DE TOEKOMST IN BIJBELS LICHT

DE TOEKOMST in BIJBELS LICHT

 

clip_image001

Als er iets is wat de mens reeds eeuwen bezig houdt dan is het wel de toekomst of zijn eigen toekomst. Opnieuw vandaag beleven wij onzekere tijden, en de interesse voor de toekomst is veelvuldig, al was het maar de vraag : Waar gaan wij naartoe ? , Deze vraag wordt gesteld aan de hand van de dingen die rondom ons gebeuren. De mensen zien de maatschappij die grondig verandert in negatieve zinDe mensen zien dat de natuur verandert en het klimaat De mensen zoeken hun toekomst te weten, let op de horoscopen , en de valse waarzeggerij die opnieuw bloeit onder de naam van het paranormale.

Christenen met profetische gaven die de Bijbel lezen,krijgen vandaag meer en meer inzicht omtrent de toekomst zoals Gods dat ons laat zien in waarheid.

WAT LAAT GOD ZIJN KINDEREN WETEN AANGAANDE DE TOEKOMST ?

God laat weten dat Hij alles onder controle heeft !

Door voorbeelden gaan wij even na , hoe God deze zekerheid aan zijn kinderen laat kennen en laat ervaren.

19 Ik weet echter, dat de koning van Egypte u niet zal toestaan te gaan, zelfs niet door een sterke hand. 20 Maar Ik zal mijn hand uitstrekken en de Egyptenaren slaan met alle wondertekenen, die Ik in hun midden zal doen; daarna zal hij u laten gaan. ( Exod.3:19)

Wanneer God zijn volk uit Egypte verloste, liet Hij weten, dat het niet eenvoudig zou gaan, maar gaf wel een zekerheid dat het zou gebeuren.

De sterkte van Mozes lag in zijn denken dat naar de toekomst was gericht, door Gods beloften te vertrouwen ! God zou hen redden en verlossen !

Hier kunnen wij goed begrijpen dat de weg van een christen niet eenvoudig is, een strijd zal zijn, maar zeker de overwinning zal krijgen ! Psalm 34 : 7, 18, 20 lees voor !

ALLEEN GOD KAN DE WARE TOEKOMST TONEN

45 Juist zoals gij gezien hebt, dat zonder toedoen van mensenhanden een steen van de berg losraakte en het ijzer, het koper, het leem, het zilver en het goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat na dezen zal geschieden; de droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar. 46 Toen wierp koning Nebukadnessar zich op zijn aangezicht, en aanbad Daniel; ook beval hij een offer en reukwerk aan hem op te dragen. 47 De koning gaf Daniel ten antwoord: In waarheid, uw God is de God der goden en de Heer der koningen, en Hij openbaart verborgenheden: daarom hebt gij deze verborgenheid kunnen openbaren.

D a n i ë l 2

Nebukadnesar had vele magiërs, en waarzeggers, God had hem nu de toekomst van de wereldgeschiedenis laten zien, en toch verstond hij niets van deze droom ! Het is hetzelfde met alle goddelozen die de bijbel lezen, maar ze verstaan niets van de toekomst van de wereld. Dit is geestelijke blindheid.

Welk een grote taak kreeg hier Daniel, om dit te mogen uitleggen aan de wereldheerser van toen.

Zo is het nog steeds onze taak om de mensen de toekomst in waarheid te mogen verkondigen, de grote lijnen die God ons geeft. Dit is profeteren, God geeft ons geen nieuwe profetieën meer, maar leid ons wel in de profeten. Dus wees waakzaam ! Het is trouwens ook een gave.

Ander voorbeeld :

12 En van Godswege in de droom gewaarschuwd om niet tot Herodes terug te keren trokken zij langs een andere weg naar hun land terug. 13 Toen zij weggetrokken waren, zie, een engel des Heren verschijnt Jozef in de droom en zegt: Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte, en blijf aldaar, totdat Ik het u zeg; want Herodes zal alles in het werk stellen om het kind om te brengen.

Hier openbaart God zich in het persoonlijk leven van Jozef en Maria, omwille van het kind Jezus. Het middel : een engel !God volvoert Zijn plan, en de gedachten van de mensen liggen daar beneden.

