OVERWIN UW ZORGEN ANGSTEN EN PROBLEMEN

 

clip_image001

angstig

Matth. 6:34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Gemakkelijker gezegd dan gedaan, of wist Jezus dat soms niet? Kent Jezus mijn en uw zorgen, uw problemen, uw verdriet niet? Weet Hij niet dat ik wakker lig, dat ik het bijna niet meer zie zitten, in deze onrechtvaardige wereld, en moedeloos ben geworden? Hoe zal ik morgen dit of dat betalen? Oorlog op komst? Ziekte? echtscheiding? Mijn geld verloren door crisis …enz. Waar zorg en angst beginnen, mag het ware geloof niet eindigen! En waar het geloof begint, eindigt de kommer en de zorgen! Jezus gaf daartoe twee unieke sleutels om al deze dingen te voorkomen of te verwerken, om ons een betere kijk en hoop te geven. Hij weet wat je nodig hebt!

clip_image005

33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.Matth.6
 Fil.4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

Bij de eerste noodzakelijke sleutel, zegt God: zoek Mij, luister naar Mij, volg mijn adviezen op, …..vertrouw op MIJ! God staat klaar met doeltreffende adviezen. Hij schiep de mens en weet tot in detail, hoe de mens in elkaar steekt. Toch stelt Hij een voorwaarde: Luisteren naar Hem, in Hem geloven. Hem gehoorzamen, Hij vroeg nooit te geloven in een bepaalde kerk, of in kerkelijke geboden, maar vroeg om de woorden van Hem eenvoudig  te geloven. Joh.6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

De tweede sleutel, is een tweede stap in geloof, in plaats van te piekeren, medicijnen te slikken, of eindeloze discussies, spreek dan thuis tot God, die uw Vader is geworden, en vertel Hem over al uw problemen, zorgen en angsten. Velen hebben zijn hulp al ondervonden, waarom u niet?

Ps.50:15 roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren. sela Ps.145:18 De HERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.

Koning David kende OOK deze sleutels! God verloste deze man uit al zijn angsten, verloste hem uit de greep van al zijn vijanden. Onze zorgen en angsten, dat zijn de hedendaagse vijanden, ze nemen ongelovige mensen in een wurggreep, het zijn stille moordenaars, net als de toenmalige vijanden van David! In ons land gaan zeven mensen per dag ten onder aan hun angsten, kommer en zorgen! (Hosea 4:6) De zelfmoordlijn tot God is de Bijbel!

Wij lezen even wat David op oudere leeftijd opschreef en zong een lied na zijn vertrouwen te hebben gesteld op zijn God, zo ontdekte hij die eerste sleutel.

Psalm 18

Deze psalm word nog steeds gezongen (Cfr. Rab.Gaon) als een herinnering op de zevende dag van Passover, toen Mozes vol van angst en machteloosheid voor de Schelfzee stond. Men wilde hem vermoorden! De zee splitste zich, en ze konden vluchten. Het werd hun grote verlossingsdag, profetisch kunnen wij het misschien reflecteren naar de komende verlossingsdag voor Israël, op het einde van de zevenjarige verdrukking, de benauwdheid van Jacob, de wederkomst van Jezus! (Ps.18 …2018?)

20 De HERE deed mij naar mijn gerechtigheid, naar de reinheid mijner handen vergold Hij mij, 21 want ik heb de wegen des HEREN gehouden en ben niet goddeloos afgeweken van mijn God.Ps.18

Ook hier vinden wij hoe koning David leefde, hij zocht meestal wat de wil van God zou zijn. Hij had kennis van wat God hem had geleerd en beleefde dit. Hij hield er rekening mee, in het dagelijkse leven,het was een levensstijl geworden.Hij kende de grote waarde en het grote belang van Gods woorden:

30 Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.31 Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God?Ps.18

Wie op de Bijbelwoorden van God vertrouwt, en bouwt, kent een super bescherming tegen allerlei geestelijk kwaad. Dit is enkel te ervaren, wanneer men bezorgd, angstig en machteloos is geworden, en dan zijn vertrouwen op gaat God stellen. Daarom zijn beproevingen, soms tegenslagen, de beste Bijbelschool om God beter te leren kennen!

Psalmen 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Ook koning David kende de tweede sleutel, of remedie tegen grote problemen en het zich maken van kopzorgen.Koning Saul wilde David om het leven brengen, David wist dit. Kunt u zich grotere zorgen voorstellen, dan dat men u naar het leven staat? Dit zijn pas grote zorgen! Levensbelangrijk kan men zeggen. Zorgen kunnen levensbedreigend zijn, christenen in onze dagen, dienen op hun hoede te zijn. Zorgen en kommer werken soms als de kanker voor de geest en het lichaam van de mens. Daarom schreef ook Paulus naar zijn broeders :

1 Cor.10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

Het is belangrijk God te leren kennen tijdens zijn korte aardse leven, en dit kan door Zijn Zoon,Jezus! Een God die voor u zorgt?…..God zorgt dat u weerstand kunt bieden! Koning David had dit aan de lijve ondervonden. Hij riep op de Heer! Hij bad! Bidden “in geloof” heeft een enorme positieve impact op de werking van uw hersenen!

6 Toen ik ten einde raad was, riep ik naar de HERE; ik vroeg mijn God mij te helpen. Hij hoorde mij en reageerde op mijn hulpgeroep.(boekvertaling)Ps.18

Als men ten einde raad is gekomen, dan zoekt men toch verder om eruit te komen, mensen zoeken deskundigen op voor hulp, en vele malen tevergeefs. Maar David, had anders geleerd, en begon te roepen op zijn God! Wanneer Israël op zijn God zal roepen, en opnieuw naar Hem zal willen luisteren dan zal de aarde beven en God optreden tegen hun vijanden! (v.8-20)

Afrekenen met kommer en zorgen!

