DE BENAUWDHEID VAN JACOB OF DE GROTE VERDRUKKING

clip_image002

clip_image004

 

 

Wie was Jacob en welke was zijn grootste ervaring?

Jacob, een mens zoals u en ik. Hij kende een grote benauwdheid in zijn leven, om nooit te vergeten. Hij had zijn broeder bedrogen en was op de vlucht. (Gen.32:7) Op zijn vlucht wilde hij tenslotte even alleen zijn. Hij stond ’s nachts op, kon niet slapen, gekweld door wroeging en spijt over zijn zonden, zijn gebed was nu zijn laatste hoop. Bidden tot God om vergeving en genade.(Gen.32:24).

Hij ontmoette die nacht plots een onbekend persoon, en hij worstelde met hem, tot de dag aanbrak. Daarna bleek dat God zelf was geweest.

God vroeg zijn naam, en hij zeide: Jacob. Jacob betekent, hielenlichter of bedrieger. Hier zien wij dat Jacob niet meer loog zoals twintig jaar geleden, tegen zijn aardse vader Isaac. Zijn naam en faam was niet om fier op te zijn.

Hij wilde nu een echte “zegen” ontvangen, en wilde niet verder leven met de “gestolen” zegen! Jacob was veranderd van gedachten, hij wilde vrede met God. Hij praatte zijn zonden niet goed, en verzweeg ze niet, want dan kreeg hij geen vergeving en genade. (Psalm 32:3) God zegende hem met een andere naam, een nieuw begin, een nieuw leven en hij noemde hem Israël! Israel betekent : Strijder met God.

De reden, Jacob had gestreden met God en mensen. Jacob was eerst een beeld van een onrechtvaardige, welke rijk wilde worden, ten nadele van een ander, een gestolen zegen, door bedrog. Jacob, nu Israël was een zeer ambitieuze strijder, reeds in de moederschoot streed hij als tweeling met Esau om de eerste te worden geboren. Esau, zijn broer, was onverschillig, en geloven was bijzaak. Jacob werd doodsbang, toen God hem terugzond naar zijn land.(Gen.32:7) Jacob had nu het eerstgeboorterecht en diende vrede te maken met zijn broer Esau.

Zo dient ieder mens eens te doen, als Jacob, bidden om genade, en vrede maken met hen die hij kwaad had berokkent. Dan pas kan God u zegenen. Spr 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

Israël kent vandaag nog steeds geen vrede, maar Esau zoekt strijders om Israël te achtervolgen en om te brengen. Dit is wat zich vandaag voordoet. Israel wordt in het “nauw” gedreven. Uit Esau kwamen de Edomieten, waarvan het overblijfsel, het huidige Hamas zou zijn.

De satan hitste Esau op, en hij trok ten strijde tegen Jacob, om hem te vermoorden.

Opnieuw wijzen er vandaag tekenen naar een nieuwe Holocaust, demonische krachten zoeken om Israel te vernietigen, Gog en Magog.

Doch God werd het schild van Jacob, na diens gebed. Jacob bleef vertrouwen in deze beproeving.

Jer 30:7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.

Ook koning David kende deze bescherming: Psalm 138

7 Als ik wandel in het midden van den angst, verkwikt Gij mij, en strekt uwe hand uit tegen den toorn mijner vijanden, en helpt mij met uwe rechterhand.

“De benauwdheid van Israël” en de “ure der verzoeking” voor de wereld!

Het huidige Israël, een strijder, het beste leger ter wereld, worstelt en vecht nog steeds met de mens en zijn God. Het verwierp de profeten en Gods zoon, Jezus.

Zo is Israël vandaag, nog steeds een voorbeeld van een mens die niet wil luisteren naar God, zijn Schepper. Alle Israëlieten welke de waarheid verwerpen,en alle heidenen die de Bijbel verbieden,verdraaien,misbruiken en er niet in willen geloven, gaan die tijd van Gods oordelen meemaken, die over de ganse wereld komen.

Wat is nu de waarheid?

Wie de waarheid niet wil geloven, komt vroeg of laat in de moeilijkheden. (Psalm 7:12). Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

God liet de Holocaust toe, Gods oordeel kwam over Israël, dan riep men op God, maar Hij luisterde niet meer. Vandaag staat de wereld, voor de laatste maal opnieuw voor de keuze: De waarheid of de leugen, De Bijbel of je eigen waarheid, Jezus of Barrabas!

De profeet Daniel zag die grote benauwdheid voor Israël aankomen:

1 Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden.Dan.12

De apostel Johannes schreef over dezelfde tijd voor de rest van deze wereld:

Opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Wanneer wij deze teksten tot ons hart laten doordringen, en even kijken wat er zich in deze wereld afspeelt, wat voor vernietigingswapens de mens heeft gemaakt, welke natuurrampen er zich nu en later zullen voordoen, dan moet ieder mens toch nadenken, over wat hij wil: eeuwig leven of de eeuwige dood.

Er is blijkbaar een einde gekomen aan Gods geduld! De tijd van de gestolen zegen, lees het kapitalisme is bijna voorbij!

Het einde in zicht!

Ook Jezus zag het einde van zijn aardse leven aankomen, de overwinning bleef niet uit! Hij stond op uit de doden!

49 Maar een van hen, Kájafas, die in dat jaar hogepriester was, zeide tot hen:

50 Gij weet niets, en gij bedenkt niet, dat het ons beter is, dat één mens sterve voor het volk, dan dat het gehele volk te gronde ga. 51 Maar dit zeide hij niet uit zichzelf; maar, omdat hij in dat jaar hogepriester was, profeteerde hij, dat Jezus zou sterven voor het volk; 52 en niet alleen voor het volk, maar opdat Hij de kinderen van God, die verstrooid waren, zou vergaderen.Joh.11

De geschiedenis leert hetzelfde principe: Beter dat één zou sterven dan een gans volk. Beter dat een minderheid omkomt, dan een meerderheid, een democratisch principe.

Zaterdag of zondag?

Destijds was er een hevige strijd, waarbij er een minderheid van christenen op de zaterdag bleef samenkomen, en een meerderheid die zich compromitteerde met de officiële overheden. Deze overheden verplichten de zondagsamenkomst, omwille van de stichter van de katholieke kerk, Constantijn, een zonneaanbidder!

Ex 23:2 Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis afleggen met de meerderheid mee, om het recht te buigen.

Vandaag zien wij opnieuw een Bijbelafvallig Evangelisch/Protestantisme, het werkt samen met het katholicisme, op weg naar een nieuw wereldwijd Babel. Een minderheid van de christenheid blijft Bijbelgetrouw en zal ontkomen, daarom leven ze sterk uit een verwachting van Jezus wederkomst.

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

<

p align=”center”>De Bijbel is uw enige “hou vast”! Sola Scriptura!