VROUWEN IN DE GEMEENTE

VROUWEN IN DE GEMEENTE

DE VROUW BIJ HET SCHEPPINGSGEBEUREN.

GEN 2 : 18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

degelijke huisvrouw

Eenvoudig te begrijpen is dat God een volgorde volgt in zijn schepping. Eerst de man en dan kwam de vrouw. Daarna lezen wij over haar functioneren tegenover de man.

Zij is een hulp, daaronder begrijpen wij dat ze in alle facetten van het leven van de man een adviserende rol gaat spelen. Ze gaat hem helpen en bijstaan in zijn beroep, in het gezin, in de maatschappij, in het nemen van beslissingen. Ze gaat hem met raad en daad helpen. Ze staat achter hem, ze verdedigt hem altijd. De emancipatie van de vrouw, is on-Bijbels, de vruchten hiervan zijn goed vast te stellen in onze crisismaatschappij.

DE GEVOLGEN VAN DEZE SCHEPPINGSORDE.

3 Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.4 Iedere man, die bidt of profeteert met gedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan.5 Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is.

De context spreekt hier over de plaatselijke gemeente. Wij zien een gezagslijn naar voor komen als : God – Christus – Man – Vrouw – kind.

De Efezebrief :

Ø DE VROUW IN HUWELIJKSVERBAND.

24 Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here,

want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt. Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles Efeze 5.

Het woord ONDERDANIG = Hypotasso.

Dit woord betekent onderdanigheid of ondergeschiktheid of ” plaatsen onder ” .

Deze ondergeschiktheid kan volgens dit woord gedwongen of vrijwillig zijn. Anderzijds hebben wij allen ook vrijwillig de Here, als hoofd der gemeente aangenomen. Het gezin, het huwelijk wordt vandaag fel aangevallen, en ook de gezagsorde die God schiep.

Ø DE VROUW IN GEMEENTEVERBAND.

1 Cor 11

5 Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is.

Vrouwen mogen in de gemeente bidden en profeteren, mits een hoofdbekking. Het profeteren is spreken over hetgeen wat de Heer op het hart der gelovigen legt. Mits het stichtend en opbouwend is voor de gemeente. Het mag de orde niet verstoren.

Andere gemeenteleden toetsen het woord.

1 Cor. 14

32 En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen,

33 want God is geen God van wanorde, maar van vrede. (14-34a) Zoals in alle gemeenten der heiligen 34 moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt.

35 En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente.

36 Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt?

37 Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is.

De moeilijkheid met deze tekst welke veel onbegrip veroorzaakt, ligt hem in het feit dat men niet let op de reden, welke hier de ondergeschiktheid was. Paulus verbiedt niet dat de zusters bidden, zingen of profeteren. Het gaat erom dat vrouwen geen leiding, geen gezag mogen nemen, in de gemeente, ook geen onderricht of prediking mogen geven, zoals in de andere gemeenten dit ook niet mag zegt Paulus !

Buiten de gemeente kan zij wel goed bijdragen bij het verkondigen en uitleggen van het evangelie.

Voorbeeld :

Handel; 18

26 En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit.

1 Tim 2

11 Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten,

12 maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden.

13 Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva.

Het gaat erom dat een vrouw niet in het publiek mag optreden, om onderwijs te geven.

Onderwijs behoort duidelijk tot de taak van een oudste met deze gave. ( 2 Tim.2:2 , Efe.4:11)

WELKE TAKEN HEEFT DE VROUW IN DE GEMEENTE ?

Ø Een onderwijstaak tegenover kinderen en jeugd.

Ø Pastoraal werk voor andere zusters in de gemeente

Ø Ze kunnen heel goed medewerken in evangelisatiewerk

Ø ziekenbezoek

Ø zorgen voor bejaarde gemeenteleden

Ø Ze kan diakones worden in de gemeente volgens

Ø

1 Ik beveel Febe, onze zuster, tevens dienares der gemeente te Kenchreeen, bij u aan,

2 dat gij haar ontvangt in de Here op een wijze, de heiligen waardig, en haar bijstaat, indien zij u in het een of ander mocht nodig hebben. Want zij zelf heeft velen, ook mij persoonlijk, bijstand verleend. Rom 16

ANDERE ASPEKTEN

Spreuken 12:4 Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan.

Hier vinden wij hoe een vrouw kan zijn : ofwel een kroon ofwel de ondergang van haar man.

Haar houding bepaalt haar schoonheid in Gods ogen, niet haar klederen.

Spreuken 18:22 Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.

Het is God die beslist, of mannen een vrouw krijgen of niet. Het klinkt eigenaardig maar zo zien wij dat het God is die mensen bij elkaar brengt.

Mannen moeten daarom dankbaar zijn.

Spreuken 31:30 Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.

Vandaag wordt het beeld van de vrouw veelal gebruikt in reklame, precies een voorwerp dat succes heeft. Meestal mooie vrouwen, maar de bevalligheid is bedrieglijk. Mensen laten zich misleiden door de schoonheid. Ze kunnen de schoonheid niet goed benaderen. God kijkt naar de geestelijke schoonheid, en slechts weinige vrouwen zijn mooi, slechts zij die de Here vrezen. Ontzag voor God hebben.

Psalmen 113:9 die de onvruchtbare huisvrouw doet wonen als een blijde moeder van kinderen. Halleluja.

Het ingrijpen van God in een mensenleven kan wonderen doen. God kan levensmoed geven en gelukkig maken. Gelukkig zijn is afhankelijk van Hem zijn. ! De tekst lijkt onmogelijk, maar God doet alles voor zijn kinderen, hier een wonderlijk handelen in hun hart !

Spreuken 1:8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;

God waarschuwt de kinderen wat ze hebben geleerd van hun moeder, in de onderwijzing van de bijbel dit niet te verwerpen of te minachten.