welke zich bogen over de echtscheidingsproblematiek.

Hillel maakte de echtscheiding vrij eenvoudig, zo dat elke reden, wat dan ook, geldig was om te scheiden. Het eten laten aanbranden, niet kuisen, en dergelijke waren voldoende om te kunnen scheiden en een andere vrouw te nemen.

Shammai beperkte zich streng tot “ iets onbehoorlijks” en onbehoorlijke feiten.

Rabbi Akiba : Deze leerde dat men mocht scheiden, als men een mooiere vrouw had gezien. Hij baseerde zich op de tekst in Deut.24:1. “geen gunst” of een handicap.

Doch Jezus wees naar geen enkele van deze mannen, ook niet naar de strenge Shammai.

Matth. 19 : 1-10

vers 5 en 6  Hier haalt Jezus het ontstaan en principe aan van het huwelijk. God zelf voegt mensen samen om een geheel te vormen, een eenheid. Het huwelijk is dus geen zuivere menselijke overeenkomst. Het is eigenlijk werk van God op aarde. Het huwelijk is voor God meer dan een menselijk contract! En bijzonder wanneer de mens die God als zijn Vader kent, en Zijn wil zoekt, dan komt er zegen op.

 VERBOD TE HERTROUWEN

 Christenen, man en vrouw, kunnen niet meer scheiden!  Ze moeten zich verzoenen en elkander vergeven.Hier zien wij dat de apostelen zich niet storen aan de aardse wetten over het huwelijk. Volgens de Belgische wetten kan iedereen scheiden, ze gaan in tegen de wetten van God. Duidelijker? Het homohuwelijk, en wellicht adoptie van kinderen!!!

Hand. 5:29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen.

Het verbod te hertrouwen voor de christenen :

( 1 Cor.7:10-11).10 Doch hun, die getrouwd zijn, beveel ik niet, maar de Here, dat een vrouw haar man niet mag verlaten 11 (is dit toch gebeurd, dan moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen) en een man moet zijn vrouw niet verstoten.

Indien ze scheiden moeten ze ongehuwd blijven. Ze zullen nooit zelf een echtscheidingsprocedure aanvragen. Het scheiden op zichzelf, daartoe heeft de mens, naar Gods normen, niet het recht Wij noteren dat het huwelijk vandaag onder zware druk komt te staan door een liberale gedachte zonder grenzen.

In vers 7 brengen de schriftgeleerden de wet van Mozes aan, over het wegzenden van de vrouw door middel van een scheidbrief. Jezus maakt duidelijk dat dit een afwijking is van de wet, welke is ontstaan door de ongehoorzaamheid en van het volk. Hij noemt het “hardheid van hart”, m.a.w. slechte wil, om Gods geboden na te leven.

In vers 9

 Eerste uitzonderingsclausule tot echtscheiding.

 Vers 9 Hierin vinden wij twee elementen namelijk het “wegzenden”, wat betekent, de vrijheid van de partner teruggeven, en het “hertrouwen” welke leidt tot echtbreuk. Dit is overspel.

9 Luister goed, Ik zeg u: Iemand die zijn vrouw verlaat en daarna opnieuw trouwt, pleegt overspel. Tenzij zijn eerste vrouw gemeenschap met een andere man heeft gehad.”

Dus kunnen wij stellen dat alleen hoererij of overspel een reden kan zijn om te mogen scheiden.Tot verzoening komen blijft wel een mogelijkheid.

 Tweede uitzonderingsclausule tot echtscheiding.

 1 Cor.7:12-16 12 Maar tot de overigen zeg ik, niet de Here: heeft een broeder een ongelovige vrouw, die erin bewilligt met hem samen te wonen, dan moet hij haar niet verstoten.

13 En een vrouw moet, als zij een ongelovige man heeft, en deze erin bewilligt met haar samen te wonen, die man niet verstoten.14 Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig.15 Maar indien de ongelovige haar verlaat, laat hij haar verlaten. De broeder of zuster is in dit geval niet gebonden; tot vrede heeft God u geroepen.

16 Want hoe kunt gij weten, vrouw, dat gij uw man zult redden? Of hoe kunt gij weten, man, dat gij uw vrouw zult redden?

Men mag geen ongelijk span vormen. Doch wanneer men is gehuwd, en niet allebei de partners komen tot geloof komen, dan ontstaan er problemen. Wanneer in dit geval de ongelovige wenst te scheiden of zijn partner te verlaten, dan kan dit. Dit komt er op neer dat de gelovige niet verder is gebonden, en vrij komt; dus kan deze gelovige partner hertrouwen, mits in de Here. Tevens dient de echtscheiding wettelijk in orde te zijn. De gelovige vraagt nooit zelf de scheiding aan.