 37 Ik vervolgde mijn vijanden om hen te achterhalen, en liet niet af, eer ik hen had vernietigd;38 ik verpletterde hen, zodat zij niet konden opstaan, zij vielen onder mijn voeten.39 Gij hebt mij aangegord met kracht tot de strijd, Gij deedt onder mij bukken wie tegen mij opstonden;40 Gij deedt mijn vijanden mij de rug toekeren, en mijn haters verdelgde ik.Ps.8

Zoals eerder aangehaald, zijn kommer, angsten en zorgen, de grote vijanden van onze hedendaagse maatschappij, met alle triestige gevolgen. Koning David stelde zijn vertrouwen op zijn God en streed tegen die vijanden tot ze overwonnen waren. Dit kan tijd kosten. Natuurlijk is dit hier geen lichamelijke strijd. Het is een strijd in de gedachten wereld van de mens. Daarom zijn wedergeboren en Bijbelgetrouwe christenen in staat, deze mentale moeilijkheden te overwinnen;

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.Fil.4

De tweede sleutel moet toegepast worden: maak uw zorgen duidelijk aan God bekend. Dit is pas een teken dat u op God wilt vertrouwen. Natuurlijk kent God al uw zorgen vooraf, maar Hij wil aanbeden of aangeroepen worden. Enkel en alleen dan bidden bij  grote problemen, en daarvoor niet leven uit een, dichte en oprechte relatie of band met God, is hopeloos! Als het brandt, roept men ook niet de brandweer van 100 km verderop, maar toch het dichtbijgelegen korps! Petrus volgde Jezus zo dicht, dat hij tot op het water begon te lopen ziende op Hem! Geen andere discipel deed het! Zo is het voor wie ver van God leeft, en zijn Bijbel nooit meer leest!  Een dagelijks leven in Gods vrede, geeft de wedergeboren christen, een bovennatuurlijke bescherming voor al zijn denkactiviteiten. Dit is geen tovermiddel.

Onze gedachten kunnen worden beïnvloed door demonische machten, die enkel de bedoeling hebben u of anderen uiteindelijk ten onder te brengen. Daartegenover dient er geestelijke bewaking te zijn. Wie niet wil geloven ontloopt hier een onbekende zegen van God, Gods vrede. Door deze levenservaring van overwinning, kon koning David zingen na zijn doodsangst :

Ik heb U hartelijk lief, HERE, mijn sterkte,

ronny-1

 

REUZEN GEVONDEN!

clip_image001

Genesis 6:4 De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.

clip_image003Numeri 13:33 Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.

clip_image005

Wie dacht dat de reuzen er alleen maar waren om in een of andere stoet te dansen om de mensen te vermaken, die kent zijn wereld niet. De reuzen zijn er werkelijk geweest en wie er nog meer wil van weten bezoekt op internet: biblebelievers.org op. Nogmaals goed om er op te wijzen dat er slechts één boek bestaat zonder leugens: de Bijbel.

 

 

 

KONING HIZKIA GENAS!

KONING HIZKIA.

clip_image002

Wij nemen vandaag even deze zieke koning, onder ogen, om te zien wat wij van hem kunnen leren. Deze man heeft een en ander meegemaakt, waarvan wij als gelovigen nog wel veel kunnen leren. Bijzonder is het belangrijk om eens te zien hoe God over hem denkt en hoe God met hem meeleeft en handelt. Bent u ook nieuwsgierig hoe God over u denkt?

Ook is God bezig met ons, ook maken wij veel dingen mee die soms vreugdevol zijn, maar ook soms wel met droevigheid gepaard gaat.

Wij zullen wel eens verschillende vragen over hem stellen:

  • Hoe was het geloofsleven van deze koning?
  • Welke beproevingen kende hij in zijn leven?
  • Hoe reageert de koning in zijn moeilijke dagen?
  • Naar wie luistert hij?
  • Waar faalde deze gelovige koning?

Hoe was het geloofsleven van deze man?

3 Hij deed wat recht is in de ogen des HEREN, geheel zoals zijn vader David gedaan had. (2 Kon.18:3).

Hij deed wat goed was in de ogen van God. Hoe kunnen wij dat nu weten?

Wel wij kijken even naar wat hij deed. God kijkt niet alleen naar wat wij zeggen, maar bijzonder naar wat men doet.

clip_image0044 Hij verwijderde de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen en hieuw de gewijde palen om; ook sloeg hij de koperen slang stuk, die Mozes gemaakt had, omdat tot op die tijd de Israelieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar Nechustan. 5 Hij vertrouwde op de HERE, de God van Israel; na hem was zijns gelijke niet onder al de koningen van Juda; noch ook onder hen die voor hem geweest waren;

Deze man meende het, geen woorden, maar daden. Alle vorm van afgoderij liet hij verdwijnen. De koperen slang, het werd een bedevaartsoord voor genezingen van allerlei kwalen. Men begon daaraan al te offeren, wat God verbied, ook vandaag nog! Het werd een soort relikwie, pagan, en met begon het te roken met wierook.

Afgoderij is bijgeloof welke men door traditie inburgert. Het is een gevaarlijke misleiding, vele mensen vandaag zijn daaraan nog steeds gebonden. Hij was dus vastberaden en radicaal in zijn handelen. Dit moet ook voor ons zo zijn, indien wij goed in de ogen van God willen voorkomen. Pas op christenen denken soms dat hun bijbel hun beschermd, ze leggen hem onder hun oorkussen! Dat is bijgeloof! Deze offershoogten zijn ook nog een beeld van wat “hoog” gewaardeerd is in de wereld.

Mensen kunnen zich offeren om een groot financieel vermogen te verkrijgen.

Mensen kunnen zich uitsloven om een plaats van aanzien te krijgen in de wereld, ze kunnen daarbij zelfs hun gezin offeren, of anderen benadelen. Hij was een radicaal gelovige, en verdroeg daarom veel lijden.

Welke beproevingen kende hij in zijn leven?

Angst.

De koning werd door zijn vijanden in een kwaad daglicht gesteld, door de koning van Assur. Deze betichte hem van een misleider te zijn van zijn volk. Hizkia had tegen zijn volk gezegd “ De Here zal ons redden”.

