OORLOG TUSSEN GOD EN SATAN

clip_image002

DE OORLOG TUSSEN GOD EN SATAN LAAIT OP!

 

Jaar na jaar komen wij dichter bij de wederkomst van de Here Jezus, om zijn kinderen plots in een oogwenk op te halen voor de oordeelsdagen die over deze wereld zullen komen. Ook onze generatie zal niet voorbijgaan zonder catastrofes en rampen of nieuwe conflicten, omdat God het zo leert. Bijzonder moeten wij aandacht geven aan wat gebeurt in Israël en in het bijzonder naar Jeruzalem dat een struikelblok zal worden voor een echte vrede.

Opb 12:12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Ook komt de tijd dichterbij dat de satan zelf op deze aarde zal regeren onder de vorm van een machtige wereldleider, de Bijbel noemt hem de antichrist. Hij zal zich in de plaats stellen van Christus. ( anti betekent tegen of in de plaats van).

Eerst krijgen wij een tijd dat hij door zijn geest zich tegen alle Bijbels christelijke waarden verzet, maar daarna zal hij zichzelf als een Christus laten aanbidden.

18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn. {}

20 ¶ Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.

21 Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. 22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 23 Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. 24 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven.

25 En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven.

26 Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden.

27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. 1 Joh.2

De apostel Johannes stelde al in zijn tijd vast dat er “antichristen” waren opgestaan.

Wie waren gisteren en zijn vandaag de antichristen?

Er was nog maar een vijftigtal jaar christendom, en er kwam al sluwe tegenstand. Met antichristen bedoelde hij, mensen die eerst gelovig en religieus overkwamen en met de christenen samenkwamen.

Ze waren niet akkoord met de leer van de apostelen en leerden anderen al dingen die afweken van het evangelie. Ze aanvaarden het evangelie niet zoals het er staat, Jezus als mens en Zoon van God op aarde.( v.22 ). Ze gingen zich verzetten en anderen besmetten. Er zijn vele teksten die aantonen dat Jezus de zoon Van God is!

Mt 8:29 En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons voor de tijd te pijnigen?

Heb 4:14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.

1Jo 4:15 Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God.

1Jo 5:5 Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?

De apostel geeft weinig uitleg over het gegeven, maar dat was de kern van het evangelie!

Vandaag kunnen wij vaststellen dat de Islam ook leert dat God geen zoon heeft en nooit heeft gehad. Ze geloven wel dat Jezus een profeet is.

De eerste antichristen brachten al valse bijbeluitleg, en bijzonder aan jonge christenen!

Ze begonnen zich tegen de waarheid te keren, (v.21). Achteraf leerden zij al een andere eigengemaakte leer, waarbij Jezus de Christus niet meer was! Jezus slechts een valse Messias was, zoals voor velen vandaag. Ze loochenen dat Jezus de zoon van God is. Vandaag leren de antichristen dat mensen goden kunnen worden of als God kunnen worden.

Flp 3:18 Want velen wandelen (ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende) als vijanden van het kruis van Christus. 19 Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aartsgezind.

Ze beweren wel ook een kind van God te zijn, maar op basis van theologie, filosofie en geleerdheid, dromen en religieuze gevoelens, theorieën, tradities, MAAR niet door een geboorte uit de Geest, ten gevolge van een bekering !

De apostel schrijft naar de gemeente en zegt: U hebt wel een zalving van de Geest, en u weet dat! U hebt wel zekerheid van behoud.

Deze antichristen hadden en hebben geen zalving, zonder zalving is men een gewoon kerkganger. Ze kunnen zich zeer vroom voordoen, maar ze zaaien onkruid tussen de tarwe.

( v.19)

Ze hadden slechts een uiterlijke verbinding met de christenen, maar er was geen innerlijke verbinding, of een geestesband.

Katholieke priesters hebben wel een uiterlijke zalving gehad, maar geen innerlijke zalving van de H.Geest. Het onbijbelse vormsel is ook een uiterlijke zalving en slechts een rituele handeling.

Deze zalving, waarvan de apostel schrijft is afkomstig van boven de natuur, bovennatuurlijk!

De satan doet zich voor als een engel des lichts, graag staat hij op de kansel vooraan, en probeert er zijn mensen te krijgen om valse en misleidende leringen te verkondigen.

Het tijdschrift Middernachtsroep wees naar een hedendaagse dwaling in de gemeenten.

Ze wezen op een gevaarlijke afwijking van de Bijbel, daar vele gemeenten al overal zusters te laten prediken en predikanten te maken. Zulke dingen zijn steeds in de geschiedenis vooraf gegaan aan afval van de gelovigen. Wel de grote afval is bezig, en vele christenen zien het niet!

2Th 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

Judas, een hebzuchtig en geldgierig man, was een valse apostel, hij kuste Jezus uiterlijk, maar gaf Hem uiteindelijk over voor een grote som geld. De geldzucht deed hem de das om!

Het feit van de zalving, de wedergeboorte, gaf aan de apostel toch een gerustheid dat anderen niet verder zouden afvallen van de gezonde leer door deze dwaalgeesten. Door de zalving, de leiding van de H.Geest konden zij de dwalingen onderscheiden, en dienden niet geleerd te worden door deze antichristen, beeldendienaars, maar konden toch onderscheid maken.

Het zou anders kunnen dat men kinderen Gods zou kunnen verleiden!

Mt 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Vers 27 dient duidelijk te worden begrepen in het licht van de context, welke spreekt over dwaling.

Anderen denken dat men hier een goed excuus kan vinden om niet naar de bijbelstudies te gaan, en leren dat de H.Geest hen wel zelf zal leren!

en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, dat iemand van hen, de antichristen, bedoelt de apostel duidelijk!

Het lijkt vandaag precies zo. Oudere wedergeboren voorgangers of oudsten die de oecumenische gedachte niet willen volgen, krijgen het vandaag heel moeilijk, en het worden met de nek bekeken!

De satan breekt gemeenten af! Ze zwemmen tegen de stroom van de meerderheid van kerken.

Vandaag bestaat er een gedachtegang om eenheid te vormen onder de christenen. Deze eenheid wortelt zich niet in de gezonde leer van de Bijbel, maar onder impuls van politiek en de wereldkerk.

11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Openbar3

1Co 4:6 Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblaze.

JEZUS GENAS – JEZUS GENEEST EN JEZUS ZAL GENEZEN

JEZUS GENEEST!

 

Wij lezen in de Bijbel verschillende verhalen waarin wij kunnen lezen dat mensen wonderlijk werden genezen door Jezus. Meestal was het een handicap als blindheid, doofheid of een ongeneselijke ziekte. Jezus had geen reclame nodig, de mensen kwamen vanzelf, en velen vestigden hun laatste hoop op Hem. Allen werden geholpen en genezen.

Wij kunnen stellen dat dit ook vandaag nog steeds gebeurt, wie zijn hoop op Jezus stelt zal nooit teleurgesteld worden. Dit is een regel die voor alle mensen telt, ook de gezonde naar lichaam, men moet in het leven zijn vertrouwen stellen in de bron van het leven : Jezus!

9 En Hij vertrok van die plaats en ging in hun synagoge.

10 En zie, daar was een mens met een verschrompelde hand. En zij legden Hem de vraag voor, of het geoorloofd is op de sabbat te genezen, om Hem te kunnen aanklagen. 11 Maar Hij zeide tot hen: Wie zou er onder u zijn, die een schaap heeft en die, als dit op een sabbat in een put valt, het niet grijpen zal en eruit trekken?12 Hoeveel gaat niet een mens een schaap te boven? Derhalve is het geoorloofd op de sabbat wel te doen.13 Toen zeide Hij tot die mens: Strek uw hand uit. En hij strekte haar uit en zij werd weder gezond gelijk de andere.14 En de Farizeeen gingen heen en spanden tegen Hem samen ten einde Hem om te brengen.15 Maar Jezus doorzag het en ging vandaar weg. En velen volgden Hem en Hij genas hen allen,16 en Hij verbood hun ten strengste Hem bekend te maken, 17 opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet Jesaja, toen hij zeide:

18 Zie, mijn knecht, die Ik verkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal mijn Geest op Hem leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen.19 Hij zal niet twisten of schreeuwen, en niemand zal op de pleinen zijn stem horen. 20 Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de walmende vlaspit zal Hij niet uitdoven, voordat Hij het oordeel tot overwinning heeft gebracht.

21 En op zijn naam zullen de heidenen hopen.Mt.12

Vers 9.

Wij zien dat Jezus ook naar de erediensten ging in hun synagogen op de sabbatdag. Jezus gaf ook hier het voorbeeld. Jezus diende niet te gaan om er te leren, toch was Hij daar.

Het voorval van de genezing hier gebeurde op een sabbatdag.

Vers 10a

Wat hier al opvalt is de opmerking dat Jezus iets heeft gezien onder de aanwezigen.

In de wereld zou men andere opmerkingen gaan maken, en zeggen bv : zie, de minister is hier, of een belangrijke zanger of hooggeplaatste.

Het oog van Jezus ziet alles. Hij weet wie daar aanwezig is. Hij kent iedereen en hun gedachten.

Ook vandaag weet Hij wie hier is, en Hij kent onze gedachten en onze problemen.

Zijn aandacht gaat niet naar de vooraanstaande mensen, doch hij had hier een eenvoudige arme bedelende ziel gezien.

Een arme invalide die niet meer werken kon, met de hoop en verlangen om toch na de dienst bij Jezus te kunnen komen, om genezing te krijgen van zijn verschrompelde hand.

Het ging hier over een “plakker” van beroep. Hij had dus een ongeneeslijke beroepsziekte, waardoor hij zijn werk moeste stopzetten. Dus invalide zonder inkomen in die tijd. Gevolg veroordeeld tot een bedelen.

Deze man had al zoveel gehoord dat er vele mensen werden genezen door Jezus.

Maar vandaag denken de mensen niet meer aan Diegene die kan genezen van alles. De mensen stellen vandaag hun vertrouwen op de wetenschappers en de hedendaagse medische technologie.

Dat de mensen naar de dokters gaan en medicatie nemen is normaal, maarwat zondig is, is dat ze meer geloven of vertrouwen in mensen en dan pas in God en DAT is niet tot zegen!

Als het niet lukt bij de klassieke geneeskunde, zoekt men een occulte geneeskunde, met een grote kans op een demonische belasting van hun ziel, dat hen nog meer in de problemen gaat duwen.

Door hun gebrek aan kennis Gods krijgen ze een vloek over zich, luistert wat God zegt :

Jeremia 17:5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt;

Vlees tot zijn arm stellen, wat is dit?

Dit is niets anders dan te gaan vertrouwen op het kunnen en de moderne bekwaamheid van de mens.

Men stelt zijn vertrouwen op een goede huisdokter voor genezing

Men stelt zijn vertrouwen op een goede psycholoog voor zijn zielzorg en geestelijke kracht

Men stelt zijn vertrouwen op een politieker voor een probleem enz

Psalmen 118:8 Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen, dan op den mens te vertrouwen.

Vers 10b de haat van de farizeeërs

Ze stellen de vraag : Mag men op sabbat genezen? Hier is het voor de eerste maal dat men aan Hem deze vraag stelt. Zijn deze farizeeërs, mensen die naar de synagoge gingen om God te aanbidden of hadden deze mensen andere gedachten en een andere mentaliteit? Je proeft wat er leeft in die harten. Hun gedachten zijn niet gezond, maar zondig. Ze voelen zich bedreigd door die Jezus van Nazareth, Hun eer en standing staan op het spel. (Mattheüs 6:5 )

Psalmen 94:11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.

Ze ontdekten niet dat die Jezus, hun Messias was. Ze lazen ook voor uit het oude testament, maar hadden geen inzicht in de profetieën. Ze begrepen wel de wetten, maar die wetten werden niet benaderd met een liefdevol en begrijpend hart.

Neen het werd machtswellust, en men voegde nog wetten toe, welke de mensen nog tot een grotere last werden.

2 Corinthiërs 3:14 Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt.

De hardheid van hart is het niet willen doen wat er staat. Ze konden ook de diepgrondige betekenis van de wet nog niet begrijpen, want er is een bedekking, dit is een blindheid, en valt slechts weg door te vertrouwen op Jezus die de wet vervulde.

Vers 11 en 12 GOED DOEN MAG OP SABBAT.

Jakobus 4:17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.

Jezus weet dat ze eropuit zijn om Hem in een kwaad daglicht te stellen. Ze willen dit doen met een aantonen tegenover het volk dat Jezus de wet overtrad.

Wie Jezus van dicht gaat volgen moet zich niet verwonderen dat er anderen zijn die u in een kwaad licht willen brengen en zullen kwaadspreken.

