JEZUS HEEFT MACHT OVER ALLE KWAAD

JEZUS REDT VAN ALLE KWAAD!

de bezetene 2

Wanneer wij kijken naar TV dan zien wij enorm veel kwaad. Wanneer wij naar de mensen zelf luisteren horen wij over veel kwaad. Wij kunnen ons daarbij nog eens de vraag stellen Wat begrijpen wij onder het woord kwaad? Niet altijd zien wij bepaalde dingen als een kwaad.

Jesaja 5:20 Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis;

Men heeft God vergeten, Zijn Woord! Met het lezen in de Bijbel zullen wij beter gaan begrijpen, dat ook Bijbelgetrouwe christenen toch gespaard kunnen blijven van veel kwaad in deze wereld. Inderdaad je zou hier wel kunnen tegen ingaan en zeggen, de christenen hebben hier veel kwaad te lijden door vervolging en dergelijke.

Het kwaad zit in het bloed van de mensen, denk aan het gif van de slang, in de woestijn,

Denk aan de opgerichte staak met slang. Maar wie in geloof opkeken, stierven niet van het gif. Wij zullen enkele aspecten bekijken waarbij Jezus ons redt van bepaald kwaad.

1. JEZUS REDT ONS VAN LICHAMELIJK KWAAD.

Mt.8

26 En zij kwamen en maakten Hem wakker en zeiden: Here, help ons, wij vergaan!

26 En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil. 27 En de mensen verwonderden zich en zeiden : Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Wanneer wij deze tekst lezen, zien wij hier de leerlingen van Jezus in een angstige toestand. Hun leven is in gevaar door een kwaad van de natuur. Hun spontane actie is roepen op de Here. Wanneer wij in gevaar verkeren, wanneer ons een kwaad wil raken, roepen wij op Jezus? Hebben wij dit al meegemaakt? Hulpeloos en radeloos.

Hier hebben wij een voorbeeld waarbij de natuur het “kwaad” is. Natuurrampen kunnen ook hier gebeuren.

Ook iemand kan er op uit zijn u kwaad te doen!

2 Tim.

14 Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend: de Here zal hem vergelden naar zijn werken. 15 Neem gij u ook voor hem in acht , want hij heeft onze woorden zeer tegengewerkt.

16 Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar allen hebben mij in de steek gelaten (het worde hun niet toegerekend); 17 doch de Here heeft mij ter zijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en al de heidenen haar hebben kunnen horen; en ik ben uit de muil van de leeuw verlost. 18De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.

Ook hier zien wij dat Paulus schrijft dat iemand hem veel kwaad heeft berokkend. Hij kwam er alleen voor te staan! Maar hij schrijft “ de Here zal mij beveiligen” Jezus zal mij beschermen tegen alle vorm van kwaad. Paulus had wel een groot vertrouwen op de Heer. Kunnen wij ook in datzelfde vertrouwen ons hart vinden?

2. JEZUS REDT ONS VAN DE ZONDEMACHT.

7 maar indien wij in het licht wandelen , gelijk Hij in het licht is , hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.

9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.1 Joh.1

Wanneer wij als zwakke mensen in zonde vallen, ook wanneer wij christen zijn geworden, en de macht van zonde overweldigde ons, dan hebben wij nog steeds door ons geloof een redding daartegenover: ons geloof in het bloed van Jezus dat ons redt !

Wanneer iemand een moord heeft begaan, en belijdt zijn zonde en het kwaad dat hij heeft gedaan, dan is er vergeving door geloof.

Hij is zelfs niet meer in staat om zelf de schade recht te zetten of te vergoeden.

Zulke mensen kunnen lopen met de gedachte : ik ben door God voor eeuwig verworpen, het kwaad dat ik deed was te groot.

Indien wij zeggen geen zonde te hebben, dit wil zeggen, indien wij beweren dat er geen kwaad meer in ons is, dan zijn wij bezig onszelf te bedriegen!

Hoe langer wij christen zijn hoe beter wij dat kwaad in ons ontdekken.

