WAKKER WORDEN MET DE PROFEET HAGGAI

clip_image002
Haggai
Haggai

Wie een wekker gebruikt om wakker te worden, kan wel eens plots schrikken! Wie iemand anders wil wakker maken gaat hem schudden of lawaai maken tot hij wakker is. Wel God wil de ganse wereld nu wakker maken in deze tijd. Corona is nog niet voorbij, er staat nog meer op Gods Apocalyptisch programma. Vandaag kan men als persoon wakker worden, maar ook volkeren kunnen gewekt worden! De God van de Bijbel liet een van zijn profeten, Haggai, iets opschrijven wellicht voor onze dagen. Ook Jezus maakte eens mensen wakker!

6 Want zo zegt de HERE der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. 7 Ja, Ik zal alle volken doen beven….

Joodse vertaling: “There will rise another one, and I will shake up the heaven and the earth and” …..

22 Ik zal de hemel en de aarde doen beven, Ik zal de troon der koninkrijken omverwerpen, de kracht van de koninkrijken der volken verdelgen, de wagens en wie daarop rijden, omverwerpen en de paarden en hun ruiters zullen neerstorten, ieder door het zwaard van de ander.Hag.2

Wanneer wij de laatste tijd naar de nieuwsberichten luisteren, dan valt het op dat wij de mond vol hebben over beangstigende gebeurtenissen. De bevolking van Noorwegen is wakker geworden, na een bloedige aanslag op onschuldige mensen. Japan is wakker geworden na een aardbeving met een gruwelijke nucleaire kernramp. De landen als Egypte,Syrië, Tunesië enz. worden nu rumoerig en zijn precies wakker geworden. Wat kunnen wij verwachten van een demonisch Iran, dat in staat is om nog meer kwaad aan te richten in de regio?

Wordt Europa pas wakker na een financiële aardbeving waardoor velen getroffen zullen worden? Griekenland kan best de oorzaak worden. Gaan wij nu spoedig naar de tien statenverbond en een grondige wereldwijde herschikking, een nieuwe wereldorde?

De profeet Haggaï sprak: gaat aan het werk, voor het herbouwen van de tempel, na de ballingschap, God is met u zoals beloofd, schreef hij.

Vandaag is er opnieuw veel sprake om de derde tempel te bouwen in Jeruzalem. Een gelijkaardige tijd kan men zeggen. Ook nu is Gods volk, Israel terug in hun eigen land, het beloofde land! Ze krijgen meer en meer het verlangen hun tempel te bouwen. Annexatie van de Westbank zal er ook komen zo leert de Bijbel.

Daarna lezen wij een spraakkundige moeilijke Hebreeuwse Bijbeltekst, (Hag.2:6) welke door de best bekende Jood Rashi als volgt werd weergegeven : “There will rise another one”….

Daarna komt er een korte tijd van angsten, waarbij de profeet schreef dat het volk sterk diende te zijn, als ten tijde van Jozua. Er komt een wereldbeheerser, met wonderlijke macht. Jezus wees precies in dezelfde richting, dat er eerst een ander zou opstaan.

43 Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen.Joh.5

                                                          Dit is de antichrist!

In het verleden zagen wij ook mensen, waarvan hun leven een puinhoop en een ramp werden, door tegenslagen, doch door dit alles heen God persoonlijk leerden kennen in hun leven. Ze riepen op Jezus! Mensen die pas dan de zin van het leven ontdekten.

25 Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de hemelen spreekt. 26 Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven.

27 Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is.Hebr.12

De stem van Jezus, Zijn woorden, maakten zijn vriend wakker! Ja, Lazarus! Lazarus was overleden, doch Jezus nam al het verdriet plots weg. De komst van Jezus is nabij, Hij zal al het verdriet van Zijn vrienden wegnemen!!! Wie zijn dan de vrienden van Jezus?

25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,26 en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?Joh.11

Website voor Bijbelgetrouwe christenen