Doch Jezus neemt een eenvoudig voorbeeld met een schaap in de put op sabbat.

Het schaap moest maar in zijn hachelijke positie blijven, dit was zogezegd de wet,

Doch iedereen hielp het schaap uit de put, want het zou geld kunnen kosten door het verlies van dat

Schaap. Dat was de huichelarij. Is een mens niet meer waard? Ook die mens met zijn verlamde hand zal de schijnheiligheid van de farizeeërs hebben verstaan.

Wanneer uw broeder of zuster, of buurman roept op een zondag, dat zijn huis onderloopt, dan zeggen wij : op zondag wordt er niet gewerkt, laat maar lopen! Of ik kom morgen.

Als het brandt dan zegt de brandweerman ook niet ’t is zondag, dan blussen we niet.

Vers 13 een oproep van Jezus.

Strek uw hand uit!

De man met zijn lamme hand had de discussie gehoord, en wist hoe de farizeeërs handelden indien met niet naar hun pijpen wilde dansen. Ze konden u uitsluiten uit de synagoge, uw dagelijks brood laten verliezen, verwijten enz.

De man gehoorzaamde als een schaap de stem van Jezus, de waarheid!

De man stond op en toonde zijn hand zo dat eenieder het zag, en de Here genas hem.

Wij kunnen nadenken over het handelen van deze man:

  1. Hij gaf Jezus gelijk, keek naar Hem als naar God! ( de Bijbel geloven)
  2. Hij vertrouwde Jezus dat Hij hem kon genezen ( Jezus is vandaag nog Dezelfde)
  3. Hij keek niet naar het volk, maar naar Jezus ( Hij had een correcte visie op het gebeuren)

Hij ontving de zegen van genezing, hij kon weer gaan werken.

Wij moeten onze handen uitstrekken, dit zijn biddende handen.

Als onze handen nutteloos zijn, dan wil de Here ze gezond maken en laten werken, indien wij willen luisteren en vertrouwen op Zijn woord, de Bijbel.

Vers 14 De jaloersheid drijft de farizeeërs tot moord.

Hun eer werd gekrenkt, ze konden Hem niet antwoorden en ze beginnen te zoeken om Hem te liquideren. Een ontwijder van de sabbat moest gestenigd worden.

Men mocht zelfs zijn tanden niet poetsen, slechts als de tanden ontstoken waren was men vrij!

Jezus was hier de grote overwinnaar, de dode hand werd een levende handiedereen had het gezien. De sabbat was er voor de mensen, maar niet de mensen voor de sabbat.

Vers 15 Jezus toonde hun blindheid.

Ze lazen de profeten, maar begrepen ze niet. Jezus toont nu zijn volgelingen dat wat er gebeurde een vervulling was van de profetie van Jesaja.42 :1-4

WIE IS GELUKKIG?

clip_image001clip_image002

 

Ben ik gelukkig en een tevreden mens?

De ene mens is al vlugger tevreden en gelukkig dan de andere. Sommige stervelingen zijn nooit tevreden en gelukkig, en willen altijd meer! Toch gaan we even de vraag stellen vandaag: Wie kan gelukkig zijn?

We weten dat iedere religie of filosofie, mensen wijst om te tonen wanneer ze echt gelukkig kunnen zijn, doch enkel de waarheid kan triomferen.

Om deze vraag te beantwoorden gaan wij ten rade bij Hem die in de hemel woont en die weet wat hemels en zalig is voor de mens. Wij luisteren naar Hem die nooit liegt, maar die eens zei:

Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Geen mens kan gelukkig zijn, zonder eerst te weten wat geluk betekent. Een mens verwart vlug geluk met aards levensgenot of voorspoed. Geluk heeft te maken met de hemel. Wanneer Jezus over geluk sprak, dan had hij het over het hoogste geluk, dat voor een mens bereikbaar is, de gelukzaligheid.

Wie op weg is naar de hel, die is ongelukkig, depressief,overspannen,verdrietig of vervuld met woede! Ongelukkig omdat hij de zin van het leven nooit heeft begrepen, en denkt met de dood is toch alles voorbij.

Wie is in Gods ogen gelukkig?

Mt 5:3 Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

Wie zijn die armen van geest? Zijn dit de minder begaafden onder mensen? Gekken? Verstandelijk gehandicapten? Welke mensen bedoelde Jezus hier?

Armen beleven de armoede. Armoede kan ontstaan door een ramp in een bepaald gebied, of door een zware economische crisis.

De armoedigheid van geest is ook ontstaan door een ramp, de zondeval. De zondeval bracht een echte scheiding tussen de Schepper en de mens. Er was geen normaal contact of band meer met God. Door ongehoorzaamheid werd de mens aan zijn lot overgelaten.  Armen van geest zijn mensen die dit probleem hebben ingezien en streven naar een herstel, een verzoening, en zijn zoekende geworden naar de Geest der waarheid.(Joh.15:26) Het zijn mensen die zich zeer “afhankelijk” beginnen te voelen van God, de wonderbare raadsman, en Zijn raad opvolgen en geloven. Dit geestelijk geluk, die blijdschap ontstaat in het hart van die mens, die God heeft gevonden, en opnieuw contact kreeg.

Armoede veroorzaakt nederigheid en afhankelijkheid, rijkdom en weelde daarentegen veroorzaken hoogmoedigheid en eigenwijsheid, een eigen filosofie of een eigen religie.

15 De hoge en doorluchtige, Die de eeuwigheid bewoont, de Heilige, zegt: Ik leef in die hoge en heilige plaats, maar ook bij ieder die berouwvol en nederig is; Ik verfris de nederigen en geef nieuwe moed aan mensen met een berouwvol hart.(Jes.57)

Hier begint de weg naar het ware geluk. Wijsheid en het menselijke verstand behoren nog steeds tot het “zielig” leven en niet tot het geestelijk leven. Menselijk verstand kan groeien, let op de kinderen. Het kan verminderen, bij hoge ouderdom. ( 1Co 1:19 ) (Matth.11:25)

4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Wat een paradox, het zijn gelukkige mensen die hier treuren! Zulke uitspraken prikkelen het verstand. Let op de mensen die treuren om het verlies van kinderen, familie, door een natuurramp, een aanslag of oorlog. Het lijken ontroostbare en ongelukkige mensen. Je kunt zo vaststellen dat hier “geestelijke” wijsheid nodig is om deze uitspraak van Jezus uit te leggen. Een nieuwe Bijbelvertaling zal hier niet helpen!

Het lijkt hier wel een tweede stap naar het ware geluk. Deze stap welke Jezus bedoelde gaat over een verdriet en spijt hebben over alle dingen die men deed of doet, die ingaan tegen de wil van God. De gevolgen zijn verdriet en onnodige tranen. Let erop, hoeveel verdriet brengt een echtscheiding, een moord, abortus, overspel, een onoplettendheid in het verkeer, verlies van werk door onvoldoende prestaties enz. Er is veel verdriet welke de mens zelf veroorzaakt, en dan stelt hij de vraag: Waarom laat God het toe?

Koning David schreef uit ervaring welke mensen gelukkig zou zijn.

2 welzalig de mens, wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.3 Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag;4 want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. sela5 Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de HERE mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. SelaPsalm 32

5 Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beerven.

Een zachtmoedige is volgens sommige woordenboeken, mensen die anderen eerder zullen behagen,dan anderen hard zullen behandelen. Zachtmoedigheid is iets dat een mens gelukkig kan maken, en anderen probeert gelukkig te maken. Het is een kenmerk van de toekomstige nieuwe mens. Er komt een nieuwe schepping, een nieuwe aarde, leerde Jezus. Daarom is Jezus al lang begonnen met het scheppen van nieuwe gelukkige mensen. Je ziet het niet aan hun uiterlijk, maar ze kennen een hemelse blijdschap, die niemand hen kan afnemen.

Zachtmoedigen zijn mensen die, een voorbeeld volgen:

Mt 11:29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

Gelukkig de gezonde mens! 30 Een zachtmoedig hart is leven voor het vlees, maar jaloersheid is vertering voor de beenderen. Spreuken 14

Zachtmoedigheid en vriendelijkheid hebben een duidelijke weerslag op de lichamelijke gezondheid. Een gelukkig mens is tenslotte gezond. Hij straalt blijdschap uit, is welgezind ook in moeilijke omstandigheden. Jaloersheid takelt de gezondheid van de mens af. Jaloerse mensen zijn overspannen,nooit tevreden en woelen zich ongelukkig. Jaloersheid werkt door als beenderkanker. (The rottenness of the bones)

Zachtmoedigen beërven de aarde! Wat een hoopvolle toekomst! Dit sprak Jezus tot Zijn discipelen, en allen die Hem later zouden volgen.

6 Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig zijn de mensen die een spontaan verlangen krijgen naar gerechtigheid. Honger en dorst is een gezond gevoel dat uit zichzelf ontstaat, en dan zoekt de mens om zich te verzadigen.

Een spontaan verlangen naar gerechtigheid ligt niet in de mens gebakken, dat illustreert dagelijks onze maatschappij. De onrechtvaardigheid regeert op aarde als een koning.

Jezus sprak in feite tot allen die Hem zouden zoeken en Hem verwachten, dat ze gelukkig zouden worden.

Joh 6:35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Velen werden in hun leven teleurgesteld door allerlei onrechtvaardigheid welke ze ondervonden. Vele ongelovigen zeggen: het is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven. Helaas, er komt gerechtigheid voor allen die Jezus hebben leren kennen in hun leven.

Jer 33:15 In die dagen en te dien tijde zal Ik aan David een Spruit der gerechtigheid doen ontspruiten, die naar recht en gerechtigheid in het land zal handelen.

Die spruit is Christus die recht zal laten geschieden, die tijd is heel nabij.

2Pe 3:13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Wie kan het zich voorstellen, een wereld met alleen maar gelukkige en blije mensen?

7 Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.

Het zijn gelukkige mensen, die kunnen vergeven! Ze zullen vergeving ontvangen. Iedereen die vergeving van God ontvangen heeft, zal ook beter anderen genadig en barmhartig kunnen zijn.

Gelukkig de barmhartigen, want ze zijn op weg naar de hemel. Dit wil zeggen dat onbarmhartigen ook ongelukkige mensen zijn. Het lijken mensen zonder hart, net als een flitspaal, het flitst je zonde, en er is geen barmhartigheid of genade, het is de wet!

13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem, die geen barmhartigheid bewezen heeft; barmhartigheid echter roemt tegen het oordeel. Jacobus 2

Onze goddeloze wereld is onbarmhartig, het lijkt onder de mensen als onder de dieren, de sterkste wint, en de zwakste, lees armste sterft!

Barmhartigheid en baarmoeder zijn in het Hebreeuws hetzelfde woord. De baarmoeder is het lichaamsdeel van de moeder om nieuw vleselijk leven voort te brengen. Barmhartigheid van God is noodzakelijk, opdat de mens gelukkig zou kunnen zijn, en een nieuw geestelijk leven zou ontwikkelen.

ANTICHRIST 666 MERKTEKEN

666

חלל“CHALAL” en 666

brandmerken slaaf

Op 9 juni 2009 kreeg ik een eigenaardige droom, het bijzondere daaraan was dat het om een woord ging, namelijk “Chalal”.Ik stond, en sta, altijd terughoudend tegenover “dromen”. “Chalal” kwam voor in de psalmen enz. Ik wist hoegenaamd niet wat dit woord mocht betekenen, en dacht dat het om een Hebreeuws woord ging, en inderdaad, ’s morgens zocht ik dat woord. Ik ken namelijk geen enkel Hebreeuws woord. Maar wat erger was, was dat ik een opdracht kreeg om daarvan te spreken in de gemeente.

Ik kwam er niet uit, en begon de Heer aan te roepen, om uitleg. Spreken over iets dat ik niet kende, zou ik zeker niet doen. Doch dagen gingen erover, en opnieuw kreeg ik een andere droom, op 22 juni 2009. Daar zag ik, iemand die uitleg gaf in een gemeente, over het grote gevaar van Tatoeages en piercings, e.d. en het gevaar van een vloek welke die dingen op iemand kon gaan laten rusten. Die man had een farde in de hand, met vele documenten in oude drukvorm, of een oude taal. Nu had ik een duidelijke richtlijn om me voor te bereiden en onderzoek te doen, en de opdracht die ik kreeg te vervullen. Die opdracht werd een Bijbelstudie die nu volgt:

Wat betekent het Hebreeuwse woord “Chalal”?

Chalal betekent: Doorsteken, doorstoken worden tot de dood, of dodelijk gewond worden. Ook prikken, of onrein maken. “Chalah” een ander Hebreeuws woord, welke hiermede in verband staat, betekent: zwak en ziek worden.

