WAT DOET GOD OP AARDE?

Bijbeltekst. Joh.16:1-15

Na de opstanding van Jezus uit de dood heeft Hij zijn volgelingen een bijzondere raad gegeven.

Ja, de gelovigen dienden te worden voorbereid op Zijn Hemelvaart en op de komende bloedige vervolgingen door de toenmalige Joodse kerkleiders, die hen te wachten stond. Denk aan Stefanus, die later werd gestenigd.

Zelfs zij die Stefanus hadden vermoord, dachten dat ze God welgevallig waren, zo blind waren zij.

Zo wordt er ook vandaag veel gestreden in de naam van God! Denk aan de kruistochten, inquisitie, en het optreden van moslimextremisme. Ze moorden, omdat ze noch Jezus noch God kennen! Jezus waarschuwde omdat men Zijn woorden zou herinneren. Jezus had profetische woorden gesproken!

clip_image0022 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw harten

In vers 5 maakt Jezus Zijn discipelen duidelijk dat Hij deze planeet zou verlaten. Maar men hield het niet voor mogelijk, en men zweeg. Ze werden emotioneel na het horen van deze afscheidswoorden. Afscheid nemen van iemand waarvan men hield is nooit prettig. Wat zou nu nog voor hen een aards leven betekenen zonder Jezus!

Zou u nog uw leven kunnen voorstellen zonder uw relatie met Jezus voor de toekomende oordeelsdagen?

Vele mensen leven zonder Jezus echt te hebben leren kennen, ze werden teleurgesteld in een lauwe kerk als Laodicea, met geestelijke blindheid. Waar Jezus buitenstaat, aan de deur te kloppen.

WAT DOET GOD OP AARDE?

8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; 9 van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; 10 van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; 11 van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; 13 doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen.

De H.Geest gaat mensen overtuigen van zonde!

Niemand wordt gaarne op de vingers getikt voor iets wat hij verkeerd deed! De H.Geest ZET HET WERK VAN Jezus verder tijdens de afwezigheid van Hem en, gebruikt zijn volgelingen, om andere mensen erop te wijzen dat ze schuldig zijn, verkeerd bezig zijn.

Gods Geest is de enige plaatsvervanger van Christus op aarde, en woont in alle “wedergeboren” mensen.(1 Cor.3:16)

Veel mensen denken dat ze voor God niet schuldig zijn. Ze moorden niet, verkrachten niemand, stelen niet, liegen niet, doen geen overspel, ze hopen op de hemel, of geloven niets meer!

Zulke mensen moeten overtuigt worden van zonde, en zo deed ook Jezus toen Hij zei:

Johannes 8:7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.

Iedereen verliet Jezus, ook de Farizeeën, de gluurders. De vrouw kreeg genade in plaats van de doodstraf. Dit was voor haar de echte blijde boodschap!

Ieder mens heeft een geweten, daarom is er zondebesef, en zoekt de mens om dat schuldig gevoel weg te nemen, men denkt door: boete te doen, goede werken doen, zichzelf geselen, biechten, zich onderdompelen in water, kinderdoop, veel gebeden opzeggen, enz. Tevergeefs!

De grootste enige onvergeeflijke zonde is niet te geloven in Jezus, en dat is wat God wil veranderen op aarde. (Matth.12:31) Het offer van Jezus, het Lam Gods, is voldoende. Uw toegangsticket tot de hemel is betaald, u moet het slechts aannemen, geloven!

Veranderen van levenswijze is vooral eerst veranderen van denken, want ieder mens denkt zondig, en blijft voor God verloren, in de staat zoals hij werd geboren. Daarom sprak Jezus over een noodzakelijke wedergeboorte. Zondig denken is denken zonder rekening te houden met wat God ons leert.

Ongeloof is oorzaak van alle zonde en aardse ellende

clip_image004De eerste mensen werden misleid, want ze geloofden niet dat ze van deze boom dienden af te blijven zoals God sprak! Ze kregen daardoor een zondig lichaam dat kon ziek worden en sterven, i.p.v. hun volmaakt lichaam. Ze geloofden Gods woorden niet verder.

Geloven is niet op een bepaald moment naar een bepaalde kerk gaan. Je wordt ook nog geen auto omdat je veertien dagen in je garage gaat staan!

