DE VLOEK VAN HET VOORGESLACHT

HET BEZOEKEN  VAN HET VOORGESLACHT

clip_image002_thumb5

Wanneer wij lezen in de Bijbel, dan doen wij ontdekkingen die ons wel eens stil kunnen doen staan. Vele mensen lopen rond met vragen waarop men heel uitzonderlijk een bevredigend antwoord kan geven. Waarom heb ik dezelfde kwaal of ziekte van mijn vader of grootvader. Ziekten kunnen erfelijk en ongeneeslijk zijn? Mijn voorouders waren rijk, en nu is onze familie arm geworden, waarom? Waarom wordt onze familie achtervolgd door ongelukken en tegenslagen? Waarom komen in families bijna iedereen tot geloof en in andere families niemand? Heeft dit alles te maken met een mogelijke vloek? Laten wij eerst zien naar ons levensbegin.

DE OPVOEDING MET OF ZONDER GOD

13 De HERE zegt: Omdat zij mijn wet verlaten hebben, die Ik hun had voorgelegd en niet aan mijn stem gehoor gegeven noch daarnaar gewandeld hebben, 14 maar gewandeld hebben naar de verstoktheid van hun hart, achter de Baals aan, zoals hun vaderen hun hadden geleerd. 15 Daarom, zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Zie, Ik spijzig hen met alsem, Ik drenk hen met gifsap;16 Ik verstrooi hen onder de volkeren die zij niet kennen, zij noch hun vaderen, Ik zend hun het zwaard achterna, totdat Ik aan hen een einde zal gemaakt hebben. 17 Zo zegt de HERE der heerscharen: Let op, roept de klaagvrouwen, dat zij komen, zendt tot de wijze vrouwen, dat zij komen,18 dat zij zich spoeden om over ons een weeklacht aan te heffen, zodat onze ogen van tranen vloeien en onze oogleden van water stromen. Jeremia 9

Kinderen zijn zeer afhankelijk van die mensen die hen opvoeden, vroeger, waren dat de ouders, vandaag zijn dat  meer de scholen, onthaalmoeders, grootouders, en de ouders. Doch de ouders blijven in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen in een normale wereld.

De vloek van het voorgeslacht is afhankelijk van wat men de kinderen leert(v.14) Kinderen kunnen opgevoed worden in het licht van de waarheid of naar goddeloze wereldse normen. De Bijbel geeft de ouders veel raad, bijzonder de moeders die hun kinderen bijbels christelijk willen opvoeden.  Kinderen die willen luisteren naar de evangelische waarden, zullen later ondervinden dat dit tot zegen is, en hen gelukkig kan maken, met of zonder geld, met of zonder diploma’s. Ze leerden dat de zin van het leven zich zal openbaren na het sterven.

Voorbeeld: twee zaden in de baarmoeder. De ene zegt tegen de andere hoelang zal dat hier duren, de andere negen maanden. De andere, en dan is het gedaan? Neen, zegt de andere dan zal het pas echt beginnen!  Kinderen kunnen op wereldse wijze een opvoeding krijgen, met goede menselijke bedoelingen, doch het fundament is falend, en niet tot zegen, maar wel tot vloek. Wij zien geslaagde mensen in het leven, doch met veel verdriet en tranen. De zin van het leven is niet begrepen. (v.18).

8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet; SPREUKEN 1 9 God vergeet de zonden van de voorouders niet!

14 De ongerechtigheid van zijn vaderen blijve bij de HERE in gedachtenis, en de zonde van zijn moeder worde niet uitgewist; 15 dat deze bestendig voor de HERE zijn, opdat Hij hun gedachtenis van de aarde verdelge; Ps. 109

David bidt in feite dat God ook de voorouders van zijn vijanden voor ogen wil houden. Deze zonden worden niet uitgewist! Na de dood is het te laat om vergeving te krijgen. Hedendaagse zijn er die ook dat soort van dwaling brengen,dat men vergeving kan krijgen na de dood! Het nageslacht kan bidden om vergeving en daardoor de vloek van de zonden verbreken welke op hen zou kunnen rusten. Zo’n oprecht gebed kan zonder veel omhaal wel tot zegen zijn in uw leven en een ommekeer kunnen brengen in uw levensomstandigheden en uw geestelijk leven.

Zo’n gebed vinden wij ook in psalm 79

Ps 79:8 Reken ons de ongerechtigheid der voorvaderen niet toe, uw barmhartigheid kome ons haastig tegemoet, want wij zijn zeer verzwakt.

Mt 12:32 Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende.

Heb 9:27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel,

DE GEVOLGEN van EEN MOGELIJKE vloek KUNNEN voor het nageslacht RAMPZALIG ZIJN!

12 Maar nadat onze vaderen de God des hemels hadden vertoornd, gaf Hij hen over in de macht van Nebukadnessar, de koning van Babel, de Chaldeeër; en die heeft dit huis verwoest en het volk naar Babel weggevoerd. Ezra 5

Het nageslacht van Israël werd weggevoerd als straf. Uw land verlaten, uw huis verlaten, uw werk verlaten enz.  Het was een nationale ramp welke het volgende geslacht onderging. Ook de profeet Daniel was nog jong en werd weggevoerd naar Babel..  De profeet was zich goed bewust wat er gebeurde en wat zijn voorouders hadden gedaan.

