HET VERBORGEN GEVAAR VAN BIJGELOOF EN AFGODERIJ

4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;

Exodus 20

Het lijkt toch wel bijzonder dat de mens zoekt om zich een beeld te vormen van God, zijn Schepper

Het niet kunnen zien van de ene levende God, veroorzaakt een leegte in de mens. Het zesde zintuig bij de mens is verloren na de zondeval, dit diende om contakt te hebben met God. Vele godsdienstige en ongelovige mensen hebben hun beelden en symbolen, waarin ze stellig geloven en ze vereren.

De bijbel leert dat er maar één God is, de God van Israël, Schepper van hemel en aarde. Alles wat aanbeden wordt buiten de God van Israël is voor God een afgod.

God is geest en dus onzichtbaar en staat ver boven Zijn schepselen en schepping.

Hij alleen is God, daarom wil Hij geen andere goden naast zich zien staan onder welke vorm dan ook. ( 1 Sam.5:2-7).

Het verbod van God richt zich niet tot de schilder, de beeldhouwer of de fotograaf, maar tot de mens die zichzelf een god wil maken naar zijn eigen inzicht.

clip_image002Israël wilde wel een beeld van zijn God. Het maakte een gouden kalf in de woestijn, en wees hem aan als “dit is onze god”!

( Exod.32:8).

Mozes wees de levieten erop, dat ze God op de correcte manier dienden te vereren. Je dient God niet op een manier die je zelf wil of naar je eigen keuze. In Richteren deed ieder wat goed was in zijn ogen.

De stier op zichzelf is een nuttig dier, maar als je er een beeld in ziet als God, is dit grove en gruwelijke zonde.

Afgodendienst.

clip_image004

clip_image006Astarte, Baal, Kamos, Moloch, enz. Afkomstig uit Egypte, Kanaan, Assyrië en Mardoek uit Babylonië.

Men dacht toen dat al deze goden de seizoenen en de vruchtbaarheid regelden. De Kanaaniet dacht aan een fysische groeikracht. De gewijde tempelprostitutie was daarvoor een onderdeel. Ze wilden sterkere mannen voortbrengen dan de buurvolkeren. ( 1 Kon.20:23).

Zon, maan en sterren werden aanbeden, men dacht aan magische invloed. Naast beelden had men ook de palen. Men zocht ook naar heuvels en onder de bomen. ( 1 Kon.14:23).

Israël diende ook nog goden naast de Here, en dat was hoererij.

Laban was geen afgodendienaar, maar had naast de Here de terafim, de huisgoden, welke Jacob later wegdoet.

1Sa 15:23 Want wederspannigheid is een zonde der toverij, en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des HEEREN woord verworpen hebt, zo heeft Hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn.

Toverij: Dit is het paranormale. Wij zien vandaag opnieuw een bloei van deze praktijken. De mens probeert zich magische krachten toe te eigenen die boven de natuur staan. God verbiedt om door het bovennatuurlijke tot kennis te komen.

Heksen en magiërs worden door de Bijbel tot de doodstraf veroordeeld; ( Ex.22:18).

Afgoderij: ijdelheid en leugen. Afgodendienst is het plegen en volgen van afgodisch bijgeloof.

Bv : Het “dienen”,gaan voor genezing tot een heiligenbeeld ergens. Bv : Lourdesbedevaart is ware afgoderij.

Extreme afgodendienst met beelden.

clip_image008

Hiertoe behoorden het offeren van volwassenen en kinderen. Lucianus, een Syrische godin en Moloch enz. ( zie fig.links)

Wij moeten opmerken dat de afgodenpriesters de beelden konden laten verplaatsen en laten bewegen en zelfs laten spreken door magische krachten. Op deze wijze met wonderbare tekenen hield men het volk in zijn greep. Het offeren van kinderen gebeurt vandaag in feite onder de moderne vorm van abortus.

Hoe keken de profeten naar deze beelden?

