HET MATERIALISME

clip_image002

Wij leven vandaag in ons land waarbij iedereen wel opgevoed is, in een maatschappij waar nog welvaart heerst. Er zijn andere tijden geweest, doch nu is er de luxe en de weelde, iedereen heeft doorgaans een auto, TV, radio, telefoon, Gsm enz. Wij zouden best beseffen hoe wij daaraan verbonden zijn, indien men ons dit eens zou afnemen. Geen auto, Geen TV enz.

Het lijkt een levensgewoonte te ondersteunen, waarbij iedereen dit noodzakelijk vindt om gelukkig te kunnen zijn. Wij zien eens in de Bijbel wat God zegt tot ons over deze dingen.

13 Iemand uit de schare zeide tot Hem: Meester, zeg tot mijn broeder, dat hij de erfenis met mij dele.14 Hij echter zeide tot hem: Mens, wie heeft Mij tot rechter of scheidsman over u aangesteld? 15 Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.Luc.12

Hier is iemand die komt tot Jezus om gerechtigheid te krijgen in een erfeniszaak. Hij heeft een familietwist. Wij moeten weten dat deze zijn erfenisdeel niet kreeg, en zijn andere broeder alles voor hem hield. In vele families komen gelijkaardige ruzies voor.

Jezus waarschuwt hem niet te vallen in dezelfde zonde zoals zijn broeder, een hebzuchtige materialist te worden. Het is een goddeloos principe, iemand die geen rekening houdt met God doet zoals deze. (4 De goddeloze met zijn neus in de hoogte denkt: Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn: Er is geen God. Psalm 10).

Je kunt van alles bezitten, maar het leven heb je nooit in eigen handen.

Jezus trad nu niet op als rechter, dat zal Hij later doen als Hij komt, of als wij voor zijn rechterstoel verschijnen bij ons sterven of bij de opname. Daar zal Christus optreden als een rechtvaardige rechter.

De Here stuurt hem ook niet naar de rechtbank. Het lijkt ook logisch dat hebzuchtige mensen veel vlugger naar de rechtbank stappen, ze stellen daar hun vertrouwen in om gelijk te halen. Voor christenen die naar de rechtbank gaan, moeten ook niet denken daar de hulp van Christus te verwachten, het zou een bekroning van de hebzucht kunnen zijn.

Het Griekse woord voor hebzucht betekent: meer dan zijn eerlijk aandeel willen hebben, of daar naar streven. Het is een vorm van een diepe zucht naar overdaad. Nooit genoeg winst. Een huis om te wonen is niet genoeg, een tweede en een derde enz moet kunnen! Dit gaat boven alle noodzakelijk levensonderhoud.

Nooit genoeg!

Materialisme wordt door God veroordeeld.

En Hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: Het land van een rijk man had veel opgebracht.17 En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen.18 En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen.Luc.12

NOOIT GENOEG, nooit tevreden = hebzucht!

Had hij het overtollige gegeven aan armen, dan had hij rijkdom bij God opgeslagen, maar dat is iets dat men vandaag niet wil aanvaarden, dit komt door ongeloof. Zelfs al gaan vele zulke mensen naar een kerk.

Die grotere schuren zijn een beeld van zijn belegging, om in weelde verder te kunnen leven, doch in feite beroofde hij zichzelf, het was een slechte belegging, want zijn toekomstvisie was verkeerd, alles kreeg hij van God, hij kon veel geven aan armen en zijn belegging zou goed zijn geweest: een onvergankelijk loon in de hemel! In de hemel is geen crisis, devaluatie of crash!

19 En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. 20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

11 Een veldhoen, dat eieren uitbroedt, die het niet gelegd heeft, zo is wie zich rijkdom verwerft, maar op onrechtmatige wijze; op de helft zijner dagen zal hij die moeten achterlaten, en bij zijn einde zal hij een dwaas zijn.Jer.17

Het is heel duidelijk dat God de materialist, een dwaas noemt. Inderdaad is al de rijkdom, bezit en goederen een geld hier allemaal vergankelijk. Maar rijk zijn in God dat is iets wat de materialist niet kent.

Mattheus 6:19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;

Motten en roest zijn langzame vernietigers. Het komt niet op één dag, waardevermindering, tot er niets meer overblijft. Anders gezegd staat hier “devaluatie”!

Haggaï 1:6 Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald; gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werdt; gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werdt; gij hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werdt; en wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel. (inflatie)

De buidel was de ons bekende portemonnaie, geldbuidel. Een doorboorde buidel is hier een Bijbels beeld van inflatie, geldontwaarding, verlies van koopkracht. Het doet denken aan het beeld van Nebukadnesar, het beeld van de wereldgeschiedenis, het evalueerde van goud naar leem! Van goudgeld naar electronisch geld.

Het materiële kan het hart wegtrekken van God.

11 Neem u ervoor in acht, dat gij de Here, uw God, niet vergeet door zijn geboden, zijn verordeningen en zijn inzettingen, die ik u heden opleg, te verwaarlozen,

12 opdat, wanneer gij eet en verzadigd wordt, goede huizen bouwt en die bewoont,

13 uw runderen en kleinvee zich vermenigvuldigen en uw zilver en goud zich vermeerderen, ja, al wat gij hebt, zich vermeerdert,

14 uw hart zich niet verheffe, en gij de Here, uw God, vergeet, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft,

15 die u deed gaan door de grote en vreselijke woestijn, met vurige slangen en schorpioenen en dorstig land zonder water; die uit de harde rots voor u water te voorschijn deed komen,Deut.8

Het materiële kan hoogmoed brengen, mensen die weinig hebben worden soms verachtelijk bekeken door mensen die veel vermogend zijn.

Spreuken 16:18 Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val.

17 Hun, die rijk zijn in de tegenwoordige wereld, moet gij bevelen niet hooghartig te zijn, en hun hoop gevestigd te houden niet op onzekere rijkdom, doch op God, die ons alles rijkelijk ten gebruike geeft, 18 om wel te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam,1 Tim.6

Iets bezitten is opzichzelf niet verkeerd, een zegen van God. Doch God wijst op grote gevaren. Ge kunt iets hebben dat veel aandacht vraagt, dat onderhouden moet worden, druk bezig zijn, enz. zodanig dat gij God vergeet, en niet meer bewust bent dat u het uiteindelijk van Hem kreeg.

Materialisme maakt het moeilijk om in de hemel te komen.

Matth 19

Jezus zeide tot zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, een rijke zal moeilijk het Koninkrijk der hemelen binnengaan. 24 Wederom zeg Ik u, het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.25 Toen de discipelen dit hoorden, waren zij zeer verslagen en zeiden:

Wie kan dan behouden worden?

Het oog van de naald, was een kleine poortje naast de grote poort van de stadsmuren in Jeruzalem, waarbij de kameel op knieën door kon, maar ongeladen. De gedachte van deze spreuk bedoelde eigenlijk iets dat zeer moeilijk was. Zo gebruikte men dit gezegde.

Jezus wilde duidelijk maken dat er een ingrijpen van God nodig was om in de hemel te komen. De binding van de mens met het stoffelijke is groter dan men denkt. Vandaar de reactie van de discipelen: Wie kan dan behouden worden?

Psalmen 119:25 Mijn ziel kleeft aan het stof, maak mij levend naar uw woord.

Zij voelden zichzelf ook al uitgesloten van de hemel. Want wie het goed begrijpt, wat hij ook heeft, hij houdt ervan. Let maar hoe mensen kunnen gebonden zijn aan een familiestukje, enz.