28 Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben de HERE.

10

3

clip_image002God leerde Zijn volk toen het bevrijd werd uit Egypte, om deze Egyptische (wereldse) geloofspraktijken niet meer toe te passen. Dus werden geen merktekens van afgoden van de zonaanbidding meer aangebracht op het lichaam. De oude beschavingen hadden veelal de aanbidding van de zon en maan en de zon stond symbool voor de satan. Merktekens werden aangebracht bij de slaven, om aan te duiden dat ze eigendom waren van een of andere heer. Meestal werden brandmerktekens van eigenaars gebruikt. Insnijdingen maken op armen en benen was een oud bijgeloof in Egypte om de dood te vereren. Een terugkerend fenomeen bij de jeugd!

Opvallend stellen wij vandaag precies een tijdsgeest vast,welke allerlei soorten van merktekens, bijzonder tatoeages, piercings, implantaten van de biochip, en gadgets

Velen zien hierin geen kwaad. Ze vinden het mooi, aantrekkelijk en uitdagend. Het lijkt een bijzondere subtiele aanloop naar het merkteken van de antichrist.

Een christen zal elk soort merkteken weigeren! Hij is reeds verzegeld met de H.Geest! Jezus zette zijn stempel op hem bij de wedergeboorte.

Efe 1:13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook

verzegeld met de Heilige Geest der belofte,

De apocalyptische slangenbeet!

clip_image004Voor het merkteken en de naam staat in het Grieks het woord: “charagma”

Dit woord bevat deze twee woorden samen. Dat zelfde woord gebruikt men buiten de Bijbel, enkel bij een slangenbeet. Bij de slangenbeet doorboren de tanden de huid, daarna komt het gif via de tanden in het bloed. Het inplanten van een biochip gebeurt vandaag op dezelfde wijze, via een injectie met een naald.

Het woord “chalal”betekent doorboren, piercen, prikken en onrein maken.

18 Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!

19 Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem; en hij komt naar huis en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang!

Amos 5

Hier vinden wij een prachtig beeld over hoe de mensheid zal reageren op de massamanipulatie van de laatste antichrist. De profeet Amos zag dit alles aankomen. Deze zeer gevaarlijke tijd, een tijd van rampzalige gebeurtenissen, Gods oordeelstijd, voor de mensheid. Niemand voelt zich nog veilig.

(18) Bepaalde mensen zullen “verlangen” dit wil zeggen, zal het systeem “zeer goed”vinden. Het zijn slechts mensen die Jezus verwerpen, het licht van deze wereld! (Joh.8:12) God maakt duidelijk dat het voor hen een vervloekte tijd zal worden.

Toch zullen mensen vluchten, voor aankomende gevaren, als “leeuw” en “beer”, men zal thuis veiligheid zoeken, en tenslotte toch gevangen worden en sterven door de beet van de slang.

De profeet schrijft dat die oordeeltijd “duisternis”zal zijn. Duisternis wijst op onwetendheid, geen profetische Bijbelkennis hebben. Velen zullen misleid worden, en de satan zal die mensen aan zich binden, en hen op die wijze tot zijn eigendom maken. Door massamanipulatie en gedwongenheid zal de bevolking, dit merkteken aannemen. Waarom noodgedwongen?

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.Openbar.13

Welke zijn de gevolgen voor hen die het merkteken hebben aangenomen?

clip_image0069 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.Op.14

Opb 16:2 En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Allen die het merkteken, dat ze zo goed en modern vonden, hadden ontvangen, ontvangen nu vloek en kanker tijdens Gods oordelen. Ze zijn gevangen door de misleiding, omdat ze de waarheid van de Bijbel hadden verworpen. Ze kunnen niet meer tot geloof komen, hersenbeschadiging?

666 in verband met de zonaanbidding van het beest!

18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.Openbar.13

Er werd reeds veel onderzoek gedaan, om deze Bijbeltekst behoorlijk uit te leggen. Bepaalde namen kwamen dan overeen met de getalswaarde van de persoon in kwestie, als bv: keizer Nero, de paus enz. Het berekenen wijst ons naar wiskunde.

clip_image008Een bepaalde Babylonische priesterorde, magiërs geloofden ook dat God werkte door de wiskunde. Ze deelden de hemel in 36 constellaties. Ze maakten een groot gouden amulet met de getallen van 1 tot 36, waarvan de optelsom horizontaal of verticaal 666 als som hebben. Dit amulet gebruikten ze om toekomst te voorspellen. Op de achterkant van dit amulet stond “ Nachyel” wat intelligentie van de zon zou betekenen. Achter deze zonaanbidding staat de satan, die hen wijsheid gaf.

Opvallend “satan” komt tevens 36 maal voor in de King James vertaling.

19 en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u laat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen, die de HERE, uw God, heeft toebedeeld aan alle volken onder de ganse hemel;

Jes 47:13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal.

Het moet duidelijk zijn dat het hier gaat over de geestelijke wijsheid die nodig zal zijn om dit 666 -geheimenis te ontwarren. Het is wel het getal van een mens, dus niet van een afgod of dergelijke, wel de mens der zonde, der wetteloosheid.(2 Thess.2:3)

Het getal van de mens is 6. Hij wilde zich niet meer verbinden met God, en leven voor zichzelf en zonder God. De satan wil de mens aan hem ver- binden voor aanbidding!

De Hebreeuwse woorden hebben niet alleen aan getalswaarde, maar ook een betekenis. Hieruit kunnen wij volgende combinatie maken, welke er op wijst dat die “verbinding”van groot belang is.

De letter TAV betekent “Teken”en heeft een waarde van 400

De letter RESH betekent “Hoofd”en de waarde is 200

De letter SAMECH betekent “Slang” ,waarde is 60

De letter WAW betekent “Haak” “verbinding” waarde is 6

De waarden samen zijn 666, we kunnen hier besluiten dat het merkteken aan het hoofd, de slang zal verbinden met de mens. Zo zal hij de mens ver-“leiden” om zich uiteindelijk te laten aanbidden!

Bepaalde profetieën vervullen zich niet altijd in één maal. Zo was een Syrische koning Antiochus IV Epiphanes, een antichrist, en heerser over het M.O. in 175 v.Chr. In 168 v.Chr. gaf hij opdracht een altaar voor de Baal, Zeus, (een zonnegod) in de Tempel te plaatsen in Jeruzalem. Vele Joden werd toen door hem vermoord, en al de Joden werden gebrandmerkt met het teken van de afgod Bacchus.

De laatste en komende antichrist zal dit herhalen. (Foto muntstuk Antiochus)

27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. Daniel 9

De gruwel der verwoesting.

De waarschuwende woorden van Jezus tot Zijn volk, Israël!

Mr 13:14 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort (die het leest, geve er acht op) laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.

14 But when ye shall see the abomination of desolation, spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, (let him that readeth understand,) then let them that be in Judaea flee to the mountains: Mark 13:14 (KJV)

Volgens Isaac Newton, komt er opnieuw een beeld van een zonnegod in de tempel, halverwege de verdrukking, een Egyptisch/Romeins afgodssymbool met vleugels.

Wat hier staat voor gruwel zal een “pagan”, een afgodsbeeld, zijn. Waarschijnlijk met een doel tot het brengen van mensenoffers. Zoals een vorige antichrist dit beeld in de tempel plaatste zal ook de laatste dit doen. Dit was de

grote zonnegod van Babel, Shamash, in de oude stad Sippar, een stad bij Bagdad. Shamash betekent zon. Zo kan de geschiedenis zich herhalen, zie onderstaande teruggevonden symbolen van deze Babylonische zonnegod “shamash”.

clip_image010Zo vinden wij op de kepie van de Duitse waffen “ss” hetzelfde “sjamash” “zoroaster” symbool.

23b

Wij vinden telkens het terugkerende Babelse karakter in een nieuw kleed.Zo is ook Rome het nieuwe Babel, zonder twijfel.

Opb 17:5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

Opb 17:2 met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.

Vers 2 maakt duidelijk hoe de Roomse kerk, compromissen heeft gemaakt met de koningen van deze aarde, en de zonaanbidding heeft aangenomen van Keizer Constantijn. Deze compromissen (hoererij) tussen het christendom en het paganisme resulteert in de aanbidding van een mens, die alle macht naar zich toetrekt, uiteindelijk zal dit de zoon des verderfs zijn, de antichrist.

Vers 5 spreekt over een geheimenis op haar voorhoofd. Het voorhoofd van een kerk, zal wel het hoofd van de kerk zijn. Sjamasj de zonnegod had in zijn tempel ook een zonnerad staan, datzelfde symbool van deze Babelse zonneaanbidding vinden wij terug op de mijter van de paus terug.

29R.GAYTANT Biblespace Vlaanderen

HET BIJBELSE AVONDMAAL

HET BIJBELSE AVONDMAAL

cropped-clip_image0061

Deze Bijbelstudie heeft tot doel, te onderzoeken hoe en waarom de eerste christenen het heilig avondmaal samen vierden, in navolging van Christus, die het op een eenvoudige wijze op de cedermaaltijd instelde als een herdenking van Zijn lijden en sterven. Het samenkomen voor het avondmaal was en is nog steeds het hart van het evangelie. Het is het Pascha van de christenen.(1 Cor.5:7). Aan de hand van enkele vragen over dit thema, hopen wij toch het gebeuren grondig te analyseren aan de hand van de Bijbel alleen!

Wat is het heilig avondmaal?

Wanneer, waarom en tot hoelang werd het ingesteld?

Het lijkt belangrijk om de tijd na te gaan wanneer Jezus het avondmaal instelde. Jezus, had een groot verlangen om het Pascha samen met zijn twaalf discipelen te vieren. Het avondmaal werd gevierd ’s avonds op de 13de dag van de eerste maand.(Num.9:5) Jezus vierde het niet met zijn eigen familie, ook zijn moeder was er niet bij! De 14dedag stierf Jezus. (zie Num.9:5) Hij zelf was als het lam op het laatste avondmaal! Hij zelf was het vlees en het bloed, het symbolische brood en wijn. Hij zou toch geslacht worden als een lam.

Hnd 8:32 En het gedeelte van de Schrift, dat hij las, was dit: Gelijk een schaap werd Hij ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open.

Terwijl men de lammeren slachtte bij het altaar van de tempel, en het bloed uitgoot, stierf Jezus aan het kruis als het Lam van God.

Ex 12:27 dan zult gij zeggen: Het is een Paasoffer voor de HERE, die in Egypte aan de huizen der Israelieten voorbijging, toen Hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde. Toen knielde het volk en boog zich neer.

Een lam werd geofferd en het bloed werd met een hysopstengel aan de deurpost gesmeerd van binnen en van buiten.Gods volk vierde dit later na hun bevrijding uit Egypte, jaarlijks dit herdenken.Jezus wilde bij het herinneren aan Pascha een nieuw verbond voor Zijn volk instellen en vervullen wat de profeet Jeremia had geschreven:

Jer 31:31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.

Het oude verbond werd niet afgeschaft, maar zal verdwijnen. Het laatste avondmaal is heilig, omwille van deze unieke instelling zonder ritueel, waarin er later velen zouden gaan geloven en de waarheid aannemen. Dit nieuw verbond zou een totale verandering met zich meebrengen, namelijk ook nieuw en eeuwig leven voor wie gelooft, zoals de Bijbel leert! Dit nieuwe verbond zou nu niet meer alleen voor de Joden zijn, maar ook ieder mens die in Jezus Christus zou geloven als de Zoon van God en als zijn redder. Jezus is de enige middelaar tussen God en mens!

Heb 9:15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.

2Co 3:6 die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Heb 8:13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.

Waarom Jezus het deed, was omdat de wereld beter zou kunnen begrijpen dat Hij het onschuldig Lam van God was, en geofferd zou worden tot vergeving van alle zonde.clip_image004

Ieder die gekruisigd werd door de Romeinen kreeg rond de nek een plaatje opgehangen met de naam van zijn misdaad erop gezet. Jezus, kreeg zoiets niet te dragen. Daarom kwam er een ander plaatje boven zijn kruis met de vermelding: Jezus van Nazareth Koning der Joden. De farizeeërs wilden het laten verwijderen, omdat het zo spottend leek en vernederend was voor iedere jood.

Luc 22:19 En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.