Ook had de koning van Assur beter en rijker leven voorgesteld wanneer ze naar hem zouden luisteren. Wij zien de aanval van de satan. Weet wel wanneer wij ons vertrouwen gaan stellen op God, dan komt er tegenwind.

Slecht nieuws.

Hizkia is nog bezig met het vorige, en er komt nu nog meer slecht nieuws, hij wordt aangevallen door de koning van Ethiopië! Gezanten hebben een brief meegebracht, en hij leest deze nu. Hij wordt wit van schrik en zorgen. Hij weet geen uitkomst meer, weet nu niet meer wat te doen.TOCH, hij gelooft!

Wat doet Hizkia?

2 Koningen 19:14 Hizkia nam de brief uit de hand der gezanten en las hem. Toen ging Hizkia op naar het huis des HEREN, spreidde hem uit voor het aangezicht des HEREN,

2 Koningen 19:15 en bad voor het aangezicht des HEREN en zeide: HERE, God van Israel, die op de cherubs troont, Gij, Gij alleen zijt God over alle koninkrijken der aarde; Gij hebt de hemel en de aarde gemaakt.

Deze man trekt ten strijde! Hij roept geen spoedberaad met zijn generaals bijeen, hij gaat naar de tempel te strijden in gebed! Toont de brief! Dat is pas geloven! Hebben wij nooit eens een brief ontvangen,waarvan we wit werden van schrik of bezorgdheid? Wat deden wij? God was zijn toevlucht!

Psalmen 94:22 Maar de HERE was mij tot een burcht, en mijn God de rots mijner toevlucht;

Psalmen 118:8 Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen;

GEBED VERHOORD!

19 Nu dan, HERE, onze God, verlos ons uit zijn macht; dan zullen alle koninkrijken der aarde weten, dat Gij, HERE, alleen God zijt. 20 Toen zond Jesaja, de zoon van Amoz, tot Hizkia deze boodschap: Zo zegt de HERE, de God van Israel: wat gij tot Mij gebeden hebt betreffende Sanherib, de koning van Assur, heb Ik gehoord.

Als God je gebed verhoort, dan is de strijd al gewonnen. Wij moeten weten dat God kijkt naar wat wij doen, wanneer wij worden beproefd. Hij kijkt naar onze spontane reactie. Had de koning nu zijn generaals eerst geroepen en dan naar God geweest, dan was God niet zijn eerste toevlucht meer. God wil altijd bij ons op de eerste plaats komen in ALLES!

 

2 Kon.20

Hier lezen wij dat Hizkia dodelijk ziek is geworden.

Hizkia had een zweer, maar kan ook vertaald worden met een kwaadaardig gezwel, dus kanker. Jesaja vraagt hem al maatregelen te treffen voor zijn aankomend sterven! Het lichaam van de koning zal de opeenstapeling van de problemen wel niet hebben kunnen verwerken. Wij lezen niet dat hij depressief werd of zelfmoordgedachten koesterde. Momenteel 7 zelfdodingen per dag in België!

Wat doet hij nu?

2 Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de HERE:

3 Ach, HERE, gedenk toch, dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia weende luid.

Deze man ongeneeslijk ziek, en toch gaat hij opnieuw bidden met een open, eerlijk en spontaan hart. Wat een vertrouwen was er gegroeid in zijn hart!

4 Nog had Jesaja de middelste voorhof niet verlaten, toen het woord des HEREN tot hem kwam:5 Keer terug en zeg tot Hizkia, de vorst van mijn volk: zo zegt de HERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken, op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des HEREN. 6 Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen, en Ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschutten, om Mijnentwil en ter wille van mijn knecht David.

Voor mensen die God eerlijk en oprecht en radicaal dienen, daar doet God wonderen voor.

Hizkia was als koning zelfs nederig tegenover de man Gods de profeet Jesaja!

Wij kunnen de vraag stellen : Waarom sprak God niet rechtstreeks tot de koning, maar wel geeft hij zijn antwoord aan de profeet over de gebedsverhoring van Hizkia.

Vandaag is Jesaja er niet meer, maar er zijn nog steeds wel mensen die God gebruikt om tot u te spreken. Je kunt bidden tot God, en God kan tot je spreken door iemand anders, om u het antwoord te geven. God vraagt slechts een iets : een toegewijd hart! Een hart waarin Jezus op de troon mag zitten, waar Hij mag regeren. Ja, God doet de zon als teken tien traptreden teruggaan! Slechts één God kan dit, de God van Israël! God wil wonderen doen voor u of mij, maar kunnen wij ook ons leven in afhankelijkheid van God vergelijken met HIZKIA?

Wie zou nu niet een man of vrouw willen worden met een hart als koning Hizkia?

Waar faalde deze gelovige Koning?

2 Kon.20:12-17

De koning werd gevangen door het materialisme, een gevaarlijke vijand voor de gelovige mens. Hij kreeg bezoek vanuit Babel, en toonde al zijn kostbaarheden die hij verworven had, dacht al minder aan zijn afhankelijkheid van zijn God.

Hij pronkte met al zijn bezittingen! De zegen die hij ontving, zijn genezing en de vrede met de vijanden dat was zijn blijdschap, doch hij maakte een denkfout! De profeet spreekt tot hem: alles zal u worden ontnomen, en uw zonen zullen gevangen worden door de koning van Babel! Het dringt bij hem niet door, hij is bezig te bouwen, water naar de stad en een grote vijver…

Wij moeten waakzaam en eerlijk zijn over onszelf, wetende wat onze zwakten zijn.

CHRISTEN ZIJN EN BLIJVEN!

clip_image002

“Bosbranden zullen ons getuigenis versterken”

Als de dominee op zondag over lijden gaat preken is dat makkelijk. Het wordt wat moeilijker wanneer je eigen huis en die van 11 families uit je kerk afbranden. Twee weken geleden brandde het huis af van baptistenpredikant Cody Whitfill, nadat hij geëvacueerd was. Ook huizen van bevriende families brandden af. Bosbranden teisterden hun leefgebieden. Toen Cody zijn huis later opzocht was er niets van overgebleven. In totaal werden er in Texas zo’n 1000 huizen verwoest door het vuur. Dat meldt CNN en de Southern Baptist Texan.

HET VERDRIET VAN EEN MOEDER

clip_image002

clip_image003

29 Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord,

30 want mijn ogen hebben uw heil gezien,

31 dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken:

32 licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israel.

33 En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd.

34 En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israel en tot een teken, dat weersproken wordt

35 en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Lucas 2

Toen Jezus diende besneden te worden naar de wet, gingen ze met Hem naar Jeruzalem om dit te laten gebeuren. Al de eerstgeborenen van het mannelijke geslacht dienden voor de Here te verschijnen op de achtste dag en er werd een offer gebracht. Het kind zou heilig heten voor de Here. ( 23)

Op deze dag werden er woorden gesproken, profetische woorden door een zekere Simeon, waarvan geschreven staat dat de H.Geest toen op hem was!

Hij wist dat hij niet zou sterven eer hij de Messias voor Israel met eigen ogen zou zien!

Door de Geest kwam hij in de tempel, dus helemaal geen toeval, maar onder leiding van de Vader.

Deze man was zo gelukkig dat hij dat kindje zag, het in de armen mocht nemen, goed bekijken en hij loofde God met bijzondere woorden.

Hij wachtte al lang vol verlangen op deze dag, om Jezus te zien!

Wie christen is geworden, en Bijbelgetrouw blijft, kent dat verlangen om Jezus te zien!

Nu wil ik sterven in vrede, want ik heb Jezus gezien,

zoals God mij beloofde! (29)

Deze woorden zijn woorden waarover ieder mens eens bijzonder zou moeten over nadenken. Rusten in vrede is er niet voor iedereen, al staat dit op vele graven! Wanneer iemand in zijn leven Jezus nooit heeft ontmoet, dan kan hij niet in vrede sterven, maar in ongeloof en twijfel en met angst voor een ongekende wereld van het hiernamaals.

In de Bijbel staat dat het mogelijk is, met Jezus door het leven te gaan!

Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,

Jozef en Maria stonden daarbij als ouders, en waren zeer verwonderd over wat over Hem werd gezegd.

Deze man Simeon richt zich speciaal tot de moeder van het kind.

Je denkt, dat hij haar zal feliciteren met haar gezond en welgeboren kindje, of dat hij enkele complementjes zou maken. Van champagne of geschenken lees ik niets. Zelfs krijgt zij geen boeketje bloemen van deze man! Er is voor haar enkel het geschrei van haar kind door de besnijdenis.

Wat krijgt ze wel?

Woorden die ze wellicht nooit meer zal vergeten. Woorden die spraken over de toekomst van haar kind, waarvan ook zoveel werd geschreven in de schrift, de Bijbel.

Velen zullen zich ergeren aan uw kind in Israël. Wanneer zij zich ergeren aan Jezus, zullen zij slechts zichzelf ongelukkig maken. Het zal hun eigen ondergang betekenen voor de eeuwigheid.

Voor anderen zal hij de grootste vreugde van hun leven op aarde betekenen, ja een nieuw leven, een nieuw begin!

Hij zal de diepste gedachten van een mens openbaar maken!

Denk maar aan het verdriet dat ze had, toen zij hoorde dat de wereld koos voor Barrabas, een moordenaar en haar Zoon stond er onschuldig. Hij die zovelen wonderlijk genas, ja die toonde dat Hij macht had over de dood!

Ja, machteloos staat ze daar, ze kan niets meer doen voor haar kind. Machteloos, neen zij is niet wat men ervan heeft gemaakt, een middelares, de moeder van God. Ze verschijnt nergens,

en is niet ten hemel opgenomen, maar velen worden misleid en gebonden aan leugens en afgoderij!

Waarom toch stierf Jezus? Ja, voor mij en voor u die dit leest of hoort! Ja, onze straf droeg Hij, zoals voorspeld.

Deze profetische woorden van Simeon, zijn tot op heden nog steeds van kracht. Wanneer men spreekt over Jezus Christus of de Bijbel, dan brengt men de sterveling voor de belangrijkste keuze van zijn leven: Voor of tegen Jezus!

Zolang een moeder leeft, liggen haar kinderen nauw aan het hart. Wat er met haar kinderen gebeurt, hetzij goed of kwaad ze is er mee bezig, het vervult haar gedachten.

Zo heeft ook Maria die woorden horen spreken over haar kind, dat slechts acht dagen oud was!

Maar ze hoort nog meer: door uw eigen ziel zal een zwaard gaan!

Deze Simeon spreekt wat God hem geeft te spreken. Was het uit zichzelf geweest, dan had hij wellicht gezwegen op een dergelijke mooie dag in het leven van Jezus ouders.

Wie zegt er nu zoiets?

Was deze Simeon een onheilsprofeet? Neen! Hij was gewoon iemand die God gebruikte om te spreken over Zijn enig geboren zoon, gezonden uit de hemel.

Maria, een moeder en een sterveling als een ander, hoort op die dag, dat er haar met de tijd een groot verdriet te wachten staat.

Al in de beginne, zwanger op speciale wijze, haar lieve man wilde haar in stilte verlaten omwille van dit feit. In stilte, anders werd ze gestenigd!

Zou ze geen verdriet hebben gehad? Onschuldig verdriet, toch kwam het goed.

Hebben wij ook soms verdriet, onschuldig lijden? Hier kunnen wij leren, dat God geen gelovig mens in de steek laat, die op Hem vertrouwt in moeilijke en angstige dagen!

Op Zijn twaalfde werd Hij spoorloos, drie dagen. Met verdriet in het hart zocht Zijn moeder naar hem! Ze krijgt voor antwoord toen ze Hem vond: Waarom hebt gij naar Mij gezocht!

Zijn moeder bewaarde ook deze woorden in haar hart, begrijpelijk.

clip_image005Wanneer een christen Jezus uit het oog verliest in zijn leven, dan kan er paniek ontstaan. Het lesje dat Maria hier leerde, is ook voor ons nog van toepassing. Soms kunnen wij veel verdriet voorkomen!