Dat betekent dat de ongelovige mens na dit korte aardse leven, zijn levensdoel zal missen, eeuwig leven bij God in heerlijkheid.

Rom. 3:23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

Joh. 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Gods oplossing:

Rom. 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

Mensen die oprecht hun zonden belijden aan Jezus en gaan geloven in Zijn offer aan het kruis, zullen door Zijn Geest overtuigd worden van vergeving. Christenen die over het evangelie spreken fungeren enkel als wegwijzers en raadgevers. God zelf kan en wil u “persoonlijk” overtuigen! Dat doet God op aarde!

De H.Geest gaat overtuigen van gerechtigheid

De H.Geest wil de mens ervan overtuigen dat God de waarheid heeft gesproken in de Bijbel. Hij wil de mensen leren onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Wie Gods woord geloofd zal door God gerechtvaardigd worden. Wie de Bijbel eerst geloofd en dan onderzoekt zal God gelijk geven. Daarom is de Bijbel heilig, uniek.

Genesis 6:22 En Noach deed het; geheel zoals God het hem geboden had, deed hij.

Noach geloofde wat God zei. Noach bouwde de ark precies zoals God hem gebood. Hij vroeg niet of God soms geen verkeerde maten had gegeven! Hij vroeg niet aan God of de ark niet soms veel te lang was! Het werd zijn redding, blijven leven, en allen die het niet geloofden kwamen om.

Genesis 7:1 En de HERE zeide tot Noach: Ga in de ark, gij en geheel uw huis, want u heb Ik in dit geslacht voor mijn aangezicht rechtvaardig bevonden.

Noach werd gerechtvaardigd, omdat hij Gods gerechtigheid aannam, dat is Gods woord.

Een christen is iemand die God gelijk geeft!

Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Het water is het symbool van Gods woord, de Bijbel. Gods Geest overtuigt de mens in zijn hart dat Gods woord de waarheid is. Daardoor komt er geen twijfel meer aan Gods woord, de Bijbel. Het lijkt wel een geslaagde operatie in het menselijke denken, die noodzakelijk was.

Wie de Bijbel verwerpt, moet weten dat ook Jezus nooit bedelde met zijn evangelie. God is geen bedelaar, en zal niemand dwingen! De afspraak is dan het “Laatste” oordeel.

Had Noach getwijfeld bij het maken van zijn ark, en halverwege gestopt, was hij niet behouden geweest. Noach had zekerheid dat Gods oordeel over de aarde zou komen. Had Noach iets als de evolutietheorie geloofde, was hij ook omgekomen.

Vandaag leeft onze wereld precies in dezelfde omstandigheden, de opwarming van de aarde kondigt Gods oordelen aan welke beschreven staan in de Bijbel. Ze komen snel of u het gelooft of niet!

De H.Geest overtuigt van oordeel.

clip_image005God overtuigt de mens dat de duivel is overwonnen. De duivel werd de overste van deze wereld genoemd. Alle mensen zullen worden beoordeeld enkel aan de hand van de Bijbel, en Gods wet!

Johannes 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

Ieder Bijbelgetrouw christen komt niet in het laatste oordeel!

Wie ongelovig in Jezus blijft gaat naar de hel, het laatste oordeel. De hel lijkt vandaag wel ouderwets, wie spreekt daar nu nog over? Toch is het een plaats van straf, hoe je het ook interpreteert. God is liefde, maar Hij is en blijft rechtvaardig. Bij God zijn er geen verzachtende omstandigheden, geen vagevuur! Het is doodstraf of genade. Zo heeft ieder mens op aarde, tijdens zijn leven de gelegenheid gehad, zich te verzoenen met God, en te bidden om genade. Hij zal genade ontvangen door geloof in Jezus’offer.

Jezus heeft verschillende malen gewaarschuwd voor het oordeel der hel.

Mattheüs 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

In onze dagen waait er een wind onder evangelisten die nooit meer spreken over de hel. Het is niet aantrekkelijk en het vult de zalen niet. Men leert en verdraagt de gezonde leer niet meer.

God werkt vandaag en wil slechts mensen gebruiken waarin Hij woont, en dezen spreken nog steeds over de hel of een eeuwig oordeel. Al te samen vormen zij wereldwijd, een “klein kuddeke”!