De bedoeling die Jezus had was, dat de christenen dit zouden herdenken, precies zoals Gods volk hun Pascha vierden als een herdenking aan hun bevrijding uit de slavernij in Egypte. Ieder mens dient verlost te worden uit de zondeslavernij van deze wereld.(Egypte) Wedergeboren christenen herdenken dat ze bevrijdt zijn van de slavernij aan de zonde, en niet het laatste oordeel zullen meemaken, zoals de eerstgeboren van Egypte allemaal stierven. Jezus overwon de dood, die er gekomen is door de zonde, Zijn opstanding heeft dit bewezen. Het herdenken dienen wij te doen tot Hij terugkomt.

Dan  is er het grote bruiloftsfeest!

Ro 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Wie mag wel of niet deelnemen aan het  heilig avondmaal?

clip_image006

Het Pascha was er enkel voor de Joden. Wie geen Jood was mocht niet deelnemen aan dit herdenkingsfeest, tenzij hij zich liet besnijden.(Ex.12:48). Zo had God het ingesteld. Wie besneden werd, werd aanzien als een gelovige Jood.

Ro 2:29 maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

Het heilig avondmaal is er enkel ook voor de wedergeboren christenen, die als volwassen mensen gedoopt werden. Ook dit staat duidelijk in verband met het nieuwe verbond. Christenen zijn dienaren geworden van het nieuwe verbond.(2 Cor.3:6). Wie deelneemt aan een dergelijk avondmaal moet goed begrijpen waarover het gaat, want het is een bekentenis dat hij christen is geworden. Hij dient het “lichaam” te onderscheiden!

1Co 11:28 Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker.

1Co 11:29 Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.

Met het lichaam is duidelijk de gemeente bedoeld.(1 Cor.12:27).

13 want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.( 1 Cor.12:13).

De doop met de H.Geest voegt ons toe aan de Gemeente van Christus. Ieder die deelneemt, moet zelf weten of hij tot het lichaam van Christus behoort of niet! Wie deelneemt, erkent en begrijpt goed dat Jezus Christus voor hem stierf en hij genade, vergeving voor zijn zonden heeft ontvangen. Hij heeft grote vrede met God.

Iedereen is dus zelf verantwoordelijk voor zijn deelname, en niet de oudsten van de gemeente. Wie twijfelt aan zijn bekering of geloofszekerheid, neemt best geen deel aan het avondmaal en raadpleegt de oudsten.

Gevolgen voor mensen die op onwaardige wijze en zonder eerbied deelnemen aan het avondmaal, zijn ziekte en dood. (1Co11:30). Te Corinthe waren er ook mensen die deze samenkomst enkel zagen als een gezellig etentje. Rijken konden niet wachten om samen te eten en te drinken. Sommigen dronken teveel. Het werd een liefdesmaal genoemd, omdat in het begin de rijken, brood, wijn, olie, en melk meebrachten en dat ook deelden met de armen die tot geloof waren gekomen. Armen hadden bijna niets. Blijf dan maar liever thuis om te eten leert de apostel Paulus. Een niet nadenkend deelnemen of uit traditie is een onwaardig deelnemen.

Wanneer dient het “Avondmaal des Heren”te worden gehouden?

Een eerste vaststelling is dat tegenover het Pascha in het O.T., welke jaarlijks werd gevierd, nu tijdens het nieuwe verbond geen vaste dag of maand voor het vieren van het avondmaal is te vinden. Wij vinden het herdenken van de dood van Jezus Christus, terug als de andere samenkomsten, er is een vrijheid vast te stellen.

Hnd 2:42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Hnd 20:7 En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht.

16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, 17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.Col.2

Nergens vinden wij een verplichting wanneer en hoeveel het breken van het brood dient te gebeuren. Paulus hield een toespraak, een Bijbelstudie op de eerste dag van de week en er werd avondmaal gevierd.Nergens staat er wanneer er samenkomsten waren op vastgestelde dagen om te bidden of te studeren. Ook niet wanneer of welke feesten er dienen te worden gehouden! Er staat wel te volharden bij de samenkomsten in gemeenteverband, en dat het moet begrepen worden in het licht van wat nog komen moet, samen met Christus de beker te drinken in het koninkrijk van Onze vader!

Heb 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

EEN BIJBELS OF BABELS AVONDMAAL?

Ten tijde van de eerste christenen was er ook veel afgoderij, met verschillende afgoden en afgodenoffers en de bijhorende rituelen en wijdingen. Het eten van vlees aan de afgoden geofferd in de afgodentempels, was voldoende gekend. De apostel Paulus diende de christenen te Korinthe te waarschuwen voor de plengoffers aan de afgoden.

16 Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? 17 Omdat het een brood is, zijn wij, hoe velen ook, een lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood.

18 Ziet, hoe het gaat bij het Israel naar het vlees: hebben niet zij, die de offers eten, gemeenschap met het altaar?

19 Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? 20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.

21 Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten. 1 Cor.10

clip_image009

clip_image011De derde beker is de beker van Jezus verzoenend bloed, die er van drinkt gelooft in de vergeving en reiniging van alle zonden. Jezus gebruikte gewone rode wijn en het dagelijks gebruikte brood als symbolen. (zie ook andere studie)

Het dankoffer werd gevolgd door het zondoffer.

Dit was precies ook zo in het O.T. waarbij de zondaar zijn offer bracht, en zijn hand op de kop van het dier legde, en begreep dat nu dat dier diende te sterven, opdat hij vergeving van zonde zou krijgen.(Lev.3). ( Foto hierboven Vleeshallen te Pompei)

Ook de heidenen kenden de offermaaltijden. Zij offerden aan de afgoden en geloofden daarin. Hoewel een afgod of een idool geen enkele waarde had, kwamen die offeraars onrechtstreeks in verbinding met de boze geesten. Niet het eten van het vlees, maar het deelnemen aan de plechtigheden van deze offers brachten hen onder een demonische belasting. Een gedeelte van het offersvlees kwam op in de vleeshal dicht bij de afgodentempel. (zie foto).

1Co 10:25 Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar,

Zwakke christenen wilden er niet van eten, doch dat kon geen kwaad. Maar de sterke christenen kwamen tegemoet, en om geen aanstoot te geven aten zij niet van dat vlees in bijzijn van de zwakkeren.( 1 Cor.10:25) Ieder diende zichzelf te beproeven waarin hij nu wel geloofde, een heidense of een christelijke offermaaltijd.

Het Roomse of Babelse avondmaal met de transsubstantiatieleer.

zonneaanbidding

Men leerde het volk dat het brood en de wijn bij het avondmaal werkelijk veranderde van substantie. Het brood werd het lichaam van Christus en de wijn zijn bloed! Het concilie van Trente vervloekte ieder dit het niet wilde geloven, en vervolgde menig christen tot de dood toe! Een katholieke oorbiecht werd ingesteld om zonden te belijden aan de priesters. De oorbiecht is duidelijk on-Bijbels. Het kwam oorspronkelijk voort uit een gebruik voor bezoekende mensen die voor het eerst de stad Babel binnenkwamen als veiligheidsregel tegen misdadigers.

Wat een duivelse leer is dit en hoe ontstond zoiets?

1Ti 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

clip_image015De priester sprak de consecratiewoorden: “hoc est enim corpus meum”. De verandering leek op toverij. Zo kwamen de woorden “ Hocus pocus”. (Hastings Encyclopedia) Egyptische priesters gaven een soort koekje aan de gelovigen, en leerden dat dit het vlees was van hun god Osiris! Ook de wijn was een onderdeel van deze rituelen.

Alexander Hislop, een ernstige onderzoeker is er van overtuigd dat het eten van geofferd vlees aan een god een kannibalistische oorsprong kent. Het woord kannibaal komt voort van Chana-Baal. Deze Baalpriesters aten vlees van geofferde mensen! In India offert men nog mensen, na ze te hebben gedood aan hun goden. Onlangs nog, werd een evangelist uit wraak geofferd! De zon stond voor Baäl bij de vergoddelijking van Nimrod. De zon werd meestal boven een altaar afgebeeld. Het Vaticaan weerspiegelt duidelijk deze afgoderij!

Vanwaar een avondmaal ’s morgens?

clip_image017

Bij een Perzische god, ook later een Romeinse god, met name “Mithra” ( god van het licht) werden er ’s morgens bij zonsopgang offermaaltijden gehouden door Mithraische priesters. ( zie foto, links een priester met de zonnestralen achter zich). Zo kwamen ook de Romeinse soldaten op “zon”dag ’s morgens vroeg en nuchter, al om te eten bij deze rituele afgoderij. Ze zegden voorgeschreven gebeden op! Het nuchter blijven voor de “eucharistie” bij de Roomse kerk zou hier zijn wortels hebben gevonden. Na dit ritueel kwam het eren van “mars” hun god, vandaar komt ook het Mars eren of marsjeren!

Vele traditionele kerken vieren het avondmaal hierdoor op de zondagmorgen. Zo kunnen wij vaststellen dat er nog steeds traditionele afwijkingen zijn, ook al zijn er de goede bedoelingen alles zo Bijbels mogelijk te houden!

RONNY GAYTANT

Voorganger Biblespace Vlaanderen

HET BIJBELS HUWELIJK

clip_image001

mariage-civil

 

Vandaag is het huwelijk als een mooi schip in een zeer zware storm. Het huwelijk begint bij de beloften aan elkaar en voor het aangezicht van God, dit gebeurt in het openbaar en met getuigen. God is de eerste getuige van dit levensverbond! (1 Kor.7:39)Toch zien wij nergens in de Bijbel wel een ritueel voor een huwelijk. Meer en meer huwelijksbootjes gaan onder in een zee van liefdeloosheid, egoïsme, losbandigheid, hebzucht, feminisme, het bemoeien van ouders,en een wereldse vrijheid met overspel. Overspel of echtbreuk is de enige mogelijke reden, niet noodzakelijk tot echtscheiding, na een poging tot vergeving! Dit alles is een groot verdriet. Twee wedergeboren christenen kunnen Bijbels nooit scheiden!

echtscheiding

Kinderen groeien op zonder een gezonde opvoeding door het ontbreken van een van beide ouders.. Kinderen uit een echtscheiding leren de haat en nijd in plaats van de liefde. Door teleurstelling en verdriet, in plaats van blijdschap worden ze harder van hart. Ze vallen veel te vroeg op zichzelf terug en willen in feite geen keuze maken. Je hebt maar één vader en één moeder! Het christelijke huwelijk is de enige basis voor een beschaafde maatschappij. Helaas gaat onze ganse maatschappij sterk achteruit op het sociale en familiale vlak. Het individualisme en het materialisme van vandaag vormen de grote puinhoop van vandaag en morgen. Wij zullen vandaag eens luisteren naar wat God zegt over het huwelijk van man en vrouw.

18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.Gen.2

EEN HULP

De vrouw is geschapen, nadat het ene verbod gegeven was. De boom.(vers 16-17) Met andere woorden kunnen wij hier al besluiten dat Adam, in het gezag van God zou  optreden om Eva het woord van God goed door te geven. Dit is een principe binnen het huwelijk dat de man verantwoordelijk is om Gods woord door te geven aan zijn vrouw. Dit klinkt vandaag al heel ouderwets, en word minder en minder door de vrouwen aangenomen, en zeker bij de geëmancipeerde en gezag voerende vrouw.

HET ALLEEN ZIJN.

God vindt dit niet goed, en dit zegde Hij al voor de zondeval. Hij schiep Eva welke Adam een hulp moest wezen op alle vlak, ook om hem bij te staan IN RAAD EN DAAD! Zij beslist niet, maar is de beste adviseur.Dit is een heel eenvoudig gegeven en niet moeilijk om te begrijpen, maar vandaag staat dit al haaks op onze ongelovige maatschappij. Het “eenzaam” zijn, is niet goed. Vele mensen hebben te lijden onder eenzaamheid, eenzaamheid brengt verdriet en slaat al vlug de weg in van depressie, en het einde van die weg is soms zelfmoord. God schiep Eva als een AANVULLING. Hoe zien wij dat ?

Een Bijbelverklaarder gaf hieraan een goede uitleg:

De vrouw werd uit de zijde van Adam gebouwd. Hiermede kunnen wij begrijpen dat Eva aan de zijde van haar eigen man moest staan. Een vrouw die de zijde van haar man niet meer kiest, gaat in feite al in tegen de gedachten en wil van God zelf. God heeft ze niet gemaakt uit het hoofd van Adam, om later op zijn kop te zitten, of hem te domineren, ook niet uit zijn voeten om hem later te vertrappen. Aan zijn zijde om hem gelijk te zijn, en onder zijn arm om beschermd te worden, en dicht bij zijn hart om door hem bemind te worden!

24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. Gen 2

Efeziërs 5:31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn.

