HET OCCULTE BOS

HET OCCULTE BOS

Wij gaan deze avond een wandeling maken door een wereld welke behoort tot de boze machten. Deze wereld leeft in een grote duisternis, een onwetendheid, veel verzwegen nieuwsberichten, ongekende perscensuur, onzichtbare gevaren voor de mensen die God niet persoonlijk kennen. De Bijbel is een licht op ons pad en God geeft zijn kinderen de raad waakzaam te zijn.

In een bos staan vele bomen, doch deze avond kunnen wij niet stilstaan bij alle bomen, want het zijn er veel te veel, en er komen jaarlijks nieuwe gevaren op ons af.

WAT ZIJN DEMONEN? HOE ZIJN DEMONEN? WAAR ZIJN DEMONEN?

Wat zijn demonen?

Het zijn afgevallen engelen,boze geesten, boodschappers onder leiding van de satan. Ze gaan in feite schuil achter heidense afgoden. Het zijn ook de geesten van gestorven reuzen! Reuzen waren een vrucht van afgevallen engelen en mooie vrouwen, welke seks hadden. Ze leefden in de dagen van Noach. Ze keren terug!

39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen? 40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. 41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Matth25

Deut.32

16 Zij verwekten Hem tot naijver door vreemde goden, met gruwelen krenkten zij Hem;

17 zij offerden aan de boze geesten, die geen goden zijn, aan goden, die zij niet hebben gekend , nieuwe goden, die kort tevoren opgekomen waren, voor welke uw vaderen niet gehuiverd hadden.

Het zijn  geesten van gestorven reuzen, die niet terug tot God mogen komen. Het kunnen wel eens onder een andere vorm de veel besproken aliens te zijn, afgevallen engelen, welke een nieuw evangelie willen brengen, een vals evangelie, vandaar dat het Vaticaan daar open voor staat! Het zijn vervloekten. Ze schuilen achter afgoderij van de heidenen. Bijzonder de mammon, en vele andere afgoden of gruwelen.

Bijvoorbeeld:Wie naar porno kijkt, begrijpt niet altijd dat hij onder invloed van de demonen komt. Wie Maria aanbidt en andere heiligen, of amuletten bv, verwekken God tot naijver. Je ziet ze niet, ze schuilen, zijn verborgen,occult. Paulus noemde ze overheden, wereldbeheersers, boze geesten in de hemelse gewesten. Hun machtsgebied is de duisternis, het occulte. ( Luk.22:53). Ze hebben vrijheid in de hemelse gewesten.

Hoe zijn en werken deze demonen?

Het zijn geestelijke wezens. Ze zijn niet waarneembaar. Ze hebben een eigen wil en een gevoelsleven.Ze zijn verstandig en sluw en hebben een naam. Voorbeeld hieronder:

Markus 5

8 Want Hij zeide tot hem: Onreine geest , ga uit van deze mens. 9 En Hij vroeg hem: Hoe is uw naam ? (-10a) En hij zeide tot Hem: Mijn naam is legioen, want wij zijn talrijk. 10 (-10b) En hij smeekte Hem dringend hen niet buiten het land te zenden. 11 Nu werd daar bij de berg een grote kudde zwijnen gehoed. 12 En zij smeekten Hem, zeggende : Zend ons in de zwijnen, dat wij daarin varen.

Ze kunnen ziekten ontwikkelen en duivelse kracht ontwikkelen in bezetenen. Ze dreven hier de zwijnen in de afgrond. Ze hebben macht over het lichamelijke, het vleselijke. Een bezetene heeft zijn lichaam niet altijd meer onder controle. Denk ook maar aan de naaktloperij. Mensen kunnen gevangen worden door allerlei demonische machten.

Bv : Marcus 5

2 Zodra Hij het schip verliet, kwam Hem uit de grafspelonken een man tegemoet, die door een onreinen geest was bezeten.3 Hij had zijn verblijf in de graven, en niemand kon hem zelfs met ketens meer binden;4 meermalen reeds was hij met voetboeien en ketens gebonden, maar hij had de ketens stuk getrokken en de voetboeien verbroken. Niemand was in staat hem te temmen.

5 Dag en nacht was hij in de grafspelonken en op de bergen, waar hij schreeuwde, en zich met stenen sloeg.6 Toen hij van verre Jesus zag, snelde hij toe, viel voor Hem neer,

7 en schreeuwde het uit: Wat hebt Gij met ons te maken, Jesus, Zoon van den Allerhoogsten God? Ik bezweer U bij God, mij niet te gaan kwellen.8 Want Hij had hem gezegd: Onreine geest, ga uit van dien man!9 Nu vroeg Hij hem: Hoe is uw naam? En hij zei Hem: Legioen is mijn naam, want we zijn velen.10 En hij bad Hem dringend, hem toch niet buiten die streek te bannen.

