HET VERDRIET VAN EEN MOEDER

clip_image002

clip_image003

29 Nu laat Gij, Here, uw dienstknecht gaan in vrede, naar uw woord,

30 want mijn ogen hebben uw heil gezien,

31 dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken:

32 licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israel.

33 En zijn vader en zijn moeder stonden verwonderd over hetgeen van Hem gezegd werd.

34 En Simeon zegende hen en zeide tot Maria, zijn moeder: Zie, deze is gesteld tot een val en opstanding van velen in Israel en tot een teken, dat weersproken wordt

35 en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan, opdat de overleggingen uit vele harten openbaar worden. Lucas 2

Toen Jezus diende besneden te worden naar de wet, gingen ze met Hem naar Jeruzalem om dit te laten gebeuren. Al de eerstgeborenen van het mannelijke geslacht dienden voor de Here te verschijnen op de achtste dag en er werd een offer gebracht. Het kind zou heilig heten voor de Here. ( 23)

Op deze dag werden er woorden gesproken, profetische woorden door een zekere Simeon, waarvan geschreven staat dat de H.Geest toen op hem was!

Hij wist dat hij niet zou sterven eer hij de Messias voor Israel met eigen ogen zou zien!

Door de Geest kwam hij in de tempel, dus helemaal geen toeval, maar onder leiding van de Vader.

Deze man was zo gelukkig dat hij dat kindje zag, het in de armen mocht nemen, goed bekijken en hij loofde God met bijzondere woorden.

Hij wachtte al lang vol verlangen op deze dag, om Jezus te zien!

Wie christen is geworden, en Bijbelgetrouw blijft, kent dat verlangen om Jezus te zien!

Nu wil ik sterven in vrede, want ik heb Jezus gezien,

zoals God mij beloofde! (29)

Deze woorden zijn woorden waarover ieder mens eens bijzonder zou moeten over nadenken. Rusten in vrede is er niet voor iedereen, al staat dit op vele graven! Wanneer iemand in zijn leven Jezus nooit heeft ontmoet, dan kan hij niet in vrede sterven, maar in ongeloof en twijfel en met angst voor een ongekende wereld van het hiernamaals.

In de Bijbel staat dat het mogelijk is, met Jezus door het leven te gaan!

Johannes 11:25 Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven,

Jozef en Maria stonden daarbij als ouders, en waren zeer verwonderd over wat over Hem werd gezegd.

Deze man Simeon richt zich speciaal tot de moeder van het kind.

Je denkt, dat hij haar zal feliciteren met haar gezond en welgeboren kindje, of dat hij enkele complementjes zou maken. Van champagne of geschenken lees ik niets. Zelfs krijgt zij geen boeketje bloemen van deze man! Er is voor haar enkel het geschrei van haar kind door de besnijdenis.

Wat krijgt ze wel?

Woorden die ze wellicht nooit meer zal vergeten. Woorden die spraken over de toekomst van haar kind, waarvan ook zoveel werd geschreven in de schrift, de Bijbel.

Velen zullen zich ergeren aan uw kind in Israël. Wanneer zij zich ergeren aan Jezus, zullen zij slechts zichzelf ongelukkig maken. Het zal hun eigen ondergang betekenen voor de eeuwigheid.

Voor anderen zal hij de grootste vreugde van hun leven op aarde betekenen, ja een nieuw leven, een nieuw begin!

Hij zal de diepste gedachten van een mens openbaar maken!

Denk maar aan het verdriet dat ze had, toen zij hoorde dat de wereld koos voor Barrabas, een moordenaar en haar Zoon stond er onschuldig. Hij die zovelen wonderlijk genas, ja die toonde dat Hij macht had over de dood!

Ja, machteloos staat ze daar, ze kan niets meer doen voor haar kind. Machteloos, neen zij is niet wat men ervan heeft gemaakt, een middelares, de moeder van God. Ze verschijnt nergens,

en is niet ten hemel opgenomen, maar velen worden misleid en gebonden aan leugens en afgoderij!

Waarom toch stierf Jezus? Ja, voor mij en voor u die dit leest of hoort! Ja, onze straf droeg Hij, zoals voorspeld.

Deze profetische woorden van Simeon, zijn tot op heden nog steeds van kracht. Wanneer men spreekt over Jezus Christus of de Bijbel, dan brengt men de sterveling voor de belangrijkste keuze van zijn leven: Voor of tegen Jezus!

Zolang een moeder leeft, liggen haar kinderen nauw aan het hart. Wat er met haar kinderen gebeurt, hetzij goed of kwaad ze is er mee bezig, het vervult haar gedachten.

