WAT IS BEZETENHEID?

In de Bijbel lezen wij verschillende malen over bezetenheid. In het dagelijkse leven ten tijde van Jezus vinden we meer over dit soort van voorvallen. Vandaag kunnen wij vast stellen dat dit soort van demonische vormen, opnieuw en langzaam terugkeert, wat er op wijst dat Jezus terugkomt, en de duistere machten zich opnieuw meer gaan manifesteren in de maatschappij. Anderzijds stellen wij vast dat nog steeds mensen niet geloven in het bestaan van boze geesten en duistere machten, welke hen kunnen ziek maken naar lichaam en ziel.

Wij leren over een optreden van Jezus zelf in het evangelie van Lucas 8:27-39.

Jezus ontmoet een bezeten man komende uit de stad Gadara.

Een man welke was verstoten uit de maatschappij en daarom ook verbleef in een armzalige toestand en wonende op een kerkhof en in de grafspelonken bij de doden. Een gevaarlijke dakloze, zonder kleding, iedereen kende hem.

Wij kunnen ons even de vraag stellen: Wat was er deze man overkomen?

Hoe werd hij door demonen overweldigd? Hoe kon hij zichzelf niet meer zijn? Over dit feit lezen wij in dit verhaal niets, en toch is dit zeer belangrijk. Hierop geeft de Bijbel op andere plaatsen uitleg.

Gadara was een stad waar de Romeinen tempels en vele andere gebouwen hadden gebouwd naar hun cultus, met hun vele afgodenbeelden. Het aanbidden van zon en maan. Ro 1:25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Aan deze afgodsbeelden werden er ’s morgens vroeg offers gebracht, en dit soort zaken is gevaarlijker dan mensen beseffen. God heeft dit streng verboden:

35 Met hen toch had de HERE een verbond gesloten en hun geboden: Gij moogt geen andere goden vereren, u voor hen niet nederbuigen, noch hen dienen of aan hen offeren.2 Kon.17

Wie naar God niet wil luisteren, mag straf (bezoeking)verwachten, en kent geen geestelijke bescherming. (Joz.22:23). Ook zijn er nog tal van andere oorzaken waardoor men demonisch kan belast worden als bv: Hekserij, magie,waarzeggerij, drugs, porno, geesten van doden oproepen,New Age, het vereren van beelden, occulte muziek,amuletten, enz…

Angst.

(28) Hier zien wij een reactie van deze bezeten persoon, een panische angst. Angst is zeer kenmerkend voor demonisch belaste mensen. 1Sa 16:14 Maar van Saul was de Geest des HEREN geweken, en een boze geest, die van de HERE kwam, joeg hem angst aan. Koning Saul werd ongehoorzaam, en bezocht een spiritiste. De meeste ernstige angstgevoelens wijzen naar een occulte achtergrond.

Bovenmenselijke kennis.

De Geraseen had Jezus nog nooit gezien, en hij merkte op dat Jezus de Zoon van de Allerhoogste God was, hij viel aan zijn voeten! Deze paranormale kennis kwam van de demonen welke in hem woonden. Zo is het zeer aan te raden als ongelovige dit soort van mensen te mijden. Een ongelovige heeft geen macht om te spreken in de naam van Jezus, en kan slechts ongewild ook medeslachtoffer worden.

(29) Het bevel van Jezus tegenover de demon, was oorzaak dat deze boze geesten angstig werden voor pijniging of foltering. Lu 12:5 Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!

Deze boze geesten weten van de hel, een plaats van eeuwige pijniging. Voor hen is dit een realiteit, hun latere bestemming, samen met allen die de waarheid niet hebben willen geloven.

Extreme lichamelijke macht.

(29) De bezetene verbrak ijzeren voetboeien en ketenen in momenten van razernij. Zo zien wij dat gedemoniseerde mensen buiten hun eigen wil om, in staat zijn tot onverklaarbare acties. Zo zien wij dat deze man niet verder naar zijn eigen wil kon handelen, hij werd door deze boze geesten meegesleurd naar eenzame en verlaten plaatsen. Hij was niet in staat om zelf weerstand te bieden.

