RIJK OF ARM

RIJK OF ARM ?

Op Pinksteren kwamen na de toespraak van de apostel Petrus drieduizend zielen totgeloof. De mensen van Jeruzalem kwamen later samen in hun huizen, en er warenvele huisgemeenten.Onder
deze mensen waren vele armen en ook rijken, mensen van allerlei standen. Wateen zegen! Jacobus leidde de gemeenten in Jeruzalem. Al deze mensen werden gedoopt en bleven volharden bij het onderwijs, gemeenschap, breken van het brood en het gebed. ( Hand. 2 :42).

Vandaaghoren wij meer en meer spreken over het profiel van iemand. Men bedoelt ermeewelke capaciteiten iemand heeft maar ook van welke stand iemand afkomstig is, rijk of arm en dergelijke. Ook
de landen worden verdeeld, je hebt rijke en arme landen. De
Bijbel maakt duidelijk onderscheid tussen rijk en arm, daarin kunnen wij Gods gedachte en wil terugvinden.

Mattheüs 6:24  Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of
zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

De
Mammon
is de god van deze wereld, Jezus is de God van de hemel en aarde. De mens maakt bewust of onbewust een keuze wat voor hem het belangrijkste is, en waarvoor hij zijn leven wil inzetten. De
apostel Jacobus wil de aandacht vestigen op dit punt. De verhouding tussen rijk en arm waren in die tijd zeer slecht en onrechtvaardig. Onder de christenen diende er een goede verhouding te zijn!

Hoe
is het gesteld onder christenen en welke principes dienen zij te volgen?

Jacobus
Wij moeten ons geloof vrijhouden van een “aanzien des persoons”. De
Here wil niet dat er in Zijn gemeente onderscheid zou gemaakt worden onder Rijk en arm, intelligent of minder, enz. De Eng.Vert. “ don’t show favoritism”Er mag dus geen onderscheid worden gemaakt op basis van wereldse normen en principes onder de christenen. Ermag geen verschil van aanzien zijn tussen een straatveger en een professor van de universiteit.

Vers 2-4

De apostel haalt een voorbeeld
aan.

Een man met een gouden ring, was in die tijd iemand van de rijke stand, en
prachtige kleding kon wijzen op een vooraanstaande, als een rechter of
minister.Een arme met versleten klederen. In de gemeente zijn er geen ereplaatsen, allen zijn broeders en zusters in de Here.  Jacobus waarschuwt voor wereldse praktijken die zouden binnendringen In de gemeente. De
geschiedenis heeft aangetoond dat dit toch is gebeurd met alle gevolgen
vandien. Ereplaatsen voor Bisschoppen en Burgemeesters enz. Koning
David danste tussen zijn volk!

Romeinen 2:11  Want er is
geen aanzien des persoons bij God.

Voor
God zijn alle mensen gelijk, nu en later in het oordeel. In de hemel is er geen
kapitalisme, de ene alles en de andere niets, is verleden tijd voor eeuwig.In
de gemeente gaat het over een geestelijke rijkdom voor iedereen!

162   Ik verblijd mij over uw woord als iemand die
rijke buit
vindt.

Psalm 119

4  Ik dank God te allen tijde over u, vanwege de
genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is;
want in elk opzicht zijt gij rijk gewordenin Hem: in alle woord en alle kennis, 6  gelijk het getuigenis aangaande Christus
onder u bevestigd is, 1 Cor.1

Een
christen leert een andere soort van rijkdom kennen. Spreuken 10:22  De zegen des
HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.
Wie Gods woord heeft gevonden, en aangenomen, heeft een uitzonderlijke schat gevonden!

Wie Jezus leerde kennen is een rijk man geworden.

Wie in Bill Gates gelooft heeft geen toekomst!

Onze blijdschap
die we leerden kennen door Jezus is niet te betalen met geld!

Onze
christelijke hoop
is
niet te betalen, want Jezus heeft beloofd te zullen terugkomen om de Zijnen op
te halen.

Door zovele beloften worden wij voorbereid op de dag van ons sterven, om eeuwig te
leven met Hem meet een verheerlijkt lichaam, dat nooit meer ziek zal zijn of
zou kunnen sterven.

Vers 5 – 8

Het is niet de bedoeling dat God de rijken verwerpt. Neen, maar het zijn de rijken
die de grootste moeite hebben om het geloof in Jezus aan te nemen.

De armen hebben maar weinig aan de wereldse zekerheden ze hebben weinig te verliezen. De armen kunnen beter de wereld loslaten.

19   Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot
en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;
20  maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.
21  Want, waar uw schat
is, daar zal ook uw hart zijn. Matth.6

De gedachten van de mens worden beheerst door datgene waarvoor hij zich zijn hele
leven inspant en zich opoffert. Wat is het ergste wat je zou kunnen verliezen?

Is het uw geloof in Jezus? of iets anders?

Mattheüs 19:21  Jezus zeide tot hem:
Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de
armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.

De rijke jongeling kon geen afstand doen van zijn rijkdom om Jezus te volgen. Hij
had niet de kracht om die stap te zetten. Hij vroeg niet naar die kracht ook.
Hij was bedroefd, want hij wilde wel, maar kon niet, hij was gevangen door zijn
rijkdom van de aarde. 

De man met zijn goud op de
Titanic, diende een keuze te maken tussen de reddingsboei en zijn goud in
iedere hand! Hij had een valse hoop en maakte een verkeerde beslissing!

Vers 9   

Wanneer men de ene broeder boven de andere zou zetten, omwille van rijkdom, of
geleerdheid, of iets anders, dan is dat zonde even groot als moord, echtscheiden
of dergelijke.Dan is dat verkeerd, want het gaat in tegen de wet. Hier
wijst de apostel naar de rijken, dat ze eens moeten lezen waar staat:

 37  Hij zeide tot hem: Gij
zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en Met geheel uw verstand. 38  Dit is het
grote en eerste gebod. 39  Het tweede,
daaraan gelijk, is:
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Matth.22

 Het komt er op neer dat: Wanneer rijken toch tot geloof komen, zij niet verder de
slaven en anderen mogen uitbuiten, maar doen zoals ze zichzelf doen.

In onze dagen waarvan de Bijbel spreekt over de eindtijd schrijft Jacobus het
volgende :

1
Welaan dan, gij rijken, weent en maakt
misbaar over de rampen, die u zullen overkomen.
2  Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, 3  uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. 4  Zie, het loon, dat door u is ingehouden van
de arbeiders, die uw landen hebben gemaaid, schreeuwt, en het geroep van hen, die uw oogst hebben binnengehaald, is doorgedrongen tot de oren van de Here
Sebaot
5  Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u te
goed gedaan, gij hebt uw hart vetgemest in de slachttijd.
6  Gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord; er is geen verweer tegen u.

7  Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des
Heren! Jac. 5

Hier staat dat de wereldse
rijkdom haar waarde compleet zal verliezen. De woekerwinsten die vandaag worden
gemaakt zullen bewijzen zijn tegen de rijken van de eindtijd.De onrechtvaardigheid tegenover de werkende mens is bij God gekend.

13
Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen barmhartigheid
bewezen heeft; barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Jac.2