Wat betekent dit verlaten? Dit is iets wat niet van de ene dag op de andere gebeurt. Het komt er op neer dat men moet leren zelfstandig te zijn. Niet verder afhankelijk te blijven van de ouders. Vandaag kan dit al moeite kosten. Men vindt niet altijd een job . De statistieken wijzen erop dat de jongeren nu langer thuis beginnen te blijven. Deze toestand is niet zo gezond. Ook betekent dit, men moet zijn partner niet proberen te veranderen, opdat deze zou worden aangenomen door de ouders of schoonouders. Wanneer men aan beide ouderlijke zijden een christelijke Bijbelse opvoeding kende, kunnen er minder problemen opkomen. Zeker bedoelt men niet een tolerante christelijke opvoeding. Hoe meer tolerantie, lauwheid, en valse vrijheid, gepaard met een tekort aan Bijbelkennis onder de christenen, hoe meer echtscheidingen later.

Wat betekent het aanhangen?

Dit wil zeggen aankleven of lijmen. En zijn vrouw aanhangen: ‘aanhangen’ is Gr. proskollaoo, een afgeleide vorm van het Griekse “ kollaoo,” ‘kleven’, ‘plakken’, dat – in dezelfde beeldende taal die wij eveneens kennen – ook kan betekenen ‘gehecht zijn aan’; Dit moet een weloverwogen beslissing zijn. Alleen de Here mag boven de relatie staan, en zal beschermen, indien men wil luisteren naar Hem. Ook God is getuige van ieder huwelijk.

14 En dan zegt u: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.

Scheiden is erg. Voorbeeld: Een getekende papieren man en papieren vrouw aan elkaar lijmen en dan achteraf scheuren. Let erop beiden zijn zwaar en levenslang gekwetst! Om deze pijn te voorkomen heeft de satan een oplossing: samenwonen zonder een verbond met God! Een proefhuwelijk. Zonder God en zonder zegen. Als het niet gaat dan gaan wij uit elkaar,simpel!

TOT EEN VLEES ZIJN?  Wat betekent dat?

Hier wordt bedoeld de stap NA het huwelijk in de fase van het aanhangen. Tot een vlees zijn, betekent niet alleen seks. Ook de geest vormde een bijzonder geheel voor de zondeval! Man en vrouw moeten het eerst “eens “ zijn Ook met hun gedachten, gevoelens, vreugden, bezittingen en welke God zij zullen dienen; Dus kent het christelijke huwelijk bezitsbepalingen in feite. Mannen en vrouwen hebben geen geheimen voor elkaar! Mannen en vrouwen schamen zich ook niet voor elkaar! (Gen 2 : 25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkaar niet. )  Vroeger was er in de opvoeding geen seksuele voorlichting, nu gaat men veel te ver !

11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten? 12 Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. 13 Daarop zeide de Here God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.Gen.3

Problemen in een huwelijk kunnen ontstaan door zondige oude on-Bijbelse principes. Hiervoor wijzen wij naar bovenstaan tekst. Wij zien hier Adam beschuldigt Eva; Eva beschuldigt de satan. Geen van beiden zeggen: Het is mijn schuld. De val werd veroorzaakt door satan, welke jaloers was van de mens voor de val, want hij was gevallen. Hij vervalste Gods woord, een andere vertaling, en loog om hen te laten vallen, daarna werd het dier welke satan gebruikte mee vernederd!. Mensen hebben het heel moeilijk om te kunnen toegeven dat ze fout zitten of zondigen.

De volgende stap is vergeving, deze is nog iets moeilijker.

clip_image007Het herstellen van zulke toestanden van vijandigheden. De BEIDE partners moeten zich eerst tot God willen keren of bekeren! Daarna kan men opnieuw zoeken om telkens een nieuw begin te maken. Wanneer bij een van de partners die wil niet aanwezig is, komt er nooit geen herstel.

Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; 2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. Jesaja 59

12 Kan iemand er een overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken Prediker 4

Huwen gebeurt niet met twee, maar met drie. Man, vrouw en God. Wanneer de verhouding tussen deze drie gezond blijven, is een huwelijk sterk. Daarom is het nodig openhartig te kunnen zijn. Een vervulling van de H. Geest. Therapie zal nooit helpen als de wil niet aanwezig is.

God wil een vast fundament voor het huwelijk.

 Men moet zich aan elkaar verbinden

8 Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here Here; zo werdt gij de mijne. Ezechiel 16

Verbond met slechts één man of één vrouw. Heterosexueel. 5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. 6. Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet Mattheus 19

Vandaag kent men andere culturen, huwelijken met meerdere vrouwen, huwelijken voor homo’s schijnhuwelijken, enz. Daar komt nooit zegen op!

1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn,2 maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.1 Cor.7

3 De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man.4 De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. 5 Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing.

In feite komt het er op neer, dat alles wat buiten het huwelijk gebeurd hoererij is. Er zijn de echtelijke verplichtingen. Veel huwelijken zinken ook op vers 4 en 5. Daar zijn de partners duidelijk evenwaardig benaderd. Het huwelijk is ingesteld om ook de hoererij te vermijden en tegen te gaan.

huwelijksbed

Seks in het huwelijk is als een vuur.

Men moet er zorgvuldig en op natuurlijke wijze en met liefde mee omspringen. Het vuur kan je huis verwarmen, en je kunt er echt van genieten. Het brand op de juiste tijd en plaats. Sommige Joodse families genieten op vaste afgesproken dagen. Dit is natuurlijk geen regel.Maar datzelfde vuur kan ook je huis afbranden, als te fel en bovenmate brandt. Dit gebeurt wanneer men er niet gepast mee omspringt!

Vg.R.GAYTANT Biblespace Vlaanderen

KAN GOD KWAAD WORDEN?

tempelreiniging

 

Kunt u als vader niet eens kwaad worden? Kwam Jezus niet kwaad in de tempel tussen al de handelaars die van Gods tempel een winkel hadden gemaakt en handel dreven?

Wanneer wij de geschiedenis induiken, kunnen wij vaststellen dat God erg kwaad kan worden en toeslaat als Jezus in de tempel! Letten wij op Gods volk Israël, dat nog steeds Zijn uitverkoren volk is, ondanks alles, zo leert de Bijbel,Gods woord! Bedenk de Holocaust, kijk naar het hedendaags gebeuren, de overlevingsstrijd van Israël, de benauwdheid van Jacob…die voor de deur staat! Israël staat als voorbeeld voor de wereld!( 1.Cor.10:11)

De profeet Jeremia werd de boodschapper van Gods gedachten, en hoorde wat God toen van plan was met een eigenwijs volk!

Jeremia 18:1-18

God toonde de profeet door middel van een pottenbakker, die wel eens herbegint, met een pot die niet mee wil. Hij maakt er iets nieuws van. Israël is die pot en allen die niet willen gevormd worden naar de wil en karakter van God. Gods handelen speelt in op wat de mens doet en denkt. God wil opnieuw samenwerken om gelukkig te zijn, en zoekt goede klei, mensen van goede wil God en Hij wil met elk mens een nieuw begin maken. Luister wat God zegt door Jesaja:

Jesaja 1:18 Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Hier is God een liefdevolle vader!

GOD WAARSCHUWT ALTIJD EERST!

Israël wilde niet luisteren naar de profeet, en God sprak het volgende tot Zijn volk:

11 Nu dan, zeg toch tot de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem: Zo zegt de HERE: zie, Ik bereid rampspoed over u en beraam tegen u een plan; bekeert u toch een ieder van zijn boze weg en betert uw handel en wandel.

Hier kunnen wij begrijpen waarom God kwaad werd op zijn uitverkoren volk, omdat het echt niet meer wilde luisteren of gehoorzamen. Ze luisterden liever naar valse profeten, naar afgodenpriesters zoals in Babel, ceremonie en het brengen van wierook, kaarsen branden voor hun afgoden. Men bracht offers aan de baal, door hun eigen kinderen aan een vuuroffer over te geven! ( Jer.19:5) Een offeren aan satan omwille van een enorm succes, zoals de zangeressen van K3, met een verborgen satansaanbidding!

Zo is het ook vandaag. Men heeft VEEL meer tijd en veel meer liefde voor eigen genot dan voor God.

Men weet echt niet meer wat God wil! Door traditionele aangeleerde godsdienst welke afwijkt van de Bijbel is men het spoort bijster geraakt!

 Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Men is Gods wetten compleet vergeten, wetteloosheid is wat men vandaag kan vaststellen. Muziek, dans en sex, is de bezieling van een opkomende generatie. Precies een dansen van het volk zoals rond het gouden kalf, dat men zelf maakte en aanbad. Het zijn dingen die de mensen kunnen afhouden van een liefdevolle levende God.

Wanneer men geen rekening wil houden met de Bijbel Gods woorden, gaat men als verloren ziel het graf in. Bloemen en kaarsen helpen niet meer!

Col. 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,

Als een vader kun je uw kinderen waarschuwen, maar plots komt er een einde aan het geduld. God is voor alles eeuwig, maar Zijn geduld kent wel een einde! Een oud spreekwoord luidt : “Wie niet horen wil, moet voelen.” Een vader die niet “vroegtijdig” tuchtigt, die heeft zijn kinderen niet lief.

Spreuken 13:24 Wie zijn roede spaart, haat zijn zoon; maar wie hem liefheeft,

tuchtigt hem reeds vroeg.

Hier komen wij de werkende liefde Gods tegen, Hij wil zijn kinderen behoeden voor het kwaad, voor tegenslag en verdriet. De duivel leert: Wie de roede gebruikt doet aan kindermishandeling….mensenrechten…..een wereld op zijn kop.

God spreekt van rampspoed!

Wat mag dat zijn als God kwaad wordt en toeslaat, of het kwade toelaat? Onweer, hagel en donder kunnen een dreigen van God zijn, een beproeving, opdat de mens toch zou opkijken naar zijn almachtige Schepper. Bedenk eens toen de machtige Farao niet wilde luisteren naar de God van Israël, welke de enige levende God is. God bracht opzettelijk rampspoed in Egypte, maar Egypte, een beeld van de wereld, door hoogmoed luisterde hij niet en wat dacht de Farao?

Exodus 9:34 Maar toen Farao zag, dat de regen, de hagel en de donderslagen hadden opgehouden, ging hij voort met zondigen; hij liet zijn hart niet vermurwen, hij noch zijn dienaren.

BLIKSEMHet kwaad sloeg toe in het pukkelpop festival, met hagel en onweer, jammer voor hen die zwaar in het verdriet zijn gedompeld. Zit Gods hand hier niet in als waarschuwing voor de ganse maatschappij? Is ons landje beter dan Israël dat ook God niet vreest, en in zijn Messias niet gelooft, tot hij zal terugkomen op hun roepen en schreeuwen uit angst?

Wie durft nog spotten met God?

Wie durft verder spotten met de Bijbel die over de toekomst heeft geprofeteerd door de profeten, en vandaag door predikers van de eindtijd? De profetieën gaan in vervulling voor wie gelooft of niet! Maar bedenk….

Spreuken 24:16 want de rechtvaardige valt zevenmaal, doch staat weer op, maar de goddelozen struikelen in de rampspoed.

De gelovige kan zich steeds bezeren, maar hij vind de kracht om alles te verwerken, goddelozen kunnen niet altijd alles verwerken, en komen om.

Profeet Jeremia

Toen riep het volk spottend tot Jeremia:

15 Zie, zij zeggen tot mij: Waar blijft het woord des HEREN? Laat het toch komen! 16 Ik echter heb bij U niet op rampspoed aangedrongen, de onheilsdag heb ik niet begeerd, Gij weet het, wat van mijn lippen uitging, was U bekend. 17 Word mij niet tot verschrikking, Gij zijt mijn toevlucht ten dage van rampspoed.Jer.17

De profeet had geen angst, want zijn toevlucht was zijn God, die hij kende! Jeremia stond in dienst van God, zo zijn er ook vandaag nog zulke mensen, maar ook veel valse profeten, goed georganiseerd maar zonder Gods Geest. Jeremia kon slapen ook al wist hij van het toekomstig oordeel van God over Israël.

HOED DENKT DE MENS? ISRAËL? EN DE HEIDENEN?

12 Doch zij zeggen: Het baat niet, want wij zullen onze eigen gedachten volgen en een ieder naar de verstoktheid van zijn boos hart handelen.Jer.18

Zwijg maar Jeremia, wij weten het wel beter! Wat God zegt helpt ons niet. Dit zijn woorden die wij ook vandaag horen. Teleurstelling is er in een schaamrode staatskerk, die een eigen doctrine volgde, en koningswegen bewandelt. Mensen stellen zich de vraag: Waarom laat God alles toe en laat Hij toch alles gebeuren. Jeremia gaf hen geen advies, maar confronteerde het volk met de toekomstige werkelijkheid, God zal een oordeel over u brengen, indien gij niet wil luisteren en terugkeren naar Zijn raadgevingen! De mens kan koppig zijn in zijn eigen denken en zijn eigen snelweg volgen, maar God sprak:

JESUS

Joh. 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;

niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De profeet riep zijn volk op te veranderen van gedachten, van handel en wandel, een leefwijze in overeenstemming met Gods wil.

