TEKENEN AAN DE HEMEL

 

TEKENEN AAN DE HEMEL EN DE TIJDEN

De laatste jaren wordt er wel veel geschreven over de tekenen der tijden, en over de spoedige wederkomst van Jezus Christus op aarde. Wij stellen vast dat sommige christenen moeite hebben om de Bijbelse profetieën te onderscheiden van voorspellingen en waarzeggerij. En dit heeft een reden! De astrologie of de sterrenwichelarij is in bloei. Voorspellingen over het einde van de wereld in 2012, zorgen voor verwarring en onnodige angsten. In de Bijbel zijn de tijdsbepalingenniet eenvoudig. Het eerste wat God aan de mens leerde, was hoe men de tijden diende vast te leggen.

clip_image002clip_image004

14 En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!15 En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo.16 God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.17 En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. Gen. 1 (STV)

Deze tekenen werden door God gegeven opdat de mens indeling zou kunnen maken van de tijd: Jaren, seizoenen, maanden en dagen, uren. Met de gezette tijdenbedoelde God daarbij de feesten. (av) Zo zou men een kalender kunnen opstellen. Als de maan de twaalf sterrenbeelden heeft doorlopen dan heeft men een jaar van twaalf maanden. God stelde de maan als grondslag voor de feesten die Hij zou instellen. De nieuwe maansfeesten.

Ps. 81:3 Blaast de bazuin in de nieuwe maan, ter bestemder tijd, op onzen feestdag.

Ps. 104: 19 Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden, de zon weet haar ondergang.

Wij moeten weten dat satan zich goed bewust is van de door God ingestelde tijden, en feesten,en dat de maan daarvoor de grondslag is. Satan spant zich in om de mensen af te houden van Gods kalender, en wil verwarring brengen in de feesten die God ons gaf.

Openbaring 12:12 Juicht daarom hemelen, en die er in woont! Wee echter de aarde en de zee! Want de duivel is tot u neergedaald; Hij is ziedend van woede: Want hij weet, hij heeft slechts weinig tijd.

Toch zal God zijn kinderen in de waarheid leiden, enkel die Hem zoeken en Bijbelgetrouw blijven, zal hij (de H.Geest) de toekomst verkondigen. (Joh.16:13)

Zo zien wij in de geschiedenis dat er verschillende jaarkalenders werden gemaakt, op die wijze werden en worden nog steeds de volkeren misleid.

Zo werden ook alle door God ingestelde feesten beïnvloed door de Bijbelvreemde culturen. Bv. Kerstfeest, feest van het licht, zonaanbidding? Yulefeest (Yule=kind) Nergens in de Bijbel staat dat men de geboorte van Christus moet vieren. Kerstboom en kerstman, pure afgoderij of paganisme van Babel.

De Egyptische kalender

clip_image006

De Maya kalender

clip_image008clip_image010

De Moslimkalender De Romeinse kalender

clip_image012

De inhuldiging van de Gregoriaanse kalender

clip_image014

ZON MAAN EN STERREN ZIJN TOT EER VAN GODS SCHEPPING

Wij vinden tal van Bijbelteksten waarbij ze staan tot eer en glorie van God, of worden gebruikt in gelijkenissen en symboliek. Wij vinden deze hemeltekens of sterrenbeelden als aanwijzingen.

1 Hallelujah! Looft den HEERE uit de hemelen; looft Hem in de hoogste plaatsen!2 Looft Hem, al Zijn engelen! Looft Hem, al Zijn heirscharen!3 Looft Hem, zon en maan! Looft Hem, alle gij lichtende sterren!4 Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt! Ps.148

Gelijkenissen en dromen.

Gen. 37:9 En hij droomde nog een anderen droom, en verhaalde dien aan zijn broederen; en hij zeide: Ziet, ik heb nog een droom gedroomd, en ziet, de zon, en de maan, en elf sterren bogen zich voor mij neder. 10 En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader, en zeide tot hem: Wat is dit voor een droom, dien gij gedroomd hebt; zullen wij dan ganselijk komen, ik, en uw moeder, en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen?

Hier werden de zon, maan en de sterren gebruikt als vergelijking van Jozefs vader, moeder en broeders! Zo zijn er vele gelijkenissen in Gods woord. Dit lijkt duidelijk op verborgen profetie. Uiteindelijk kwam de ganse familie en bogen zich voor Jozef in Egypte!

clip_image016

STERRENBEELDEN IN DE BIJBEL

De oorsprong ervan is een Bijbels gegeven. God gaf in de schepping de mens sterrenbeelden met een bepaald doel. Gaf Hij ook bepaalde tekenen aan de hemel?

1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (19-2) De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. 2 (19-3) De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.3 (19-4) Geen spraak, en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord.4 (19-5) Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld; Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon. Psalm 19

De kaart van de hemel brengt een boodschap, geeft en toont kennis. Blijkbaar een middel om de eerste mensen te bereiken na de zondeval. Schreef God toen al Zijn reddingsplan in de clusters van de sterren, hoe anders? Zo was er opnieuw hoop voor Adam, Eva en de nageslachten. Toen waren er nog geen Bijbels!

