JEZUS EN DE ANTICHRIST 666

JEZUS EN DE KOMENDE ANTICHRIST

In de christenwereld wordt er vandaag veel gesproken en geschreven over de Antichrist. Velen houden zich intens bezig, om te kunnen ontsluieren wie nu wel die antichrist, die komende wereldleider zal worden in de toekomst. Deze valse christus, zal de ganse wereld mysterieus misleiden. Om hem te kunnen aanwijzen heeft men eerst een ernstig profiel nodig van Jezus Christus, Zoon van God. Daarom gaan wij nu eerst een haarscherpe foto maken van onze Heiland.

De wereld verwacht de antichrist, de ware christenen verwachten Jezus.

De naam van Jezus. Bij een geboorte zoekt men welke naam men zijn kind zou geven. Hier is dit niet het geval, noch Jozef noch Maria hebben zelf de naam van hun kind gegeven. Mattheüs 1:21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. De wonderbare  naam Jezus in het O.T. is Jozua, en betekent: verlosser of redder.

Christus betekent Messias in het “Hebreeuws” en “Gezalfde” in de Griekse taal. Een gezalfde is Iemand die door God werd gezalfd, tot een speciale taak, om redding te brengen uit een verloren situatie. Jezus wist dit, daarom las hij Jesaja 61:1-4 in de tempel. (Luk.4:16).

1 Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is. 1 Joh.5

Jezus kwam om Zijn uitverkoren volk te redden van vloek op de zonde, maar niet om hen te bevrijden van de Romeinse bezetting. Een verkeerd begrijpen kan leiden tot teleurstelling, en dit is ook voor velen destijds onder het Joodse volk het geval geweest. Van de antichrist, of valse messias,zegt Jezus het volgende tot zijn volk:

Joh. 5:43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.

Dit is een voldoende reden om te geloven dat de antichrist, een Jood kan of zal zijn, welke ze zullen aanvaarden als hun Messias!  Ondanks recente berichten alsof het huidige Sanhedrin de komende islam messias Madhi, willen aanvaarden, en tot verwondering ook de huidige Paus.  Zijn naam zoals God hem noemt:De zoon des verderfs!

3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,2 thess 2

12 Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd.Joh.17

Het lijkt me duidelijk dat deze antichrist, een soort politieke wereldleider zal zijn, voorafgegaan door een religieuze valse profeet, die in zijn eigen naam spreekt. 11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.Openbar.13

Dit doet bijzonder denken aan machthebbers,met twee horens, met politieke en religieuze macht, die Christus bezig is te verloochenen. Bv. Een paus, een koning of koningin, het ligt in de lijn van één rijk, één leider, één godsdienst, één politiek!

De geboorte van Jezus Christus. De profeet Jesaja profeteerde over de geboorte en het werkelijke doel van de komst van Jezus Christus.

Jesaja 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Het eerste wat men vraagt na een geboorte is: Is het een jongen of een meisje? Hier staat een “zoon”. Jozef en Maria wisten het vooraf, want hij zou Jezus moeten heten, en dit is de naam van een jongen.

1 Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des HEREN geopenbaard? 2 Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht, en als een wortel uit dorre aarde; hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd.

3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. 4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. 5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.Jes.53

Bijna alle afbeeldingen van Jezus, beantwoorden niet aan de Bijbelse gegevens, En zeker niet deze met de afgodische zonnestralen achter het hoofd. De profeet liet toen al weten, dat men zou denken, dat die Messias, door het volk veracht zou worden, en tenslotte sterven voor zijn eigen zonden! Dit was de Joodse gedachte.

Maar het waren onze zonden, verdriet en ziekten die Hem terneer drukten, als gevolg van de zondeval. Dit is geen belofte dat vanaf nu iedereen lichamelijk gezond moet worden, maar het is een verlossing van geestelijke blindheid en dood, en waarvoor eeuwig leven in de plaats komt!. Dit zal vervuld worden bij Zijn wederkomst!Dan zullen alle christenen helemaal genezen zijn, en niet meer sterven.

Deze tekst is profetie, en de vervulling ervan, was dat Hij velen hier heeft genezen!

(Matth.8:17) als voorbeeld.

20 Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren verscheen hem in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.Matth.1

Opmerkelijk is Jezus geboren uit de H.Geest, en niet uit Jozef. Voor velen is dit hier een breekpunt, omdat men dit niet kan of wil geloven, en aannemen of men twijfelt.Dit is iets trouwens wat de natuurwetten overschrijdt.