Jeremia 4:4 besnijdt u voor de HERE en doet weg de voorhuid van uw hart, gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn gramschap niet uitsla als een vuur en onuitblusbaar brande om de boosheid uwer handelingen.

Jeremia 4:14 Reinig uw hart van boosheid, Jeruzalem, opdat gij behouden wordt; hoelang zullen in uw binnenste uw zondige overleggingen verwijlen?

Het is even pijnlijk zijn eigen overtuiging en verkeerd (zondig) denken te laten vallen en Gods gedachten en principes na te volgen, als uw voorhuid te laten afsnijden! Dat is het wat God wil, zichzelf verloochenen. Dit is TELKENS VRAGEN  : Jezus wat zou u doen in mijn plaats?

Mattheüs 16:24 Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij.

Biblespace Vlaanderen

BLIJFT OP GOD VERTROUWEN ONDANKS TEGENSPOED OF RAMP

clip_image002

Wanneer wij het goede van God ontvangen, dan moeten wij danken. Doch wanneer het kwade ons overkomt, zijn wij dan ook geneigd om nog te danken? Wellicht niet, wij begrijpen Hem niet altijd. Een leven zonder God kan als reactie bitterheid en haat in het hart brengen. En God is er en wacht om Zijn liefde in het hart van ieder mens te leggen, als de mens dit wil! God zag Job, en ziet ook U en mij. Ook wie gelooft kan worden beproefd, maar de reactie is anders.

Wie was Job?

clip_image003

Wij lezen Job.1 en 2. In het Hebreeuws betekent Job: “ayab” wat “vijandig” of “gehaat” betekent. God kende hem en liet opschrijven :

Job was een mens vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad. (v.1) Job leefde in het land Us, d.i. Saoedi-Arabië.

Job was rijk, een gezegend man met veel kinderen, veel personeel, een enorme veestapel. Veruit de rijkste man in het Midden-Oosten.

Zijn kinderen hielden feesten en fuiven. Ze groeiden op in welvaart, zoals onze kinderen vandaag. Ze werden wel gelovig opgevoed, maar dat was zeker nog geen garantie voor hun behoud. Je bent geen christen omdat je ouders christenen waren!

De bezorgdheid van Job als vader.

(5) Zoals vele ouders vandaag bezorgd zijn om hun kinderen, zo was dat ook bij Job.

Ook toen kende Job de gevaren van de zondige wereld. De begeerten van de wereld. Alles wat het oog streelt kan verleiden. Alles wat een mens kan afhouden van God is afgoderij.

Na het fuiven en feesten van zijn kinderen, bracht Job brandoffers aan de Here. Het werd voor hem een ernstige gewoonte om dit te doen. Hij bad.

Job dacht:

Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Dit is de grootste zorg die een ouder kan maken over zijn kinderen, omdat alles zo sterk afhankelijk is van het gedrag van een mens tegenover God. Ogenschijnlijk kunnen mensen zich voor doen als “christelijk”, maar het is het hart dat telt! Hun denken!

Men sprak over de mens Job in de hemel, terwijl hij nog leeft!

(6,8) Wij leren dat God alles ziet, maar ook de satan gluurt naar de mensen. God had de liefde van Job gezien voor Hem. God kende Job zeer goed, en God zelf begint het gesprek over Job ,in de hemel. God spreekt over Zijn vrienden! Ben je zijn vriend?

Bent u ook zo goed bekend bij God? Wil je dat?

Er is in de hemel een engelenvergadering bezig, en daaronder komt ook plots de satan, die nog steeds macht heeft op aarde, tot Jezus terugkomt.

In vers 8 zien wij dat God ook bijzonder bezig is met de gelovige mensen persoonlijk.

God vraagt aan satan of hij ook zijn knecht Job heeft opgemerkt. De satan kende Job, maar Job was zijn vriend niet! De vrienden van de satan, zijn mensen, die niet willen luisteren naar God, en niet willen geloven wat God zegt. God kent iedereen. God kende Job veel beter dan de satan. God kent Zijn schepselen! God wist dat Job de meest gelovige mens ter aarde was.

Les: God weet hoe het met ons geloof is gesteld, in hoeverre wij ons vertrouwen op de Heer kunnen stellen. Hij weet hoe groot onze wederliefde tot Hem is. Hij weet wat wij voor Hem doen of hebben gedaan.

Satan heeft kritiek!

(9,10) De satan stelt dat Jobs geloof weinig voorstelt. Hij geeft er redenen voor aan:

Je hebt aan uw knecht goddelijke bescherming gegeven over zijn huis en zijn bezit, zijn werk hebt gij gezegend.

Les: God is waakzaam over zijn kinderen die Hem gehoorzaam volgen. Wie niet gelooft, leeft als een vogelvrije onbeschermd, zonder het te beseffen. Hij kan plots slachtoffer zijn van iets.

Wie krijgt bescherming? Beschermengelen?

Spreuken2:7 Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen, 8 terwijl Hij waakt over de paden van het recht

en de weg zijner gunstgenoten beschermt.

Mattheüs 16:26 Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?

Rijk worden of zijn op aarde, heeft geen zin zonder een gezond geestelijk leven. Aardse rijkdom zal vergaan. Het leven gaat door in het hiernamaals, of de mens dat gelooft of niet. Er is een tweede dood, de hel!

Job had een gezond geestelijk leven. Door te leven naar Gods wil en telkens op God te vertrouwen, was er een geloof bij Job dat een sterke groei had gekend als een “echte” plant.

Job had God op de eerste plaats gezet in zijn leven. Vandaag is dat anders, de mensen willen ook rijk worden door hun eigen werken. Ze stellen hun werk en hun genot boven God, daardoor lijden ze schade aan hun ziel.

Spreuken 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk,

zwoegen voegt er niets aan toe.

God laat soms heel zware beproevingen toe!

(11,12) God weet bij wie Hij kan inwerken. Bij wie sterk in zijn geloof is. God stelt zijn kinderen in staat, om beproevingen te doorstaan, om de wereld de ogen te openen! Kracht naar kruis is een oud gezegde. Christenen gingen destijds zingend naar de katholieke brandstapels!

1 Corinthiërs 10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

In feite wil de satan aantonen dat geloof in God weinig zin heeft, want als Job zijn geloof vaarwel zegt, wat is geloven dan nog waard? Het zou enkel de naam van God onteren, bekladden en ongeloofwaardig maken. Geloven is een zekerheid van een verwachting! Wie niet is wedergeboren kan geen beproevingen doorstaan, en zal afvallen en mogelijks de meerderheid volgen, in een dode staatskerk.

Vers 12-19 al de tegenslagen van Job. Verlies van veestapel en personeel, verloor zijn huis in een orkaan, verloor daarbij zonen en dochters,

Zou Job standhouden, volharden?

Vers 20 – 22 Het voorbeeldige gedrag van Job in zijn eerste beproeving.

Hier toont Job dat God boven al zijn bezit stond in zijn hart. Ik ben naakt gekomen en zal naakt gaan. Het hiernamaals was van groter belang voor Job in zijn leven. Wie niet gelooft kan zulke tegenslagen niet verwerken, omdat er geen hoop meer overblijft.

Job zondigde niet in zijn reactie. Job aanvaarde zijn lot, maar wist dat God hoe dan ook rechtvaardig was.

Vele mensen zouden opstandig worden tegen God, en roepen: ” waarom laat Gij dit alles toe?” Ook deze vraag stelde Job hier niet.

Mensen die het merkteken, de controlerende biochip van de antichrist zullen weigeren, zullen door God daartoe in staat worden gesteld. Wie Jezus niet kent, zal deze beproeving niet doorstaan, en zich laten vangen door die strik.

Job 2:4-6 Een nieuwe beproeving voor Job, zijn gezondheid!

Voor vele mensen is een goeie lichamelijke gezondheid het belangrijkste in hun leven.

Huid voor huid vroeg de satan. Hij bedoelde dat de liefde van Job niet boven de liefde voor zijn eigen leven zou gaan. Leven voor leven! Satan dacht : Job zal kiezen voor zijn eigen leven, en dan God laten vallen.

25 Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven. Joh.12

Job kreeg een ongeneeslijke ziekte, sommigen spreken van de zwarte melaatsheid, anderen van kwaadaardige gezwellen op de huid.

Jobs vrouw ongelovig?

(9) Zeg God vaarwel! Vertrouw niet verder op God!

De reactie van zijn vrouw was van een ongelovige. Voor haar was het nu genoeg geweest!

Ook zij werd mede beproefd, maar kon het niet aan, verlies van haar kinderen enz.

Hij noemt nu zijn vrouw “dwaas”, en dat staat voor ongelovig in de Bijbel, bedenk de vijf dwaze maagden. Zij geloofde misschien wel in God als alles goed gaat, maar eenmaal ernstige problemen, dan is de liefde tot God uit! Petrus noemt zware beproevingen “vuur”

1 Petrus 1:7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

Job was onschuldig en onwetend van wat zich in de hemel had afgespeeld, en zijn houding was tot eer van God, zonder dat hij het besefte.

GELD EN BIJBEL

clip_image001

clip_image002

clip_image003

clip_image005clip_image007

1 Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen.2 Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten,

3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.Jac.5.

10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht. Door daarnaar te haken zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben zich met vele smarten doorboord.

1 Tim.6

Wanneer wij deze Bijbelteksten in Gods woord lezen, in het licht van de actualiteiten deze week, dan proeven wij dat de gedachten van de mens en deze van God zo verschillend zijn wanneer het gaat over geld, rijkdom en verlangens. Iedere ziel droomt of droomde ervan, eens rijk te zijn. Velen strekken hun handen uit naar de kansspelen of een overval, en hopen op een dag alles te kunnen doen wat hun hartje lust. Anderen werken zich krom en ziek, bedriegen en lopen soms over lijken om toch rijk te worden… helaas! Rijk zijn is geen zonde, je kunt ook eerlijk erven, maar schatrijk willen worden is wel zonde!

Waarom maakte God toch niet ieder mens rijk?

Waarom een wereld van arm en rijk, welvaart en honger?

In onze dagen gaat het nu voor mensen van rijk tot schatrijk, en voor anderen van arm tot straatarm! Velen zeggen onverstandig: Het is altijd zo geweest!” maar weten niet wat God laat weten, er komt een tijd, dat het geld, goud of zilver, compleet waardeloos zal worden, en deze tijd komt eraan, voor wie gelooft of niet! Maar eerst komt er nog een tijdelijke waardestijging van het goud. (Jac.5:3). Doch er komt een tijd dat de rijken bitter zullen wenen, en veroordeeld zullen worden. Nog anderen die eens geloofden, zullen ontrouw worden aan God, of laten zich verleiden door een nieuw vals welvaartsevangelie.

Spr 11:28 Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal vallen;

maar als fris loof zullen de rechtvaardigen uitspruiten.

Deze spreuk toont twee soorten van geloof aan, een zegevierend geloof en een uitstervend geloof. We vinden er twee aspecten van de schepping in, namelijk herfst, een sterven, en de lente, nieuw leven! Voor de ongelovige, die zijn vertrouwen stelt op zijn vergankelijke rijkdom, komt er, als de herfst, een afsterven van een cultuur waarbij men geen rekening houdt met de Bijbel, Gods woord.

Voor de wedergeboren Bijbelgelovige christen, komt er de lente, hij zal deel uitmaken van een nieuwe schepping. (Ps.92:13) Hij is al een nieuwe schepping geworden. De nabije toekomst zal dit aantonen. (2 Cor.5:17)(Gal.6:15).

De apostel Petrus, wist hiervan, en schreef aan zijn broeders en zusters in de Here:

3 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, 4 tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, 1 Petr.1

De hoop hier beschreven is een verwachting met zekerheid! Je kunt hopen dat uw aandeel op de beurs stijgt, maar dit is helemaal niet zeker, integendeel! Dus wat een enorm groot verschil in soort van hoop of verwachting!

Wanneer God u genadig is geweest, en u rechtvaardigde door uw geloof in Jezus dan bent u schatrijk, dan hebben uw knieën gebogen voor de enige God, JHWH, en uw knieën buigen niet verder meer voor de Mammon van zilver en goud. Je kunt geen twee heren dienen, zegt Jezus, zoals schijnchristenen denken dat dit toch mogelijk is.

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon.

In de Bijbel staat iemand die zijn knieën had gebogen voor een schat van zilver en goud, welke God vervloekt had. Hij kon geen goede keuze maken. Wie de aardse rijkdom belangrijker acht dan zijn Schepper, lijkt op een mens als Achan. De gevolgen van Achan zijn zeer leerzaam voor ons. Achan de man die geen rekening wilde houden met Gods woord, de Bijbel. Hij deed zijn naar zijn eigen zondig denken.

ACHAN (=slang of ongeluk)

Jozua 7.

clip_image009Jozua had van God de opdracht gekregen om het beloofde land Kanaan in bezit te nemen. Na de grote overwinning op de stad Jericho, kwam dan het dorpje Ai. Dit werd eerst een zeer pijnlijke nederlaag, en een vernedering, maar waarom?

Soms hebben wij ook nederlagen of tegenslagen in ons leven, en stellen wij ons ook vragen.

God, waarom overkomt mij of ons dat?

Ook Jozua zocht de reden van die onbegrijpelijke nederlaag en bad tot God!

10 Toen zeide de HERE tot Jozua: Sta toch op; waarom ligt gij daar op uw aangezicht?11 Israel heeft gezondigd en zij hebben mijn verbond, dat Ik hun geboden had, overtreden, en ook iets van het gebannene weggenomen, en ook gestolen, en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. 12 Daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. Zij keren hun vijanden de rug toe, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, indien gij niet de ban uit uw midden uitdelgt. (Joz.7).

Achan een soldaat van Jozua had zich niet kunnen weerhouden, om toch van de vervloekte buit mee te nemen tijdens de overwinning op Jericho.

Gods geboden overtreden kan grote risico’s inhouden, en kan een gelovige, of een ganse gemeente krachteloos maken. Achan dacht, niemand weet het toch.

Dit soort van denken brengt teleurstelling en ongeluk! God weet toch alles! Het ganse volk kwam onder de vloek te liggen, zonder echt te weten waarom. (Deut.7)

13 Sta op, heilig het volk en zeg: Heiligt u tegen morgen, want, zo zegt de HERE, de God van Israel: er is een ban onder u, Israel, gij kunt geen stand houden voor uw vijanden, voordat gij de ban uit uw midden hebt verwijderd.

Een ban is alles wat een afkeer bij God opwekt, en door God werd gestraft, zoals de kanaanieten met hun vele afgoderijen.

Wat nam hij mee? Wat was hier de ban? Achan werd schuldig bevonden.

20 Daarop antwoordde Achan Jozua: Waarlijk, ik ben het, die gezondigd heeft tegen de HERE, de God van Israel, want zo en zo heb ik gehandeld: 21 ik zag bij de buit een mantel van Sinear, een mooi stuk, en tweehonderd sikkelen zilver en een staaf goud van vijftig sikkelen gewicht, en uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen; zie, ze zijn in mijn tent in de grond verborgen, en wel het zilver onderaan.

Achan zondigde uit begeerte en hebzucht, satan kon hem verleiden met goud, zilver, en een mooie Babylonische mantel. Deze soldaat kon het niet laten heimelijk, dit alles mee te nemen, wel wetende dat dit niet mocht. Hij dacht zondig en verkeerd: God zal dit wel door de vingers zien. Zich onrechtmatig verrijken, stelen en eigenbelang was hier de zonde van Achan. Zo vinden wij vele voorbeelden in de Bijbel, Eva begeerde de verboden vrucht, David begeerde de mooie Bathseba, enz. Zijn wij beter dan de hebzuchtige Achan?

Let op de volgorde van dit gebeuren:

Achan zag. Wat en mens ziet kan hem verleiden.

Achan begeerde: Wat mooi en kostelijk is kan het verlangen opwekken.

Achan maakte van de gelegenheid gebruik en nam wat verboden was mee.

Achan werd in het ongeluk gestort! Bestraft!

De verlangens en begeerten van een Bijbelgetrouw christen, zwakken langzaam maar zeker af, omdat ze een andere geestelijke, onvergankelijke rijkdom in hun leven hebben ontdekt met eeuwigheidswaarde.

Het Roomse christendom begeerde ook rijkdom, let op Rome!

De aflatenhandel, de relikwieënhandel destijds. Maar is geestelijk blind! Jezus maakt dit duidelijk in:

17 Omdat gij zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en heb aan niets gebrek, en gij weet niet, dat gij zijt de ellendige en jammerlijke en arme en blinde en naakte, 18 raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden,Openbar.3

WAT WAS HET GEVOLG VOOR DE GELDZUCHTIGE ACHAN?

Ro 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Deze Achan had 36 mensenlevens op zijn geweten, door hun pijnlijke nederlaag in Ai, en de naam van God geschonden. Achan betoonde weinig of geen spijt van zijn handelen.

24 Daarop nam Jozua, tezamen met geheel Israel, Achan, de zoon van Zerach, en het zilver, de mantel en de staaf goud, zijn zonen en dochters, zijn runderen, ezels en kleinvee, zijn tent en al wat hem toebehoorde, en zij voerden hen naar het dal Achor. 25 En Jozua zeide: Zoals gij ons in het ongeluk hebt gestort, zal de HERE u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israel hem, en men verbrandde hen met vuur, en wierp stenen op hen. 26 Daarna richtte men een grote steenhoop boven hem op, die er is tot op de huidige dag. Toen liet de HERE zijn brandende toorn varen. Daarom noemt men die plaats het dal Achor, (zie foto)tot op de huidige dag. Jozua 7

Achan werd Ter dood veroordeeld! Men stenigde hem en zijn ganse familie. Doch er kwam daarbij nog een erger oordeel van God: namelijk men verbrande hun lijken. Crematie! Crematie is een straf van God! Hoe veranderen de tijden en menselijke wetten snel, lijkverbranding was strafbaar bij het ontstaan van België! (1830) Achor betekent “ellende of droefenis”. Je kunt zeggen dat Achan stierf in een dal van grote smart .Inderdaad wie de Bijbel, Gods woord verwerpt, zal een Achan wezen!

clip_image011

WAT BETEKENT JEZUS VOOR U?

DE GODDELIJKHEID VAN JEZUS

 WIE IS JEZUS VOOR U ?

jezus op het water

 

Vandaag wil men alle godsdiensten centraliseren en dan controleren, een voorbereiding van de komende antichrist. Men probeert op allerlei wijze de fundamenten te leggen voor de wereldkerk, een voorbereiding voor de valse profeet. Maar hiervoor moet ieder water in de wijn doen. Toegeven en verloochenen Deze morgen wil ik spreken over de goddelijkheid van Jezus, bijna tweeduizend jaar zijn er kinderen Gods die Jezus zijn trouw gebleven, en Hem niet hebben verraden. Ware kinderen Gods werden vervolgt en bespot maar het is er vandaag nog steeds, zonder water in de wijn te doen ! Doch afwijkingen zijn er altijd geweest van christenen die slechts de naam hadden christenen te zijn. Vandaag wil het volk Jezus niet meer aanvaarden voor wat Jezus is :

de Zoon van God, en goddelijk !

Jezus te vinden als God in het O.T. en N.T.

6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Jesaja 9

De profeet moest schrijven dat het kindeke Jezus God zou zijn, of goddelijk !

3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God. Jes.40

Hier gaat het precies over Jezus, de woestijn en de wildernis is een beeld van de wereld, waarin Jezus komen zou

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en God was het Woord. Joh. 1 (Luther)

14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. NBG

Col 2:9 Want in hem woont de gehele volheid der Godheid lichamelijk,

Voor vele mensen vandaag is Jezus slechts een profeet, als vele anderen. Voor kinderenwordt Hij verborgen als t ware. Welke ouders spreken er nog over Jezus tegen hun kinderen ? Kinderen weten wel veel van superman, maar wie Jezus is moet hun nog duidelijk gemaakt worden. Jezus is God ! God is mens geworden !

Op welke school leert men dit nog ?

Wie herkent de godheid van Jezus ?

De Discipelen en de demonen.

a/ de discipelen

Mt 16:16 16 Simon Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! 17 Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.

18 En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen

Om te kunnen geloven dat Jezus de zoon is van de levende God, moest er een openbaring zijn van de Vader.

Het is een ingreep van God in de mens, wij zijn een nieuwe schepping geworden. Jezus stelde deze vraag om te weten of zijn discipelen zich hebben losgemaakt van de Joodse synagoge, en dat ze bewust werden tot een nieuwe gemeente te gaan behoren. Petrus was niet de eerste Paus zoals men wil laten geloven, maar de context maakt duidelijk dat Jezus zijn gemeente bouwt op mensen die weten en erkennen dat Jezus de zoon van God is. Om dit te kunnen aanvaarden is er een operatie gebeurt aan de mens. Dan kan God op ieder zulk mens zijn gemeente bouwen ! Er waren dan nog geen denominaties en soorten van christenen !

b/ de demonen.

28 Nadat Hij aan de overkant in het land der Gadarenen was gekomen, kwamen Hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet, zeer gevaarlijke, zodat niemand langs die weg kon voorbijgaan. 29 En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons voor de tijd te pijnigen? 30 Nu werd er ver van hen een grote kudde zwijnen gehoed. 31 De boze geesten smeekten Hem en zeiden: Indien Gij ons uitdrijft, laat ons dan in de kudde zwijnen varen.Matth.8

Deze afgevallen engelen herkenden Jezus ogenblikkelijk als de ZOON VAN GOD ! Ze zijn angstig voor zijn goddelijke macht. ZE weten van hun komende oordeel !

Enkele voorbeelden waar wij Jezus herkennen als de Zoon van God

20 En hun geloof ziende, zeide Hij: Mens, uw zonden zijn u vergeven. 21 En de Schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen te overleggen en zeiden: Wie is deze, die zulke godslasterlijke dingen zegt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? 22 Doch Jezus doorzag hun overleggingen en antwoordde en zeide tot hen: Wat overlegt gij in uw harten? 23 Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen:

Sta op en wandel?

Lucas 5

Wat hier gebeurt is totaal nieuw voor Gods volk : Nooit hadden zij gehoord dat een mens in zijn eigen spreekt en zonden vergeeft !Zij werden altijd geleerd dat slechts God alleen zonden kan vergeven. Jezus bevrijd iemand van de schuld van zijn zonden.De genezing is geen bewijs van vergeving, maar wel hier in dit verband van een bewijs van ziekte ten gevolge van zonde. Niet iedereen die tot geloof komt wordt genezen !Het wandelen van de lamme heeft een betekenis n.l. wandelen is in de bijbel een beeld van “ leven” zie Rom.6:4

4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Wij moeten begrijpen dat het geweten van de lamme volledig rustig was en heel goed wist dat zijn zonden vergeven waren, dit in tegenstelling van vroeger toen hij telkenmale een zondoffer moest brengen in de tempel. Dit offer van dieren bracht geen totaal rustig geweten. Het nieuw leven dat de lamme begon, was dubbel, in de eerste plaats een leven met een gerust hart tegenover God. Een geestelijk leven. Hij verheerlijkt God ( v24) ! Ten tweede een nieuw lichamelijk leven.

Vers 21. Wie kan zonden vergeven dan God alleen ?

De schriftgeleerden en farizeeërs hadden het naar hun kennis juist. Slechts God kan vergeven. Dus moesten zij Jezus als God zien !

Hier waren zij blind voor, slechts discipelen en demonen kunnen Jezus herkennen als God op aarde. Dit toont aan dat priesters bv wel bijbelkennis kunnen opdoen, maar zij hebben de goddelijke macht van Jezus niet herkent, ze zijn niet verandert, nooit tot geloof gekomen, nooit door God aangeraakt geweest.

Wij moeten de mensen overtuigen dat Jezus God is. Wij moeten de mensen bij Hem kunnen brengen. Wie Jezus niet als de Zoon van God aanneemt is een antichrist !

1Jo 2:23 Alwie den Zoon loochent heeft ook den Vader niet; wie den Zoon belijdt heeft ook den Vader.

WIE IS TOCH DEZE ?

25 En Hij zeide tot hen: Waar was uw geloof? En zij werden bevreesd en zeiden met verbazing tot elkander: Wie is toch deze, dat Hij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij Hem gehoorzaam zijn?