25 En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster zijner moeder, Maria van Klopas en Maria van Magdala.

26 Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Joh.19

Als moeder, je kind zien sterven op een afschuwelijke wijze, daar is er bijna geen troost meer voor. Haar verdriet is als moordend zwaard voor haar moederhart!

Is er nog troost mogelijk voor zulk verdriet?

Ja, indien men goed luistert naar wat Jezus zegt!

Jezus, troostte haar met de woorden: Vrouw, zie uw zoon!

Wat schuilt er achter deze vier woorden? Zou deze discipel nu, die bij Maria stond, haar zoon kunnen vervangen?

Jezus, had een andere kijk op familiebanden. Al was het nog zo pijnlijk, Maria zal Hem wel hebben begrepen. Doordat Maria Hem begreep, konden Zijn woorden troosten. Het verlies van haar zoon was van tijdelijke aard. Eens zei Jezus: Wie is mijn Vader, moeder of broeder?

Lukas 8:20 Men boodschapte Hem: Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen U zien. Lukas 8:21 Hij antwoordde echter en zeide tot hen: Mijn moeder en mijn broeders zijn dezen, die het woord Gods horen en doen.

Jezus kijkt naar een echte geestelijke familieverband, dit is ook de toekomst in der eeuwigheid! Het bloedverband verdwijnt.

Mattheüs 10:37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig;

Prediker 1:18 Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.

Ook dat verdriet heeft Maria meegemaakt, ze is niet beschreven als een geloofsheld, toch heeft haar geloof in Jezus haar staande gehouden. Nergens lezen we dat ze depressief was!

Veel Bijbelkennis zal het verdriet van een echt christen vermeerderen, omdat hij begrijpt, dat er vele voor eeuwig zullen verloren gaan, ja ook uit de eigen familie.

Prediker 7:3 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld.

Voorkom het grootste verdriet dat er bestaat, dat van de ongelovigen in het hiernamaals!

25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. Lucas 16

Lukas 6:25 Wee u, die nu overvloed hebt, want gij zult hongeren.

Wee u, die nu lacht, want gij zult smart hebben en wenen.

Terwijl Maria stond te wenen bij het kruis van haar Zoon, stonden anderen te lachen en te spotten, maar een korte tijd van het lachen, zal de spotter veranderen in een eeuwig verdriet!

Iedereen komt wel eens voorbij dat kruis van Jezus in zijn leven, dan kan men wenen over zijn zonden, of lachen met de waarheid, daartussen is er geen weg.

Het is de belangrijkste keuze die een mens in zijn leven kan maken!

TEKENEN AAN DE HEMEL

 

TEKENEN AAN DE HEMEL EN DE TIJDEN

De laatste jaren wordt er wel veel geschreven over de tekenen der tijden, en over de spoedige wederkomst van Jezus Christus op aarde. Wij stellen vast dat sommige christenen moeite hebben om de Bijbelse profetieën te onderscheiden van voorspellingen en waarzeggerij. En dit heeft een reden! De astrologie of de sterrenwichelarij is in bloei. Voorspellingen over het einde van de wereld in 2012, zorgen voor verwarring en onnodige angsten. In de Bijbel zijn de tijdsbepalingenniet eenvoudig. Het eerste wat God aan de mens leerde, was hoe men de tijden diende vast te leggen.

clip_image002clip_image004

14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. Gen. 1 (STV)

Deze tekenen werden door God gegeven opdat de mens indeling zou kunnen maken van de tijd: Jaren, seizoenen, maanden en dagen, uren. Met de gezette tijdenbedoelde God daarbij de feesten. (av) Zo zou men een kalender kunnen opstellen. Als de maan de twaalf sterrenbeelden heeft doorlopen dan heeft men een jaar van twaalf maanden. God stelde de maan als grondslag voor de feesten die Hij zou instellen. De nieuwe maansfeesten.

Ps. 81:3 Blaast de bazuin in de nieuwe maan, ter bestemder tijd, op onzen feestdag.

Ps. 104: 19 Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang.

Wij moeten weten dat satan zich goed bewust is van de door God ingestelde tijden, en feesten,en dat de maan daarvoor de grondslag is. Satan spant zich in om de mensen af te houden van Gods kalender, en wil verwarring brengen in de feesten die God ons gaf.

Openbaring 12:12 Juicht daarom hemelen, en die er in woont! Wee echter de aarde en de zee! Want de duivel is tot u neergedaald; Hij is ziedend van woede: Want hij weet, hij heeft slechts weinig tijd.

Toch zal God zijn kinderen in de waarheid leiden, enkel die Hem zoeken en Bijbelgetrouw blijven, zal hij (de H.Geest) de toekomst verkondigen. (Joh.16:13)

Zo zien wij in de geschiedenis dat er verschillende jaarkalenders werden gemaakt, op die wijze werden en worden nog steeds de volkeren misleid.

Zo werden ook alle door God ingestelde feesten beïnvloed door de Bijbelvreemde culturen. Bv. Kerstfeest, feest van het licht, zonaanbidding? Yulefeest (Yule=kind) Nergens in de Bijbel staat dat men de geboorte van Christus moet vieren. Kerstboom en kerstman, pure afgoderij of paganisme van Babel.

De Egyptische kalender

clip_image006

De Maya kalender

clip_image008clip_image010

De Moslimkalender De Romeinse kalender

clip_image012

De inhuldiging van de Gregoriaanse kalender

clip_image014

ZON MAAN EN STERREN ZIJN TOT EER VAN GODS SCHEPPING

Wij vinden tal van Bijbelteksten waarbij ze staan tot eer en glorie van God, of worden gebruikt in gelijkenissen en symboliek. Wij vinden deze hemeltekens of sterrenbeelden als aanwijzingen.

1 Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!2 Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen!3 Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij lichtende sterren!4 Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt! Ps.148

Gelijkenissen en dromen.