3.JEZUS REDT VAN HET OORDEEL IN DE WET BESCHREVEN.

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven : Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Gal.3

Jezus heeft allen die onderworpen zijn aan de wet onder een vloek gebracht. De joden konden zich niet uitsluiten van de vloek der wet.

Dit wil zeggen dat ieder die Jezus niet aanneemt, verloren gaat, omdat hij zal gezondigd hebben, omdat hij in zonde is geboren! Niemand kan zeggen dat hij nooit zondigt!

Wij zijn behouden omdat wij van de vloek zijn vrijgekocht.

Vandaar dat het des te moeilijker is, wanneer wij tegen de mensen getuigen en ze antwoorden dat ze nooit kwaad doen, zij onder de vloek blijven, want ze denken dat ze in orde zijn met Gods geboden.

Vandaar het grote kwaad, mensen te leren over een vagevuur! Een kwalijke dwaling en een grote misleidende leugen!

Hier zien wij dat mensen welke onder een afdwaling van de waarheid komen, onder de vloek blijven. Het vagevuur staat nergens in de Bijbel!

Ook nu mogen wij Jezus danken dat Hij ons heeft gered van dit kwaad, door onze ogen te openen, toen wij onze zonden beleden.

4. JEZUS REDT ONS VAN GODS TOORN EN OORDEEL.

1Thes

9 Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen,

10 en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn.

Openbar.11

17 zeggende: Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was , dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard;

18 en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten , profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.

De komende toorn, daaronder kunnen wij begrijpen al de rampen welke nog over deze aarde zullen komen. Want deze oordelen beschreven in openbaring zijn een groot kwaad voor de mensen die hier nog op de aarde wonen, en zich niet willen bekeren.

Ook hiervoor zal Jezus allen die in Hem alleen geloven bewaren!

Integendeel allen die Hem liefhebben zullen beloond worden……..anderen bestraft.

5. JEZUS REDT ONS VAN DE MACHT DER DOOD.

55 Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?

56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet.

57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. 58 ¶ Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.1 Cor.15

Een prikkel was een dikke stok met een ijzeren piek daarop, en diende om het vee voor te drijven. De prikkel des doods is hier de zonde. Dit wil zeggen dat iedere zonde die wij begaan in feite een prik is om de mens naar de dood de drijven. De kracht daarvan is de wet. Wanneer wij daarover nadenken, dan weten wij dat de zonde geen macht meer heeft over ons, daar onze zonden vergeven worden door geloof in het bloed van het Lam.

Als wij onze belijden, dan heeft die prikkel geen effect om ons te drijven naar de dood!

Daarom mag de zonde geen verlamming teweeg brengen in het geestelijk leven van een christen, hij zoekt de zonde te ontwijken, en als hij valt, weet hij dat er genade is.

6. JEZUS REDT ONS VAN SATANS MACHT.

18 En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.

19 Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.

18 Evenwel, verheugt u niet hierover , dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.Luc.10

Psalmen 91:13 Op leeuw en adder zult gij treden, jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.

De twee meest in het oog lopende soorten en voorbeelden hiervoor zijn “slangen en schorpioenen”; de Heere bedoelt dus met weinige woorden al het vijandige in de natuur, en schuilt achter de mensen, waarin een macht van de vijand en de moordenaar is.

Wedergeboren christenen moeten weten en beseffen dat wij een macht hebben over de kwade machten. Wij moeten optreden in de naam van Jezus. Daarbij komt natuurlijk geloof en strijd kijken, doch ook de overwinning op het kwaad. Niet iedereen is gemachtigd, door Jezus!

Denk aan het voorbeeld van Scevas.

14 Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden.

14 Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik maar wie zijt gij? 16 En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. Hand.19

Deze zonen hadden dus geen macht ontvangen over het kwaad, de boze geesten wisten dit en herkennen hen die wel macht hebben. Ongelovigen hebben die macht niet.

Pasbekeerden of twijfelende gelovigen beginnen er beter niet aan. Enkel de Bijbel is een handleiding.