3 En ik richtte mijn aangezicht tot de Here God om te bidden en te smeken, in vasten en in zak en as. 4 ¶ En ik bad tot de HERE, mijn God, en deed schuldbelijdenis en zeide: Ach Here, Gij grote en geduchte God, die vasthoudt aan het verbond en de goedertierenheid jegens hen die U liefhebben en uw geboden bewaren; 5 wij hebben gezondigd en misdreven, wij hebben goddeloos gehandeld en zijn wederspannig geweest; wij zijn afgeweken van uw geboden en van uw verordeningen, 6 en wij hebben niet geluisterd naar uw knechten, de profeten, die in uw naam gesproken hebben tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen, en tot het ganse volk des lands.Daniel 9

11 Ja, geheel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons uitgestort de met een eed bekrachtigde vloek, welke geschreven staat in de wet van Mozes, de knecht Gods, want wij hebben tegen Hem gezondigd.

16 Here, mogen naar al uw gerechtigheid uw toorn en uw grimmigheid zich toch afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg; want om onze zonden en om de ongerechtigheden onzer vaderenzijn Jeruzalem en uw volk tot een smaad geworden voor allen om ons heen.

Israël onderging de vloek welke beschreven staat in de wet. Dit kunnen wij vandaag nog steeds vaststellen;

Oorzaak van deze mogelijke vloek: ALLE VORM VAN AFGODERIJ  EN OCCULTISME VAN HET VOORGESLACHT.

4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, 6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ex.20

Wanneer wij nadenken dat de mogelijkheid tot bezoeking ( mogelijkheid dat de satan en andere demonen kunnen toeslaan) bestaat, wanneer de mens zich bezondigd aan gesneden of gegoten beelden welke afgoderij zijn, dan zullen wij dubbel voorzichtig zijn, bijzonder omdat wij leren dat daar een vloek over komt.

Voorbeeld van bezoeking over het nageslacht

Jer 29:32 daarom zo zegt de HERE: Zie Ik doe bezoeking aan Semaja, de Nechelamiet, en zijn nageslacht; van de zijnen zal niemand onder dit volk wonen en hij zal het heil niet zien, dat Ik mijn volk breng, luidt het woord des HEREN, omdat hij afval van de HERE gepredikt heeft. Het ging hier over een valse profeet, die sprak zonder door God te zijn gezonden, hij predikte afval van de here. Ook zijn nageslacht werd bestraft. Voor wij tot geloof kwamen brachten wij valse leer aan onze kinderen door de bestaande traditie. Ook dit is een iets wat beleden moet worden, omdat de vloek verbroken kan worden.

Processie afgoderij

6 Zij schudden goud uit hun buidel en wegen zilver in een weegschaal; zij huren een goudsmid, opdat hij er een god van make. Zij knielen, ook buigen zij zich neder. 7 Zij heffen hem op de schouder, zij torsen hem en zetten hem neer op zijn plaats; daar staat hij, hij wijkt niet van zijn plaats. Al schreeuwt iemand tot hem, hij antwoordt niet, uit de benauwdheid redt hij hem niet.Jes.46

Hoeveel Mariabeelden en andere heiligenbeelden worden niet op de schouder gedragen in processies? Het is niet voor niets dat ons Vlaanderen reeds verschillende generaties onder een vloek ligt, bezaait met militaire kerkhoven!

Hedendaagse afgoderij

Col 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,

HET VERBREKEN VAN DE VLOEK VEROORZAAKT DOOR HET VOORGESLACHT

Het verbreken van vloeken gebeurt slechts door een gebed in geest en in waarheid.

VERBREKING
VAN DE VLOEK OVER HET VOORGESLACHT

Het is een gebed dat zeer werkzaam is en we hebben dat ook meerdere malen mee mogen maken. Bevrijding van vloeken van het voorgeslacht. Gebruik daarvoor vrijwillig en oprecht dit gebed, of uw eigen woorden.

“Ik wil U vergeving vragen voor alle zonden, fouten en
tekortkomingen, die ik heb begaan.
Wilt U alles wegwassen door Uw kostbaar bloed, dat U ook voor mij hebt vergoten op Golgotha.
Heer, ik wil U ook vergeving vragen namens mijn hele voorgeslacht. U alleen weet, wat hun werkelijke zonden waren. Maar omdat het vele geslachten zijn, kan ik ook zelf begrijpen, dat bijna alle voorkomende zonden, ook in mijn voorgeslacht hebben plaatsgevonden. Ik vraag U vergeving voor mogelijke banden, die er waren met het occulte en alles wat mij van God wil afhouden.

Ik denk specifiek aan banden
met de Vrijmetselarij, spiritisme, satanisme, toverij en waarzeggerij. Ik vraag U vergeving voor alle overeenkomsten en contracten, die zijn afgesloten met satan en alle bloedoffers, die daarbij zijn gebracht. Ik vraag U vergeving voor alle
uitgesproken vervloekingen, bezweringen en gebondenheid. Ik vraag U of U dit alles wilt wegwassen met Uw verzoenend bloed en daarmee ook de kracht ervan wilt verbreken.

Ik vraag U vergeving voor
mogelijke bloedschuld, die er op mijn voorgeslacht ligt:

Ik denk aan de mogelijkheid
van moorden, die zijn gepleegd, aan abortussen, die zijn voorgekomen en aan
mensen, die zijn omgebracht voor hun overtuiging of zelfs als offer. Wilt U deze schuld van mijn voorgeslacht afnemen en ons wassen door Uw bloed. 
Ik vraag U vergeving voor onreinheden, die er mogelijk in mijn voorgeslacht zijn geweest:

Ik denk aan de mogelijkheid van buitenechtelijke seksuele relaties, die U in Uw woord verbiedt: hoererij, incest, verkrachtingen, overspel, homoseksuele daden en contact met dieren. Heer, wilt U dit alles wegwassen met Uw kostbaar bloed.

Heer, ik dank U dat ik met Uw kostbaar bloed ben vrijgekocht ook van die dingen, die door mijn voorouders op mij zijn overgeleverd, in Jezus naam!

Heer, U komt toe alle lof en eer, Amen.

zaaier