Gen. 37:9 En hij droomde nog een anderen droom, en verhaalde dien aan zijn broederen; en hij zeide: Ziet, ik heb nog een droom gedroomd, en ziet, de zon, en de maan, en elf sterren bogen zich voor mij neder. 10 En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader, en zeide tot hem: Wat is dit voor een droom, dien gij gedroomd hebt; zullen wij dan ganselijk komen, ik, en uw moeder, en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen?

Hier werden de zon, maan en de sterren gebruikt als vergelijking van Jozefs vader, moeder en broeders! Zo zijn er vele gelijkenissen in Gods woord. Dit lijkt duidelijk op verborgen profetie. Uiteindelijk kwam de ganse familie en bogen zich voor Jozef in Egypte!

clip_image016

STERRENBEELDEN IN DE BIJBEL

De oorsprong ervan is een Bijbels gegeven. God gaf in de schepping de mens sterrenbeelden met een bepaald doel. Gaf Hij ook bepaalde tekenen aan de hemel?

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (19-2) De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. 2 (19-3) De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.3 (19-4) Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.4 (19-5) Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon. Psalm 19

De kaart van de hemel brengt een boodschap, geeft en toont kennis. Blijkbaar een middel om de eerste mensen te bereiken na de zondeval. Schreef God toen al Zijn reddingsplan in de clusters van de sterren, hoe anders? Zo was er opnieuw hoop voor Adam, Eva en de nageslachten. Toen waren er nog geen Bijbels!

(Gen.3:14-15). Er was nog geen geluid, geen stem, geen geschriften, geen telefoon, geen satellietverbinding. God maakte het mogelijk dat Adam Hem begreep, om door te geven aan zijn kinderen. Zo hadden later de Hebreeën ook deze Mazzaroth, de sterrenbeelden met de oude namen van sterren die God hen gaf. Ook gaf God de tien geboden niet aan Mozes al sprekende, maar schreef ze met vuur op steen!

God gaf al de sterren een naam:

Psalm 147:4 4 Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.

De sterrenbeelden behoren tot Gods scheppingswerken, en daarvan schrijft de apostel Paulus het volgende :

20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.Rom.1

Gods volk kreeg al deze inzettingen, en geen enkel ander volk. (Ps.147:19,20)

God sprak over sterrenbeelden met Job.

31 Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte (de Plejaden) binden, of de strengen des Orions losmaken? 32 Kunt gij de Mazzaroth voortbrengen op haar tijd, en den Wagen met zijn kinderen leiden? 33 Weet gij de verordeningen des hemels, of kunt gij deszelfs heerschappij op de aarde bestellen?34 Kunt gij uw stem tot de wolken opheffen, opdat een overvloed van water u bedekke?35 Kunt gij de bliksemen uitlaten, dat zij henenvaren, en tot u zeggen: Zie, hier zijn wij? Job 38

Onder de liefelijkheden van de Plejaden, vinden wij in de KJV “de invloed”.

God vraagt aan Job of hij in staat is iets te veranderen aan Gods schepping in de hemel.

De naam “Plejaden” betekent : de hoop van de sterren. Niemand kan die sterren tegenhouden.

clip_image018Deze zeven sterren vinden wij nog terug in de Bijbel, in het boek Openbaring.

16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.Openbar.1

clip_image02020 De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten.

Openbar.1

Hier gaat het over Jezus en de zeven sterren en kandelaren zijn de zeven gemeenten in Azië. De goede invloed van deze gemeenten is over de ganse wereld gekomen.

Zeer opmerkelijk is dat de zevenarmige Menora in de tempel, volgens bepaalde Messiaanse gelovigen als symbool kon hebben gestaan voor de zeven sterren of de komende zeven gemeenten. Wij letten even op de stand van die sterren in het beeld en op de orde van de gemeenten in Azië!

Wanneer men in Turkije naar de Plejaden kijkt, is dat zeer opvallend precies hetzelfde plan van de gemeenten op aarde!

clip_image022De gemeenten van Christus leven op hoop, zoals de betekenis is van de Plejaden: hoop! Titus 2:13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

clip_image024Het woord Mazzaroth,betekent de twaalf tekens van de dierenriem. God vroeg Job of hij ook zoiets kon schrijven? Het is Gods werk dat hier benadrukt wordt.

De banden van Orion,de dwaas geketend met banden. Orion werd ook een jager genoemd en vervolgt de Plejaden. Orion betekent in het Hebreeuws “kesil”, dwaze kerel.

Orion stond symbool voor de ongelovige Nimrod, de eerste antichrist in feite. Het kind van Nimrod, Tammuz, werd geboren op 25 december en telkens werd er groot feest gehouden op zijn verjaardag, rond een “heilige boom”. Yulefeest, en Bacchanaliafeest, feest der astrologen.

clip_image026Job kon de banden niet losmaken van de Orion. Zo kunnen wij ook geen enkele ongelovige zelf tot bekering brengen. Wij kunnen enkel licht brengen.

2 Corinthiërs 4:6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.

MISBRUIK VAN DE STERRENBEELDEN IN BABEL = ASTROLOGIE= BIJGELOOF!

clip_image02812 Houd maar vol met uw bezweringen En met uw talloze toverkunsten, Waarmee ge u hebt afgesloofd Van uw prilste jeugd. Misschien nog kunt ge er baat bij vinden, Of jaagt ge er anderen schrik mee aan.13 Ge hebt u vermoeid met uw vele beraders, Laat ze nu opstaan; Laat ze u redden, de hemelbezweerders, En sterrenkijkers, Die u elke maand laten weten, Wat er voor u zal gebeuren. 14 Zie, ze worden als kaf, Dat het vuur zal verbranden; Ze kunnen zichzelf niet redden Uit de greep van de vlammen. Neen, ‘t is geen vuur, om zich te warmen, Geen haard, om er voor te gaan zitten.15 Dat hebt ge nu van uw bezweerders, En van uw tovenaars, zonder tal, Waarmee ge u hebt afgesloofd Van uw prilste jeugd: Ze stuiven langs alle kanten uiteen, Niet één, die u redt! Jes.47

clip_image030In Babel werden de sterrenbeelden, zon en maan aanbeden met veel ceremonieën. Er kwamen aangestelde priesters, voor de Babylonische staatsgodsdienst van Marduk, zonnegod. Ook afgodische feesten waren er. De Plejaden,of de zeven sterren kregen dus ook een andere betekenis voor de astrologen en ook voor de Maya’s .Je zou kunnen spreken van vervalsing van de hemelkaart!

