GEBEDSGENEZING IN DE BIJBEL

Is er iemand bij u ziek? (Jacobus 5)

melaats

Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.17 Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang;18 en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Jacobus 5

Jacobus, een dienstknecht van God, gaf richtlijnen voor de eerste christenen. Hij leerde ook wat ze moeten doen, wanneer er iemand onder hen ernstig ziek was in hun gemeente. Hij sprak hier duidelijk over het zieke lichaam. In vers 13 heeft hij het over de zielslijdende mensen, als verdriet, moedeloosheid, depressie, enz. Een hart vol haat, nijd, jaloersheid, en dergelijke welke gevaarlijk zijn voor de gezondheid van het lichaam. Volgens Dr. Caroline Leaf, bekende Amerikaans hersenspecialiste, worden veel van de tegenwoordige ziekten, voor 87% veroorzaakt in het gedachteleven van een mens! Ze spreekt over een epidemie van giftige emoties!

Laat de oudsten komen, dit zijn de leidende broeders. Het initiatief gaat wel uit van de zieke broeder of zuster zelf. Hier zijn het niet, de christenen met de “gave van genezing” die gevraagd moeten worden.(1 Kor.12:9). (voor de ongelovigen).

De zieke kan de hand van God soms zien in zijn ziekte, en de oorzaak ervan bedenken. De oude Egyptenaren dachten vroeger altijd, dat ziekte ontstond door zonden als jaloersheid, haat, nijd, ruzie enz. Zij aanbaden dan hun afgod Isis en smeekten om genezing.

Mirjam had ruzie en sprak kwaad over haar broer Mozes, en ze kreeg plots melaatsheid. Haar kwade gedachten, veroorzaakten dit. De Bijbel, Gods woord, leert dat er dus een verband bestaat tussen de werking van de geest en het lichaam.

16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander,

opdat gij genezing ontvangt.

Zonden kunnen oorzaak zijn van ziekte. Maar de zieke mag niet twijfelen aan de vergeving, wanneer men om vergeving bidt. Men mag niet twijfelen dat God alles kan genezen onder Zijn Bijbels-christelijke voorwaarden.

Het elkander vergeven, is ook een noodzaak, in ruzie leven met een ware broeder of een zuster is een hinder tot genezing. Jacobus gaat toch uit van de overtuiging dat ziekte kan veroorzaakt worden door de persoonlijke zonden van een mens, of andere mensen. Opgekropte woede, jaloersheid, nijd, kwade gedachten, kunnen een mens ziek maken. (Giftige stoffen in de hersenen?) Iemand pesten kan hem ziek maken. Wij nemen enkele voorbeelden waarbij de Bijbel duidelijk aantoont dat er een direct verband bestaat tussen de ziekte en zonde. Bv. Het overspel van Koning David.

1 Een leerzaam gedicht van David. Gelukkig is hij wiens misstap vergeven en zonden niet meer gezien worden.2 Gelukkig is hij, aan wie de HERE zijn zonde niet toerekent en wiens innerlijk eerlijk en oprecht is.3 Zolang ik mijn zonde niet beleed, kwijnde ik weg. Ik was de hele dag tot tranen toe bewogen.4 Dag en nacht voelde ik hoe U tot mijn geweten sprak. Ik schrompelde in elkaar als bij grote hitte. 5 Toen heb ik U al mijn zonden beleden en niets voor U verborgen gehouden. Ik zei: “Ik zal de HERE alles opbiechten” en toen hebt U mijn schuld vergeven. Psalm 32

Koning David werd ziek en depressief. (Spr.12:25) Zolang David zijn zonde niet beleed bleef hij ziek. God prikkelde zijn geweten en dat maakte hem moedeloos. Hij at niet meer en vermagerde. (4). Hier vinden wij een rechtstreeks verband tussen een persoonlijke zonde en zijn ziekte of kwaal.

Ziektepreventie, beter voorkomen dan genezen. Zien wij dat wij zonden moeten belijden, want God kent ze toch alle. Mt 6:12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

Vergevingsgezindheid, is een must, en nodig ook tegenover hen die ons groot kwaad hebben gedaan. Vergeving kan soms de enige doeltreffende therapie zijn!

EEN ZIEKTE OF KWAAL IS NIET HET ERGSTE WAT EEN MENS KAN OVERKOMEN!

11 Doch hij antwoordde hun: Die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tot mij gezegd: Neem uw matras op en ga uws weegs.12 Zij vroegen hem: Wie is de mens, die tot u gezegd heeft: Neem op en ga uws weegs? 13 En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was ontweken, omdat er een grote schare op die plaats was. 14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome. 15 De man ging heen en zeide tot de Joden, dat het Jezus was, die hem gezond gemaakt had. Joh.5

Wat deze man van zonde had gedaan is niet vermeld, wij vermoeden slechts dat het toch ernstig was, omdat de man daar al achtendertig jaar lam lag. Jezus genas hem op wonderlijke wijze. Jezus waarschuwt hem, zijn zonde na te laten, en “iets ergers” zou de dood kunnen betekenen. Of bedoelde Jezus de tweede dood.? Zo zijn er nog voorbeelden in de Bijbel die duidelijk het verband tussen zonde en ziekte bevestigen, toch is dit niet de algemene regel!

De zalving door de oudsten (14).

Dit gebeurt met olie, en olie is een beeld van de H.Geest. De zalving doet men “In de naam des Heren” d.i. Jezus Christus. De olie heeft geen enkele medicale betekenis hier in dit geval. Hoe zou olie kanker kunnen genezen? Deze handeling is naar de wil van Jezus, en laat verstaan dat het enkel God is die laat genezen.

En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken,

en de Here zal hem oprichten

De belofte dat de zieke zal genezen wijst naar een genezingsproces, ook al is men ongeneeslijk ziek! Dit wonderlijk gebeuren is er ook nog vandaag onder de Bijbelgetrouwe christenen. Onder de eerste christenen werden ook niet allen genezen, want wie zijn zonde niet wil nalaten, verhinderd het genezingsproces. Het weigeren van de beste medicatie is zeker uit de boze! Hizkia werd genezen, na zijn gebed, met de toenmalige middelen, kruiden en dergelijke!

Wie zich wil laat zalven stelt een daad van geloof.

Het gebed van een rechtvaardige.

Hierover bestaat veel misbegrip. Velen denken aan een goed en eerlijk mens. Een rechtvaardige in Gods ogen is een mens die door God werd gerechtvaardigd, door in Jezus en Zijn Woord te gaan geloven, en van God vergeving kreeg. Wie de Bijbel niet gelooft van kaft tot kaft, is niet gerechtvaardigd, zijn gebed is verloren adem! Wie twijfelt, moet bidden dat God hem zelf overtuigd.(Rom.8).