BLIJFT OP GOD VERTROUWEN ONDANKS TEGENSPOED OF RAMP

clip_image002

Wanneer wij het goede van God ontvangen, dan moeten wij danken. Doch wanneer het kwade ons overkomt, zijn wij dan ook geneigd om nog te danken? Wellicht niet, wij begrijpen Hem niet altijd. Een leven zonder God kan als reactie bitterheid en haat in het hart brengen. En God is er en wacht om Zijn liefde in het hart van ieder mens te leggen, als de mens dit wil! God zag Job, en ziet ook U en mij. Ook wie gelooft kan worden beproefd, maar de reactie is anders.

Wie was Job?

clip_image003

Wij lezen Job.1 en 2. In het Hebreeuws betekent Job: “ayab” wat “vijandig” of “gehaat” betekent. God kende hem en liet opschrijven :

Job was een mens vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad. (v.1) Job leefde in het land Us, d.i. Saoedi-Arabië.

Job was rijk, een gezegend man met veel kinderen, veel personeel, een enorme veestapel. Veruit de rijkste man in het Midden-Oosten.

Zijn kinderen hielden feesten en fuiven. Ze groeiden op in welvaart, zoals onze kinderen vandaag. Ze werden wel gelovig opgevoed, maar dat was zeker nog geen garantie voor hun behoud. Je bent geen christen omdat je ouders christenen waren!

De bezorgdheid van Job als vader.

(5) Zoals vele ouders vandaag bezorgd zijn om hun kinderen, zo was dat ook bij Job.

Ook toen kende Job de gevaren van de zondige wereld. De begeerten van de wereld. Alles wat het oog streelt kan verleiden. Alles wat een mens kan afhouden van God is afgoderij.

Na het fuiven en feesten van zijn kinderen, bracht Job brandoffers aan de Here. Het werd voor hem een ernstige gewoonte om dit te doen. Hij bad.

Job dacht:

Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Dit is de grootste zorg die een ouder kan maken over zijn kinderen, omdat alles zo sterk afhankelijk is van het gedrag van een mens tegenover God. Ogenschijnlijk kunnen mensen zich voor doen als “christelijk”, maar het is het hart dat telt! Hun denken!

Men sprak over de mens Job in de hemel, terwijl hij nog leeft!

(6,8) Wij leren dat God alles ziet, maar ook de satan gluurt naar de mensen. God had de liefde van Job gezien voor Hem. God kende Job zeer goed, en God zelf begint het gesprek over Job ,in de hemel. God spreekt over Zijn vrienden! Ben je zijn vriend?

Bent u ook zo goed bekend bij God? Wil je dat?

Er is in de hemel een engelenvergadering bezig, en daaronder komt ook plots de satan, die nog steeds macht heeft op aarde, tot Jezus terugkomt.

In vers 8 zien wij dat God ook bijzonder bezig is met de gelovige mensen persoonlijk.

God vraagt aan satan of hij ook zijn knecht Job heeft opgemerkt. De satan kende Job, maar Job was zijn vriend niet! De vrienden van de satan, zijn mensen, die niet willen luisteren naar God, en niet willen geloven wat God zegt. God kent iedereen. God kende Job veel beter dan de satan. God kent Zijn schepselen! God wist dat Job de meest gelovige mens ter aarde was.

Les: God weet hoe het met ons geloof is gesteld, in hoeverre wij ons vertrouwen op de Heer kunnen stellen. Hij weet hoe groot onze wederliefde tot Hem is. Hij weet wat wij voor Hem doen of hebben gedaan.

Satan heeft kritiek!

(9,10) De satan stelt dat Jobs geloof weinig voorstelt. Hij geeft er redenen voor aan:

Je hebt aan uw knecht goddelijke bescherming gegeven over zijn huis en zijn bezit, zijn werk hebt gij gezegend.

Les: God is waakzaam over zijn kinderen die Hem gehoorzaam volgen. Wie niet gelooft, leeft als een vogelvrije onbeschermd, zonder het te beseffen. Hij kan plots slachtoffer zijn van iets.

Wie krijgt bescherming? Beschermengelen?

Spreuken2:7 Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen, 8 terwijl Hij waakt over de paden van het recht

en de weg zijner gunstgenoten beschermt.