8 Ik ben de HERE, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden. Jes.42

17 zij zullen terugdeinzen en diep beschaamd worden, die op gesneden beelden vertrouwen; die tot gegoten beelden zeggen: Gij zijt onze goden. Jes.42

De profeet Ezechiël (23)

28 Want zo zegt de Here HERE: Zie, Ik geef u over in de macht van hen die gij haat, in de macht van hen van wie gij u afgekeerd hebt.29 Zij zullen u met haat bejegenen, al wat gij bezit wegnemen en u naakt en bloot achterlaten; uw ontuchtige schaamte zal ontbloot worden. Uw ontucht en uw hoererij.

30 Dat zal men u aandoen wegens uw overspel met de volken, omdat gij u verontreinigd hebt met hun afgoden.

4 Want de HERE is groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle goden;

5 want alle goden der volken zijn afgoden, maar de HERE heeft de hemel gemaakt; Psalm 96

WAT DOEN WIJ MET DE DOOR GOD VERBODEN BEELDEN?

25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden; het zilver en goud, dat daaraan is, zult gij niet begeren, noch voor u nemen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt; want dat is den HEERE, uw God, een gruwel.

26 Gij zult dan den gruwel in uw huis niet brengen, dat gij een ban zoudt worden, gelijk datzelve is; gij zult het ganselijk verfoeien, en ten enenmaal een gruwel daarvan hebben, want het is een ban. Deut.7

Afgodsbeelden worden door bijbelgelovige christenen verbrand of vernietigd. Bijgelovigen komen onder een vloek terecht, welke alle vormen van tegenslagen over zich en hun familie kunnen brengen.

Een ban is een vloek, hier in dit geval een vloek gelijk aan de gruwel welke God bedoelt.

Wat betekent: “Gruwel”?

Het woord gruwel kent in het Hebreeuws vier verschillende woorden.

1.”Piggul” Dit betekent “rot” of “verderf”. Het werd gebruikt voor als het vlees slecht werd en begon te stinken.

2.”Shiqquts” Dit zijn zuiver afgoden en voor werpen voor afgoderij.

3. “Shiqquts”als in twee, maar hier gaat het over vlees dat verrot en stinkt van onreine dieren.

4. “tow’ e bach”Dit betekent gruwelijke praktijken die worden gedaan als : afgodendiensten, magie, occulte praktijken,sexuele perversiteiten.

Het kunnen ook offers zijn die gebracht worden maar met een verkeerde geest.

Zo kunnen wij begrijpen dat wanneer God spreekt over gruwelen, dit te vergelijken is met iets dat wij als mensen ook verafschuwen, als kanker, aids of andere ongelukken en tegenslagen.

Dus de vloek is gelijk aan de gruwel zelf.

Wij mogen ons niet laten vangen, want die afgodsbeelden leggen een strik.

Deze strik is dan de vloek die men kan krijgen.

HOU UW HUIS BLIJVEND REIN, VERWIJDER ALLE AFGODSBEELDEN

EN VERVLOEKTE VOORWERPEN! BID DAN DE ZEGEN OVER UW HUIS!

Zo kennen wij vandaag heiligenbeelden, groot en klein, welke nabootsingen zijn van beelden

(terafim) afkomstig zijn uit Babelse, Kananitische of Egyptische afgoderij. Ook Israël verviel tot afgoderij uit zijn buurlanden, dankzij het bidden van Mozes of er waren geen joden meer! Ons Vlaanderen kent enorm veel afgoderij, daarom kan God dat Vlaanderen niet meer zegenen!

Het is onmogelijk om al deze afgoderij op te noemen, maar we nemen de bijzonderste onder ogen.

De Mariaverering.

clip_image009clip_image011Deze verering is overgenomen van vele oudere afgoderij. Het moeder en kind fenomeen.

Zoals Devaki en Krishna, Isis en Horus in Egypte,Diane van Efeze, Astarte godin van de vruchtbaarheid, vandaar de vele borsten die ze heeft.

Deze verering is dus afgodisch en onbijbels, dus niet christelijk. De eerste christenen kenden helemaal geen Mariaverering. De Maria Hemelvaart is een torenhoge leugen!

( Joh.3:13).

Neem daarom alle Mariabeelden weg uit uw huis.