Zo heeft ook Maria die woorden horen spreken over haar kind, dat slechts acht dagen oud was!

Maar ze hoort nog meer: door uw eigen ziel zal een zwaard gaan!

Deze Simeon spreekt wat God hem geeft te spreken. Was het uit zichzelf geweest, dan had hij wellicht gezwegen op een dergelijke mooie dag in het leven van Jezus ouders.

Wie zegt er nu zoiets?

Was deze Simeon een onheilsprofeet? Neen! Hij was gewoon iemand die God gebruikte om te spreken over Zijn enig geboren zoon, gezonden uit de hemel.

Maria, een moeder en een sterveling als een ander, hoort op die dag, dat er haar met de tijd een groot verdriet te wachten staat.

Al in de beginne, zwanger op speciale wijze, haar lieve man wilde haar in stilte verlaten omwille van dit feit. In stilte, anders werd ze gestenigd!

Zou ze geen verdriet hebben gehad? Onschuldig verdriet, toch kwam het goed.

Hebben wij ook soms verdriet, onschuldig lijden? Hier kunnen wij leren, dat God geen gelovig mens in de steek laat, die op Hem vertrouwt in moeilijke en angstige dagen!

Op Zijn twaalfde werd Hij spoorloos, drie dagen. Met verdriet in het hart zocht Zijn moeder naar hem! Ze krijgt voor antwoord toen ze Hem vond: Waarom hebt gij naar Mij gezocht!

Zijn moeder bewaarde ook deze woorden in haar hart, begrijpelijk.

clip_image005Wanneer een christen Jezus uit het oog verliest in zijn leven, dan kan er paniek ontstaan. Het lesje dat Maria hier leerde, is ook voor ons nog van toepassing. Soms kunnen wij veel verdriet voorkomen!

25 En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster zijner moeder, Maria van Klopas en Maria van Magdala.

26 Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Joh.19

Als moeder, je kind zien sterven op een afschuwelijke wijze, daar is er bijna geen troost meer voor. Haar verdriet is als moordend zwaard voor haar moederhart!

Is er nog troost mogelijk voor zulk verdriet?

Ja, indien men goed luistert naar wat Jezus zegt!

Jezus, troostte haar met de woorden: Vrouw, zie uw zoon!

Wat schuilt er achter deze vier woorden? Zou deze discipel nu, die bij Maria stond, haar zoon kunnen vervangen?

Jezus, had een andere kijk op familiebanden. Al was het nog zo pijnlijk, Maria zal Hem wel hebben begrepen. Doordat Maria Hem begreep, konden Zijn woorden troosten. Het verlies van haar zoon was van tijdelijke aard. Eens zei Jezus: Wie is mijn Vader, moeder of broeder?

Lukas 8:20 Men boodschapte Hem: Uw moeder en uw broeders staan buiten en willen U zien. Lukas 8:21 Hij antwoordde echter en zeide tot hen: Mijn moeder en mijn broeders zijn dezen, die het woord Gods horen en doen.

Jezus kijkt naar een echte geestelijke familieverband, dit is ook de toekomst in der eeuwigheid! Het bloedverband verdwijnt.

Mattheüs 10:37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig;

Prediker 1:18 Want in veel wijsheid ligt veel verdriet, en als iemand kennis vermeerdert, vermeerdert hij smart.

Ook dat verdriet heeft Maria meegemaakt, ze is niet beschreven als een geloofsheld, toch heeft haar geloof in Jezus haar staande gehouden. Nergens lezen we dat ze depressief was!

Veel Bijbelkennis zal het verdriet van een echt christen vermeerderen, omdat hij begrijpt, dat er vele voor eeuwig zullen verloren gaan, ja ook uit de eigen familie.

Prediker 7:3 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld.

Voorkom het grootste verdriet dat er bestaat, dat van de ongelovigen in het hiernamaals!

25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. Lucas 16

Lukas 6:25 Wee u, die nu overvloed hebt, want gij zult hongeren.

Wee u, die nu lacht, want gij zult smart hebben en wenen.

Terwijl Maria stond te wenen bij het kruis van haar Zoon, stonden anderen te lachen en te spotten, maar een korte tijd van het lachen, zal de spotter veranderen in een eeuwig verdriet!

Iedereen komt wel eens voorbij dat kruis van Jezus in zijn leven, dan kan men wenen over zijn zonden, of lachen met de waarheid, daartussen is er geen weg.

Het is de belangrijkste keuze die een mens in zijn leven kan maken!