OORLOG TUSSEN GOD EN SATAN

clip_image002

DE OORLOG TUSSEN GOD EN SATAN LAAIT OP!

 

Jaar na jaar komen wij dichter bij de wederkomst van de Here Jezus, om zijn kinderen plots in een oogwenk op te halen voor de oordeelsdagen die over deze wereld zullen komen. Ook onze generatie zal niet voorbijgaan zonder catastrofes en rampen of nieuwe conflicten, omdat God het zo leert. Bijzonder moeten wij aandacht geven aan wat gebeurt in Israël en in het bijzonder naar Jeruzalem dat een struikelblok zal worden voor een echte vrede.

Opb 12:12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Ook komt de tijd dichterbij dat de satan zelf op deze aarde zal regeren onder de vorm van een machtige wereldleider, de Bijbel noemt hem de antichrist. Hij zal zich in de plaats stellen van Christus. ( anti betekent tegen of in de plaats van).

Eerst krijgen wij een tijd dat hij door zijn geest zich tegen alle Bijbels christelijke waarden verzet, maar daarna zal hij zichzelf als een Christus laten aanbidden.

18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn. {}

20 ¶ Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.

21 Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. 22 Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. 23 Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. 24 Wat u betreft, wat gij van den beginne gehoord hebt, moet in u blijven. Indien in u blijft, wat gij van den beginne gehoord hebt, dan zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven.

25 En dit is de belofte, die Hij zelf ons beloofd heeft: het eeuwige leven.

26 Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden.

27 En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. 1 Joh.2

De apostel Johannes stelde al in zijn tijd vast dat er “antichristen” waren opgestaan.

Wie waren gisteren en zijn vandaag de antichristen?

Er was nog maar een vijftigtal jaar christendom, en er kwam al sluwe tegenstand. Met antichristen bedoelde hij, mensen die eerst gelovig en religieus overkwamen en met de christenen samenkwamen.

Ze waren niet akkoord met de leer van de apostelen en leerden anderen al dingen die afweken van het evangelie. Ze aanvaarden het evangelie niet zoals het er staat, Jezus als mens en Zoon van God op aarde.( v.22 ). Ze gingen zich verzetten en anderen besmetten. Er zijn vele teksten die aantonen dat Jezus de zoon Van God is!

Mt 8:29 En zie, zij schreeuwden, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons voor de tijd te pijnigen?

Heb 4:14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.

1Jo 4:15 Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God.

1Jo 5:5 Wie is het, die de wereld overwint, dan wie gelooft, dat Jezus de Zoon van God is?

De apostel geeft weinig uitleg over het gegeven, maar dat was de kern van het evangelie!

Vandaag kunnen wij vaststellen dat de Islam ook leert dat God geen zoon heeft en nooit heeft gehad. Ze geloven wel dat Jezus een profeet is.

De eerste antichristen brachten al valse bijbeluitleg, en bijzonder aan jonge christenen!

Ze begonnen zich tegen de waarheid te keren, (v.21). Achteraf leerden zij al een andere eigengemaakte leer, waarbij Jezus de Christus niet meer was! Jezus slechts een valse Messias was, zoals voor velen vandaag. Ze loochenen dat Jezus de zoon van God is. Vandaag leren de antichristen dat mensen goden kunnen worden of als God kunnen worden.

Flp 3:18 Want velen wandelen (ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende) als vijanden van het kruis van Christus. 19 Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aartsgezind.

Ze beweren wel ook een kind van God te zijn, maar op basis van theologie, filosofie en geleerdheid, dromen en religieuze gevoelens, theorieën, tradities, MAAR niet door een geboorte uit de Geest, ten gevolge van een bekering !

De apostel schrijft naar de gemeente en zegt: U hebt wel een zalving van de Geest, en u weet dat! U hebt wel zekerheid van behoud.

Deze antichristen hadden en hebben geen zalving, zonder zalving is men een gewoon kerkganger. Ze kunnen zich zeer vroom voordoen, maar ze zaaien onkruid tussen de tarwe.

( v.19)

Ze hadden slechts een uiterlijke verbinding met de christenen, maar er was geen innerlijke verbinding, of een geestesband.

Katholieke priesters hebben wel een uiterlijke zalving gehad, maar geen innerlijke zalving van de H.Geest. Het onbijbelse vormsel is ook een uiterlijke zalving en slechts een rituele handeling.

Deze zalving, waarvan de apostel schrijft is afkomstig van boven de natuur, bovennatuurlijk!

De satan doet zich voor als een engel des lichts, graag staat hij op de kansel vooraan, en probeert er zijn mensen te krijgen om valse en misleidende leringen te verkondigen.

Het tijdschrift Middernachtsroep wees naar een hedendaagse dwaling in de gemeenten.

Ze wezen op een gevaarlijke afwijking van de Bijbel, daar vele gemeenten al overal zusters te laten prediken en predikanten te maken. Zulke dingen zijn steeds in de geschiedenis vooraf gegaan aan afval van de gelovigen. Wel de grote afval is bezig, en vele christenen zien het niet!

2Th 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

Judas, een hebzuchtig en geldgierig man, was een valse apostel, hij kuste Jezus uiterlijk, maar gaf Hem uiteindelijk over voor een grote som geld. De geldzucht deed hem de das om!

Het feit van de zalving, de wedergeboorte, gaf aan de apostel toch een gerustheid dat anderen niet verder zouden afvallen van de gezonde leer door deze dwaalgeesten. Door de zalving, de leiding van de H.Geest konden zij de dwalingen onderscheiden, en dienden niet geleerd te worden door deze antichristen, beeldendienaars, maar konden toch onderscheid maken.

Het zou anders kunnen dat men kinderen Gods zou kunnen verleiden!

Mt 24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Vers 27 dient duidelijk te worden begrepen in het licht van de context, welke spreekt over dwaling.

Anderen denken dat men hier een goed excuus kan vinden om niet naar de bijbelstudies te gaan, en leren dat de H.Geest hen wel zelf zal leren!

en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, dat iemand van hen, de antichristen, bedoelt de apostel duidelijk!

Het lijkt vandaag precies zo. Oudere wedergeboren voorgangers of oudsten die de oecumenische gedachte niet willen volgen, krijgen het vandaag heel moeilijk, en het worden met de nek bekeken!

De satan breekt gemeenten af! Ze zwemmen tegen de stroom van de meerderheid van kerken.

Vandaag bestaat er een gedachtegang om eenheid te vormen onder de christenen. Deze eenheid wortelt zich niet in de gezonde leer van de Bijbel, maar onder impuls van politiek en de wereldkerk.

11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Openbar3

1Co 4:6 Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblaze.