AMULETTEN of GELUKSBRENGERS

AMULETTEN OF GELUKSBRENGERS

amulet

Vorige week spraken wij over: hoe je gelukkig kunt worden of zijn. Deze week gaan wij waarschuwen voor wat ogenschijnlijk geluk brengt, gelukbrengende amuletten, maar welke in feite oorzaak kunnen zijn van ziekte, ongeluk, tegenslag, onnodige tranen en verdriet! Bijgeloof is geen geloof!!

Het dragen van amuletten was een veel voorkomende gewoonte in het oude Oosten ter bescherming. Het werd gedragen aan de nek, handen of voeten. Hier kan men het ook vinden aan de binnenspiegels van de auto.

Het dragen van amuletten is afgoderij!

26 Het gewicht nu der gouden ringen, die hij gevraagd had, bedroeg zeventienhonderd gouden sikkels, afgezien van de maantjes, de oorhangers en de roodpurperen klederen, die de koningen van Midjan gedragen hadden, en afgezien van de kettinkjes, die hun kamelen aan de hals droegen.27 Gideon dan maakte daarvan een efod en plaatste die in zijn stad Ofra. Daar bedreef geheel Israel er overspelig afgoderij mee; hij werd voor Gideon en zijn huis tot een valstrik.Richt.8

Men gelooft er een zekere bescherming in te vinden, tegen ongelukken, helaas!Het woord amulet betekent “ bezwerend fluisteren”.Het is een voorwerp waarop men zijn vertrouwen stelt, of waarover een vloek werd uitgesproken. Het was vroeger het gekende “belezen”, wat voorkomt in de hekserij, kloosters en abdijen.

God laat weten dat het werkt als een valstrik voor vogels. Het heeft invloed op de ganse familie. Het is aantrekkelijk, de nieuwsgierigheid en de onwetendheid vangt enorm vele mensen.

God waarschuwde ernstig!

De profeet Ezechiël (13) geeft ons ook licht voor de gevaren van het dragen van allerlei amuletten.

17 En gij, mensenkind, richt u tegen de dochters van uw volk, die naar eigen inzicht profeteren; profeteer tegen haar, 18 en zeg: Zo zegt de Here HERE: wee haar, die toverbanden binden om alle polsen en die sluiers winden om het hoofd van groot en klein, om zielen te vangen! Zoudt gij zielen vangen van mijn volk en uw eigen zielen in het leven behouden? 19 Gij ontheiligt Mij bij mijn volk voor handen vol gerst en voor brokken brood, om zielen te doden die niet sterven moesten, en om zielen in het leven te behouden, die niet moesten blijven leven, doordat gij mijn volk beliegt, dat naar leugen hoort.
20 Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, Ik keer Mij tegen uw toverbanden, waarmee gij de zielen als vogels vangt, Ik zal ze van uw armen rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels vangt.
21 Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw hand redden, het zal niet langer tot een prooi in uw handen zijn. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben.
22 Omdat gij het hart van de rechtvaardige bedroefd hebt met leugen, terwijl Ik hem geen smart aandeed, en de handen van de goddeloze gesterkt hebt, opdat hij zich niet van zijn boze weg zou bekeren en leven, 23 daarom zult gij niet langer bedrieglijke dingen schouwen en waarzeggerij plegen; Ik zal mijn volk uit uw hand redden. En gij zult weten, dat Ik de HERE ben.

Deze toverbanden waren versierde amuletten. Deze amuletten hadden magische krachten door de werking van demonische machten. Het zou boze geesten moeten afwenden! Het waren kleine beeldjes van bepaalde afgoden. Het binden rond de polsen en het hoofd, was een korte ceremonie uitgevoerd door de waarzegsters. De betekenis van dit binden lag erin dat deze mensen nu ook onder invloed stonden en gebonden werden aan deze paranormalen, net als marionetten! Marionetten zijn in de macht gekomen van iemand anders, die aan de touwtjes trekt. God richt zich tot de waarzeggers die amuletten verkopen, en zijn volk belogen met een oordeel. Deze praktijken brachten veel winst op, het werd een handeltje. Het is er vandaag opnieuw. Nog steeds worden zulke zaken vastgesteld.

Voorbeeld:

Een landbouwer gaat met zijn kind dat kinderlamming had naar een bijzondere “charlatan”,waarzegger, magiër. Het kind werd inderdaad werkelijk tot ieders verbazing genezen. Het kreeg een amulet mede, dat het steeds aan de nek diende te dragen. Dit was een klein lederen zakje. Enkele jaren later vond de vader, hem plots dood op zijn hofstede. Hij nam die amulet in zijn handen en deed het open. Hij kon zijn ogen niet geloven! Daarin stak slechts een briefje met de volgende woorden: “Deze ziel behoort de satan toe!”

Ook de profeet Jesaja(3) waarschuwt het volk voor deze dingen:

18 Te dien dage zal de Here wegnemen de pronk der voetringen, de voorhoofdbanden, maantjes,19 oorhangers, armbanden, sluiers,20 hoofddoeken, voetkettinkjes, gordels, reukflesjes, tovermiddelen, 21 zegelringen, neusringen,22 feestgewaden, mantels, omslagdoeken, tasjes, 23 handspiegels, onderkleding, hoofdtooi en overkleding. 24 Dan zal er in plaats van balsemgeur vunsheid zijn, in plaats van een gordel een touw, in plaats van haarvlechten kaalheid, in plaats van een pronkgewaad omgording met een rouwkleed, een brandmerk in plaats van schoonheid.

Al deze versieringen, waren ook gezien als geluksbrengers, in een eerste zicht niet zo erg, tot men begrijpt dat God een oordeel brengt over wie zulke dingen wil dragen. Op de oorhangers stonden toverspreuken beschreven.

Onder de tovermiddelen welke hier zijn beschreven kunnen wij als voorbeeld een oud gebruik aanhalen, namelijk de zeeschelp.

Men nam een zeeschelp, men sprak een vloek uit in de schelp, en bezorgde dan deze schelp aan iemand. Wie het ontving was zich niet bewust wat daarmede was gebeurd. Amuletten zijn tovermiddelen, en gevaarlijk. Bijzonder op te letten voor amuletten gekregen of gekocht bij waarzeggers,kaartleggers,pendelaars,handlezers enz. De gevolgen zijn niet in te schatten, in ieder geval leggen ze constant een binding op uw gedachten, bewust of onbewust.

Dit soort van gevaarlijk bijgeloof deed zijn intrede in het christendom. Wij bedenken de schapulieren destijds. Paternosters aan de autospiegel! De kleine afgodsbeeldjes van “heiligen” in goud of zilver. Paasnagels enz.

Voorkom ongeluk en tegenslag door reiniging!

In het O.T. vinden wij ook een reiniging, een zuivering, van al deze dingen die ongeluk en allerlei vorm van kwaad kunnen brengen in uw leven.

1 En God zeide tot Jakob: Maak u reisvaardig, trek naar Betel, blijf daar, en richt er een altaar op voor de God, die u verschenen is, toen gij vluchttet voor uw broeder Esau. 2 Toen zeide Jakob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen.

3 Laten wij ons dan gereed maken en naar Betel trekken, en ik zal daar een altaar oprichten voor die God, die mij geantwoord heeft ten dage mijner benauwdheid, en die met mij geweest is op de weg die ik gegaan ben.

4 Toen gaven zij Jakob al de vreemde goden die in hun bezit waren, en de ringen die in hun oren waren, en Jakob begroef ze onder de terebint die bij Sichem is.Gen.35

clip_image002Wij moeten waakzaam zijn ook bij het aankopen van nieuwe klederen, en letten op de symbolen welke soms zijn aangebracht op de etiketten. Je kunt het eenvoudig wegknippen. Verwijder alles wat met bijgeloof en afgoderij te maken heeft in uw huis. Veel verdriet kan er ontstaan door onwetendheid en onwetendheid is duisternis.

Psalmen 119:105 Uw woord ( de Bijbel) is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.(levensweg).

BIJBELDAG ODK

Over BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 35 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Stuurt wekelijkse e-mails met Bijbelstudies op aanvraag van mensen welke hun eigen gemeente (kerk) verlieten omwille van dwaalleer. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was oudste van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant ging spreken in vele gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. Vg. Br.Gaytant startte de eerste huisgemeente te Veurne in 1994, en sinds 2008 een huisgemeente te Geraardsbergen. Vanaf september 2014 te Oostduinkerke. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.
Dit bericht werd geplaatst in EXTRA INFO, HET OCCULTE, THEMA en getagged met . Maak dit favoriet permalink.