Ook om de toekomst en persoonlijke toekomst uit de sterren te voorspellen, maand na maand, de Horoscoop! Het dragen van amuletten, men deed maantjes aan de nek van de kamelen als bescherming. (Jes.3) Gods oordeel kwam over hen. Wij stellen vast dat de horoscoop, meer en meer wordt gelezen, en dat occulte praktijken toenemen. Horoscopen zijn niet onschuldig, ze beïnvloeden de gedachten van de mens, die zichzelf daar naar toe richt. Babel is de oorsprong geweest van de zonaanbidding,wat God verbood! Maanaanbidding was er in Ur, waaruit Abraham vertrok, nadat God hem riep.

Let erop hoe de gelovige Job hierover ernstig redeneerde!

26 Indien ik heb opgestaard naar de stralende zon, Naar de glanzende maan, die haar weg vervolgde,27 Zodat mijn hart in het geheim werd verleid, En mijn hand mijn mond heeft gekust 28 Ook dat zou een halszaak voor het gerecht zijn geweest, Omdat ik God in den hoge had verloochend! Job.31

Job wist dat zon en maanaanbidding een gruwelwas in Gods ogen. Iedere vorm van Zonneaanbidding is afgoderij. Alle vorm van paganisme!

Nimrod, de eerste wereldleider, was een zonneaanbidder, en werd zelf aanbeden, rondgedragen op een zetel. Later werd zijn vrouw Semirames aanbeden en baarde een kind na de vlucht van Nimrod, en wees op een goddelijk kind, door maagdelijke geboorte, Tammuz een tegenbeeld van de Marialogie. Nimrod vluchtte later naar Rome. Chaldese of Babylonische priesters vestigden zich daar en brachten dezelfde rituelen.

ZON EN MAAN AANBIDDING IN HET ONBEHOUDEN CHRISTENDOM

STERREN WERDEN AFGODEN

clip_image032

Let op al de Babelse zonnesymbolen in de R.K.K.

clip_image034clip_image036clip_image038

Zon, maan en sterren werden goden.

clip_image040De maan werd Sin

clip_image042

De zon werd Shamash

clip_image044clip_image045clip_image047

clip_image049clip_image051De ster Venus werd Isthar, Mars werd Nergal, Jupiter werd Marduk, Saturnus werd de god Ninurta.

clip_image053

Marduk was de god van de staat Babylon geworden. Wij moeten weten dat er achteraf veel naamafwijkingen zijn geweest .

ASTROLOGIE DOOR GOD STRENG VERBODEN.

clip_image055

Deuteronomium 4:19 Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle volken onder den ganse hemel heeft uitgedeeld.

clip_image0579 Wanneer gij in het land zijt gekomen, dat Jahweh, uw God, u zal geven, moogt gij u niet de afschuwelijke praktijken van die volken eigen maken.10 Er mag onder u niemand worden gevonden, die zijn zoon of zijn dochter aan het vuur prijs geeft, niemand die waarzeggerij, toverij, wichelarij, zwarte kunst11 en hekserij uitoefent; niemand die onderaardse of waarzeggende geesten raadpleegt, of doden ondervraagt.12 Want iedereen, die zo iets doet, is een afschuw voor Jahweh; en juist om deze gruwelen verdrijft Jahweh, uw God, deze volken voor u.Deut.18

De profeten waarschuwden voor dit soort van afgoderij, en God straft zijn volk.

41 En zij maakten een kalf in die dagen, en brachten offerande tot den afgod, en verheugden zich in de werken hunner handen.42 En God keerde Zich, en gaf hen over, dat zij het heir des hemels dienden, gelijk geschreven is in het boek der profeten: Hebt gij ook slachtofferen en offeranden Mij opgeofferd, veertig jaren in de woestijn, gij huis Israëls? 43 Ja, gij hebt opgenomen den tabernakel van Moloch, en het gesternte van uw god Remfan, de afbeeldingen, die gij gemaakt hebt, om die te aanbidden; en Ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylon.Hand.7

25 Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis Israëls?26 Ja, gij droegt de tent van uw Melech, en den Kijun, uw beelden, de ster uws gods, dien gij uzelf hadt gemaakt.27 Daarom zal Ik ulieden gevankelijk wegvoeren, ver boven Damaskus henen, zegt de HEERE, Wiens Naam is God der heirscharen. Amos 5

Gods volk liet zich verleiden, om opnieuw de afgoden te dienen die voortkwamen uit Babel. De aanbidding van zon, maan en sterren is van Babel, overgegaan naar Griekenland, de Romeinen namen het over. Constantijn de Romeinse keizer, zonaanbidder, “bekeerde” zich tot de christenen, en dwong hen zijn zonnecultus op! Zo liet het merendeel van de christenen zich ook afleiden van de waarheid.

Zo kunnen wij wijzen op het grote gevaar, dat God al deze afgoderij en bijgeloof afstraft, opdat mensen opnieuw Hem zouden gaan vinden.

DE BENAUWDHEID VAN JACOB OF DE GROTE VERDRUKKING

clip_image002

clip_image004

 

 

Wie was Jacob en welke was zijn grootste ervaring?

Jacob, een mens zoals u en ik. Hij kende een grote benauwdheid in zijn leven, om nooit te vergeten. Hij had zijn broeder bedrogen en was op de vlucht. (Gen.32:7) Op zijn vlucht wilde hij tenslotte even alleen zijn. Hij stond ’s nachts op, kon niet slapen, gekweld door wroeging en spijt over zijn zonden, zijn gebed was nu zijn laatste hoop. Bidden tot God om vergeving en genade.(Gen.32:24).

