WIE LUISTERT NAAR JESAJA OF JEZUS?

Op een bepaald
ogenblik stelt de profeet Jesaja een vraag aan het volk:

10 Wie onder u vreest de HERE, wie
hoort naar de stem van zijn knecht? Wanneer hij in diepe duisternis
wandelt, van licht beroofd, vertrouwe hij op de naam des HEREN en steune op
zijn God. 11  Zie, gij allen die vuur
ontsteekt, u met brandpijlen uitrust, gaat in de vlam van uw eigen vuur en
onder de brandpijlen die gij aangestoken hebt. Van mijn hand overkomt u dit, in
pijn zult gij neerliggen. Jesaja 50

 WIE LUISTERT NAAR JESAJA OF JEZUS?

Terecht kunnen wij ons ook de vraag stellen vandaag: Wie luistert er nog naar de profetische stem van Gods dienstknechten? Jesaja
doet een oproep om op God te vertrouwen wanneer men in onzekerheid en
onwetendheid leeft. Dit zijn duidelijk de kenmerken van onze tijd. Wat brengt de toekomst? Ben je angstig, bezorgd over uw situatie, uw kinderen? Men wist en weet Gods wil niet meer! Wie luistert nog? De profeet profeteert  verder dat zijn volk zich
bewapend, met atomair vuur, dat op je eigen hoofd kan vallen? Verder schrijft de profeet aan allen die op de naam des Heren, Jezus, vertrouwen, dat er gerechtigheid zal komen, en dat niet alles zal blijven zoals het altijd was.

1 Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de HERE zoekt. Aanschouwt de rots waaruit gij gehouwen zijt, en de holte van de put
waaruit gij gegraven zijt; 4  Luistert naar Mij, mijn volk, en mijn natie, neig uw oor tot Mij. Want een wet zal van Mij uitgaan
en mijn recht zal Ik stellen tot een licht der volken. Jesaja 51

Jesaja 51:6  Heft uw ogen
op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden; want de hemel verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een kleed en haar bewoners sterven als muggen, maar mijn heil duurt eeuwig en mijn gerechtigheid wordt niet verbroken.

 Er komt een nieuwe wereld waarin gerechtigheid zal zijn. Er komt een wereld waar het onrechtvaardig kapitalisme niet meer regeert! Geld,rijkdom en welvaart houden de mensen weg van God. God zoekt mensen die van Hem willen houden , hij offerde daarom zijn enig geboren zoon, Jezus! God wil graag bij de mensen wonen. Een wereld met allemaal gelukkige en liefdevolle  mensen, wie zou dat niet willen?

Wat is dan het grote probleem?

Wij nemen als thema het Bijbels gebeuren rond een
rijke jonge man, in gesprek met Jezus!

 Mattheus 19:16-30

17  Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar
het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan,
onderhoud de geboden. 18  Hij zeide tot
Hem: Welke? Jezus zeide: Deze: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet
echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, 19  eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw
naaste liefhebben als uzelf.20  De jongeling
zeide tot Hem: Dat alles heb ik in acht genomen; waarin schiet ik nog te kort?  21
Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw
bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen
hebben, en kom hier, volg Mij.22  Toen de
jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele
goederen.23   Jezus zeide tot zijn
discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der
hemelen binnengaan. 24  Wederom zeg Ik u,
het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat
een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

Wij
vinden hier een mens met goede bedoelingen. Hij heeft alles op aarde, maar
stelt zich toch al de vraag, wat hij doen moet om in de hemel te komen en eeuwig leven te verwerven. Rijkdom
neem je niet mee na de dood!  Het lijkt
me dat die man niet alleen rijk is maar ook wijs nadenkt! Hij dacht: ik ben een
goed en een rechtvaardig mens want ik volg stipt Gods geboden. Jezus maakte hem
duidelijk dat het toch niet kon op basis van dit streven.Zo zijn er miljoenen mensen die op deze wijze godsdienstig of gelovig zijn. Toch is de wet  niet de oplossende weg. Ja,
wat dan wel?

Het probleem!

De rijke jongeling was blind voor zijn tekortkoming, trouwens hij vroeg aan Jezus:

Wat is dan het probleem bij
mij? Wat moet ik nog doen?

Alles verkopen wat hij bezat, aan de armen geven en Jezus volgen, wat een dure prijs?

Jezus kent van iedere ziel wat hem verhinderd om in het nieuwe Jeruzalem aan te
komen.

Maar ook ieder mens zou hier niet bereid zijn om zo’n offer te brengen. Je bouwt je
leven op, zoekt om vooruit te komen in het leven, je leert het je kinderen, en
dan zoiets?  Deze man was rijk geboren, en dat was geen zonde. Toch was dit zijn probleem om later te gaan behoren tot een nieuwe wereld  met nieuwe mensen. De
discipelen van Jezus waren ook zwaar onder de indruk. Wie kan dan nog behouden
worden?