Deze boze geesten hebben nooit rust, net als de goddelozen. 22 Maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt de HEERE.Jes.48

Demonen zoeken steeds om rust te vinden in dorre en doodse plaatsen, indien ze geen lichaam bezitten.

Lu 11:24 Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, en als hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren.

Mensen die eens bezeten zijn geweest en verlost door Christus, dienen blijvend waakzaam te zijn. Ze mogen geen enkel risico nemen, Bijbelkennis is in deze gevallen erg belangrijk.

Macht tot uitdrijving.

Jezus sprak de demonen aan. Aan hun reactie kunnen wij weten, dat ze ogenblikkelijk zijn autoriteit hadden herkend, en Hem gehoorzaam wilden zijn. Hun schrik lag erin te worden gezonden naar de afgrond, de hel.

Exorcisme kan slechts gedaan worden door wedergeboren christenen, welke kunnen en mogen spreken in de autoriteit van Jezus zelf. Indien ze angstig zijn, dienen ze dit over te laten aan anderen. (Hand.19:15). Jezus gebruikte geen gewijd water, kruisbeelden, of dergelijke zoals in sensatiefilms.

Jezus leerde zijn discipelen te handelen met een gelovig gebed.

28 En toen Hij een huis was binnengegaan, vroegen zijn discipelen Hem, terwijl zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven?

29 En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan door niets uitvaren, tenzij door gebed.Marc.9

Legioen, vele boze geesten verlieten die mens, en voeren in de zwijnen. Het woord Legioen werd toen gebruikt voor 5000 Romeinse soldaten, en dit woord was zeer bekend. De ganse wereld week voor deze overwinnende legers.

De Joden aten geen zwijnen, toch kweekten ze zwijnen omwille van hun handel, met de Romeinen.

Zo liet dan Jezus zien aan deze bezetene, in welke levensgevaarlijke situatie hij was terechtgekomen. Deze boze geesten jaagden de zwijnen op, om ze in het meer te verdrinken. Kwaad doen is hun werk. Hoeveel opgejaagde mensen komen vandaag niet om? Iedere zelfmoordpoging is demonisch!

Wat is belangrijk?

Meteen wilde Jezus Zijn volk leren, wat het belangrijkste was:

Het redden van een mensenleven of de winst van de zwijneboeren. Geld werd belangrijker dan hun God of medemens.

Soms stelt men de vraag: Hoeveel is een mensenleven waard? Voor God staat het boven alles!

Hoeveel leed en ziekte bestaat er niet, ontstaan door werking van demonen, bij mensen die door onwetendheid, ten gronde gaan. Mensen zijn op zoek naar het paranormale, het zesde zintuig, en lopen gevaar, hun geestelijke en lichamelijke gezondheid te verliezen. Men dient God te zoeken, die vandaag nog te vinden is! Wie Hem kent zal niet meer verworpen worden, en heeft een wonderbare toekomst.

Hos 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Jezus illustreerde hier hoe zijn Vader dacht over het gedrag van Zijn volk. Handel drijven zonder rekening te houden met de medemens en met God, brengt vroeg of laat alle verdienste ten gronde!

Ook vandaag en morgen zal men vast moeten stellen dat wanneer mensen handel drijven zonder rekening te willen houden met de regels van de levende God, al hun winst zeer vergankelijk zal blijken, en veel verdriet zal veroorzaken.

1Ti 6:10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

Het volk zag wat er gebeurd was, toen ze de bezetene zagen aan de voeten van Jezus, gekleed en bij zijn verstand! Opnieuw gezond van geest.

Deze man wilde graag in de aanwezigheid van Jezus blijven, hij had God leren kennen! Hij was tot ware rust gekomen, en genezen, zijn leven had opnieuw weer zin.

Jezus gaf hem een opdracht:

vertel de mensen wat God aan u heeft gedaan.