HET BIJBELS HUWELIJK

clip_image001

mariage-civil

 

Vandaag is het huwelijk als een mooi schip in een zeer zware storm. Het huwelijk begint bij de beloften aan elkaar en voor het aangezicht van God, dit gebeurt in het openbaar en met getuigen. God is de eerste getuige van dit levensverbond! (1 Kor.7:39)Toch zien wij nergens in de Bijbel wel een ritueel voor een huwelijk. Meer en meer huwelijksbootjes gaan onder in een zee van liefdeloosheid, egoïsme, losbandigheid, hebzucht, feminisme, het bemoeien van ouders,en een wereldse vrijheid met overspel. Overspel of echtbreuk is de enige mogelijke reden, niet noodzakelijk tot echtscheiding, na een poging tot vergeving! Dit alles is een groot verdriet. Twee wedergeboren christenen kunnen Bijbels nooit scheiden!

echtscheiding

Kinderen groeien op zonder een gezonde opvoeding door het ontbreken van een van beide ouders.. Kinderen uit een echtscheiding leren de haat en nijd in plaats van de liefde. Door teleurstelling en verdriet, in plaats van blijdschap worden ze harder van hart. Ze vallen veel te vroeg op zichzelf terug en willen in feite geen keuze maken. Je hebt maar één vader en één moeder! Het christelijke huwelijk is de enige basis voor een beschaafde maatschappij. Helaas gaat onze ganse maatschappij sterk achteruit op het sociale en familiale vlak. Het individualisme en het materialisme van vandaag vormen de grote puinhoop van vandaag en morgen. Wij zullen vandaag eens luisteren naar wat God zegt over het huwelijk van man en vrouw.

18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.Gen.2

EEN HULP

De vrouw is geschapen, nadat het ene verbod gegeven was. De boom.(vers 16-17) Met andere woorden kunnen wij hier al besluiten dat Adam, in het gezag van God zou  optreden om Eva het woord van God goed door te geven. Dit is een principe binnen het huwelijk dat de man verantwoordelijk is om Gods woord door te geven aan zijn vrouw. Dit klinkt vandaag al heel ouderwets, en word minder en minder door de vrouwen aangenomen, en zeker bij de geëmancipeerde en gezag voerende vrouw.

HET ALLEEN ZIJN.

God vindt dit niet goed, en dit zegde Hij al voor de zondeval. Hij schiep Eva welke Adam een hulp moest wezen op alle vlak, ook om hem bij te staan IN RAAD EN DAAD! Zij beslist niet, maar is de beste adviseur.Dit is een heel eenvoudig gegeven en niet moeilijk om te begrijpen, maar vandaag staat dit al haaks op onze ongelovige maatschappij. Het “eenzaam” zijn, is niet goed. Vele mensen hebben te lijden onder eenzaamheid, eenzaamheid brengt verdriet en slaat al vlug de weg in van depressie, en het einde van die weg is soms zelfmoord. God schiep Eva als een AANVULLING. Hoe zien wij dat ?

Een Bijbelverklaarder gaf hieraan een goede uitleg:

De vrouw werd uit de zijde van Adam gebouwd. Hiermede kunnen wij begrijpen dat Eva aan de zijde van haar eigen man moest staan. Een vrouw die de zijde van haar man niet meer kiest, gaat in feite al in tegen de gedachten en wil van God zelf. God heeft ze niet gemaakt uit het hoofd van Adam, om later op zijn kop te zitten, of hem te domineren, ook niet uit zijn voeten om hem later te vertrappen. Aan zijn zijde om hem gelijk te zijn, en onder zijn arm om beschermd te worden, en dicht bij zijn hart om door hem bemind te worden!

24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. Gen 2

Efeziërs 5:31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn.

Wat betekent dit verlaten? Dit is iets wat niet van de ene dag op de andere gebeurt. Het komt er op neer dat men moet leren zelfstandig te zijn. Niet verder afhankelijk te blijven van de ouders. Vandaag kan dit al moeite kosten. Men vindt niet altijd een job . De statistieken wijzen erop dat de jongeren nu langer thuis beginnen te blijven. Deze toestand is niet zo gezond. Ook betekent dit, men moet zijn partner niet proberen te veranderen, opdat deze zou worden aangenomen door de ouders of schoonouders. Wanneer men aan beide ouderlijke zijden een christelijke Bijbelse opvoeding kende, kunnen er minder problemen opkomen. Zeker bedoelt men niet een tolerante christelijke opvoeding. Hoe meer tolerantie, lauwheid, en valse vrijheid, gepaard met een tekort aan Bijbelkennis onder de christenen, hoe meer echtscheidingen later.

Wat betekent het aanhangen?

Dit wil zeggen aankleven of lijmen. En zijn vrouw aanhangen: ‘aanhangen’ is Gr. proskollaoo, een afgeleide vorm van het Griekse “ kollaoo,” ‘kleven’, ‘plakken’, dat – in dezelfde beeldende taal die wij eveneens kennen – ook kan betekenen ‘gehecht zijn aan’; Dit moet een weloverwogen beslissing zijn. Alleen de Here mag boven de relatie staan, en zal beschermen, indien men wil luisteren naar Hem. Ook God is getuige van ieder huwelijk.

14 En dan zegt u: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.

Scheiden is erg. Voorbeeld: Een getekende papieren man en papieren vrouw aan elkaar lijmen en dan achteraf scheuren. Let erop beiden zijn zwaar en levenslang gekwetst! Om deze pijn te voorkomen heeft de satan een oplossing: samenwonen zonder een verbond met God! Een proefhuwelijk. Zonder God en zonder zegen. Als het niet gaat dan gaan wij uit elkaar,simpel!

TOT EEN VLEES ZIJN?  Wat betekent dat?

Hier wordt bedoeld de stap NA het huwelijk in de fase van het aanhangen. Tot een vlees zijn, betekent niet alleen seks. Ook de geest vormde een bijzonder geheel voor de zondeval! Man en vrouw moeten het eerst “eens “ zijn Ook met hun gedachten, gevoelens, vreugden, bezittingen en welke God zij zullen dienen; Dus kent het christelijke huwelijk bezitsbepalingen in feite. Mannen en vrouwen hebben geen geheimen voor elkaar! Mannen en vrouwen schamen zich ook niet voor elkaar! (Gen 2 : 25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkaar niet. )  Vroeger was er in de opvoeding geen seksuele voorlichting, nu gaat men veel te ver !

11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten? 12 Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. 13 Daarop zeide de Here God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.Gen.3

Problemen in een huwelijk kunnen ontstaan door zondige oude on-Bijbelse principes. Hiervoor wijzen wij naar bovenstaan tekst. Wij zien hier Adam beschuldigt Eva; Eva beschuldigt de satan. Geen van beiden zeggen: Het is mijn schuld. De val werd veroorzaakt door satan, welke jaloers was van de mens voor de val, want hij was gevallen. Hij vervalste Gods woord, een andere vertaling, en loog om hen te laten vallen, daarna werd het dier welke satan gebruikte mee vernederd!. Mensen hebben het heel moeilijk om te kunnen toegeven dat ze fout zitten of zondigen.

De volgende stap is vergeving, deze is nog iets moeilijker.

clip_image007Het herstellen van zulke toestanden van vijandigheden. De BEIDE partners moeten zich eerst tot God willen keren of bekeren! Daarna kan men opnieuw zoeken om telkens een nieuw begin te maken. Wanneer bij een van de partners die wil niet aanwezig is, komt er nooit geen herstel.

Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; 2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. Jesaja 59

12 Kan iemand er een overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken Prediker 4

Huwen gebeurt niet met twee, maar met drie. Man, vrouw en God. Wanneer de verhouding tussen deze drie gezond blijven, is een huwelijk sterk. Daarom is het nodig openhartig te kunnen zijn. Een vervulling van de H. Geest. Therapie zal nooit helpen als de wil niet aanwezig is.

God wil een vast fundament voor het huwelijk.

 Men moet zich aan elkaar verbinden

8 Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here Here; zo werdt gij de mijne. Ezechiel 16

Verbond met slechts één man of één vrouw. Heterosexueel. 5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. 6. Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet Mattheus 19

Vandaag kent men andere culturen, huwelijken met meerdere vrouwen, huwelijken voor homo’s schijnhuwelijken, enz. Daar komt nooit zegen op!

1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn,2 maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.1 Cor.7

3 De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man.4 De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw. 5 Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing.

In feite komt het er op neer, dat alles wat buiten het huwelijk gebeurd hoererij is. Er zijn de echtelijke verplichtingen. Veel huwelijken zinken ook op vers 4 en 5. Daar zijn de partners duidelijk evenwaardig benaderd. Het huwelijk is ingesteld om ook de hoererij te vermijden en tegen te gaan.

huwelijksbed

Seks in het huwelijk is als een vuur.

Men moet er zorgvuldig en op natuurlijke wijze en met liefde mee omspringen. Het vuur kan je huis verwarmen, en je kunt er echt van genieten. Het brand op de juiste tijd en plaats. Sommige Joodse families genieten op vaste afgesproken dagen. Dit is natuurlijk geen regel.Maar datzelfde vuur kan ook je huis afbranden, als te fel en bovenmate brandt. Dit gebeurt wanneer men er niet gepast mee omspringt!

Vg.R.GAYTANT Biblespace Vlaanderen