De heiligenverering.

clip_image013Vele andere godsdiensten kenden vele afgoden, de Boedhisten kennen vele goden voor allerlei bedoelingen. De Syriërs geloofden dat hun goden allemaal beperkt waren tot een bepaald gebied, zoals bijvoorbeeld het beroep, zo had men afgoden ter bescherming van wie een bepaald beroep of ziekte had.

Zo werd al dit soort van afgoderij overgenomen door de kerk van Rome. Bv: St.Hubertus tegen een hondenbeet en de jagers, Christoffel voor het verkeer, fietsbel? De Romeinen gaven ook hun goden een cirkel rond het hoofd, zo kregen ook de heiligen een aureool rond het hoofd of gouden stralen rond het hoofd.

Neem al die beelden weg, groot of klein.

Kruisbeelden.

De kruisbeelden werden door Keizer Constantijn ingevoerd. De eerste christenen gebruikten helemaal geen kruisbeelden, ook niet als symbool. Constantijn trok ten strijde met een kruis op zijn vlaggen. Hij schafte wel de doodstraf met het kruisigen af. De kerk van Rome kreeg grote voordelen door deze keizer. Hij behandelde de bisschoppen als politieke gezanten, aldus kregen ze ook nog meer macht. De keizer bleef toch waken over de heidense godsdienst. In 330 n.Chr. werd de wijding van Constantinopel met een half heidens en half christelijke ceremonie gebracht. Vandaar de vermenging van de zonafbeelding en het Christendom.

Beelden van andere goden. clip_image015

Boeddhabeelden, Krichnabeelden, heiligenbeelden, beelden uit Afrika welke werden aanbeden.

clip_image017clip_image019

Drakenafbeeldingen. Deze beelden zijn gevaarlijk. Ze kunnen wel kostbaar zijn en dan moet men kiezen tussen God en de gevaarlijke misleidingen van de satan.

Voorwerpen in huis hebben, waarop men vertrouwt

of welke werden vervloekt.

clip_image021Voorbeeld: Hoefijzers plaatsen om geluk of bescherming, een pater noster aan de achteruitkijkspiegel in de auto, een Christoffelfietsbel . Amuletten van hout of steen.

Voorbeeld: Een antieke vervloekte stoel in een herberg in Londen. Wie erop zit sterft binnen

Zeer korte tijd.

Voorbeeld: Wierook en kaarsen branden voor beelden of doden.

clip_image023Jer 44:8 Tergende Mij door de werken uwer handen, rokende anderen goden in het land van Egypte, alwaar gij gekomen zijt, om daar als vreemdeling te verkeren; opdat gij uzelven uitroeit, en opdat gij wordt tot een vloek, en tot een smaadheid onder alle volken der aarde?

Voorwerpen die in huis werden gehaald, na het bezoek aan een of andere magiër of waarzegger of dergelijke. Zulke voorwerpen kunnen een banvloek dragen.

Voorbeeld:

Alle klederen met tekeningen op de etiketten met afgoderij, verwijder al deze tekens.

Bij het aankopen van kleding, antiek, of juwelen dient men te letten op deze dingen.

Voorbeeld:

Het spreken tegen een foto van een overleden persoon die u dierbaar was, is afgoderij en kan u in contact brengen met het dodenrijk. Wanneer men de “as” van een overleden persoon in huis zal halen, zal dit zeker een afgoderij worden. Crematie is antichristelijk.

clip_image025clip_image027Deut. 7

24 Hun koningen zal Hij in uw macht geven, zodat gij hun naam van onder de hemel doet verdwijnen; niemand zal tegen u standhouden, totdat gij hen verdelgd hebt.

25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden; het zilver en het goud daaraan zult gij niet begeren en u niet toe-eigenen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt, want het is een gruwel voor de HERE, uw God.

26 En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat gijzelf evenzo onder de ban zoudt komen; gij zult het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder de ban.

clip_image029Je kunt jezelf, niet bewust, als ongelovige onder een vloek brengen let op deze tatoeages op de foto’s: Een afbeelding van een slang, als beeld van de duivel. Het wegnemen ervan is pijnlijk, verminkend en kostelijk!