26  Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is
dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Hier
geeft Jezus het antwoord! Het probleem oplossen is werk van God. Zoals een mens
geboren is, zo is hij niet in staat om : uit zichzelf van God te houden,
naar God te verlangen, voor God te leven, om bij God te wonen in het hemelse
Jeruzalem! Jezus raakt mensen aan en verandert ze, hij geeft ze Zijn Geest, en
zonder dit gebeuren, kan een mens zijn werelds streven niet loslaten!

De jonge man ging bedroefd
heen
. Hij
dacht, eerst mijn bezit, dat is het belangrijkste in mijn leven, en dan pas wil
ik God dienen. Die rijke jongeling, een Jood  lijkt ook wel op het rijke Europa!

Teleurgesteld
is die man wel, want hij had zich een beeld van die Jezus gevormd, dat super
was. Wat een man, die alle macht had over de schepping, leven en dood, zonder
geld!

Die
rijke kon alles kopen wat hij wou, maar eeuwig leven kopen is onbetaalbaar voor
een mens. Maar die prijs, dat was toch veel te duur! Dat lag niet in zijn
macht.

Bedenk vader Abraham. God wilde weten of hij God
meer lief had, dan zijn eigen zoon!

Wat een prijs! Wat een test! Geloof is een
gave!

Wij
kunnen besluiten dat die aardse rijkdom macht had over de jonge man. Die jonge
man was dus niet vrij, een rijke slaaf dus. Daarom leert Jezus dat hij nieuwe mensen
zal scheppen voor Zijn koninkrijk. Hij kan mensen veranderen , herscheppen, die
door Hem willen veranderd worden!

“een schat in
de hemel hebben”

De
meerderheid gelooft daar niet in, dat zien wij dagelijks voor onze ogen. Of uit
zijn leven zal blijken dat hij ergens twee heren dienen wil. Geld op aarde, ja,
dat wel, maar in de hemel?

Mattheüs 6:24  Niemand kan twee heren dienen, want hij zal
of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de
andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

De
mens kan kiezen, rijk willen worden op aarde, of rijk zijn in de
hemel. Europa heeft een probleem om Jezus te volgen, daarom is er hier slechts
een “verwaterd christendom”, al water, en geen wijn meer! Geen
Bijbelgetrouwheid. Een kerk die wijn veranderde in water! Er kwam ook geen
ommekeer bij de rijke jongeling, hij keerde niet terug en ging zijn eigen weg!
De jongeling was teleurgesteld omdat hij zonder Jezus te volgen niet in de
hemel kon komen, Jezus was en is de weg! Zonder geloof in de Bijbel alleen,
geen hemel!

“het oog van
de naald”.

Het
kleine poortje in de stadsmuur van Jeruzalem, dat enkel openging voor een
reiziger of handelaar die ’s avonds te laat aankwam, en de grote poorten al
gesloten waren. Hij diende al zijn goederen van zijn kameel eerst af te laden,
om dan schuivend op de knieën in de stad te komen.

Die
handelaar verloor daarom niet zijn bezit. Jezus wees hier op de moeilijkheidsgraad, voor rijken. De
mens dient zich enkel los te maken van zijn wereldse rijkdom, welke macht over
hem kan krijgen; Wie streeft naar aardse macht, politieke macht, religieuze
macht, militaire macht, is onbewust een geestelijk  gevangene op aarde. Jezus kan bevrijden!
Daarom zijn er ook christenen die geen verlangen hebben naar de wederkomst van
Jezus!

Jezus kende
verleiding van wereldse rijkdom en macht!

5  En als Hem de duivel geleid
had op een hogen berg, toonde hij Hem al de
koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds.6  En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al
deze macht
, en de heerlijkheid
derzelver koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik
geef  ze, wien ik ook wil; 7  Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het
alles Uw zijn.

8  En Jezus, antwoordende, zeide
tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is
geschreven: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.Luc.4

In deze wereld is er veel soorten van geloof
en vele godsdiensten, waar men aanbidt. Vele soorten van aanbidders. Ook Jezus,
Zoon van God, werd gevraagd om satan te aanbidden, dan zou hij ook wereldmacht
krijgen. Het ligt nog tijdelijk in de macht van satan, om macht uit te delen, aan
zijn aanbidders. Zo zal ook de komende antichrist, een aanbidder van satan wereldmacht
krijgen.

Openbaring
13:2  En het beest, dat ik zag, was een
luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van
een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht.