IK BEN VAN PAULUS…IK BEN VAN APOLLOS…

 

IK BEN VAN ……….

Wanneer wij even kijken naar de eerste christenen in Korinthe, (1 Cor.3:1-9) dan lezen wij al over een verdeeldheid, favoritisme, Ik ben van Paulus..Ik ben van Apollos…wanneer wij naar de christenheid, in de eindtijd kijken, vinden wij nog steeds dezelfde verdeeldheid doch in een andere vorm. Wij horen vandaag: Ik ben van Pinksteren, ik ben van Haverkamp, ik ben gereformeerd, ik ben Baptist, ik ben van ….. is Christus dan zo erg verdeeld? Paulus wilde tot hen spreken als tot “geestelijke” mensen. Hij bedoelde daarbij mensen die al wat waren gegroeid in hun geloof, hun Bijbels denken. “Geestelijke” betekende nooit mijnheer pastoor of dominee, en de kerkgangers “leken”! Een oude afdwaling…

Het opkijken naar mensen, allerlei evangelisten en predikanten is een ongeestelijk gedrag. Rom. 2:11 Want er is geen aanzien des persoons bij God. Er kwamen allerlei afdwalingen van de Bijbel, is het vandaag niet anders dan in de tijd van Paulus die zich gewoon een dienaar noemt.

Wat moeten wij en Paulus dan vaststellen?

Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen? 1 Cor.3

clip_image002Hoeveel verdriet heeft dit al niet veroorzaakt onder allen die Christus dienen met hart en ziel, in en gemeente. Gelovige families twisten over on-Bijbelse principes en extreme doctrines. Is deze verdeeldheid er niet gekomen door mensen die nooit tot echt geloof zijn gekomen, doch een “christelijke eigenzinnigheid” verkondigden. Velen denken dat de ware gemeente van Christus een sterke en grote organisatie is geworden, om de wereld te veranderen, en om te participeren in de politiek.

Neen! Luister naar Jezus:

32 Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven.Luc.12

Jezus beschrijft zijn gemeente als een klein kuddeke. Daarom werd het soms aanzien als een sekte.(Hand.24). Het is door de ganse geschiedenis een minderheid gebleven. Wereldwijd zijn er kleine groepen christenen ontstaan, doch wel al vroeg vervolgd door schijnchristenen. Ze bleven Bijbelgetrouw en lieten zich niet beïnvloeden door de Mammon of keizerlijke macht! Zoals Demas, een schijnchristen ook Paulus plots verliet, na oproer problemen.

Zo komt het dat velen vandaag zoeken naar een gemeente waar men zich echt “thuis” kan voelen,een huisgemeente. Daar waar men in liefde van harte naast elkander zingt, en meeleeft met elkander als broeder en zuster. Waar men gaat bidden voor elkander! Daar waar men elkanders blijdschap en verdriet kan delen. Daar is geen anonimiteit!

De ware gemeente van Christus kent geen denominaties!

16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde. Efeze 4

clip_image004

Een organisme, een lichaam is geen organisatie. Wat bijzonder is aan een lichaam, is dat het vele organen, zenuwen, spieren en pezen heeft, dat er een sterke verbondenheid is onder alle leden. Ieder lid heeft zijn functie. (Efeze 4:12) Schijnchristenen hebben geen probleem om telkens te veranderen van gemeente, want ze voelen geen verbondenheid. Hoe komen we vandaag aan al deze “carrousel-christenen”? Zijn het niet de opzieners, oudsten, die toezicht moeten houden? Of zijn voor hen de gemeenteleden iets als koopwaar? (2 Petr.2:3) Is kwantiteit belangrijker dan kwaliteit voor hen?

Paulus sprak dat er afvalligheid zou komen en vandaag kunnen wij spreken over grote geloofsafval. Hij beschreef toen al hoe dit alles in zijn werk zou gaan.

28 Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.29 Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; 30 en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.Hand.20

Hier vinden wij het vroege ontstaan van de denominaties. Het gevolg was dat er al vroeg scheuringen ontstonden. Paulus wijst op een verkeerde uitleg van bepaalde Bijbelonderwerpen.

Bv. Velen geloven er nog steeds, dat, wanneer men niet in tongen kan spreken, men niet tot geloof is gekomen. Anderen geloven nog in de kinderdoop!

Bv. Als je niet geneest, dan heb je geen geloof, of voldoende geloof!

De achterliggende reden was in feite om gelovigen aan een evangelist te binden, welke daar eigen belang en brood in zag. Zo kwamen er evangelisten met hun eigen stokpaardje, dat afweek van de Bijbel. Paulus waarschuwde Timotheus hierover, dat er mensen waren die de gezonde leer niet meer verdroegen, en ze zoeken vele andere leraars welke tegemoet kwamen aan hun eigen zinnen. (2 Tim.4)

Let op wat Jezus bad voor zijn gemeente.

9 Ik bid voor hen; niet voor de wereld bid Ik U, maar voor hen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn van U,10 en al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne, en Ik ben in hen verheerlijkt. Joh.17

Hier bad Jezus voor zijn kleine kudde, maar niet voor de wereld. Is dit geen discriminatie zou de ongelovige wereld zeggen.

Jezus weet wie uit God geboren is en wie niet. Allen die Jezus werkelijk in hun leven hebben leren kennen, zullen elkander begrijpen, ze zullen bidden voor elkander, ze herkennen elkander aan de vruchten.

Ook de apostel Johannes zag reeds heel vroeg, dat er velen zouden afvallen, en noemde ze antichristen, schijnchristen. Let op zijn woorden:

18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. 19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn. 20 Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.

Het lijkt me nogal duidelijk dat er ook hier al christenen waren die niet wedergeboren waren, die het gezag van de Bijbel ontzenuwden, er kwam een groot vals christendom. Natuurlijk groeide dit goed, het waren allen die de leer naar eigen hand hadden gezet.

Zoals ik eens de vraag werd gesteld of sex voor het huwelijk is toegelaten. Mijn antwoord was natuurlijk : Neen! Doch de mensen werden opstandig. Het leek wel dat de Bijbel onmenselijk is, en anderen daar anders over dachten.

Johannes noemt zulke mensen afvalligen, antichristen. Het Griekse woord voor “Afvallige” heeft een getalswaarde van 666

31 Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, 32 maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen.

Jezus had gebeden voor Petrus opdat hij zijn geloof zou behouden, Hij had dit niet gebeden voor Judas. Petrus kreeg spijt en berouw na zijn verloochening, Judas kwam niet terug tot Jezus, hij geloofde er niet meer in, was het dan bij hem allemaal schijn?

5 Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus?

Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt, en wel zoals de Here dit aan een ieder geschonken heeft. 6 Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom.7 Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft.8 Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk.9 Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.

Paulus en Apollos brachten hetzelfde evangelie, doch de zwakke christenen maakten een onderscheid tussen deze broeders en dit leidde tot nijd en twist.

2 Timotheüs 4:3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen.