HET BIJBELSE AVONDMAAL

HET BIJBELSE AVONDMAAL

cropped-clip_image0061

Deze Bijbelstudie heeft tot doel, te onderzoeken hoe en waarom de eerste christenen het heilig avondmaal samen vierden, in navolging van Christus, die het op een eenvoudige wijze op de cedermaaltijd instelde als een herdenking van Zijn lijden en sterven. Het samenkomen voor het avondmaal was en is nog steeds het hart van het evangelie. Het is het Pascha van de christenen.(1 Cor.5:7). Aan de hand van enkele vragen over dit thema, hopen wij toch het gebeuren grondig te analyseren aan de hand van de Bijbel alleen!

Wat is het heilig avondmaal?

Wanneer, waarom en tot hoelang werd het ingesteld?

Het lijkt belangrijk om de tijd na te gaan wanneer Jezus het avondmaal instelde. Jezus, had een groot verlangen om het Pascha samen met zijn twaalf discipelen te vieren. Het avondmaal werd gevierd ’s avonds op de 13de dag van de eerste maand.(Num.9:5) Jezus vierde het niet met zijn eigen familie, ook zijn moeder was er niet bij! De 14dedag stierf Jezus. (zie Num.9:5) Hij zelf was als het lam op het laatste avondmaal! Hij zelf was het vlees en het bloed, het symbolische brood en wijn. Hij zou toch geslacht worden als een lam.

Hnd 8:32 En het gedeelte van de Schrift, dat hij las, was dit: Gelijk een schaap werd Hij ter slachting geleid; en gelijk een lam stemmeloos is tegenover de scheerder, zo doet Hij zijn mond niet open.

Terwijl men de lammeren slachtte bij het altaar van de tempel, en het bloed uitgoot, stierf Jezus aan het kruis als het Lam van God.

Ex 12:27 dan zult gij zeggen: Het is een Paasoffer voor de HERE, die in Egypte aan de huizen der Israelieten voorbijging, toen Hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde. Toen knielde het volk en boog zich neer.

Een lam werd geofferd en het bloed werd met een hysopstengel aan de deurpost gesmeerd van binnen en van buiten.Gods volk vierde dit later na hun bevrijding uit Egypte, jaarlijks dit herdenken.Jezus wilde bij het herinneren aan Pascha een nieuw verbond voor Zijn volk instellen en vervullen wat de profeet Jeremia had geschreven:

Jer 31:31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.

Het oude verbond werd niet afgeschaft, maar zal verdwijnen. Het laatste avondmaal is heilig, omwille van deze unieke instelling zonder ritueel, waarin er later velen zouden gaan geloven en de waarheid aannemen. Dit nieuw verbond zou een totale verandering met zich meebrengen, namelijk ook nieuw en eeuwig leven voor wie gelooft, zoals de Bijbel leert! Dit nieuwe verbond zou nu niet meer alleen voor de Joden zijn, maar ook ieder mens die in Jezus Christus zou geloven als de Zoon van God en als zijn redder. Jezus is de enige middelaar tussen God en mens!

Heb 9:15 En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.

2Co 3:6 die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

Heb 8:13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.

Waarom Jezus het deed, was omdat de wereld beter zou kunnen begrijpen dat Hij het onschuldig Lam van God was, en geofferd zou worden tot vergeving van alle zonde.clip_image004

Ieder die gekruisigd werd door de Romeinen kreeg rond de nek een plaatje opgehangen met de naam van zijn misdaad erop gezet. Jezus, kreeg zoiets niet te dragen. Daarom kwam er een ander plaatje boven zijn kruis met de vermelding: Jezus van Nazareth Koning der Joden. De farizeeërs wilden het laten verwijderen, omdat het zo spottend leek en vernederend was voor iedere jood.

Luc 22:19 En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.

De bedoeling die Jezus had was, dat de christenen dit zouden herdenken, precies zoals Gods volk hun Pascha vierden als een herdenking aan hun bevrijding uit de slavernij in Egypte. Ieder mens dient verlost te worden uit de zondeslavernij van deze wereld.(Egypte) Wedergeboren christenen herdenken dat ze bevrijdt zijn van de slavernij aan de zonde, en niet het laatste oordeel zullen meemaken, zoals de eerstgeboren van Egypte allemaal stierven. Jezus overwon de dood, die er gekomen is door de zonde, Zijn opstanding heeft dit bewezen. Het herdenken dienen wij te doen tot Hij terugkomt.

Dan  is er het grote bruiloftsfeest!

Ro 6:23 Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here.

Wie mag wel of niet deelnemen aan het  heilig avondmaal?

clip_image006

Het Pascha was er enkel voor de Joden. Wie geen Jood was mocht niet deelnemen aan dit herdenkingsfeest, tenzij hij zich liet besnijden.(Ex.12:48). Zo had God het ingesteld. Wie besneden werd, werd aanzien als een gelovige Jood.

Ro 2:29 maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.

Het heilig avondmaal is er enkel ook voor de wedergeboren christenen, die als volwassen mensen gedoopt werden. Ook dit staat duidelijk in verband met het nieuwe verbond. Christenen zijn dienaren geworden van het nieuwe verbond.(2 Cor.3:6). Wie deelneemt aan een dergelijk avondmaal moet goed begrijpen waarover het gaat, want het is een bekentenis dat hij christen is geworden. Hij dient het “lichaam” te onderscheiden!

1Co 11:28 Maar ieder beproeve zichzelf en ete dan van het brood en drinke uit de beker.

1Co 11:29 Want wie eet en drinkt, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt.

Met het lichaam is duidelijk de gemeente bedoeld.(1 Cor.12:27).

13 want door een Geest zijn wij allen tot een lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met een Geest gedrenkt.( 1 Cor.12:13).

De doop met de H.Geest voegt ons toe aan de Gemeente van Christus. Ieder die deelneemt, moet zelf weten of hij tot het lichaam van Christus behoort of niet! Wie deelneemt, erkent en begrijpt goed dat Jezus Christus voor hem stierf en hij genade, vergeving voor zijn zonden heeft ontvangen. Hij heeft grote vrede met God.

Iedereen is dus zelf verantwoordelijk voor zijn deelname, en niet de oudsten van de gemeente. Wie twijfelt aan zijn bekering of geloofszekerheid, neemt best geen deel aan het avondmaal en raadpleegt de oudsten.

Gevolgen voor mensen die op onwaardige wijze en zonder eerbied deelnemen aan het avondmaal, zijn ziekte en dood. (1Co11:30). Te Corinthe waren er ook mensen die deze samenkomst enkel zagen als een gezellig etentje. Rijken konden niet wachten om samen te eten en te drinken. Sommigen dronken teveel. Het werd een liefdesmaal genoemd, omdat in het begin de rijken, brood, wijn, olie, en melk meebrachten en dat ook deelden met de armen die tot geloof waren gekomen. Armen hadden bijna niets. Blijf dan maar liever thuis om te eten leert de apostel Paulus. Een niet nadenkend deelnemen of uit traditie is een onwaardig deelnemen.

Wanneer dient het “Avondmaal des Heren”te worden gehouden?

Een eerste vaststelling is dat tegenover het Pascha in het O.T., welke jaarlijks werd gevierd, nu tijdens het nieuwe verbond geen vaste dag of maand voor het vieren van het avondmaal is te vinden. Wij vinden het herdenken van de dood van Jezus Christus, terug als de andere samenkomsten, er is een vrijheid vast te stellen.

Hnd 2:42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Hnd 20:7 En toen wij op de eerste dag der week samengekomen waren om brood te breken, hield Paulus een toespraak tot hen en, daar hij van plan was de volgende dag te vertrekken, zette hij zijn rede voort tot middernacht.

16 Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, 17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is.Col.2

Nergens vinden wij een verplichting wanneer en hoeveel het breken van het brood dient te gebeuren. Paulus hield een toespraak, een Bijbelstudie op de eerste dag van de week en er werd avondmaal gevierd.Nergens staat er wanneer er samenkomsten waren op vastgestelde dagen om te bidden of te studeren. Ook niet wanneer of welke feesten er dienen te worden gehouden! Er staat wel te volharden bij de samenkomsten in gemeenteverband, en dat het moet begrepen worden in het licht van wat nog komen moet, samen met Christus de beker te drinken in het koninkrijk van Onze vader!

Heb 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

EEN BIJBELS OF BABELS AVONDMAAL?

Ten tijde van de eerste christenen was er ook veel afgoderij, met verschillende afgoden en afgodenoffers en de bijhorende rituelen en wijdingen. Het eten van vlees aan de afgoden geofferd in de afgodentempels, was voldoende gekend. De apostel Paulus diende de christenen te Korinthe te waarschuwen voor de plengoffers aan de afgoden.

16 Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? 17 Omdat het een brood is, zijn wij, hoe velen ook, een lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood.

18 Ziet, hoe het gaat bij het Israel naar het vlees: hebben niet zij, die de offers eten, gemeenschap met het altaar?

19 Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is? 20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.

21 Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten. 1 Cor.10

clip_image009

clip_image011De derde beker is de beker van Jezus verzoenend bloed, die er van drinkt gelooft in de vergeving en reiniging van alle zonden. Jezus gebruikte gewone rode wijn en het dagelijks gebruikte brood als symbolen. (zie ook andere studie)

Het dankoffer werd gevolgd door het zondoffer.

Dit was precies ook zo in het O.T. waarbij de zondaar zijn offer bracht, en zijn hand op de kop van het dier legde, en begreep dat nu dat dier diende te sterven, opdat hij vergeving van zonde zou krijgen.(Lev.3). ( Foto hierboven Vleeshallen te Pompei)

Ook de heidenen kenden de offermaaltijden. Zij offerden aan de afgoden en geloofden daarin. Hoewel een afgod of een idool geen enkele waarde had, kwamen die offeraars onrechtstreeks in verbinding met de boze geesten. Niet het eten van het vlees, maar het deelnemen aan de plechtigheden van deze offers brachten hen onder een demonische belasting. Een gedeelte van het offersvlees kwam op in de vleeshal dicht bij de afgodentempel. (zie foto).

1Co 10:25 Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten, zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar,

Zwakke christenen wilden er niet van eten, doch dat kon geen kwaad. Maar de sterke christenen kwamen tegemoet, en om geen aanstoot te geven aten zij niet van dat vlees in bijzijn van de zwakkeren.( 1 Cor.10:25) Ieder diende zichzelf te beproeven waarin hij nu wel geloofde, een heidense of een christelijke offermaaltijd.

Het Roomse of Babelse avondmaal met de transsubstantiatieleer.

zonneaanbidding

Men leerde het volk dat het brood en de wijn bij het avondmaal werkelijk veranderde van substantie. Het brood werd het lichaam van Christus en de wijn zijn bloed! Het concilie van Trente vervloekte ieder dit het niet wilde geloven, en vervolgde menig christen tot de dood toe! Een katholieke oorbiecht werd ingesteld om zonden te belijden aan de priesters. De oorbiecht is duidelijk on-Bijbels. Het kwam oorspronkelijk voort uit een gebruik voor bezoekende mensen die voor het eerst de stad Babel binnenkwamen als veiligheidsregel tegen misdadigers.

Wat een duivelse leer is dit en hoe ontstond zoiets?

1Ti 4:1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

clip_image015De priester sprak de consecratiewoorden: “hoc est enim corpus meum”. De verandering leek op toverij. Zo kwamen de woorden “ Hocus pocus”. (Hastings Encyclopedia) Egyptische priesters gaven een soort koekje aan de gelovigen, en leerden dat dit het vlees was van hun god Osiris! Ook de wijn was een onderdeel van deze rituelen.

Alexander Hislop, een ernstige onderzoeker is er van overtuigd dat het eten van geofferd vlees aan een god een kannibalistische oorsprong kent. Het woord kannibaal komt voort van Chana-Baal. Deze Baalpriesters aten vlees van geofferde mensen! In India offert men nog mensen, na ze te hebben gedood aan hun goden. Onlangs nog, werd een evangelist uit wraak geofferd! De zon stond voor Baäl bij de vergoddelijking van Nimrod. De zon werd meestal boven een altaar afgebeeld. Het Vaticaan weerspiegelt duidelijk deze afgoderij!

Vanwaar een avondmaal ’s morgens?

clip_image017

Bij een Perzische god, ook later een Romeinse god, met name “Mithra” ( god van het licht) werden er ’s morgens bij zonsopgang offermaaltijden gehouden door Mithraische priesters. ( zie foto, links een priester met de zonnestralen achter zich). Zo kwamen ook de Romeinse soldaten op “zon”dag ’s morgens vroeg en nuchter, al om te eten bij deze rituele afgoderij. Ze zegden voorgeschreven gebeden op! Het nuchter blijven voor de “eucharistie” bij de Roomse kerk zou hier zijn wortels hebben gevonden. Na dit ritueel kwam het eren van “mars” hun god, vandaar komt ook het Mars eren of marsjeren!

Vele traditionele kerken vieren het avondmaal hierdoor op de zondagmorgen. Zo kunnen wij vaststellen dat er nog steeds traditionele afwijkingen zijn, ook al zijn er de goede bedoelingen alles zo Bijbels mogelijk te houden!

RONNY GAYTANT

Voorganger Biblespace Vlaanderen