Een banvloek betekent het volgende:

De Engelsen vertaalden het Hebreeuwse woord voor “banvloek” als volgt:

“A THING DEVOTED TOT DESTRUCTION”

Dit is een voorwerp of beeld dat bestemd is om te vernietigen, te laten ondergaan door tegenslagen, ziekten, en dood. Wanneer u zulke dingen in huis hebt ook onwetend, hebben zij een invloed op allen die daar wonen.

De 27:15 Vervloekt zij de man, die een gesneden of gegoten beeld, een gruwel des HEEREN, een werk van ‘s werkmeesters handen, zal maken, en zetten in het verborgene! En al het volk zal antwoorden en zeggen: Amen.

Wanneer een christen in een gemeente toch in het geheim nog dergelijke beelden, groot of klein in het geheim bezit of aanbidt en daaraan vasthoudt, dan kan dit een rem zijn op de groei van de gemeente en voor hem een vloek!

Geestelijke blindheid.

Spreuken 3

32 Want de afwijker is den HEERE een gruwel; maar Zijn verborgenheid is met den oprechte.

33 De vloek des HEEREN is in het huis des goddelozen; maar de woning der rechtvaardigen zal Hij zegenen.

WAT IS EEN AFGOD?

clip_image031Het Griekse woord “eidoloon” staat voor afgod. Je ziet er het woord “idool” in.

Het gaat om verschillende vormen. Het is de vorm van een beeld, echt of denkbeeldig. Dit woord kan ook gebruikt worden voor schimmen van overledenen, geestverschijningen. Het beeld van een heidense god. Ook een idool (bv: zanger) kan een afgod zijn voor iemand. Het kan de afbeelding van een dier zijn, hemellichaam als godheid,( hand.19:35) horoscoop,

Verwijder alle occulte voorwerpenwelke uw huis verontreinigen dit kan zijn een afgod of alles wat met bijgeloof te maken heeft. Ook alle occulte praktijken kun je in je huis niet toelaten, als kaartleggen en het oproepen van de geest der doden.

-alles wat gebruikt werd om te pendelen of aan waarzeggerij te doen, tarotkaarten,amuletten,spiegels, glazen bol, bergkristal, ringen, sleutels,kogelaar

-alle toverboeken, zwarte of witte magie, droomboeken, alles wat werd gebruikt voor magische handelingen.

-alle voorwerpen door heksen gebruikt, puntmutsen, uitgesneden bieten enz

-alles wat met Halloween te maken kan hebben.

-alle occulte muziek en horror of pornofilms of TV feuilletons met overspel, haat en nijd.

-geluksbrengers: talisman, klavertje vier,hoefijzers,geluksstenen voor genezing,mascotte

-yang-yin afbeeldingen,

-gewijd water, palmtakjes, kettingbrieven

-opgelet bij het aankopen van juwelen: Ezech.13:18 en Jesaja 3:20

Deze lijst kan zeker nog aangevuld worden

GEESTELIJKE AFGODERIJ

Col 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,

1Sa 15:23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.

Hier is afgoderij alle vorm van valse godsdienst, en welke niets te maken heeft met de God van Israel. Alle godsdienst die ingaat tegen het woord van God of Jezus als Zoon van God is afgoderij.

Het christendom is vervallen tot afgoderij sinds de kinderdoop!

Televisie kan een afgodsbeeld zijn, wanneer het u afhoudt om God op de eerste plaats te zetten. Wie televisie of andere genot verkiest boven een Bijbelstudie of andere samenkomst, die doet aan afgoderij. Alles wat u afhoudt om te bidden, bijbel te lezen of te aanbidden is een afgod.

DE GEVOLGEN VAN AFGODERIJ EN OCCULTE VOORWERPEN.

7 Dwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien.

GAL.6

Wie het niet zo nauw neemt met deze dingen, zal een speelbal worden van de zonde en satans machten! Algemene gevolgen kunnen zijn: geestelijke blindheid en dwaling in de leer.

Slaapzucht en verlies van concentratievermogen bij het horen uit de bijbel. Geen verlangen meer naar gebed en minder geloofsgroei.Rusteloosheid, angsten, zelfmoordgedachten of depressief worden.

De gevolgen zijn eigenlijk onvoorspelbaar, het kan ziekte zijn, ongelukken enz.