Het wil ons ook zeggen, wat de toekomst ons mag brengen, God zal wat Hem toebehoort beschermen, en desnoods ingrijpen als het moet; Ook kan Hij de toekomst nog steeds openbaren in ons persoonlijk, leven.

Hier moeten wij wel zeer waakzaam zijn, want onze eigen begeerten kunnen ons wel in de problemen brengen ! LEES Joh. 21:18-22

BEPAALDE DINGEN VAN DE TOEKOMST ZIJN BIJ christenen NIET GEKEND.

40 Dan zullen er twee in het veld zijn, een zal aangenomen worden en een achtergelaten worden; 41 twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, een zal aangenomen worden, en een achtergelaten worden. 42 Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Heer komt.

(Kairous en chronous )

Hier lezen wij dingen over de toekomst welke wij wel mogen weten, en andere dingen die wij niet mogen weten.

Dat er een opname komt, en dat daar enkel tekenen zijn gegeven, voor de zichtbare wederkomst, dat weten wij wel, maar WANNEER PRECIES dat weten wij niet.

Dat leert ons dat er bepaalde zaken zijn die goed zijn om weten over de toekomst, maar dat er zaken zijn die niet goed zouden zijn voor ons over de toekomst.

De goddeloze zou ook alles willen weten, en de satan misleid hem door valse profetie en waarzeggerij !

22 En zie, nu reis ik, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal, 23 behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt, dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. ( Hand.20 )

Wanneer wij alles vooraf zouden weten, zou dat niet goed zijn. Wij worden beschermd tegen teleurstellingen en ontmoedigingen die nog in de toekomst liggen. Wij zijn soms nog niet rijp om bepaalde beproevingen aan te kunnen.Stel voor dat wij volgend jaar vervolgd worden en gemarteld worden ?

Zijn wij allen in staat dit te ondergaan ?

HOOP VOOR CHRISTENEN OVER DE TOEKOMST.

17 Uw hart zij niet naijverig op de zondaren, maar beijvere zich voortdurend de Here te vrezen; 18 Waarlijk, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden. ( Spreuk.23 )

Veel christenen denken dat hun toekomst reeds in kannen en kruiken is, en verzwakken , vallen af ,doch men moet weten “in” Christus te blijven.

Christenen die voortdurend leven met de vreze des Heren, en zich inspannen zullen niet bedrogen worden in de toekomst.

Daarentegen Christenen die nalatig worden.

37 Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich laten wachten, 38 en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. 39 Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch met geloof, dat de ziel behoudt.

DE ZEGEN VAN BELOFTEN OVER DE TOEKOMST

2 Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 3 En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.( 1 JOH.3 )

18 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. 19 Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. (Rom.18)

Wij mogen blij zijn, wij hebben een zekere toekomst, dit is hetgeen wat het verschil het grootst zal maken naar de toekomst toe; Een ongelovige gaat paniek slaan, de christen ziet Gods profetische Woord in vervulling gaan.

Bij een sterven , zal later de ene christen de andere terugzien. Wat is dat een zegen dit nu reeds te mogen weten !

EEN CHRISTEN KIJKT VOORWAARTS !

14 maar een ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. ( Fil.3 )

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. K o l o s s e r s 3

Al deze teksten geven ons kracht om door te gaan en te volharden, hetgeen wij zo nodig hebben vandaag.

Jezus doet een oproep naar ons toe, om bezig te zijn met de die TOEKOMSTIGE beloften !

Als wij nog maar zien, hoe mensen zich hard kunnen inzetten omdat ze iets belooft zijn, dan staan wij soms verwonderd. Mensen die bouwplannen hebben , zijn van s morgens tot s avonds bezig,

met die dingen, en ze verheugen zich.

Ze bouwen precies of ze er wel duizend jaar zullen in wonen ! Helaas !

Het nieuwe Jeruzalem voor ogen houden , is de beste houding. Dan wordt alles hier met andere ogen bekeken.

LAAT U GEEN TOEKOMST VOORSPELLEN !

waarzegger

 

13 Gij zult onberispelijk staan tegenover de Here, uw God; 14 Want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de Here, uw God, dit niet toegelaten. ( Deut. 18 )

Als God zijn kinderen deze dingen leert, dan is dat ter bescherming. Vandaag is er weer de bloeitijd voor deze onderwerpen, maar ook de vele ellende en verdriet die dit in het verborgen met zich medebrengt groeit mee.