 HET HERTROUWEN.

 De Bijbel spreekt heel weinig over het hertrouwen, wat ook begrijpelijk is, want God is tegen echtscheiding. Er zijn weinig regels te vinden, het zou ten andere ook de echtscheidingen kunnen bevorderen.

Mensen die gescheiden zijn en tot geloof komen.

Gods woord leert duidelijk dat wanneer iemand tot geloof komt , hij een nieuwe schepping is geworden. Het oude leven is voorbij en vergeven en in geloof aangenomen.Ook Jezus heeft de overspelige vrouw niet veroordeeld. “Zondig niet meer…” of bekeer u!Dit is de basis waarop wij vandaag deze mensen moeten aanspreken. Echtbreuk is een zonde die te vergeven is! Het evangelie is een blijde boodschap, brengt blijdschap en een nieuw leven door te vertrouwen op de Heer.

 • Een terugkeer na een officiële scheiding mag niet meer. ( Deut.24:3,4). Zoiets is de Here een gruwel.
 • clip_image007Is de verzoeningsperiode nog bezig, en een van de partners komt tot geloof. Dan dient men alles in het werk te stellen om deze partners opnieuw samen te brengen. Wanneer deze pogingen mislukken dan mag men pas overgaan naar de tweede uitzonderingsregel.
 • 27 Zijt gij aan een vrouw verbonden? Zoek geen scheiding. Hebt gij geen vrouw meer? Zoek er geen.
 • 28 Maar ook wanneer gij trouwt, dan doet gij daarmede geen kwaad, en wanneer een jongedochter trouwt, dan doet ook zij daarmede geen kwaad. Maar wel staat zulke mensen verdrukking voor het vlees te wachten, die ik u gaarne besparen zou. 1 Cor.7 ( NBG)

Een engelse vertaling (vlg J.Devrieze) maakt de vertaling van vers 27 als volgt:

“Zoek geen scheiding, zijt gij gescheiden van een vrouw, zoek geen vrouw”, 28 maar…

Zonder vrouw zijn of er geen hebben kan de gedachte geven dat men vrijgezel zou zijn, en zorgt dan voor de onnodige verwarring.Iemand mag hertrouwen als hij op bijbelse gronden is gescheiden. Wanneer iemand hertrouwt, kan hij gedoopt worden, deelnemen aan het avondmaal.

Weduwen en weduwnaars.

Deze mensen kunnen ook hertrouwen. Toch is er een voorwaarde aan verbonden.

39 Een vrouw is gebonden, zolang haar man leeft; maar indien haar man is ontslapen, is zij vrij om te trouwen, met wie zij wil, mits in de Here. 1 Cor.7

14 Ik wil daarom, dat de jonge weduwen huwen, kinderen krijgen, haar huis bestieren, en niet door lasterpraat aan de tegenpartij vat op zich geven.15 Want reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna. 1 Tim.5

ZIELZORG BIJ HET HERTROUWEN.

Bij het verzorgen van deze mensen, moeten wij kijken dat ze volledig opnieuw in vrede verder kunnen leven. Het kunnen gebroken mensen zijn naar hart en ziel! Het is goed het verleden te laten rusten, en daar geen aandacht meer aan te besteden, tenzij de lessen die men daaruit heeft geleerd.

 • Probeer alle verplichtingen van het verleden in orde te brengen, zo dienen er geen schuldgevoelens meer over te blijven.
 • Hebt u vergeving gezocht bij God, en ook gepoogd bij de mensen die nauw betrokken waren bij de scheiding. Vrede houden met iedereen, voor zover het van u afhangt.
 • Echtscheidingsregeling tot een goed einde te brengen.
 • Verplichtingen nakomen voor de ondersteuning van de eventuele kinderen.
 • Een echtgenote welke zich in een vorig huwelijk niet overspelig was, mag opnieuw in het wit hertrouwen! Zij is voor de Here rein.
 • Voorkom dezelfde zonde die men maakte in zijn vorig huwelijk, dit is bekering.
 • Vorm geen ongelijk span. Alles bespreken met de Heer en samen bidden.
 • Zoek geen raad bij ongelovige mensen, maar in de gemeente waartoe men behoort.

clip_image009

Over BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 37 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was Voorganger van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant sprak in tal van gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.
Dit bericht werd geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS, HET HUWELIJK, HULP EN NAZORG, THEMA en getagged met . Maak dit favoriet permalink.