Lucas 8 Wanneer wij deze passage lezen, dan komen er verschillende gedachten op bij  Discipelen hebben grote angst door de storm Jezus sliep Het was heel normaal dat de discipelen door de weersomstandigheden beproefd werden en angstig waren. Dit moet voor ons een voorbeeld zijn, als ook wij in groot gevaar verkeren, en angstig zijn. Het kan voor ons zijn precies of dat Jezus slaapt, wij zouden kunnen denken dat de Heer niet  met ons bezig is, en terwijl wij de stormen van ons leven meemaken ,slaapt Hij . . .een menselijke gedachte maar geen geestelijke gedachte. Zijn aanwezigheid moet voor ons voldoende zijn, want Hij vroeg waar was uw geloof ?

Gods geest woont in ons, wat hebben wij te vrezen ?

Wanneer wij op Hem roepen grijpt Hij in. Zelfs de natuur moet Hem gehoorzamen, omdat hij God is ! Wij zijn ons niet altijd bewust wat wij zijn geworden “in” Christus. Onze positie is zeer belangrijk in deze wereld.

Gods macht openbaart zich pas wanneer wij de mens onmachtig zijn !

De discipelen moesten vertrouwen op Hem.

Voorbeeld : Het jongetje van 12 stond vooraan het schip in de geweldige storm, en men riep hem kom hier, het is er levensgevaarlijk hij antwoordde :

Mijn papa is hier kapitein!

Hij bleef staan en keek!

GETUIGENIS GAYTANT RONNY en marlene delanghe

PERSOONLIJK GETUIGENIS GEZIN GAYTANT RONNY DELANGHE MARLENE oprichters 

BIBLESPACE BELGIUM ONLINE

Ronny geboren in Veurne, een  klein stadje in de Westhoek van België. Marlene geboren in Bulskamp deelgemeente van Veurne. Daar is Ronny opgegroeid en heb er al mijn kinderjaren beleefd. Was destijds leerling van het Bisschoppelijk college, waar men mij een traditionele katholieke opvoeding gaf. Daarna naar het Koninklijk  Atheneum. De eerste school gebeurde onder aandringen van mijn moeder, familie van de gekende Karel Cogge, oorlogsheld tijdens de W.O.I.  Mijn vader, niet religieus ingesteld. Hij was de eerste beroepsbrandweerman en ambulancier van de Stad Veurne. In 1966 huwde ik met Marlene, waarvan haar naam familienaam etymologisch afkomstig van het Franse ” De L’angelo”. Gaytant (Gaetani) vlg stamboom afkomstig uit Gaeta, bij Napels.  Waaruit Bonifatius VIII als paus te voorschijn kwam, uit de adelijke familie Gaetani. Wij  verhuisden van Veurne naar Oostduinkerke. Ik was 40 jaar werkzaam als cliëntenadviseur bij de KBC-bank. Begon een nu druk bezochte blogsite onder de naam “Biblespace”.  

https://atomic-temporary-20759123.wpcomstaging.com

In september 1979 werd er op een zaterdag een voetbalmatch georganiseerd om onze fysiek wat bij te brengen. Het werd een vriendschapswedstrijd tussen de bank en de post te Alveringem. Deze dag werd voor mij onvergetelijk. Ik was keeper en had al zeven van dan die “zwart-witte” tegen mijn netten laten suizen. Toen dacht ik bij mezelf het is wat genoeg geweest. Toen kwam men opnieuw opdagen, en sprong onvoorzichtig in de voeten en het werd mij fataal. Resultaat: gebroken ribben en plots een tijd van nadenken, en een stille vraag: Waarom moet mij dat overkomen? Al mijn dagelijkse bezigheden werden helemaal onderbroken. 

hallindseyDankzij die gebroken ribben, en pijn, werd mijn ziel gered! Misschien stel je nu de vraag wat God met voetbal heeft te maken. Hij had al jaren Zijn hand naar mij uitgestoken, maar ik had geen tijd voor Hem! Mijn katholieke opvoeding onder dwang en straf op school waren daarvan een oorzaak. Men moet eigenlijk niet wachten tot het pijn doet, om God te zoeken en Hem te vinden!

Toen ik thuis zat met die gebroken ribben gaf een tante van mijn vrouw, mij een boek om te lezen. Doch nooit las ik boeken! Zij drong aan…Het boek noemde “ De planeet die aarde heette” door een zeer bekende Amerikaanse evangelist Hal Lindsey in 1979. Welke vandaag bijna dagelijks op Internet verschijnt met belangrijke profetische Bijbelse boodschappen. Hij legde het evangelie uit zoals wij dat nog nooit in het Veurne hebben gehoord! De stad waar vroeger bepaalde Bijbelgetrouwe christenen onder Spaanse bezetting werden gevierendeeld op de grote markt.

Dat boek van deze als het ware een profeet, sprak over de toekomst van deze wereld, maar ook, over mijn toekomst, wat er met mij zou gebeuren, indien ik niet tot verzoening en geloof kwam in de God van Israël. Ik heb, omdat ik niets anders kon doen,  dit boek toen toch maar gelezen. Het verwees telkens naar de voor mij bijna onbekende Bijbel. Zelf had ik wel eens de vraag gesteld: Hoe het verder moest met zo’n wereld, gekenmerkt met allerlei aankomende grote problemen, veranderingen in de natuur, zwakke, ongezonde en onrechtvaardige politiek en dergelijke.

Toen ik het boek had gelezen, werd mijn hart beangstigd voor wat God sprak over deze wereld. De schrijver wees me hierop door te laten zien dat God werkelijk sprak door die Bijbel. Hij liet zien wat er al gebeurd was, maar ook wat er nog moet komen. Iedere avond sprak ik daarover met mijn vrouw, Marlene tot in de nacht toe! In de laatste bladzijden van het boek stond een Bijbeltekst die tot mijn hart sprak:

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd me hem houden en hij met Mij” Openbar.3:20

Ik heb mij toen eenvoudig gebogen en aan God toegegeven, dat ik zondig was geboren en voor Hem verloren, ook al was ik bij wijze van spreken opgevoed tussen pilaren en wierook, en als kind onder traditionele dwang gedoopt. Toen kwamen wij samen tot het levend geloof in Christus, en ontvingen Zijn Geest, en werden dan gedoopt te Nieuwpoort op 13 mei 1980.

Jezus klopt aan de deur van het hart van ieder mens, telkens op verschillende wijze. Hij klopt, maar iedereen is vrij de deur te openen of hem dicht te laten, te buigen voor God, of eigenzinnig en vrijzinnig  te blijven staan.

Wanneer ik in de Bijbel las, ontdekte ik hierdoor zonden in mijn leven, waarvan ik nooit had gehoord! Dan werd ik stil voor God, beleed deze zonden aan Hem en geloofde in de totale vergeving door het bloed van Jezus. Later begreep ik dat de oorbiecht niet Bijbels was, maar Babels.

Zo begon ik een ander en nieuw leven, als een feest, maar daarna stond de duivel niet stil, na mijn vele getuigenissen. Dit getuigenis werd op één miljoen exemplaren in een evangeliekrantje verspreid in België, tijdens het pausbezoek. Wie wil niet gelukkig zijn? Wie dat werkelijk verlangt, buig dan voor God, belijd uw zonden en gelooft enkel in Jezus, de enige weg, de enige waarheid, en het werkelijke leven!

Ronny en Marleen GAYTANT

Voorganger sinds 1982

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 10-juli-2018-RM-1024x575.jpg

GETUIGENIS GAYTANT RONNY

PERSOONLIJK GETUIGENIS MODERATOR  BIBLESPACE VLAANDEREN ONLINE

ronny-1

 

Geboren in Veurne, een  klein stadje in de Westhoek van België. Daar ben ik opgegroeid en heb er al mijn kinderjaren beleefd. Was destijds leerling van het Bisschoppelijk college, waar men mij een traditionele katholieke opvoeding gaf. Daarna naar het Atheneum. De eerste school gebeurde onder aandringen van mijn moeder, familie van de gekende Karel Cogge, oorlogsheld tijdens de W.O.II.  Mijn vader, niet religieus ingesteld. Hij was de eerste beroepsbrandweerman en ambulancier van de Stad Veurne. In 1966 huwde ik met Marlene Delanghe, waarvan haar naam familienaam ethymologisch afkomstig van het franse ” De L’angelo”. Wij  verhuisden van Veurne naar Oostduinkerke. Ik was 40 jaar werkzaam als clientenadviseur bij de KBC-bank. Begon een nu druk bezochte blogsite onder de naam “Biblespace”.  

https://biblespace.org

In september 1979 werd er op een zaterdag een voetbalmatch georganiseerd om onze fysiek wat bij te brengen. Het werd een vriendschapswedstrijd tussen de bank en de post te Alveringem. Deze dag werd voor mij onvergetelijk. Ik was keeper en had al zeven van dan die “zwart-witte” tegen mijn netten laten suizen. Toen dacht ik bij mezelf het is wat genoeg geweest. Toen kwam men opnieuw opdagen, en sprong onvoorzichtig in de voeten en het werd mij fataal. Resultaat: gebroken ribben en plots een tijd van nadenken, en een stille vraag: Waarom moet mij dat overkomen? Al mijn dagelijkse bezigheden werden helemaal onderbroken. 

hallindseyDankzij die gebroken ribben, en pijn, werd mijn ziel gered! Misschien stel je nu de vraag wat God met voetbal heeft te maken. Hij had al jaren Zijn hand naar mij uitgestoken, maar ik had geen tijd voor Hem! Mijn katholieke opvoeding onder dwang en straf op school waren daarvan een oorzaak. Men moet eigenlijk niet wachten tot het pijn doet, om God te zoeken en Hem te vinden!

Toen ik thuis zat met die gebroken ribben gaf een tante van mijn vrouw, mij een boek om te lezen. Doch nooit las ik boeken! Zij drong aan…Het boek noemde “ De planeet die aarde heette” door een zeer bekende Amerikaanse schrijver Hal Lindsey in 1979. Welke vandaag bijna dagelijks op Internet verschijnt met belangrijke profetische boodschappen. Hij legde het evangelie uit zoals wij dat nooit in het Veurne hebben gehoord! De stad waar vroeger christenen werden gevierendeeld op de grote markt.

Dat boek van deze als het ware een profeet, sprak over de toekomst van deze wereld, maar ook, over mijn toekomst, wat er met mij zou gebeuren, indien ik niet tot verzoening en geloof kwam in de God van Israël. Ik heb, omdat ik niets anders kon doen,  dit boek toen toch maar gelezen. Het verwees telkens naar de voor mij bijna onbekende Bijbel. Zelf had ik wel eens de vraag gesteld: Hoe het verder moest met zo’n wereld, gekenmerkt met allerlei aankomende grote problemen, veranderingen in de natuur, zwakke, ongezonde politiek en dergelijke.

Toen ik het boek had gelezen, werd mijn hart beangstigd voor wat God sprak over deze wereld. De schrijver wees me hierop door te laten zien dat God werkelijk sprak door die Bijbel. Hij liet zien wat er al gebeurd was, maar ook wat er nog moet komen. Iedere avond sprak ik daarover met mijn vrouw, tot in de nacht toe! In de laatste bladzijden van het boek stond een Bijbeltekst die tot mijn hart sprak:

“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd me hem houden en hij met Mij” Openbar.3:20

Ik heb mij toen eenvoudig gebogen en aan God toegegeven, dat ik zondig was geboren en voor Hem verloren, ook al was ik bij wijze van spreken opgevoed tussen pilaren en wierook, en als kind onder traditionele dwang gedoopt. Toen kwamen wij samen tot het levend geloof in Christus, en ontvingen Zijn Geest, en werden dan gedoopt te Nieuwpoort op 13 mei 1980.

Jezus klopt aan de deur van het hart van ieder mens, telkens op verschillende wijze. Hij klopt, maar iedereen is vrij de deur te openen of hem dicht te laten, te buigen voor God, of eigenzinnig en vrijzinnig  te blijven staan.

Wanneer ik in de Bijbel las, ontdekte ik hierdoor zonden in mijn leven, waarvan ik nooit had gehoord! Dan werd ik stil voor God, beleed deze zonden aan Hem en geloofde in de totale vergeving door het bloed van Jezus. Later begreep ik dat de oorbiecht niet Bijbels was, maar Babels.

Zo begon ik een ander en nieuw leven, als een feest, maar daarna stond de duivel niet stil, na mijn vele getuigenissen. Dit getuigenis werd op één miljoen exemplaren in een evangeliekrantje verspreid in België, tijdens het pausbezoek. Wie wil niet gelukkig zijn? Wie dat werkelijk verlangt, buig voor God, belijd uw zonden en gelooft enkel in Jezus, de enige weg, de enige waarheid, en het werkelijke leven!

 

Ronny en Marleen GAYTANT

Voorganger sinds 1982

Ons getuigenis werd verspreid in Vlaanderen in een éénmalige krant

bij het Pausbezoek in België in 1985

R GAYTANT 1985