Toch probeert satan deze dingen altijd goed na te bootsen, zo beweerde de vrouw van Nimrod, Semiramis na zijn sterven, dat ook zij zwanger werd zonder man. Ze werd later aanbeden als de moeder der goden. Micha noemt Babylonië het land van Nimrod. Nimrod was in feite de eerste antichrist.

De komende antichrist zal ook met leugens komen.

1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Mt.

Jezus is een geboren Jood, vandaar de stamboom opgenomen in de Bijbel. Nog een reden om te geloven dat de antichrist wellicht toch van Joodse afkomst zal zijn.

2 En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de jaar voor dagen der eeuwigheid .Micha 5

800 Jaar voor Zijn geboorte schreef de profeet Micha deze profetie voor het volk. Wat merkwaardig, er komt een koning voor Gods volk, die er al altijd is geweest. Drie wijzen of magiërs vinden het kind, en werden door de bijzondere ster geleid tot bij de geboorteplaats van Jezus.

De Schriftgeleerden hadden wel goede schriftkennis, maar geen echte belangstelling of verlangen naar  de komst van hun koning en Messias. De Schriftgeleerden hadden geen profetisch inzicht! Sommige christenen hebben vandaag geen belangstelling voor de profetie uit de Bijbel. De religieuze leiders spraken met minachting over Bethlehem. Want in hun hart was er enkel de wet, gezag, geldzucht, maar geen liefde.

Jezus, Zoon van God.

Merkwaardig genoeg zijn het de demonen, gevallen engelen, die Jezus op aarde aanstonds herkennen als de Zoon van God. Zij herkenden hem, van voor Zijn komst op de aarde. Ze weten van hun komende straf, en weten van Zijn gezag en macht.

Mattheüs 8:29 En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons voor de tijd te pijnigen?

De hogepriester, een blinde kerkleider, die Jezus als zoon van God niet opmerkte!

Mattheüs 26:63 Maar Jezus bleef zwijgen. En de hogepriester zeide tot Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat Gij ons zegt, of Gij zijt de Christus, de Zoon van God. 64 Jezus zeide tot hem: Gij hebt het gezegd. Doch Ik zeg u, van nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand der Macht en komende op de wolken des hemels.

Hier werd Jezus niet aangenomen als de zoon van God, of Messias en nog steeds niet. Dit was een van de redenen dat men Hem veroordeelde, als Godslasteraar, en aan de Romeinse overheid valselijk aangaf. Het is een heel belangrijk gegeven om dit te geloven. Velen die zich christen noemen, geloven niet in de Godheid van Christus, noch in Zijn wederkomst of opstanding en opname!

Joh. 3:18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Wij dienen Jezus te verkondigen als de Zoon van God. De goddelijkheid van Christus wordt veel in twijfel getrokken, sekten verwijzen Hem naar de reeks van de profeten.

De apostel Johannes zag duidelijk God in Jezus.

Joh.1 Het Woord was God, en het Woord is vlees geworden.

Geloven dat Jezus de Zoon van God is, zeer belangrijk!

36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water, en de kamerling zeide: Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? 37 En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.Hand.8

1 Johannes 4:15 Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God.

Mattheüs 27:54 De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods.

Markus 1:11 En een stem kwam uit de hemelen: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde; in U heb Ik mijn welbehagen.

Het is een van de grote voorwaarden om iemand te mogen dopen in de naam van Jezus! Voor God is dit al aangenomen. Wanneer wij vandaag moeten vaststellen dat men Jezus enkel ziet als een profeet, om een wereldkerk te kunnen bouwen, dan betekent dit dat men Jezus verloochent!

1 Joh.2:22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

1 Joh. 4:3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Jezus als Vredevorst, wereldvorst.

jezus wederkomst2

Jesaja 9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Ook Jesaja profeteerde over de komst van Christus. Het zou een vredevorst zijn, Hij zou vrede brengen voor zijn volk. Zijn volk verwierp Hem, en er kwam geen vrede. Het grootste gevaar voor de wereldvrede, is dat er nog steeds geen vrede is voor Israel. Er komt slechts vrede bij de wederkomst van Koning Jezus, om te regeren in Zijn duizendjarig vrederijk.

De antichrist zal een bedrieglijke vrede brengen, enkel een wapenstilstand voor de duur van zeven jaar. De antichrist heeft niet het profiel van een moslim, zoals men wil laten overkomen. De studie van de Koran is geen gezonde basis voor profetische uitleg, wel een basis voor ernstige misleiding en verwarring. Gelovigen zonder voldoende Bijbelstudie maken grote kans af te vallen. Het Griekse woord voor afvallige heeft een getalswaarde van 666!

Vanaf dit tijdstip begint de laatste jaarweek volgens de profeet Daniel.

27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest isDan.9

clip_image001