(Gen.3:14-15). Er was nog geen geluid, geen stem, geen geschriften, geen telefoon, geen satellietverbinding. God maakte het mogelijk dat Adam Hem begreep, om door te geven aan zijn kinderen. Zo hadden later de Hebreeën ook deze Mazzaroth, de sterrenbeelden met de oude namen van sterren die God hen gaf. Ook gaf God de tien geboden niet aan Mozes al sprekende, maar schreef ze met vuur op steen!

God gaf al de sterren een naam:

Psalm 147:4 4 Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.

De sterrenbeelden behoren tot Gods scheppingswerken, en daarvan schrijft de apostel Paulus het volgende :

20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.Rom.1

Gods volk kreeg al deze inzettingen, en geen enkel ander volk. (Ps.147:19,20)

God sprak over sterrenbeelden met Job.

31 Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte (de Plejaden) binden, of de strengen des Orions losmaken? 32 Kunt gij de Mazzaroth voortbrengen op haar tijd, en den Wagen met zijn kinderen leiden? 33 Weet gij de verordeningen des hemels, of kunt gij deszelfs heerschappij op de aarde bestellen?34 Kunt gij uw stem tot de wolken opheffen, opdat een overvloed van water u bedekke?35 Kunt gij de bliksemen uitlaten, dat zij henenvaren, en tot u zeggen: Zie, hier zijn wij? Job 38

Onder de liefelijkheden van de Plejaden, vinden wij in de KJV “de invloed”.

God vraagt aan Job of hij in staat is iets te veranderen aan Gods schepping in de hemel.

De naam “Plejaden” betekent : de hoop van de sterren. Niemand kan die sterren tegenhouden.

clip_image018Deze zeven sterren vinden wij nog terug in de Bijbel, in het boek Openbaring.

16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.Openbar.1

clip_image02020 De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten.

Openbar.1

Hier gaat het over Jezus en de zeven sterren en kandelaren zijn de zeven gemeenten in Azië. De goede invloed van deze gemeenten is over de ganse wereld gekomen.

Zeer opmerkelijk is dat de zevenarmige Menora in de tempel, volgens bepaalde Messiaanse gelovigen als symbool kon hebben gestaan voor de zeven sterren of de komende zeven gemeenten. Wij letten even op de stand van die sterren in het beeld en op de orde van de gemeenten in Azië!

Wanneer men in Turkije naar de Plejaden kijkt, is dat zeer opvallend precies hetzelfde plan van de gemeenten op aarde!

clip_image022De gemeenten van Christus leven op hoop, zoals de betekenis is van de Plejaden: hoop! Titus 2:13 Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus;

clip_image024Het woord Mazzaroth,betekent de twaalf tekens van de dierenriem. God vroeg Job of hij ook zoiets kon schrijven? Het is Gods werk dat hier benadrukt wordt.

De banden van Orion,de dwaas geketend met banden. Orion werd ook een jager genoemd en vervolgt de Plejaden. Orion betekent in het Hebreeuws “kesil”, dwaze kerel.

Orion stond symbool voor de ongelovige Nimrod, de eerste antichrist in feite. Het kind van Nimrod, Tammuz, werd geboren op 25 december en telkens werd er groot feest gehouden op zijn verjaardag, rond een “heilige boom”. Yulefeest, en Bacchanaliafeest, feest der astrologen.

clip_image026Job kon de banden niet losmaken van de Orion. Zo kunnen wij ook geen enkele ongelovige zelf tot bekering brengen. Wij kunnen enkel licht brengen.

2 Corinthiërs 4:6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.

MISBRUIK VAN DE STERRENBEELDEN IN BABEL = ASTROLOGIE= BIJGELOOF!

clip_image02812 Houd maar vol met uw bezweringen En met uw talloze toverkunsten, Waarmee ge u hebt afgesloofd Van uw prilste jeugd. Misschien nog kunt ge er baat bij vinden, Of jaagt ge er anderen schrik mee aan.13 Ge hebt u vermoeid met uw vele beraders, Laat ze nu opstaan; Laat ze u redden, de hemelbezweerders, En sterrenkijkers, Die u elke maand laten weten, Wat er voor u zal gebeuren. 14 Zie, ze worden als kaf, Dat het vuur zal verbranden; Ze kunnen zichzelf niet redden Uit de greep van de vlammen. Neen, ‘t is geen vuur, om zich te warmen, Geen haard, om er voor te gaan zitten.15 Dat hebt ge nu van uw bezweerders, En van uw tovenaars, zonder tal, Waarmee ge u hebt afgesloofd Van uw prilste jeugd: Ze stuiven langs alle kanten uiteen, Niet één, die u redt! Jes.47

clip_image030In Babel werden de sterrenbeelden, zon en maan aanbeden met veel ceremonieën. Er kwamen aangestelde priesters, voor de Babylonische staatsgodsdienst van Marduk, zonnegod. Ook afgodische feesten waren er. De Plejaden,of de zeven sterren kregen dus ook een andere betekenis voor de astrologen en ook voor de Maya’s .Je zou kunnen spreken van vervalsing van de hemelkaart!