Mattheüs 16:26 Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?

Rijk worden of zijn op aarde, heeft geen zin zonder een gezond geestelijk leven. Aardse rijkdom zal vergaan. Het leven gaat door in het hiernamaals, of de mens dat gelooft of niet. Er is een tweede dood, de hel!

Job had een gezond geestelijk leven. Door te leven naar Gods wil en telkens op God te vertrouwen, was er een geloof bij Job dat een sterke groei had gekend als een “echte” plant.

Job had God op de eerste plaats gezet in zijn leven. Vandaag is dat anders, de mensen willen ook rijk worden door hun eigen werken. Ze stellen hun werk en hun genot boven God, daardoor lijden ze schade aan hun ziel.

Spreuken 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk,

zwoegen voegt er niets aan toe.

God laat soms heel zware beproevingen toe!

(11,12) God weet bij wie Hij kan inwerken. Bij wie sterk in zijn geloof is. God stelt zijn kinderen in staat, om beproevingen te doorstaan, om de wereld de ogen te openen! Kracht naar kruis is een oud gezegde. Christenen gingen destijds zingend naar de katholieke brandstapels!

1 Corinthiërs 10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

In feite wil de satan aantonen dat geloof in God weinig zin heeft, want als Job zijn geloof vaarwel zegt, wat is geloven dan nog waard? Het zou enkel de naam van God onteren, bekladden en ongeloofwaardig maken. Geloven is een zekerheid van een verwachting! Wie niet is wedergeboren kan geen beproevingen doorstaan, en zal afvallen en mogelijks de meerderheid volgen, in een dode staatskerk.

Vers 12-19 al de tegenslagen van Job. Verlies van veestapel en personeel, verloor zijn huis in een orkaan, verloor daarbij zonen en dochters,

Zou Job standhouden, volharden?

Vers 20 – 22 Het voorbeeldige gedrag van Job in zijn eerste beproeving.

Hier toont Job dat God boven al zijn bezit stond in zijn hart. Ik ben naakt gekomen en zal naakt gaan. Het hiernamaals was van groter belang voor Job in zijn leven. Wie niet gelooft kan zulke tegenslagen niet verwerken, omdat er geen hoop meer overblijft.

Job zondigde niet in zijn reactie. Job aanvaarde zijn lot, maar wist dat God hoe dan ook rechtvaardig was.

Vele mensen zouden opstandig worden tegen God, en roepen: ” waarom laat Gij dit alles toe?” Ook deze vraag stelde Job hier niet.

Mensen die het merkteken, de controlerende biochip van de antichrist zullen weigeren, zullen door God daartoe in staat worden gesteld. Wie Jezus niet kent, zal deze beproeving niet doorstaan, en zich laten vangen door die strik.

Job 2:4-6 Een nieuwe beproeving voor Job, zijn gezondheid!

Voor vele mensen is een goeie lichamelijke gezondheid het belangrijkste in hun leven.

Huid voor huid vroeg de satan. Hij bedoelde dat de liefde van Job niet boven de liefde voor zijn eigen leven zou gaan. Leven voor leven! Satan dacht : Job zal kiezen voor zijn eigen leven, en dan God laten vallen.

25 Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven. Joh.12

Job kreeg een ongeneeslijke ziekte, sommigen spreken van de zwarte melaatsheid, anderen van kwaadaardige gezwellen op de huid.

Jobs vrouw ongelovig?

(9) Zeg God vaarwel! Vertrouw niet verder op God!

De reactie van zijn vrouw was van een ongelovige. Voor haar was het nu genoeg geweest!

Ook zij werd mede beproefd, maar kon het niet aan, verlies van haar kinderen enz.

Hij noemt nu zijn vrouw “dwaas”, en dat staat voor ongelovig in de Bijbel, bedenk de vijf dwaze maagden. Zij geloofde misschien wel in God als alles goed gaat, maar eenmaal ernstige problemen, dan is de liefde tot God uit! Petrus noemt zware beproevingen “vuur”

1 Petrus 1:7 opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus Christus.

Job was onschuldig en onwetend van wat zich in de hemel had afgespeeld, en zijn houding was tot eer van God, zonder dat hij het besefte.