Hij ontmoette die nacht plots een onbekend persoon, en hij worstelde met hem, tot de dag aanbrak. Daarna bleek dat God zelf was geweest.

God vroeg zijn naam, en hij zeide: Jacob. Jacob betekent, hielenlichter of bedrieger. Hier zien wij dat Jacob niet meer loog zoals twintig jaar geleden, tegen zijn aardse vader Isaac. Zijn naam en faam was niet om fier op te zijn.

Hij wilde nu een echte “zegen” ontvangen, en wilde niet verder leven met de “gestolen” zegen! Jacob was veranderd van gedachten, hij wilde vrede met God. Hij praatte zijn zonden niet goed, en verzweeg ze niet, want dan kreeg hij geen vergeving en genade. (Psalm 32:3) God zegende hem met een andere naam, een nieuw begin, een nieuw leven en hij noemde hem Israël! Israel betekent : Strijder met God.

De reden, Jacob had gestreden met God en mensen. Jacob was eerst een beeld van een onrechtvaardige, welke rijk wilde worden, ten nadele van een ander, een gestolen zegen, door bedrog. Jacob, nu Israël was een zeer ambitieuze strijder, reeds in de moederschoot streed hij als tweeling met Esau om de eerste te worden geboren. Esau, zijn broer, was onverschillig, en geloven was bijzaak. Jacob werd doodsbang, toen God hem terugzond naar zijn land.(Gen.32:7) Jacob had nu het eerstgeboorterecht en diende vrede te maken met zijn broer Esau.

Zo dient ieder mens eens te doen, als Jacob, bidden om genade, en vrede maken met hen die hij kwaad had berokkent. Dan pas kan God u zegenen. Spr 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

Israël kent vandaag nog steeds geen vrede, maar Esau zoekt strijders om Israël te achtervolgen en om te brengen. Dit is wat zich vandaag voordoet. Israel wordt in het “nauw” gedreven. Uit Esau kwamen de Edomieten, waarvan het overblijfsel, het huidige Hamas zou zijn.

De satan hitste Esau op, en hij trok ten strijde tegen Jacob, om hem te vermoorden.

Opnieuw wijzen er vandaag tekenen naar een nieuwe Holocaust, demonische krachten zoeken om Israel te vernietigen, Gog en Magog.

Doch God werd het schild van Jacob, na diens gebed. Jacob bleef vertrouwen in deze beproeving.

Jer 30:7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.

Ook koning David kende deze bescherming: Psalm 138

7 Als ik wandel in het midden van den angst, verkwikt Gij mij, en strekt uwe hand uit tegen den toorn mijner vijanden, en helpt mij met uwe rechterhand.

“De benauwdheid van Israël” en de “ure der verzoeking” voor de wereld!

Het huidige Israël, een strijder, het beste leger ter wereld, worstelt en vecht nog steeds met de mens en zijn God. Het verwierp de profeten en Gods zoon, Jezus.

Zo is Israël vandaag, nog steeds een voorbeeld van een mens die niet wil luisteren naar God, zijn Schepper. Alle Israëlieten welke de waarheid verwerpen,en alle heidenen die de Bijbel verbieden,verdraaien,misbruiken en er niet in willen geloven, gaan die tijd van Gods oordelen meemaken, die over de ganse wereld komen.

Wat is nu de waarheid?

Wie de waarheid niet wil geloven, komt vroeg of laat in de moeilijkheden. (Psalm 7:12). Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

God liet de Holocaust toe, Gods oordeel kwam over Israël, dan riep men op God, maar Hij luisterde niet meer. Vandaag staat de wereld, voor de laatste maal opnieuw voor de keuze: De waarheid of de leugen, De Bijbel of je eigen waarheid, Jezus of Barrabas!

De profeet Daniel zag die grote benauwdheid voor Israël aankomen:

1 Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.Dan.12

De apostel Johannes schreef over dezelfde tijd voor de rest van deze wereld:

Opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Wanneer wij deze teksten tot ons hart laten doordringen, en even kijken wat er zich in deze wereld afspeelt, wat voor vernietigingswapens de mens heeft gemaakt, welke natuurrampen er zich nu en later zullen voordoen, dan moet ieder mens toch nadenken, over wat hij wil: eeuwig leven of de eeuwige dood.

Er is blijkbaar een einde gekomen aan Gods geduld! De tijd van de gestolen zegen, lees het kapitalisme is bijna voorbij!

Het einde in zicht!

Ook Jezus zag het einde van zijn aardse leven aankomen, de overwinning bleef niet uit! Hij stond op uit de doden!

49 Maar een van hen, Kájafas, die in dat jaar hogepriester was, zeide tot hen:

50 Gij weet niets, en gij bedenkt niet, dat het ons beter is, dat één mens sterve voor het volk, dan dat het gehele volk te gronde ga. 51 Maar dit zeide hij niet uit zichzelf; maar, omdat hij in dat jaar hogepriester was, profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het volk; 52 en niet alleen voor het volk, maar opdat Hij de kinderen van God, die verstrooid waren, zou vergaderen.Joh.11

De geschiedenis leert hetzelfde principe: Beter dat één zou sterven dan een gans volk. Beter dat een minderheid omkomt, dan een meerderheid, een democratisch principe.

Zaterdag of zondag?

Destijds was er een hevige strijd, waarbij er een minderheid van christenen op de zaterdag bleef samenkomen, en een meerderheid die zich compromitteerde met de officiële overheden. Deze overheden verplichten de zondagsamenkomst, omwille van de stichter van de katholieke kerk, Constantijn, een zonneaanbidder!

Ex 23:2 Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

Vandaag zien wij opnieuw een Bijbelafvallig Evangelisch/Protestantisme, het werkt samen met het katholicisme, op weg naar een nieuw wereldwijd Babel. Een minderheid van de christenheid blijft Bijbelgetrouw en zal ontkomen, daarom leven ze sterk uit een verwachting van Jezus wederkomst.

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

<

p align=”center”>De Bijbel is uw enige “hou vast”! Sola Scriptura!