Ook om de toekomst en persoonlijke toekomst uit de sterren te voorspellen, maand na maand, de Horoscoop! Het dragen van amuletten, men deed maantjes aan de nek van de kamelen als bescherming. (Jes.3) Gods oordeel kwam over hen. Wij stellen vast dat de horoscoop, meer en meer wordt gelezen, en dat occulte praktijken toenemen. Horoscopen zijn niet onschuldig, ze beïnvloeden de gedachten van de mens, die zichzelf daar naar toe richt. Babel is de oorsprong geweest van de zonaanbidding,wat God verbood! Maanaanbidding was er in Ur, waaruit Abraham vertrok, nadat God hem riep.

Let erop hoe de gelovige Job hierover ernstig redeneerde!

26 Indien ik heb opgestaard naar de stralende zon, Naar de glanzende maan, die haar weg vervolgde,27 Zodat mijn hart in het geheim werd verleid, En mijn hand mijn mond heeft gekust 28 Ook dat zou een halszaak voor het gerecht zijn geweest, Omdat ik God in den hoge had verloochend! Job.31

Job wist dat zon en maanaanbidding een gruwelwas in Gods ogen. Iedere vorm van Zonneaanbidding is afgoderij. Alle vorm van paganisme!

Nimrod, de eerste wereldleider, was een zonneaanbidder, en werd zelf aanbeden, rondgedragen op een zetel. Later werd zijn vrouw Semirames aanbeden en baarde een kind na de vlucht van Nimrod, en wees op een goddelijk kind, door maagdelijke geboorte, Tammuz een tegenbeeld van de Marialogie. Nimrod vluchtte later naar Rome. Chaldese of Babylonische priesters vestigden zich daar en brachten dezelfde rituelen.

ZON EN MAAN AANBIDDING IN HET ONBEHOUDEN CHRISTENDOM

STERREN WERDEN AFGODEN

clip_image032

Let op al de Babelse zonnesymbolen in de R.K.K.

clip_image034clip_image036clip_image038

Zon, maan en sterren werden goden.

clip_image040De maan werd Sin

clip_image042

De zon werd Shamash

clip_image044clip_image045clip_image047

clip_image049clip_image051De ster Venus werd Isthar, Mars werd Nergal, Jupiter werd Marduk, Saturnus werd de god Ninurta.

clip_image053

Marduk was de god van de staat Babylon geworden. Wij moeten weten dat er achteraf veel naamafwijkingen zijn geweest .

ASTROLOGIE DOOR GOD STRENG VERBODEN.

clip_image055

Deuteronomium 4:19 Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle volken onder den ganse hemel heeft uitgedeeld.

clip_image0579 Wanneer gij in het land zijt gekomen, dat Jahweh, uw God, u zal geven, moogt gij u niet de afschuwelijke praktijken van die volken eigen maken.10 Er mag onder u niemand worden gevonden, die zijn zoon of zijn dochter aan het vuur prijs geeft, niemand die waarzeggerij, toverij, wichelarij, zwarte kunst11 en hekserij uitoefent; niemand die onderaardse of waarzeggende geesten raadpleegt, of doden ondervraagt.12 Want iedereen, die zo iets doet, is een afschuw voor Jahweh; en juist om deze gruwelen verdrijft Jahweh, uw God, deze volken voor u.Deut.18

De profeten waarschuwden voor dit soort van afgoderij, en God straft zijn volk.

41 En zij maakten een kalf in die dagen, en brachten offerande tot den afgod, en verheugden zich in de werken hunner handen.42 En God keerde Zich, en gaf hen over, dat zij het heir des hemels dienden, gelijk geschreven is in het boek der profeten: Hebt gij ook slachtofferen en offeranden Mij opgeofferd, veertig jaren in de woestijn, gij huis Israëls? 43 Ja, gij hebt opgenomen den tabernakel van Moloch, en het gesternte van uw god Remfan, de afbeeldingen, die gij gemaakt hebt, om die te aanbidden; en Ik zal u overvoeren op gene zijde van Babylon.Hand.7

25 Hebt gij Mij veertig jaren in de woestijn slachtofferen en spijsoffer toegebracht, o huis Israëls?26 Ja, gij droegt de tent van uw Melech, en den Kijun, uw beelden, de ster uws gods, dien gij uzelf hadt gemaakt.27 Daarom zal Ik ulieden gevankelijk wegvoeren, ver boven Damaskus henen, zegt de HEERE, Wiens Naam is God der heirscharen. Amos 5

Gods volk liet zich verleiden, om opnieuw de afgoden te dienen die voortkwamen uit Babel. De aanbidding van zon, maan en sterren is van Babel, overgegaan naar Griekenland, de Romeinen namen het over. Constantijn de Romeinse keizer, zonaanbidder, “bekeerde” zich tot de christenen, en dwong hen zijn zonnecultus op! Zo liet het merendeel van de christenen zich ook afleiden van de waarheid.

Zo kunnen wij wijzen op het grote gevaar, dat God al deze afgoderij en bijgeloof afstraft, opdat mensen opnieuw Hem zouden gaan vinden.