11 Nu liep daar bij de berg een grote troep zwijnen te grazen. 12 Ze smeekten Hem, en zeiden: Zend ons naar de zwijnen, opdat we daar ingaan. 13 Hij stond het hun toe. Toen gingen de onreine geesten uit, en wierpen zich op de zwijnen. En de troep van ongeveer twee duizend plofte van de steilte in het meer, en verdronk in het meer.

Ze hebben buitengewone lichamelijke kracht. Zichzelf kwetsen, de hand aan zichzelf slaan. Demonen hebben een naam. Bij uitdrijving is de naam van de demon belangrijk. Bij uitdrijving dient men de plaats aan te duiden die de Here gebied. Wie kan uitdrijven, ieder die voldoende vertrouwen heeft, en recht in zijn schoenen staat als wedergeboren christen. Gebed en vasten is uiterst belangrijk.

1 ¨Petrus 5

8 Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. 9 Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten .

Voorbeeld : Judas. Hij verleidde hem om de Heer de verraden. Hij werd zelf verslonden door zelfmoord.

Waar zijn demonen?

Ze zijn werkzaam op aarde en onder de mensen. Bijzonder zijn ze werkzaam achter dictators, koningen, presidenten en andere regeerders. Ieder ongelovig mens kan een woonplaats worden van demonen, met alle gevolgen van dien, deskundigen zonder het ware geloof zijn blind op dit vlak.

1 Kon.22

19 Micha zeide: Daarom, hoor het woord des HEREN. Ik zag de HERE op zijn troon zitten, terwijl het ganse heer des hemels aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand stond. 20 En de HERE zeide: wie zal Achab verleiden, zodat hij optrekt en sneuvelt te Ramot in Gilead? De een zeide dit en de ander dat. 21 Toen trad er een geest naar voren en stelde zich voor de HERE en zeide: ik zal hem verleiden. De HERE vroeg hem: waarmede? 22 Hij antwoordde: ik zal heengaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zeide Hij: gij moet hem verleiden, en gij zult er ook toe in staat zijn ; ga heen en doe het.

Alles wat ze doen staat onder Gods controle. Wij zien hier dat ze enorme invloed kunnen maken op mensen. Christenen moeten hierom niet angstig zijn, want dezen weten dat die macht verbroken werd aan het kruis.

ONGEHOORZAAMHEID AAN DE BIJBEL

EEN OPEN POORT VOOR SATAN.

1 sam 15

23 Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij en ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.

Elke ongehoorzaamheid, eigenzinnigheid is een invalshoek voor demonische machten. Een christen kan opnieuw slachtoffer worden, indien hij Gods woorden verwerpt.

Koning Saul wilde alles wat waardevol was in zijn ogen niet slaan met de ban. Wat een vloek was in de ogen van God, wilde Saul sparen uit angst voor het volk zogezegd. Het doet me denken aan horoscoopbeelden in goud die men aan de nek draagt, dienen verwijderd te worden, ook al is het goud!

Wat is het dienen van terafim?

We komen de terafim tegen in de religie van de Syrische stammen, waarvan Abraham en zijn geslacht zich losgemaakt hadden (Gen. 31:53; 35:2 <#Ge 31.53 35.2>; Joz. 24:2, 14v <#Jos 24.2,14>). Toen bij de Mesopotamische volkeren de sterrendienst reeds lang volkscultus geworden was, gebruikte de koning van Babel ook nog terafim (Ez. 21:21 <#Eze 21.21>).

Genesis 35:2 Toen zeide Jakob tot zijn huis en tot allen die bij hem waren: Doet weg de vreemde goden die in uw midden zijn, reinigt u en verwisselt uw klederen.

Terafim zijn huisgoden van Babelse oorsprong en overgenomen door de Romeinen en het naamchristendom, onder de vorm van “heiligenbeelden”. Afgodbeeldjes welke als het ware elk hun bedoeling hadden. Een beeldje voor bescherming,  geluk, liefde, het weer, enz. Israël herviel in de afgoderij, en ook dit soort behoorde erbij. Ook het christendom wilde iets in die aard, en zo kregen wij de afgodsheiligen bv : St. Antonius bij verlies van zijn geld, of een andere tegen tandpijn, enz. Het oude gekende “dienen”.

Zij werden vereerd door de afstammelingen van Nahor en, onder hun invloed, ook door de Hebreeën. Daarom nam ook Rachel (zie artikel) buiten Jakobs medeweten de terafim van haar vader Laban mee (zie artikel Laban; vgl. Gen. 31:19, 30, 32 <#Ge 31.19,30,32>).

Anderen wijzen erop dat het dienen van terafim, ook het vereren met brandende kaarsen en aanspreken van een portret van een overleden familielid zou zijn. Doch dit lijkt mij meer spiritisme.kaartleggers en helderzienden –

Kaartleggen. Het kaartleggen komt weer op. De toekomst voorspellen is eeuwenoud. Paranormale gaven spelen hierbij een rol. De kaarten zijn een medium.Telepathie, het gedachtelezen spelen ook een rol. God heeft het verboden!