EEN BLINDE WERELD

clip_image002

8 Doet het volk uitgaan, dat blind is, al heeft het ook ogen,

en dat doof is, al heeft het ook oren. Jesaja 43

LUISTERENDE OREN

 

Onlangs zagen wij een oude Bijbel in brailleschrift liggen, en werden met medelijden bewogen voor alle mensen die door blindheid zijn getroffen. Het deed mij denken aan al de blinden die Jezus genas, en het licht van deze wereld, na Zijn ingrijpen konden zien.

Iedere Bijbelgetrouwe christen weet dat er twee soorten van blindheid zijn, namelijk de fysische blindheid en de geestelijke blindheid. Ook weten wij dat God Zijn uitverkoren volk Israël in de geschiedenis als voorbeeld heeft gesteld, en dat nog steeds doet.

De profeet Jesaja profeteerde dat het volk zou terugkeren naar hun land. Wat vandaag nog steeds in vervulling gaat, en niemand kan dit tegenhouden. God sprak dat zijn volk blind en doof was, al hebben zij ogen en oren.

Inderdaad, vandaag is Zijn volk nog steeds blind voor hun Messias, hun redder, Jezus. Ze willen nog steeds niet geloven of luisteren naar Zijn woorden in de Bijbel. Toch verwachten zij hun Messias, maar zullen eerst in hun blindheid een valse Messias aannemen! (Joh.5:43)

De benauwdheid van Israël staat voor de deur. Zal grote angst de oorzaak zijn zodat Israël verkeerde beslissingen zullen nemen?

15 Die dag is een dag van verbolgenheid, een dag van benauwdheid en van angst, een dag van vernieling en van vernietiging, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis, Zef.1

Deze dikke duisternis, spreekt van onwetendheid, onzekerheid en dit is angstaanjagend. Maar de kinderen des lichts, dienen niet angstig te zijn. Ze geloven Gods woorden:

Jesaja 41:10 Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Zijn alle andere volkeren ook blind?

De profeet Jesaja zag dat alle natiën zich zouden verzamelen en vergaderen. Dit is inmiddels vervuld in het oprichten van de V.N. Kennen zij dan de toekomst vraagt God? Kunnen hun afgoden hen niet met enige zekerheid adviseren voor de toekomst? God laat Zijn volk weten dat het niet moet vrezen, want al die volkeren zijn even blind. Wij vinden hier dat er vandaag een wereldwijde, religieuze strijd is begonnen, omwille van de waarheid, Jezus! Joh. 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De profeet laat de wereld weten dat er maar één waarheid is, één God, de God van Israël.

10 Gij zijt, luidt het woord des HEREN, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; voor Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn 11 Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser.Jes.43

 

Blinde leiders……………14 Laat hen gaan, blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.Matth.15

Dit waren de woorden die Jezus sprak tegen de religieuze leiders van zijn volk. Het waren mensen die niet wilden luisteren, en doof bleven voor Hem. Het waren mensen die geestelijk blind waren en niet wilden inzien dat Jezus hun Messias was, de Zoon van God. Hierbij toonde hij aan dat die blindheid, ongelovigheid, schijnheiligheid was! Die mensen leiden het volk, deden dienst in de tempel, stonden vooraan, iedereen keek naar hen op! Wanneer wij vandaag ronddom ons heen kijken vinden wij precies hetzelfde fenomeen.

Samen in de put vallen.

De SVV vertaling spreekt van een gracht. Dit is duidelijker, het is in feite een afdwalen van de rechte weg, zo komt men in de gracht terecht en men kan verdrinken. Men moet soms niet ver van de weg afdwalen om in het water terecht te komen en te verdrinken.

De rechte weg is Gods woord, de Bijbel. Wanneer men de waarheid verdraait, wijkt men van de rechte weg, zo zijn er vele wegen, levensovertuigingen. De Farizeeërs maakten nieuwe wetten die naar de ondergang leiden. Er komt een grote put! Een grote wereldwijde misleidende godsdienst!

11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,

12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thess.2

Valse Bijbels, valse geloofsboeken ?

1 Daarom, nu wij deze bediening hebben, die ons door barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet,2 maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken, die het licht niet kunnen zien, daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God.2 Cor.4

De apostel Paulus laat weten dat hij niet bezig is met listige praktijken die voortspruiten uit geldzucht, want de wortel van ALLE kwaad is de geldzucht. (1 Tim.6) Vandaag worden allerlei nieuwe Bijbelvertalingen op de markt gebracht , welke erg misleidend kunnen zijn. Gods woorden verdraaien bracht destijds de zondeval. Het gedrag zelf van een christen weerspiegelt het ware evangelie, leert Paulus.

3 Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is.2 Cor.4

Paulus maakt hierbij bekend, dat het evangelie enkel bedekt blijft bij mensen die moeilijk doen om de waarheid aan te nemen. De reden dat mensen de waarheid niet willen geloven ligt in het listige werk van satan. Paulus noemt hem : “de god dezer eeuw”. Beter vertaald als “de god van deze wereld”. De gedachten van de mensen zijn al zondig van bij de geboorte, en worden verder in het leven gemanipuleerd.

Ieder geboren mens is als een blindgeborene. Een operatie is noodzakelijk om het licht te kunnen zien.

Wie kan zoiets opereren?

6 Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. 7 Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons:

Wij kunnen al vaststellen dat het hier niet gaat om een menselijk ingrijpen, of door een menselijk overtuigen, maar door een ingrijpen van God zelf in ons denken! Het is dus God die ons denken kan veranderen, gezond maken en inzicht kan geven in de waarheid. Denk aan de Emmaüsgangers, waarvan hij hun verstand “opende” staat er! Zonder deze Goddelijke ingreep zal een sterfelijke ziel nooit kunnen begrijpen wat God in Zijn woord, de Bijbel heeft laten opschrijven!

God wil ieder mens genezen van zijn geestelijke blindheid, daarom werd een volmaakt offer gebracht, het Lam Gods, Jezus! Dat is de vervulling van psalm 103

Ps. 103:3 die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest,

God geneest niet iedereen , maar wel iedereen die in Jezus wil geloven, van geestelijke blindheid! Wij kunnen het ons zesde zintuig noemen.

De algehele genezing zal plaatsvinden voor al Zijn kinderen, bij de opstanding of de verwachte opname.

Wie genezen is van geestelijke blindheid kan de heerlijkheid van God kennen, en dat enkel door Christus, dan pas kan hij begrijpen dat God bezig is met zijn nieuwe komende schepping.

Deze Bijbelkennis vergelijkt Paulus met een onbetaalbare “schat” in een aarden vat, een Griekse metafoor voor ons lichaam.

Het is een kracht van God, daarom blijven er Bijbelgetrouwe christenen tot Zijn heimelijke komst. Veel Bijbelgetrouwe christenen werden en worden vervolgd en vermoord, maar door die kracht komen ze terug, voor een nieuwe schepping, zonder goddelozen of schijnheiligen!

Wie Jezus nog niet heeft aangenomen het is hoogtijd!

 

Luister naar de profeet Zefania:

 

17 Dan zal Ik de mensen benauwen, zodat zij gaan als blinden, want zij hebben tegen de HERE gezondigd, en hun bloed zal worden uitgestort als stof en hun ingewand als drek.

18 Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des HEREN. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden.(Zef.1)

 

clip_image006